Klauzula nr 1310. Sposób wypłaty odszkodowania za dwukrotną szkodę na tym samym przedmiocie ubezpieczenia

Publikator: UOKiK
Sygnatura: XVII AmC 68/06
„W przypadku, gdy TU wypłaciła odszkodowanie za szkodę polegającą na zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia, a przed jego naprawieniem nastąpiła ponowna szkoda obejmująca ten sam przedmiot ubezpieczenia, odszkodowanie wypłaca się..."
Czytaj więcej

Klauzula nr 1309. Ustalenie wysokości zwracanej składki

Publikator: UOKiK
Sygnatura: XVII AmC 68/06
„W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub rozwiązania umowy ubezpieczenia składkę podlegającą zwrotowi ustala się proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia. Niewykorzystany okres ubezpieczenia liczy się w pełnych miesiącach..."
Czytaj więcej

Klauzula nr 1308. Wypowiedzenie w przypadku wypłaty lub odmowy wypłaty odszkodowania

Publikator: UOKiK
Sygnatura: XVII AmC 68/06
„Umowa ubezpieczenia może być rozwiązana w drodze pisemnego miesięcznego wypowiedzenia prze każdą ze stron umowy w przypadku wypłaty odszkodowania lub doręczenia przez TU odmowy wypłaty odszkodowania."
Czytaj więcej

Klauzula nr 1307. Wyłączenie zwroty składki

Publikator: UOKiK
Sygnatura: XVII AmC 68/06
"Zwrot składki nie przysługuje, jeśli TU wypłaciła ubezpieczonemu odszkodowanie bądź może być zobowiązana do wypłaty odszkodowania."
Czytaj więcej
1    309  310  311  312  313  314  315    318