Klauzula nr 7339. Skutek niedostarczenia wymaganych dokumentów i urządzeń w razie kradzieży pojazdu 

Dodano: 10-12-2018
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie Sygnatura: XVII AmC 559/16

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 18 stycznia 2018 r. (sygn. akt XVII AmC 559/16) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„(...) S.A. nie odpowiada za szkody wskutek kradzieży pojazdu lub jego części jeżeli poszkodowany nie przedłożył (...) S.A. dokumentów pojazdu, na podstawie których pojazd był dopuszczony do ruchu w dniu szkody oraz wszystkich kluczy (fabrycznych urządzeń) służących do otwarcia pojazdu w liczbie nie mniejszej niż podanej we wniosku ubezpieczeniowym, wraz z kompletem urządzeń uruchamiających urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą, chyba że pojazd został utracony wskutek rozboju”

Sąd Okręgowy, dokonując oceny kwestionowanego postanowienia umownego, wskazał, że w oparciu o przedmiotową klauzulę pozwane towarzystwo wyłącza swoją odpowiedzialność za szkody wywołane kradzieżą pojazdu ubezpieczonego, jeśli poszkodowany nie przedłożył określonych dokumentów, kluczy, urządzeń. Jednak, jak uznał SO, niedopełnienie przez ubezpieczonego ww. wymogów nie musiało mieć wpływu na powstanie zdarzenia ubezpieczeniowego - kradzieży pojazdu. Zdaniem Sądu, warunkowanie odpowiedzialności ubezpieczyciela okolicznościami, które mogą być nieistotne w kontekście wystąpienia szkody jest niesłuszne i krzywdzące dla konsumenta, zwłaszcza, że to on poniesie daleko idące negatywne konsekwencje finansowe w związku z nieuzyskaniem odszkodowania.

Jak wskazał Sąd, kwestionowane postanowienie umowne zakłada automatyzm wyłączenia odpowiedzialności w razie niewypełnienia wskazanych w klauzuli wymogów. W związku z tym, SO orzekł, że postanowienie to ma na celu nieuzasadnione uniknięcie odpowiedzialności umownej (wypłaty świadczenia) przez zakład ubezpieczeń.

W ocenie Sądu zakwestionowany zapis kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy ze względu na kategoryczny charakter konsekwencji zachowania konsumenta polegającego na nieprzedłożeniu dokumentów pojazdu dopuszczających pojazd do ruchu oraz wszystkich kluczy, które w sposób automatyczny skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za poniesioną przez konsumenta szkodę i to niezależnie od stopnia jego winy oraz wpływu na zdarzenie ubezpieczeniowe, ustalenie jego przyczyn i okoliczności, rozmiaru szkody lub wysokości odszkodowania.

Pliki do pobrania

wstecz