Istotny pogląd Prezesa UOKiK ws. ubezpieczenia na życie z UFK

Dodano: 20-04-2017

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał istotny pogląd w sprawie dotyczącej postanowień umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK).

Sporne klauzule zostały zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia grupowej umowy ubezpieczenia na życie. Ubezpieczony zakwestionował wysokość i sposób pobierania przez zakład ubezpieczeń tzw. opłat likwidacyjnych zawartych w Tabeli opłat i limitów, domagając się uznania za abuzywne zapisów OWU regulujących kwestie obliczania opłat za wcześniejsze wypowiedzenie umowy przez klienta. Urząd w istotnym poglądzie powtórzył stanowisko ubezpieczonego, uznając sporne klauzule za niedozwolone. W związku z powyższym, jak wskazał Prezes UOKiK, nie powinny one wiązać stron umowy ubezpieczenia.

Jak wykazał w istotnym poglądzie Prezes UOKiK, sporna klauzula spełnia przesłanki abuzywności, określone w art. 3851 § 1 k.c. „Analiza treści kwestionowanego postanowienia, prowadzi do jednoznacznej konkluzji, że spełnia ono przesłanki uznania za niedozwolone postanowienie umowne, stosownie do przepisu” – stwierdził w istotnym poglądzie Prezes UOKiK.

Ponadto, odwołał się do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który orzekł, że mobilizacja i zachęcanie klientów do kontynuowania umowy w dłuższym horyzoncie czasowym nie może polegać na sankcjonowaniu, w przypadku wypowiedzenia przez nich umowy, utratą znacznej części wpłaconych środków finansowych.

Istotny pogląd Prezesa UOKiK jest udostępniony do pobrania w „Pełnej publikacji”.

Pliki do pobrania

wstecz