Komunikat UKNF dotyczący raportu Rzecznika Finansowego o likwidacji szkód komunikacyjnych

Dodano: 09-10-2017

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w specjalnym komunikacie odniósł się do opublikowanego w środę (4 października 2017 r.) raportu Rzecznika Finansowego pt. „Wytyczne nadzorcze w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych a praktyki zakładów ubezpieczeń”. Wątpliwości Urzędu budzi kwestia negatywnej opinii nt. stanu wdrażania wytycznych KNF dot. likwidacji szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych.

Czytaj więcej: III Raport RF: praktyki ubezpieczycieli dot. likwidacji szkód kom. poprawiły się ale klienci wciąż wnoszą skargi

Jak wskazano w komunikacie UKNF, Urząd podziela opinie i wnioski zawarte w dokumencie RF. „Przede wszystkim zgodzić się należy z oceną Rzecznika, że „Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych”, przyjęte przez Komisję Nadzoru Finansowego w ramach 246. posiedzenia uchwałą nr 414/2014, stanowią narzędzie nadzoru precyzyjnie opisujące jak powinien wyglądać zgodny z porządkiem prawnym oraz utrwaloną judykaturą sposób likwidacji szkód majątkowych z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych” – czytamy w komunikacie organu nadzoru. Jednak UKNF twierdzi, że negatywna opinia dot. stanu wdrożenia tych wytycznych jest nieuzasadniona.

Urząd przypomina w komunikacie, że co roku jest przeprowadzana kontrola stosowania tych wytycznych przez zakłady ubezpieczeń w ramach tzw. oceny BION. Ponadto, organ nadzoru przypomina, że w razie zidentyfikowania braków w stosowaniu Wytycznych wydawane są: indywidualne zalecenia, których wdrożenie przez spółki monitoruje Urząd, bądź wnioski o nałożenie kary finansowej na ubezpieczyciela.

Ponadto, w opinii UKNF nie można pominąć pozytywnych konsekwencji wdrożenia Wytycznych, jakie dokonały się w relatywnie krótkim czasie. Ma to swoje odzwierciedlenie w spadku liczby skarg napływających do UKNF lub RF. Z drugiej strony Urząd podał w komunikacie, że Raport Rzecznika nie wskazuje, ile z otrzymanych skarg zostało rozpatrzonych jako zasadne, a „prowadzona przez organ nadzoru, także podczas kontroli zakładów ubezpieczeń, analiza skarg w związku z likwidacją szkód z ubezpieczeń OC ppm, potwierdziła niejednokrotnie brak podstaw dla reklamacji poszkodowanego” – wskazano w komunikacie. 

„Mając na uwadze powyższe, organ nadzoru przeanalizuje wykonanie wydanych zakładom ubezpieczeń zaleceń w kontekście wskazanych przez Rzecznika naruszeń Wytycznych. Ewentualne potwierdzenie naruszenia obowiązujących przepisów prawa lub interesów poszkodowanych będzie skutkowało zastosowaniem wobec ubezpieczycieli odpowiednich środków nadzorczych” – podał UKNF.

Urząd odwołał się też do propozycji wprowadzenia instytucji niezależnego rzeczoznawcy. W ocenie organu nadzoru propozycja ta może nie przyczynić się do zwiększenia transparentności, przewidywalności oraz efektywności procesu likwidacji szkód. Ponadto, w opinii UKNF część sporów poszkodowanych z ZU dotyczy kwestionowania wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, a do rozstrzygnięcia tych spraw wymagany byłby udział eksperta z zakresu ruchu drogowego. 

Również zdaniem UKNF, większy nacisk należy położyć na jakość diagnostyki technicznej wszystkich pojazdów mechanicznych. W ten sposób byłyby kontrolowane także pojazdy sprawców zdarzeń, które zazwyczaj są naprawiane w tzw. szarej strefie.

Podsumowując, UKNF wskazał, że kosztami wprowadzenia instytucji niezależnego rzeczoznawcy zostaną obciążeni klienci zakładów ubezpieczeń. „W ocenie organu nadzoru propozycja wprowadzenia niezależnego rzeczoznawcy oznaczać będzie, iż konsekwencjami finansowymi uznaniowości w zakresie sporządzania opinii przez rzeczoznawców samochodowych obciążeni zostaną ubezpieczyciele, a wraz z nimi pośrednio posiadacze pojazdów mechanicznych. Koszty te będą musiały znaleźć odzwierciedlenie w wysokości składki ubezpieczeniowej”.

Komunikat UKNF jest dostępny pod adresem: https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=58900&p_id=18

wstecz