Istotny pogląd Prezesa UOKiK ws. UFK

Dodano: 08-01-2018
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał istotny pogląd w sprawie przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie Europa. Pismo dotyczy ważności oświadczenia konsumenta o przystąpieniu do grupowego ubezpieczenia z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK).

W rozpoznawanej sprawie powód – ubezpieczony, który przystąpił do grupowego ubezpieczenia na życie z UFK, dokonał rozwiązania umowy przed zakończeniem okresu jej obowiązywania. W związku z tym zakład ubezpieczeń pomniejszył wartość wypłaty o wysokość opłaty likwidacyjnej.

Ubezpieczony w postępowaniu sądowym domaga się uznania nieważności umowy ubezpieczenia wobec niego i zwrotu wszystkich wpłaconych składek (z uwzględnieniem kwot już wypłaconych przez ubezpieczyciela w związku z rozwiązaniem umowy ubezpieczenia), bądź w razie odrzucenia tego roszczenia – zwrotu opłat likwidacyjnych i administracyjnych.

Prezes UOKiK w istotnym poglądzie zajął stanowisko, w którym uznał zawartą umowę ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym za nieważną, gdyż nie zawarto w oświadczeniu o chęci skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej wysokości sumy ubezpieczenia, co w opinii Prezesa UOKiK stanowi jej obowiązkowy element (art. 829 ust. 2). Kwestionowana umowa zawierała jedynie wzory matematyczne służące do obliczenia wypłaty, uwzględniające wartości jednostek uczestnictwa w funduszu lub wartości rachunku w dniu umorzenia. Jak wskazano w istotnym poglądzie, były to kwoty niemożliwe do oszacowania przez klienta w chwili zawierania umowy.

W związku z powyższym Prezes UOKiK uznał oświadczenie o chęci skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej za nieważne, a w związku z tym również nieważność umowy ubezpieczenia na życie zawartej na cudzy rachunek. W konsekwencji, zdaniem Prezesa UOKiK, powód powinien otrzymać zwrot wszystkich wpłaconych składek, pomniejszonych o kwoty dotychczas wypłacone przez ubezpieczyciela w związku z rozwiązaniem umów.

Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawierające istotny pogląd dla tej sprawy jest dostępne do pobrania w „Pełnej publikacji”.

 

 

Pliki do pobrania

wstecz