Plany nadzorcze UKNF nad sektorem ubezpieczeń

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 03-02-2020
Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

W piątek (31 stycznia 2020 r.) odbyło się spotkanie Dagmary Wieczorek-Bartczak, Zastępcy Przewodniczącego KNF odpowiedzialnej za nadzór nad sektorem ubezpieczeń, z przedstawicielami branży. Podczas spotkania zostały przedstawione priorytety nadzoru ubezpieczeniowego na najbliższe lata.

Przedstawicielka Komisji wskazała, że celem organu nie jest nakładanie kar i innych środków administracyjnych ale zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa, przejrzystości, zaufania klientów i ochrony interesów uczestników rynku. Z tego powodu UKNF postrzega swoją role szerzej niż tylko jako nadzór ostrożnościowy. Urząd zamierza w swoich działaniach objąć w większym stopniu ochronę konsumentów na rynku finansowym.

Przegląd systemu Wypłacalność II

W zakresie sektora ubezpieczeń UKNF jako priorytetowe zadanie wyznaczył sobie przegląd i aktualizację systemu Wypłacalność II w taki sposób, aby proponowane przez EIOPA zmiany pasowały do specyfiki polskiego rynku. UKNF skupi się na takich aspektach jak parametry obliczania wymogu SCR, sprawozdawczość, sprawowanie nadzoru nad zakładami w grupach kapitałowych, ujawnianie informacji.

Nadzór nad funkcjami kluczowymi

W tym obszarze KNF planuje wydanie metodyki dla osób wykonujących kluczowe funkcje w zakładach ubezpieczeń. Ma być to analogiczny dokument do niedawno wydanego przez organ nadzoru. Czytaj więcej: UKNF: Metodyka oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych

Podczas spotkania wskazano na dwa kluczowe i obowiązkowe kryteria oceny. Są to posiadane doświadczenie i umiejętności, odpowiednie do pełnionych funkcji, oraz rękojmia. W zakresie pierwszego kryterium wyjaśniono, że są one oceniane łącznie dla wszystkich członków zarządu jako pewnej całości, a zatem zmiana składu osobowego wymaga przeprowadzenia ponownie procesu oceny.

UKNF zamierza też zwracać więcej uwagi na obowiązki sprawozdawcze zarówno pod kątem terminowości jak i jakości przekazywanych informacji. W planach nadzorcy jest też wprowadzenie dodatkowej, bardziej rozbudowanej sprawozdawczości o kanałach dystrybucji, dystrybutorach i produktach. Komisja chce, aby objęły one już informacje za I poł. 2020 r.

Zarządzanie ryzykiem „relacji z klientem”   

Podczas wystąpienia Wiceprzewodnicząca KNF dużo czasu poświęciła kwestiom relacji z klientem. W celu wzmocnienia ochrony klientów zakładów ubezpieczeń Urząd opracuje 3 rekomendacje dot.: zarządzania ryzykiem inwestycyjnym, zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz systemu kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego.

Jednak głównymi zadaniami, jakie przyjął organ w tym obszarze, są: interwencja produktowa ubezpieczeń na życie z UFK, kontrole w zakresie przygotowywania produktów inwestycyjnych, zarządzanie ryzykiem aktuarialnym, inwestycyjnym, operacyjnym, zgodności i reputacji, rozpatrywanie skarg i reklamacji oraz kontrole w zakresie OC ppm.          

Dagmara Wieczorek-Bartczak podkreśliła, że w zakresie sprawdzania produktów, KNF będzie szczególnie zwracał uwagę na realizację obowiązku przeprowadzenia APK, w tym zawartości ankiety, rekomendacje produktu i wyjaśnienie jego dopasowania do potrzeb klienta oraz zgodności z umową ubezpieczenia. Z kolei w obszarze ubezpieczeń OC ppm. organ zamierza kontrolować procesy likwidacji szkód, pod kątem ich terminowości, wypełniania obowiązków informacyjnych i wypłaconych odszkodowań. Urząd zapowiedział też aktywność regulacyjną, obejmującą współpracę z Ministerstwem Sprawiedliwości w celu przygotowania regulacji prawnych dot. likwidacji szkód i zasad oferowania pojazdu zastępczego.

Nadzór nad dystrybucją ubezpieczeń  

W zakresie nadzoru nad dystrybucją ubezpieczeń plany Urzędu obejmują m.in. zbadanie poziomu wdrożenia i stosowania nowych wymogów przez dystrybutorów, w tym banki, rozwój funkcjonalności Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych i wdrożenie do niego narzędzi analityczno-nadzorczych.      

W 2019 r. została w UKNF zapoczątkowana Ankieta dot. dystrybucji ubezpieczeń. Do tej pory miała miejsce I tura, w której wzięły udział wybrane towarzystwa. Teraz organ nadzoru chce uzyskać informacje od kolejnych spółek. Ankieta obejmuje model współpracy ZU z pośrednikami, spełnianie wymogów określonych w nowej ustawie o dystrybucji ubezpieczeń. Podsumowanie wyników ankiety ma nastąpić w II kw. br. UKNF chce, aby analogiczna ankieta trafiła też do pośredników ubezpieczeniowych.

UKNF planuje przeprowadzenia kontroli u dystrybutorów. W pierwszej kolejności inspekcje mają objąć banki, największe multiagencje i wybranych brokerów. Kontrole będą też przeprowadzane u małych i średnich agentów ubezpieczeniowych oraz brokerów. UKNF chce sprawdzić, jak przebiega nadzór zakładu ubezpieczeń nad dystrybutorem. KNF nie wyklucza nałożenia kar finansowych lub wydania publicznego oświadczenia wskazującego na osobę odpowiedzialną za naruszenie.

Organ nadzoru dostrzega też konieczność przeprowadzenia nowelizacji ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Wśród propozycji zmian zawarto nakładanie kar finansowych za naruszenie obowiązku przeprowadzenia szkolenia zawodowego.

Urząd widzi też konieczność aktualizacji niektórych dokumentów - Wytycznych dotyczących dystrybucji ubezpieczeń, Rekomendacji dotyczących systemu zarządzania produktem oraz Rekomendacji U – w celu dostosowania ich do nowych wymogów w zakresie dystrybucji.

UKNF przyjrzy się też egzaminom dla agentów. Organ sprawdzi, czy są one przeprowadzane zgodnie z ustawą oraz czy doszło do odbycia szkolenia zawodowego.  

Powyższe plany nadzorcy mają zostać zrealizowane w latach 2020-2024. „Naszą wspólną troską powinno być to, aby rynek ubezpieczeniowy rozwijał się w sposób bezpieczny i zrównoważony, dostarczając społeczeństwu, gospodarce krajowej, klientom zakładów, a także Państwa akcjonariuszom długoterminowych korzyści i wpływając równocześnie pozytywnie na rozwój całego rynku finansowego w Polsce”, powiedziała na spotkaniu Dagmara Wieczorek-Bartczak.

wstecz