45. posiedzenie KNF: przyjęto założenia interwencji produktowej dot. ubezpieczeń na życie z UFK

Dodano: 30-10-2019
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

W dniu 29 października 2019 r. odbyło się 45. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego, podczas którego podjęto wiele decyzji odnoszących się do sektora ubezpieczeniowego.

Po pierwsze, KNF zaakceptowała założenia interwencji produktowej, o której mowa w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia PRIIP w zakresie ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Oznacza to eliminowanie z obrotu produktów, które spełniają następujące cechy:

  • nie dają realnych korzyści inwestorom
  • składki są lokowane są w aktywa o wysokim stopniu ryzyka, niskiej płynności i ograniczonej zbywalności
  • informacje o opłatach (ich wysokości i zasadach ponoszenia) są przekazywane w sposób niejednoznaczny i nieprzejrzysty.

W komunikacie z posiedzenia podano, że potwierdzenie istnienia poważnych obaw dotyczących ochrony inwestorów na tym rynku może skutkować podjęciem interwencji produktowej mającej na celu eliminację tych produktów z oferty zakładów ubezpieczeń.

Komisja wyraziła zgodę na sprzedaż akcji obu spółek ubezpieczeniowych UNIQA akcjonariuszowi UNIQA International AG. W wyniku tej  transakcji spółka–matka będzie miała ponad połowę głosów na walnym zgromadzeniu oraz udziałów w kapitale zakładowym obu towarzystw ubezpieczeń.

KNF podjęła również decyzję o nałożeniu kar na Wiener TU S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. Sankcje zostały przyznane za przypadki naruszenia przez spółki art. 14 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, polegające na opóźnieniach w przyznaniu i wypłacie odszkodowań i niedopełnieniu obowiązków informacyjnych. Wiener musi zapłacić 60 tys. zł, a TUW „TUW” 35 tys. zł.  

Komisja poinformowała też o wydaniu ostatecznej decyzji w zakresie nałożenia na PZU kary finansowej w wysokości 2,3 mln zł. KNF zadecydowała o jej podzieleniu na dwie kwoty: 350 tys. zł i 1.949 tys. zł. „PZU dopuścił się nieterminowej likwidacji szkód oraz dopuścił się braku terminowego wykonania obowiązku informacyjnego – poinformowania o tym, że odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu w odniesieniu do 92 roszczeń zgłoszonych przez 52 poszkodowanych. W wyniku ponownego rozpoznania sprawy, Komisja uznała za zasadne uchylenie zaskarżonej decyzji i nałożenie dwóch kar pieniężnych w łącznej wysokości niższej niż kara pieniężna nałożona na podstawie zaskarżonej decyzji. Nałożenie dwóch odrębnych kar pieniężnych na PZU wynika z pogrupowania przypadków nieterminowej likwidacji szkód na dwie sprawy administracyjne ze względu na zmiany stanu prawnego i brzmienie przepisów przejściowych, natomiast obniżenie wymiarów kar pieniężnych wynika z uwzględnienia na korzyść PZU zmiany w długości okresów naruszeń. Powyższe jednakże nie zmienia oceny Komisji co do wagi stwierdzonych naruszeń i konieczności zastosowania środka sankcyjnego”, czytamy w komunikacie z posiedzenia.

Ponadto Komisja wyraziła zgodę na powołanie:

  • Agnieszki Rózgi na stanowisko Członka Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem,
  • Jarosława Kretkiewicza na stanowisko Członka Zarządu Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Emerytalnego Aviva Santander SA.

Kolejne posiedzenie zaplanowano na dzień 5 listopada 2019 r.

wstecz