Klauzula nr 7185 Termin złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia

Dodano: 06-11-2018
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie Sygnatura: XVII AmC 66/15

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 17 listopada 2015 r. (sygn. akt  XVII AmC 66/15) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

"Umowa ubezpieczenia zawarta na okres co najmniej 1 roku przedłuża się na rok kolejny, jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczyciel nie wypowie umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na co najmniej 6 tygodni przed upływem okresu ubezpieczenia. Jeżeli strony nie postanowią inaczej, postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się także do umowy ubezpieczenia zawartej na okres krótszy niż 1 rok, a kolejny okres obowiązywania umowy wynosi 1 rok".

Sąd Okręgowy, dokonując oceny kwestionowanego postanowienia wzorca umownego, wskazał, że klauzula prolongacyjna jest powszechnie stosowana w obrocie gospodarczym, a nawet regulowana przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Zatem, dopuszczalność jej użycia w OWU nie powinna być, zdaniem sądu, podnoszona. Natomiast w opinii SO, kluczowe jest zbadanie, czy przesłanki automatycznego przedłużenia umowy ubezpieczenia zawarte w postanowieniu odpowiadają zasadzie równomiernego ukształtowania się sytuacji prawnej obu stron kontraktu i nie naruszają interesów konsumentów w sposób rażący.

SO uznał, że w rozpoznawanej sprawie wątpliwości budzi przede wszystkim sposób, w jaki określono termin na złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. W ocenie Sądu, rację należy przyznać stronie powodowej, która wskazywała, że wczesny termin może stanowić pułapkę dla osób, które przeoczą moment jego upływu i w związku z tym będą musiały opłacić składkę ubezpieczeniową za kolejny okres. SO zgodził się z argumentem strony powodowej, że zapis tego postanowienia może służyć między innymi generowaniu przychodów pozwanej spółki. Jak uznał sąd, konstatacja ta jest o tyle uzasadniona, że trudno dostrzec argumenty przemawiające na korzyść tego rozwiązania.

Ponadto, SO powtórzył argument powoda, że oceny realizacji umowy dokonuje się najczęściej na końcu trwania umowy, a nie po upływie 10,5 m-ca. „Innymi słowy dopiero w schyłkowej fazie trwania w umowie strony mają możliwość rzetelnej i kompletnej weryfikacji sposobu jej wykonania”, podał SO w pisemnym uzasadnieniu wyroku.

Sąd Okręgowy wskazał też, że pozwany nie przedstawił okoliczności, które uzasadniałyby tak duży odstęp czasowy pomiędzy ostatecznym dniem złożenia oświadczenia a datą rozwiązania umowy. SO ocenił, że pozwany nie potrzebuje aż 2,5 m-ca, by dokonać czynności niezbędnych do przedłużenia umowy ubezpieczenia, zwłaszcza, że nie dokonuje on zmian warunków ubezpieczenia.

SO odniósł się do klauzuli prolongacyjnej stosowanej w umowach ubezpieczeń obowiązkowych, sformułowanej przez ustawodawcę, gdzie oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na jeden dzień przed upływem terminu umowy ubezpieczenia. „Tym samym skoro ustawodawca uznaje go za wystarczający, na gruncie analizowanej sprawy mógłby on zostać oznaczony choćby w zbliżony sposób”, stwierdził Sąd i dodał, że analogiczna zasada została zawarta w przepisach Principles of European Insurance Contract Law.

W związku z powyższym sąd orzekł, że pozwany, wykorzystując swą uprzywilejowaną pozycję kontraktową, dokonał ukształtowania praw i obowiązków konsumentów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.

wstecz