Klauzula nr 7213 Wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela

Dodano: 16-11-2018
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie Sygnatura: XVII AmC 3109/14

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 9 czerwca 2015 r. (sygn. akt  XVII AmC 3109/14) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:
"Odpowiedzialność ubezpieczyciela w odniesieniu do każdego z ubezpieczonych w okresie 24 miesięcy od pierwszego dnia miesiąca w którym ubezpieczający zgłosił ubezpieczonego do umowy ubezpieczenia jest wyłączona, w przypadku zajścia zdarzenia zgonu ubezpieczonego, jeżeli do jego spowodowania przyczyniła się choroba zdiagnozowana lub leczona przed tym dniem".

Sąd Okręgowy, dokonując oceny kwestionowanego postanowienia umownego, wskazał, że osią sporu w postępowaniu była interpretacja przesłanki przyczynienia się do choroby zdiagnozowanej lub leczonej przed dniem objęcia ubezpieczonego ochroną do ziszczenia się zdarzenia ubezpieczeniowego, tj. zgonu. Skutkuje ona bowiem uchyleniem się ubezpieczyciela od odpowiedzialności w okresie pierwszych 24 miesięcy ochrony.

Zdaniem SO, problem stwarza posłużenie się w kwestionowanej klauzuli pojęciem „przyczynienia się”, które w opinii sądu prowadzi do nieprecyzyjności i ogólności w formułowaniu zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jak wyjaśnił sąd, użycie tego pojęcia pociąga za sobą konieczność wystąpienia przyczyn o charakterze bezpośrednim jak i ciągu okoliczności powiązanych ze sobą w sposób pośredni, których skutkiem będzie zgon ubezpieczonego. Jak orzekł SO, zapis ten daje ubezpieczycielowi znaczną swobodę interpretacyjną, pozwalającą ustalać sytuacje, w których aktualizuje się obowiązek wypłaty świadczenia odszkodowawczego. Natomiast w przypadku odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń zakres ten powinien być jak najmniejszy.

Zdaniem sądu, charakter postanowienia zmieniłby się, gdyby konsument informowałby ubezpieczyciela o okolicznościach mogących wpłynąć na jego ryzyko ubezpieczeniowe, w tym zdiagnozowane choroby. Dzięki temu konsument posiadałby wiedzę o przypadkach, gdy nie uzyska oczekiwanego świadczenia, gdyż zakres wyłączeń ZU byłby ściśle ustalony.

Jak orzekł SO, kwestionowana klauzula posługuje się nieprecyzyjnymi zwrotami, które prowadzą do zbyt szerokiego wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, a także nie wymaga ustalenia stanu zdrowia ubezpieczonego w momencie przystąpienia do ubezpieczenia, który jest następnie oceniany na etapie realizacji umowy przy zgłoszeniu szkody. W związku z tym została ona uznana za abuzywną.  

Wyrok jest nieprawomocny.

Pliki do pobrania

wstecz