43. posiedzenie KNF: 400 tys. zł kary dla PZU

Dodano: 25-09-2019
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

W dniu 24 września 2019 r. odbyło się 43. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

Podczas posiedzenia Komisja nałożyła na PZU SA karę pieniężną w wysokości 400 tys. zł. KNF uznała, że spółka naruszyła art. 14 ust. 1-2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK dopuszczając się opóźnień w wypłacie odszkodowań. Stwierdzone w toku prowadzonego postępowania naruszenia dotyczyły szkód likwidowanych w latach 2014-2016 r. Komisja w zakresie szacowania wysokości kary uwzględniła środki zaradcze wdrożone przez PZU jak usprawnienie procedury likwidacji szkód.

Komisja utrzymała też w mocy decyzję z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie nałożenia na Gothaer TU SA (obecnie: Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group) kary pieniężnej w wysokości 240 tys. zł, za wykonywanie działalności ubezpieczeniowej z naruszeniem art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, w związku z wyznaczaniem składki ubezpieczeniowej w wysokości, która nie zapewniała co najmniej wykonania wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycia kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniach gr. 3 oraz gr. 10.

Również Komisja nie zmieniła swojej decyzji z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie nałożenia na PZU SA kary pieniężnej w wysokości 900 tys. zł. Sankcja została przyznana w związku ze stwierdzeniem przypadków naruszenia art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Polegały one na stosowaniu opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązku informacyjnego.

Jak podała KNF, PZU dopuścił się nieterminowej likwidacji szkód w odniesieniu do 40 roszczeń zgłoszonych przez 28 poszkodowanych lub uprawnionych oraz w odniesieniu do jednej osoby, wobec której dopuściła się braku terminowego wykonania obowiązku informacyjnego, tj.  poinformowania, że odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu. W wyniku ponownego rozpoznania sprawy Komisja dokonała zmniejszenia kary ze względu na zmianę ustaleń dotyczących stanu faktycznego, ustalając wysokość nałożonej kary pieniężnej na poziomie 899 tys. zł.

Komisja nałożyła też kary pieniężne na dwa biura usług płatniczych. Podmioty zostały ukarane za zaniechanie obowiązku terminowego przekazania do KNF dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej bądź umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej biur usług płatniczych.

Ponadto, podczas posiedzenia Komisja zapoznała się z informacją na temat reasekuracji krajowych zakładów ubezpieczeń oraz zdarzeń katastroficznych w 2018 r., a także z informacją na temat zmian w zakresie notyfikacji firm inwestycyjnych.

Kolejne posiedzenie Komisji zaplanowane jest na dzień 10 października 2019 r.

wstecz