Orzeczenia sądowe w sprawach z zakresu ochrony konsumentów w branży ubezpieczeniowej

Dodano: 09-01-2018
Publikator: ​Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował orzeczenia sądowe z zakresu ochrony konsumentów. Dotyczą one m.in. sposobu reklamy ubezpieczenia na życie oraz praktykom informowania o warunkach przestąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie z UFK.

4 Life Direct

Prezes UOKiK w grudniu 2014 r. uznał, że spółka 4 Life Direct naruszyła zbiorowe interesy konsumentów. Wątpliwości Urzędu budził sposób informowania o ubezpieczeniu na życie „Moi bliscy” w przekazie reklamowym. Spółka została ukarana za zatajenie informacji, że w razie śmierci ubezpieczonego z innych powodów niż wskutek nieszczęśliwego wypadku w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, wypłata świadczenia stanowi jedynie zwrot wpłaconych składek. W związku z tym na podmiot została nałożona sankcja w wysokości 25 tys. zł.

Spółka odwołała się od decyzji Prezesa UOKiK. Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 29 listopada 2017 r. (sygn. akt VII ACa 1002/17) stanął po stronie regulatora. W ustnym uzasadnieniu wyroku sąd wskazał, że z reklam ubezpieczenia wynika, że gwarantuje ono pokrycie m.in. kosztów pogrzebu oraz wiele innych korzyści finansowych. W ocenie sądu, na skutek reklamy konsument mógł podejmować decyzje dotyczące umowy, na przykład o kontakcie z przedsiębiorcą, wejściu na stronę internetową czy do biura przedsiębiorcy. Brak informacji na temat rzeczywistych warunków wypłaty świadczenia, sąd uznał za nieuczciwą praktykę rynkową wprowadzającą w błąd.

Idea Bank

W 2014 r. Prezes UOKiK wydał decyzję, w której stwierdził, że spółka Idea Bank wprowadzała konsumentów w błąd poprzez niepełną informację o produkcie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Jak podał Urząd, w sposobie prezentacji produktu pracownicy banku nie podawali informacji o ryzyku poniesienia strat związanych z inwestycją oraz opłatach naliczanych za wcześniejsze rozwiązanie umowy. Na bank została nałożona kara w wysokości 4 mln zł.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 7 grudnia 2017 r. (sygn. akt XVII AmA 7/15) orzekł, że praktyki stosowane przez Idea Bank wprowadzały konsumentów w błąd. Zdaniem sądu, klienci mają prawo oczekiwać od pracowników banku, będących profesjonalistami, rzetelnej informacji. W związku z tym, że spółka zaprzestała stosowania zakwestionowanej praktyki we wrześniu 2013 r., sąd orzekł o zmniejszeniu kary do kwoty 1,5 mln zł. Ponadto, zdaniem sądu, okolicznością łagodzącą w sprawie była także mała liczba lokali banku i ilość zawartych polis.

Spółkom od powyższym orzeczeń przysługuje odwołanie.

wstecz