Nadzór KNF nad dystrybucją ubezpieczeń. W planach kontrole agentów i nowe rekomendacje  

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 21-10-2019

Podczas XI Kongresu Bancassurance miała miejsce prelekcja p.o. Dyrektora Zarządzającego Pionem Nadzoru Ubezpieczeniowego Dagmary Wieczorek-Bartczak. Podsumowała ona ostatnie 12 m-cy od wprowadzenia w życie przepisów dot. dystrybucji ubezpieczeń z doświadczeń nadzoru. W trakcie swego wystąpienia wymieniła też najbliższe plany Komisji. Wśród nich znalazły się m.in. kontrole u agentów i aktualizacja wytycznych i rekomendacji w tym zakresie.

Podczas prezentacji poruszono najciekawsze kwestie z obszaru bancassurance, tj. tworzenie produktu bankowego przez banki i nadzór zakładu ubezpieczeń nad bankiem działającym jako agentem. W trakcie prelekcji przedstawiono też plany Komisji oraz jej rolę w procesie nadzoru nad dystrybucją ubezpieczeń, a także predykcje co do przyszłości rynku BA.

W I części wystąpienia przedstawicielka organu nadzoru zaprezentowała dane statystyczne dot. rynku BA. Za istotny wniosek należy uznać, że w dalszym ciągu banki są dla ZU głównym kanałem w obszarze dystrybucji ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym, w ten sposób I poł. 2019 r. zawarto 24% umów ubezpieczenia na życie z UFK, z czego 90,5% wszystkich ubezpieczeń z UFK sprzedanych w kanale BA były zawarte w dwóch bankach.

Dagmara Wieczorek-Bartczak w swoich wystąpieniu zwróciła także uwagę na wysoki odsetek umów ubezpieczenia na życie z UFK wystawionych na żądanie klienta i z odmową wypełniania APK. W przypadku banków odsetek ten w I poł. 2019 r wynosił 28,7%, w pozostałych kanałach było to 36,4%. Na rynku BA rozkład polis zawartych na żądanie klienta i po odmowie wypełnienia ankiety rozkłada się równomiernie (po 14%). W przypadku pozostałych kanałów dane te wynoszą odpowiednio: 10,1% oraz 26,3%. Oznacza to, że klienci banku znacznie częściej niż w przypadku innych kanałów dystrybucyjnych decydują się na zakup ubezpieczenia, które nie spełnia ich potrzeb.  

Ponadto, w prezentacji zawarto warunki określające bank jako twórcę bądź współtwórcę produktu bankowego. Wskazano, że głównym identyfikatorem jest podejmowanie kluczowych decyzji dla różnych kategorii produkty, a zatem agent przyjmuje rolę decydenta lub inicjatora w procesie powstawania produktu.

Przypomniano i omówiono też, jakie obowiązki musi spełnić agent (w zakresie prelekcji - bank) uznany za twórcę/współtwórcę produktu bankowego, tj. zawarcie umowy o współpracy z zakładem ubezpieczeń, proces zatwierdzania produktu i testowania, monitoring i przegląd produktu. Jak wytłumaczyła przedstawicielka KNF, istotne jest, aby realizację każdego z tych wymogów dokumentować, pozostawiając tzw. ślad rewizyjny, co może mieć szczególne znaczenie i wartość w przypadku kontroli organu nadzoru.

Kolejną istotną kwestią poruszoną w prelekcji był nadzór zakładu ubezpieczeń nad bankiem, będącym agentem ubezpieczeniowym. Jak zapowiedziano, obszar ten będzie jednym z elementów poddanych kontroli inspektorów z KNF. Aktualnie kończy się I etap ankiety dla ZU dot. modelu współpracy z bankiem i nadzorowania dystrybutorów. KNF wyśle szczegółową ankietę także do dystrybutorów – będą to głównie duże podmioty, w tym multiagencje, brokerzy, banki, firmy leasingowe i inne podmioty pełniące istotną rolę na rynku pośrednictwa.

Dagmara Wieczorek-Bartczak powiedziała też, że Komisja planuje coraz mocniej korzystać ze swoich kompetencji w zakresie obszaru dystrybucji ubezpieczeń. W planach KNF jest m.in. przeprowadzania kontroli u agentów i multiagentów już w przyszłym roku. Organ nadzoru nie wyklucza, że postępowania te zakończone zostaną wydaniem sankcji od miękkich (np. zalecenia) po twarde (np. cofnięcie licencji).

Urząd chce też dokonać aktualizacji swoich regulacji (wytycznych i rekomendacji) w zakresie dystrybucji ubezpieczeń, w tym rekomendacje dot. adekwatności produktu, uwzględniając w nich nowe wymogi nałożone przez IDD.  

W planach KNF jest też ustalenie kwestii kształtowania cen produktów ubezpieczeniowych. Urząd w porozumieniu z przedstawicielami rynku chce wypracować rozwiązania, które jednocześnie będą respektowały rentowność towarzystw ubezpieczeń i wartość produktu dla klienta. Jedną z konsekwencji tych zmian będzie prawdopodobnie zmniejszenie prowizji dla pośredników.  

KNF będzie też dążył do minimalizacji umów zawartych na żądanie klienta bądź po odmowie wypełnienia APK. Jednocześnie przypomniano, że organ nadzoru wydał już pierwsze stanowiska dot. APK. Podkreślił w nich, że są one środkami do przeciwdziałania przejawom misselingu.

Pliki do pobrania

wstecz