Klauzula nr 7385. Ustalanie wskaźnika waloryzacji na podstawie wskaźnika inflacji ogłoszonego przez GUS

Dodano: 12-12-2018
Publikator: Sąd Apelacyjny w Warszawie Sygnatura: VI ACa 974/13

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 22 sierpnia 2013 r. (sygn. akt VI ACa 974/13) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„Jeżeli postanowienia niniejszego rozdziału zastrzegają na rzecz (...) prawo dokonywania waloryzacji wysokości danej opłaty stosuje się opisane poniżej zasady. Wysokość opłaty wynikająca z waloryzacji obowiązuje od dnia podjęcia przez (...) decyzji o waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji (...) określa na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku rocznym, ogłaszanym przez GUS. Każdej kolejnej waloryzacji podlega opłata w wysokości obowiązującej w dniu waloryzacji. Na każde żądanie Ubezpieczającego (...) jest zobowiązane podać Ubezpieczającemu aktualną zwaloryzowaną wysokość opłaty”

Sąd, dokonując oceny kwestionowanego postanowienia umownego, wskazał, że klauzula ta przyznaje zakładowi ubezpieczeń uprawnienie do dokonywania wiążącej interpretacji umowy. Zdaniem SA, zawarty w postanowieniu zapis: „Wskaźnik waloryzacji (...) określa na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku rocznym, ogłaszanym przez GUS” jest niejasno sformułowany, przez co pozwala zakładowi ubezpieczeń na dokonywanie waloryzacji na podstawie wskaźnika ustalonego w dowolnej wysokości. Mimo, że przytoczony zapis wskazuje na ustalanie wskaźnika waloryzacji w oparciu o wskaźnik ogłoszony przez GUS, to brak jest precyzyjnego określenia, czy ogłoszony przez GUS wskaźnik stanowi górną granicę waloryzacji, czy jedynie ma być elementem wzoru, na podstawie którego zakład ubezpieczeń określi swój wskaźnik.

Zdaniem SA, nieścisłość ta przesądza o uznaniu powyższego postanowienia umownego za abuzywne w każdym wzorcu umowy.

Pliki do pobrania

wstecz