17 instytucji podpisało porozumienia w sprawie obniżenia opłat likwidacyjnych

Dodano: 21-12-2016
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Szesnaście towarzystw ubezpieczeń na życie oraz Polska Izba Ubezpieczeń przystąpiło do porozumień z Prezesem UOKiK w sprawie rozszerzenia obniżenia opłat likwidacyjnych na cały portfel aktywnych umów na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Ponadto, zastosowano specjalne tryby postępowań w przypadku seniorów – obecnych jak i byłych posiadaczy ubezpieczeń z funduszem kapitałowym. Zapisy porozumień zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2017 r.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po 8 miesiącach pracy Zespołu ds. Ubezpieczeń na życia zakończył rozmowy z 16 zakładami ubezpieczeń w sprawie rozszerzenia na cały portfel aktywnych umów ubezpieczeń na życie z UFK porozumień obniżających opłaty likwidacyjne, które zostały zawarte w okresie od II poł. 2015 r. do I kw. 2016 r. Dotyczyły one jedynie polis, do których przystąpili konsumenci po 2013 r. Szacuje się, że dzięki wcześniejszym porozumieniom z niższych opłat likwidacyjnych mogło skorzystać 612 tys. osób.

W okresie od 19 do 21 grudnia br. do kolejnych indywidualnych porozumień z Prezesem UOKiK przystąpili: Aegon TU na Życie S.A., PKO Życie TU S.A., Aviva TUnŻ S.A., AXA Życie TU S.A., Vienna Life TU na Życie S.A., VIG, Compensa TU na Życie S.A. VIG, Generali Życie TU S.A., STUnŻ ERGO Hestia S.A., MetLife TUnŻiR S.A., Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A., TU Allianz Życie Polska S.A., Open Life TU Życie S.A., PZU Życie S.A., TU na Życie Europa S.A., TU na Życie WARTA S.A., UNIQA TU na Życie S.A. oraz Polska Izba Ubezpieczeń. Indywidualne porozumienia zostały wymuszone różnicami w konstrukcji produktów ubezpieczeniowych z funduszem kapitałowym, a zatem każde z porozumień musiało zostać dopasowane do charakterystyki produktu danego ubezpieczyciela.

Obecne, rozszerzone porozumienia nakładają stawki opłat likwidacyjnych wynegocjowane w zeszłym lub na początku mijającego roku na cały portfel aktywnych umów ubezpieczenia na życie z UFK. Nowymi zasadami zostanie objętych aż ok. 1,4 mln osób.

- Przez wiele miesięcy prowadziliśmy rozmowy z ubezpieczycielami oraz PIU. Efekt naszych wspólnych działań to obniżenie opłat likwidacyjnych klientom posiadającym polisy z ufk tzw. „starego portfela”, czyli sprzed 2014 roku. Obniżka zależy od czasu trwania umowy – przykładowo jeden z ubezpieczycieli obniży opłatę do 23 proc. w pierwszym roku polisowym, 9 proc. – w szóstym, a po 10 latach nie pobierze ani złotówki. Przewidzieliśmy szczególne rozwiązania dotyczące osób starszych, które były namawiane na wieloletnią polisę mimo podeszłego wieku – mówi Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dodał, że zakres ww. porozumień był uzgadniany z Ministerstwem Finansów i jego szefem Mateuszem Morawieckim oraz Komisją Nadzoru Finansowego.

Również porozumienia zakładów ubezpieczeń z Prezesem UOKiK zawierają specjalny tryb rozstrzygania w przypadku umów z UFK zawartych przez osoby starsze. Seniorzy w wieku min. 61 lat, którzy podpisali umowę ubezpieczenia z UFK po dniu 1 stycznia 2008 r. będą mogli liczyć na całkowitą redukcję opłat likwidacyjnych. Dotyczy to także rozwiązanych umów. Wówczas warunkiem jest, że posiadacz takiego produktu rozwiązał go po osiągnięciu 65. r. ż. Osoby te, dzięki zawartym porozumieniom, będą mogły domagać się od zakładu ubezpieczeń zwrotu różnicy między opłatą likwidacyjną pobraną na starych zasadach, a tą, która zostałaby pobrana na nowych. Osoby mogą zgłaszać roszczenia w ciągu trzech lat od dnia obowiązywania porozumienia. Według szacunków PIU, sytuacja ta dotyczy ok. 17 tys. osób starszych.

Inicjatywa rozszerzenia porozumień z UOKiKiem na cały sektor i tym samym poprawy sytuacji posiadaczy polis z elementem inwestycyjnym wyszła ze strony branży ubezpieczeniowej.

- Porozumienie powstało z inicjatywy Polskiej Izby Ubezpieczeń, natomiast trzeba podkreślić, że dotyczy ono całej branży ubezpieczeniowej. Rozwiązanie jest efektem znaczącego wysiłku zakładów, ale dzięki temu możliwe było wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów – powiedział Grzegorz Prądzyński, Prezes PIU.

Dodał, że kierunki branży w stronę poprawy wizerunku rozpoczęły się w momencie opracowania „Zasad Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych”. W trakcie konferencji prasowej przypomniał, że osoby, które mają dowody, że w ich przypadku zastosowano misselling, mogą zgłosić się do zakładu ubezpieczeń wówczas ich opłaty likwidacyjne zostaną całkowicie zredukowane. 

Również wiceprezes Urzędu, Dorota Karczewska wskazywała na szereg działań podjętych przez Urząd w celu poprawy sytuacji posiadaczy polis z UFK. Wymieniła zapisy w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zgodnie z którymi istnieje możliwość złożenia reklamacji w ciągu 60 dni od otrzymania listu rocznicowego. Również wskazała ustawę o ADR jako metodę na rozwiązanie sporów konsumentów, którzy zrezygnowali z polis z funduszem inwestycyjnych, z zakładami ubezpieczeń o poniesione opłaty z tego tytułu. „Jesteśmy otwarci na propozycje, jak ten problem dalej uszczelnić” – podsumowała Karczewska.

Obecny na konferencji prasowej przedstawiciel pokrzywdzonych konsumentów wskazał, że posiadacze polis z UFK w dalszym ciągu będą dążyć do obniżenia opłat likwidacyjnych ze wszystkich produktów do poziomu ustawowych 4%, które w ich opinii stanowi rozwiązanie kompromisowe. Dodał, że w przypadku umów zawartych z Open Life i TU Europa ważniejsze, z punktu widzenia ubezpieczonych, jest ujawnienie rachunków posiadaczy UFK niż obniżka opłat likwidacyjnych.

Także mec. Aleksander Daszewski z Biura Rzecznika Finansowego podniósł, że ubezpieczyciele powinni zawierać ugodowe porozumienia z osobami, które rezygnują z długoterminowego produktu inwestycyjnego. Jak argumentował, osoby te zazwyczaj znajdują się w ciężkiej sytuacji materialnej z powodu braku pracy lub choroby, których nie przewidzieli, gdy zawierali umowę z towarzystwem ubezpieczeń na życie. Przedstawiciel Biura Rzecznika Finansowego dodał, że wśród napływających do Biura reklamacji na polisy z UFK tylko co piąta dotyczy aktywnego produktu. Do RF napływają również wnioski o wydanie istotnego poglądu w sprawie spornych produktów ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym, które toczą się również w postępowaniach grupowych. W 2016 r. RF wydał 230 istotnych poglądów w sprawie – dwa razy więcej niż w 2015 r. Jak dodał, we wszystkich postępowaniach sądowych, w których istotny pogląd wyrażał Rzecznik, sądy orzekały na korzyść konsumentów. Mec. Daszewski wskazał, że ubezpieczyciele powinni zmienić te produkty poprzez eliminację z umów niedozwolonych klauzul oraz zapewnienia większej ochrony w miejsce inwestycji.

Skany porozumień zawartych indywidualnie z każdym zakładem ubezpieczeń są dostępne na stronie Urzędu, pod adresem: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12775. Również ubezpieczyciele, którzy przystąpili do porozumień mają obowiązek zawrzeć stosowne informacje na swoich stronach internetowych.

wstecz