Klauzula nr 1514

Dodano: 26-08-2014
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sygnatura: VIA Ca 1526/07; XVII AmC 85/07
 VIA Ca 1526/07 XVII AmC 85/07

Uznaje za niedozwolone i zakazuje stosowania  w umowach z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści:

„W razie kradzieży (zaginięcia) pojazdu, Cigna Stu S.A. ustala odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu na dzień ustalania odszkodowania.”

Sąd zauważa ponadto, że zaskarżone postanowienie pozostaje w zgodzie z zasadą art. 363 §2 k.c., według której, jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania.

 

wstecz