KNF opublikowała projekt nowelizacji Rekomendacji S

Dodano: 16-08-2018
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego przekazała do publicznych konsultacji projekt znowelizowanej Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie. Zmiany zawarte w rekomendacji dotyczą oferowania przez banki kredytów ze stałą stopą procentową. Rekomendacje S obejmują też kwestie ubezpieczeń niskiego wkładu własnego.

Zgodnie z brzmieniem projektowanych zmian Rekomendacji S, banki będą zobowiązane do posiadania w swojej ofercie kredytów zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach mieszkalnych: kredytów oprocentowanych stałą stopą procentową lub okresowo stałą stopą procentową. Posiadacze kredytów ze zmienną stopą procentową będą mogli zmienić na stałe oprocentowanie. Również banki zostaną zobowiązane do prowadzenia szerokiej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie tych produktów.

Ubezpieczenia niskiego wkładu własnego będą mogły stanowić zabezpieczenie, jeśli wkład własny jest niższy niż 10% wartości kredytowanej nieruchomości. Ubezpieczenie może wybrać kredytobiorca dowolnie z dostępnej oferty rynkowej, przy czym bank posiada prawo do kontroli tej umowy, w tym uprzednie określenie jej warunków zanim dojdzie do jej zawarcia. Ponadto, „bank nie powinien nakładać w tym zakresie dodatkowych obowiązków na kredytobiorcę, jeśli posiadana przez kredytobiorcę ochrona ubezpieczeniowa spełnia określone przez bank warunki”.

Rekomendacja określa, że co najmniej na 14 dni przed zawarciem umowy, klient powinien otrzymać pisemnie informacje istotne dla oceny ryzyka i kosztów związanych z zawarciem umowy o kredyt, w  szczególności informacje na temat całkowitego kosztu kredytu, z uwzględnieniem składki ubezpieczenia związanego z tym kredytem.

Rekomendacja nakłada też na banki, aby przy oferowaniu ubezpieczeń kredytu informowały klientów, w jakiej roli występują: ubezpieczającego czy też pośrednika ubezpieczeniowego. „Klient powinien otrzymać również wszystkie istotne informacje dotyczące umowy ubezpieczenia. W szczególności informacja powinna jednoznacznie wskazywać strony umowy ubezpieczenia, ich prawa i obowiązki (w tym ewentualne prawo zakładu ubezpieczeń do wystąpienia z roszczeniem regresowym w stosunku do kredytobiorcy), status i uprawnienia kredytobiorcy oraz zakres i warunki określone w umowie ubezpieczenia”.

Konsultacje potrwają do dnia 21 września 2018 r. Uwagi można zgłaszać na adres:

Projekt Rekomendacji S jest dostępny do pobrania w pełnej publikacji.

Pliki do pobrania

wstecz