Klauzula nr 1529

Dodano: 26-08-2014
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sygnatura: XVII Amc 45/04

Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje za niedozwolone i zakazuje stosowania  w umowach z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści:

„W braku zapisu na sąd polubowny spory wynikające z umowy ubezpieczenia rozstrzyga sąd po­wszechny właściwy dla siedziby ubezpieczyciela."

XVII Amc 45/04

Pliki do pobrania

wstecz