Klauzula nr 7312 Odwoływanie się do przepisów innych aktów prawnych

Dodano: 27-11-2018
Publikator: Sąd Apelacyjny w Warszawie Sygnatura: VI ACa 671/16

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 6 września 2017 r. (sygn. akt VI ACa 671/16) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści: "w rozumieniu przepisów dotyczących porodów i urodzeń".

Sąd I instancji, dokonując oceny kwestionowanego postanowienia umownego, wskazał, że zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w wyroku z dnia 12 stycznia 2017 r. (sygn. akt IV CSK 307/06), umowa ubezpieczenia należy do umów szczególnego zaufania. W związku z tym konsumenci przed jej zawarciem powinni mieć  możliwość zapoznania się z ogólnymi warunkami umowy i projektem umowy, a postanowienia zawarte w tych dokumentach powinny być zrozumiałe bez szczególnego przygotowania i konieczności sięgania do innych uregulowań. W związku z tym postanowienia, które w niejasny i niejednoznaczny sposób formułują zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela, należy, w opinii sądu, uznać za abuzywne. „Postanowienia takie zmierzają bowiem do niedoinformowania, dezorientacji, wywołania błędnego przekonania konsumenta, wykorzystanie jego niewiedzy lub braku doświadczenia i z tego powodu są one sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interes konsumenta” , wskazał sąd w pisemnym uzasadnieniu wyroku.

Sąd I instancji orzekł, że kwestionowana klauzula daje ubezpieczycielowi szerokie możliwości interpretacyjne poprzez umożliwienie mu odwoływania się do wybranych aktów prawnych w zależności od kontekstu sprawy. Ponadto, postanowienie to nakłada na konsumenta obowiązek szczegółowego zapoznania się z przepisami w zakresie porodów i urodzeń. „Niewątpliwie to na pozwanym, który konstruuje wzorzec umowy spoczywa obowiązek precyzyjnego i jasnego wskazania, co rozumie pod pojęciem urodzenia martwego dziecka, tak aby konsument już w momencie zawierania umowy nie miał wątpliwości co o zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz sytuacji, w jakich może domagać się wypłaty świadczenia”, wskazał sąd.

Stanowisko Sądu I instancji powtórzył Sąd Apelacyjny. Wskazał on, że abuzywność postanowienia polegała na braku wskazania konkretnych przepisów, których w polskim ustawodawstwie jest więcej niż jeden, a zawarte w nich definicje pojęcia urodzenia martwego dziecka nie są tożsame. Powoduje to, że konsument przy zawieraniu umowy ubezpieczenia nie ma możliwości pełnego poznania treści wzorca umownego, dzięki czemu ubezpieczyciel może stosować interpretacje tego postanowienia poprzez odwoływanie się do dowolnie wybranych aktów prawnych. W konsekwencji konsument nie posiada wystarczającej wiedzy, co do zakresu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Pliki do pobrania

wstecz