Klauzula nr 1425 Pomniejszenie odszkodowania

Dodano: 21-06-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie Sygnatura: XVII AmC 86/06

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 30 października 2007 r. (sygn. akt XVII AmC 86/06) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„Odszkodowania i rekompensaty z innych źródeł. Wysokość odszkodowania ulega pomniejszeniu o odszkodowania i rekompensaty przysługujące osobom poszkodowanym z innych źródeł."

Zdaniem Sądu Okręgowego, powyższe postanowienie jest sprzeczne z art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego oraz 3853 pkt 9 Kodeksu cywilnego, jako że wobec nieostrości sformułowania „z innych źródeł" dopuszczają możliwość dokonania przez pozwane towarzystwo wiążącej interpretacji umowy.

Ubezpieczyciel nie może uzależniać ochrony ubezpieczeniowej i spełnienia ciążących na nim obowiązków z zawartej z konsumentami umowy od działania innych ubezpieczycieli czy też firm wypłacających świadczenia jako do tego zobowiązanych z tytułu zaistnienia określonych zdarzeń.

Zdaniem Sądu, powoływana przez ubezpieczyciela regulacja art. 8241 § 1 Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania w sprawie, gdyż odnosi się ona do wysokości szkody, podczas gdy kwestionowany zapis dopuszcza pomniejszenie odszkodowania z jakichkolwiek powodów, jeśli tylko osoba poszkodowana otrzyma jakiekolwiek odszkodowania lub rekompensatę z innych źródeł.

Jeżeli przyjąć, że powyższe postanowienie jedynie powtarza uregulowania zawarte w art. 8241 Kodeksu cywilnego, jak wskazuje ubezpieczyciel, to wobec swej niejednoznaczności i zbędności powinno być wyeliminowane z treści ogólnych warunków umów pozwanej – wskazał Sąd Okręgowy.

wstecz