Klauzula nr 6489 Świadczenie z tytułu zdarzenia w wyniku stanu sprzed okresu ochrony

Dodano: 20-07-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie Sygnatura: XVII AmC 5952/11

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 20 grudnia 2012 r. (sygn. akt XVII AmC 5952/11) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

"Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe było bezpośrednim bądź pośrednim skutkiem lub nastąpiło w związku ze zdarzeniami lub stanami stwierdzonymi przez lekarza jako istniejące przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej."

Z uwagi na brak uzasadnienia powyższego wyroku, można powołać się na wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 19 czerwca 2013 r. (sygn. akt VI ACa 1494/12), w którym uznał za niedozwolone i zakazał stosowania tożsamego postanowienia o treści: „W okresie sześciu miesięcy od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, Zakład (...) nie ponosi odpowiedzialności i jest zwolniony z obowiązku wypłaty świadczenia należnego z tytułu śmierci ubezpieczonego, jeżeli zdarzenie to nastąpi pośrednio lub bezpośrednio na skutek urazu, choroby somatycznej lub psychicznej rozpoznanych przed objęciem ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową”.

W uzasadnieniu Sąd uznał, iż zaskarżonemu postanowieniu można postawić podstawowy zarzut braku jasności i precyzyjności, gdyż konsument w dniu zawierania umowy niejednokrotnie może nie mieć nawet mglistego pojęcia o tym, czy w jego sytuacji może zaistnieć przypadek wyłączający odpowiedzialność pozwanego. Nawet przy założeniu, że nie ma on wątpliwości, co do doskonałej własnej kondycji zdrowotnej może się zdarzyć, że ubezpieczyciel zaistniałe zdarzenie ubezpieczeniowe  potraktuje jako związane pośrednio z przebytą np. w dzieciństwie chorobą, o której ubezpieczony może nawet nie mieć wiedzy.

Ponadto, Sąd Apelacyjny stwierdził, że użycie w zakwestionowanej klauzuli pojęć „pośrednio bądź bezpośrednio” nieprecyzyjnie określają związek przyczynowy między śmiercią ubezpieczonego a chorobą, mając na uwadze akceptowany przez ustawodawcę, określony w art. 361 Kodeksu cywilnego adekwatny związek przyczynowy. Przyjęcie przez pozwaną przyczyn pośrednich i bezpośrednich zgonu ubezpieczonego powoduje – zdaniem SA - rozciągnięcie tych przyczyn nawet na te, które nie pozostają w związku adekwatnym ze zdarzeniem. Przenosząc powyższe na płaszczyznę uzasadnienia abuzywności klauzuli wpisanej do rejestru klauzul niedozwolonych pod numerem 6489 możemy uznać, iż stwierdzenie „bezpośrednim bądź pośrednim” zawarte w tym postanowieniu niejednoznacznie określa związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem ubezpieczeniowym, a zdarzeniami lub stanami sprzed rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

wstecz