Narodowa grupa robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych

Dodano: 13-07-2022
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

W związku z planowaną reformą wskaźników referencyjnych pracę rozpoczęła narodowa grupa robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR).

Reforma zakłada m.in. wprowadzenie nowego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej. Danymi wejściowymi tego wskaźnika są informacje reprezentujące transakcje overnight. Powołana grupa ma przygotować harmonogram działań służących sprawnemu i bezpiecznemu wdrożeniu poszczególnych elementów procesu prowadzącego do zastąpienia wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR nowym wskaźnikiem referencyjnym.

W pracach działającej w formule projektowej grupy udział biorą przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Funduszu Rozwoju, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Banku Gospodarstwa Krajowego, GPW Benchmark, a także wiodących banków komercyjnych, banków zrzeszających banki spółdzielcze, towarzystw funduszy inwestycyjnych i zakładów ubezpieczeń oraz organizacje branżowe zrzeszające podmioty rynku finansowego.

wstecz