Rozporządzenie dotyczące operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego (DORA)

Prezydencja Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie treści DORA (Digital Operational Resilience Act - Rozporządzenie w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego).

...
Czytaj więcej

Wyboista droga implementacji Dyrektywy Omnibus

Dyrektywa jest aktem prawa Unii Europejskiej, który wymaga wdrożenia do krajowych porządków w drodze ustaw. Mimo to wciąż brak polskiej regulacji.

...
Czytaj więcej

Aktualizacja w sprawie wyroku TSUE dot. tajemnicy przedsiębiorstwa

TSUE nadal rozpatruje wniosek złożony przez polską KIO w trybie prejudycjalnym. Przypominając, we wniosku KIO przedstawiła siedem istotnych zagadnień, w przypadku których odpowiedzi, z pewnością będą przełomowe dla praktyki orzeczniczej KIO.

...
Czytaj więcej

Ratyfikacja Konwencji 108+

Podczas 30. Konferencji Europejskich Organów Ochrony Danych została przyjęta rezolucja w sprawie przyspieszenia ratyfikacji Konwencji 108+.

...
Czytaj więcej

Legitymacja procesowa organizacji konsumenckich w sprawach danych osobowych w świetle wyroku TSUE

TSUE orzekł, że państwa członkowskie mogą wprowadzić do prawa krajowego przepisy, które uprawniają organizację konsumencką do wnoszenia do sądu powództwa przeciwko sprawcy naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

...
Czytaj więcej

Nakładanie kar pieniężnych na poziomie EROD

EROD przyjęła wytyczne w sprawie obliczania administracyjnych kar pieniężnych. Przedstawiła również wskazówki odnośnie stosowania technologii rozpoznawania twarzy w obszarze egzekwowania prawa.

...
Czytaj więcej

Polityka zarządzania konfliktem interesów Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD)

Administratorzy i podmioty przetwarzające, zgodnie z wymogami RODO, wyznaczają IOD. To jednak nie koniec obowiązków, jakie nakłada RODO w kontekście IOD.

...
Czytaj więcej

Identyfikacja preferencji w obszarze zrównoważonego rozwoju – nowe wymogi

Wraz z początkiem sierpnia br. wchodzi w życie rozporządzenie delegowane (UE) 2021/1257.

...
Czytaj więcej

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie polskiej skargi na Dyrektywę 2019/790

W wyroku z dnia 26 kwietnia 2022 r. (C-401/190) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) oddalił skargę Polski.

...
Czytaj więcej

Zacieśnienie współpracy organów ochrony danych

Członkowie Europejskiej Rady Ochrony Danych na spotkaniu, które odbyło się końcem kwietnia br. w Wiedniu uzgodnili zacieśnianie współpracy w sprawach strategicznych. Ponadto zdecydowali o zróżnicowaniu zakresu stosowanych metod współpracy.

...
Czytaj więcej

Przełom w uzgodnieniach dotyczących przekazywania danych osobowych do USA

6 kwietnia 2022 r. EROD przyjęła oświadczenie w sprawie ogłoszenia porozumienia zasadniczego w sprawie nowych Transatlantyckich Ram Ochrony Prywatności Danych (Trans-Atlantic Data Privacy Framework).

...
Czytaj więcej

Unijne legislacje w zderzeniu z globalnymi wyzwaniami

Wydarzenia ostatnich lat i miesięcy – epidemia Covid-19 oraz wybuch wojny w Ukrainie – pokazują bardzo wyraźnie, że regulacje unijne zupełnie nie są przystosowane do otaczającej nas rzeczywistości.

...
Czytaj więcej

Framing – czym jest i kiedy stanowi publiczne udostępnianie utworu?

W 2021 roku zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości (UE), który w sposób jednoznaczny przesądził, jak powinien być oceniany framing pod kątem prawa autorskiego (wyrok z 9 marca 2021 r. 392/19 VG Bild-Kunst przeciwko Stiftung Preußischer Kulturbesitz).

...
Czytaj więcej

O dyrektywie 2019/790

Toczy się obecnie postępowanie ze skargi Polski przed TSUE. Przedmiotem jest zgodność Dyrektywy 2019/790 z Kartą Praw Podstawowych UE.

...
Czytaj więcej

PIU podsumowała rok 2021 w ubezpieczeniowej legislacji UE

W ostatnim roku stale towarzyszyły nam nazwy SOLVENCY II, DORA, PRIIPS, IDD. Zmian regulacji było wiele, ale czy ułatwiają one działania rynkowi?

...
Czytaj więcej

Pojęcie „bezpośrednio zaangażowany” w odniesieniu do stosowania obowiązku doskonalenia zawodowego

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował 29 listopada 2021 r. odpowiedzi udzielone przez KE na pytania dotyczące interpretacji przepisów dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń i jej aktów wykonawczych.

...
Czytaj więcej

Czy prowizje otrzymywane przez pośredników zgodnie z art. 29 ust. 2 IDD mogą stanowić konflikt interesów?

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował 29 listopada 2021 r. odpowiedzi udzielone przez KE na pytania dotyczące interpretacji przepisów dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń i jej aktów wykonawczych.

...
Czytaj więcej

EROD przyjęła pisma do ONZ i ENISA

Podczas 57. posiedzenia plenarnego Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła pisma do ONZ i Agencji UE ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA).

...
Czytaj więcej

Wytyczne EROD w sprawie wzajemnych relacji pomiędzy art. 3 i rozdziałem V RODO

18 listopada 2021 r., w Brukseli, odbyło się 57 posiedzenie plenarne. Jedną z głównych decyzji podjętych na nim było przyjęcie wytycznych w sprawie wzajemnych relacji pomiędzy art. 3 i rozdziałem V RODO.

...
Czytaj więcej

Sygnaliści w zakładzie pracy – czyli podstawowe informacje na temat nowych przepisów UE

W ostatnim czasie na pewno każdy słyszał pojęcie – sygnalista. Kim on jest? Pojawiają się dalsze pytania –  o co chodzi z tymi naruszeniami w zakładzie pracy, dlaczego pracodawcy muszą objąć ich ochroną, na czym polegają nowe obowiązki pracodawcy?

...
Czytaj więcej

Polska dołączyła do Europejskiej Inicjatywy Płatności (EPI)

9 listopada bieżącego roku Polska przyjęła oświadczenie popierające Europejską Inicjatywę Płatności (EPI). Inicjatywę poparły również państwa takie jak Belgia, Finlandia, Francja, Niemcy, Hiszpania oraz Holandia.

...
Czytaj więcej

Czy „chmurowy monopol” służy bankom?

Zwrot w stronę cyfrowej bankowości jest coraz szybszy. Migrowanie zasobów do chmury obliczeniowej pomaga optymalizować koszty oraz zmniejsza problem związany z pozyskiwaniem specjalistów.

...
Czytaj więcej

Przewoźnik uwolnił się od odpowiedzialności, sąd przyznał mu rację

Turystka nie dostała 400 euro odszkodowania za spóźniony lot, ponieważ nie wykazała potwierdzenia zapłaty za bilet lotniczy. Sąd Rejonowy wydał wyrok na korzyść przewoźnika.

...
Czytaj więcej

MF chce zaostrzenia kar w sektorze ubezpieczeniowym

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Dokonuje on nowelizacji 19 ustaw dot. rynku finansowego.

...
Czytaj więcej

EIOPA: Q&A (czerwiec 2021 r.)

W pełnej publikacji przedstawiamy Q&A z czerwca 2021 r. opublikowane przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych.

...
Czytaj więcej

EIOPA chce ściślejszej współpracy organów nadzoru nad działalnością transgraniczną

EIOPA dokonała aktualizacji Decyzji o współpracy z organami nadzoru nad sektorem ubezpieczeniowym. Zmiany mają na celu wzmocnienie współpracy między organami w zakresie sprawowania nadzoru nad działalnością transgraniczną.

...
Czytaj więcej

EIOPA dąży do regulacji stosowania sztucznej inteligencji przez zakłady ubezpieczeń

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych przedstawił sprawozdanie z prac konsultacyjnej grupy ekspertów ds. etyki cyfrowej w sprawie określenia zasad zarządzania sztuczną inteligencją w europejskim sektorze ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

EIOPA wydała wytyczne dotyczące ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) przygotował Wytyczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej w zakresie OIPE.

...
Czytaj więcej

EIOPA: Q&A (maj 2021 r.)

W pełnej publikacji przedstawiamy Q&A z maja 2021 r. opublikowane przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych.

...
Czytaj więcej

Powołanie inspektora ochrony danych – obowiązki informacyjne

​Jednym z podstawowych obowiązków podmiotu, który powołał inspektora ochrony danych, jest zawiadomienie organu nadzoru, tj. poinformowanie go o fakcie powołania IOD, jak również przekazanie niezbędnych danych IOD.

...
Czytaj więcej

EIOPA rozpoczęła test warunków skrajnych dla ubezpieczeń

​7 maja Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych rozpoczął test warunków skrajnych dla europejskiego rynku ubezpieczeniowego. Testy warunków skrajnych mają na celu dokonać oceny odporności europejskich ubezpieczycieli

...
Czytaj więcej

Zastosowanie przepisów IDD w przypadku świadczenia usług doradztwa dla umów już istniejących

Jedno z zadanych pytań do KE dotyczyło tego, czy art. 30 IDD ma zastosowanie do umów zawartych przed dniem 23 lutego 2018 r., zwłaszcza, gdy świadczone są jakiekolwiek usługi bieżącego doradztwa.

...
Czytaj więcej

EIOPA wydała opinię w sprawie nadzoru stosowania scenariuszy ryzyka zmiany klimatu w ORSA

EIOPA wydała opinię w sprawie nadzoru stosowania scenariuszy zmian klimatycznych we własnej ocenie ryzyka i wypłacalności, skierowaną do krajowych organów nadzorczych.

...
Czytaj więcej

EIOPA: Q&A (kwiecień 2021 r.)

W pełnej publikacji przedstawiamy Q&A z kwietnia 2021 r. opublikowane przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych.

...
Czytaj więcej

Informacje o udziałach i bliskich powiązaniach – czy tylko od nowych pośredników?

Czy obowiązek żądania informacji o konfliktach interesów będzie stosowany przez właściwy organ krajowy z mocą wsteczną [w przypadku, gdy pośrednik jest już zarejestrowany]?

...
Czytaj więcej

Pociągnięcie twórcy produktu do odpowiedzialności

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował w dniu 23 marca 2021 r. odpowiedzi udzielone przez Komisję Europejską na pytania dotyczące interpretacji przepisów dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Istotne dostosowanie produktu zgodnie z IDD – na czym polega?

KE udzieliła odpowiedzi na pytanie, co mogłoby stanowić „istotne dostosowanie istniejącego produktu” w rozumieniu przepisu art. 25 IDD regulującego wymogi w zakresie nadzoru nad produktem i zarządzania nim.

...
Czytaj więcej

EIOPA: Q&A (marzec 2021 r.)

​W pełnej publikacji przedstawiamy Q&A z marca 2021 r. opublikowane przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych.

...
Czytaj więcej

Jak prawidłowo ocenić wiedzę i doświadczenie klienta w zakresie ubezpieczeniowego produktu inwestycyjnego?

EIOPA opublikowała odpowiedzi udzielone przez Komisję Europejską na pytania dotyczące interpretacji przepisów dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń i jej aktów wykonawczych.

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie SFDR – nowe przepisy w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze finansowym

10 marca 2021 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

...
Czytaj więcej

Sprawy TSUE z zakresu ochrony klientów rynku finansowego

Rzecznik Finansowy opracował analizę orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie ochrony klientów rynku bankowego i kapitałowego w 2020 r.

...
Czytaj więcej

BIPAR apeluje o wykluczenie pośredników ubezpieczeniowych z nowych unijnych wymogów

Europejska Federacja Pośredników Ubezpieczeniowych (BIPAR) skierowała do władz UE swoje stanowisko ws. nakładania na podmioty rynku finansowego nowego wymogu. Zdaniem organizacji z nowych obowiązków powinny być wykluczeni pośrednicy ubezpieczeniowi, szczególnie małe i średnie podmioty.

...
Czytaj więcej

EIOPA przedstawiła strategiczne priorytety nadzorcze dla krajowych organów nadzoru

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) wybrał dwa ogólnounijne strategiczne priorytety nadzorcze dla właściwych organów krajowych. Są to: zrównoważony rozwój biznesu i odpowiednie zaprojektowanie produktu.

...
Czytaj więcej

Stanowisko PIU ws. uwzględnienia ryzyka klimatu w ubezpieczeniach majątkowych

Polska Izba Ubezpieczeń wzięła udział w konsultacjach dot. dokumentu EIOPA ws. uwzględnienia ryzyka zmian klimatycznych w underwritingu i ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie.

...
Czytaj więcej

EIOPA: Q&A (luty 2021 r.)

W pełnej publikacji przedstawiamy Q&A z lutego 2021 r. opublikowane przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych.

...
Czytaj więcej

KNF otrzyma nowe kompetencje także w zakresie działalności ubezpieczeniowej. Prezydent podpisał nowelizację

W dniu 24 lutego 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Zmiany obejmują między innymi sektor ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

PIU zabiega o zmiany w standardzie MSSF 17

​Do Komisji Europejskiej oraz European Financial Reporting Advisory Group trafiło stanowisko Polskiej Izby Ubezpieczeń i jej odpowiednich z Francji, Hiszpanii, Rumunii oraz Włoch. Organizacje branżowe apelują o dokonanie zmian w standardzie MSSF 17.

...
Czytaj więcej

EIOPA: zasady przeprowadzania testów warunków skrajnych w ubezpieczeniach ze szczególnym uwzględnieniem płynności

​Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował drugi z serii artykułów na temat metodologicznych zasad przeprowadzania testów warunków skrajnych w ubezpieczeniach.

...
Czytaj więcej

PRIIP’s KID zmieni się. EIOPA przyjęła projekt

​3 lutego 2021 r. EIOPA projekt zmiany regulacyjnych standardów technicznych (RTS) do rozporządzenia PRIIPs. Wprowadza on nowy zmiany w sposobie przygotowywania KID. Zdaniem PIU, zawarte w nim rozwiązania będą mieć negatywne konsekwencje.

...
Czytaj więcej

EIOPA: Q&A (styczeń 2021 r.)

W pełnej publikacji przedstawiamy Q&A ze stycznia 2021 r. opublikowane przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych.

...
Czytaj więcej

RF zaproponował odpowiedź na pytania prejudycjalne dot. definicji konsumenta

Rzecznik Finansowy przesłał do TSUE swoje stanowisko w sprawie przeciwko banku, z którym powód zawarł umowę kredytu w obcej walucie. Sąd Rejonowy w Warszawie, rozpoznając sprawę, nabrał wątpliwości co do interpretacji definicji konsumenta.

...
Czytaj więcej

PIU: projekt ustawy o OIPE wymaga doprecyzowania

​Pojawiły się już pierwsze uwagi do projektu ustawy o ogólnoeuropejskich indywidualnych produktach emerytalnych. Na temat nowych przepisów wypowiedziała się m.in. Polska Izba Ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

EROD i EIOD wydali wspólne opinie ws. nowych zestawów standardowych klauzul umownych

Dwie opinie ws. standardowych klauzul umownych zostały wspólnie przyjęte przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD) i Europejską Radę Ochrony Danych (EROD).

...
Czytaj więcej

Brexit z perspektywy działalności brokerskiej

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych opracowało wskazania w związku z zakończeniem okresu przejściowego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

...
Czytaj więcej

PIU przygotowała stanowisko ws. ryzyka zmian klimatu w ramach ORSA

Na początku tego roku Polska Izba Ubezpieczeń przekazała EIOPA swoją opinię ws. nadzorowania stosowania przez zakłady scenariuszy dotyczących ryzyka zmian klimatu w ramach ORSA. Zdaniem PIU ta analiza powinna pozostać własną oceną ryzyka i wypłacalności.

...
Czytaj więcej

EIOPA: Q&A (grudzień 2020 r.)

W pełnej publikacji przedstawiamy Q&A z grudnia 2020 r. opublikowane przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych.

...
Czytaj więcej

Rząd opowiedział się za wzmocnieniem nadzoru nad transgraniczną działalnością ubezpieczeniową

W dniu 29 grudnia 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.

...
Czytaj więcej

KE chce ujednolicić funkcjonowanie ubezpieczeniowych funduszy gwarancyjnych

W związku z trwającą rewizją dyrektywy Solvency II została reaktywowana dyskusja nt. jednolitych zasad działania ubezpieczeniowych funduszy gwarancyjnych w państwach członkowskich UE.

...
Czytaj więcej

Branża przygotowuje się do przeglądu IDD

Zbliża się przegląd dyrektywy IDD. PIU już teraz informuje na swoim blogu, na co szczególnie chce zwrócić uwagę i jakie podjąć inicjatywy w tym zakresie.

...
Czytaj więcej

KE chce wprowadzić regulacje dot. cyfrowej odporności operacyjnej sektora usług finansowych

Polska Izba Ubezpieczeń na swoim blogu omówiła najnowszy projekt legislacyjny Komisji Europejskiej. Jest to propozycja rozporządzenia w sprawie cyfrowej odporności operacyjnej dla sektora usług finansowych (DORA).

...
Czytaj więcej

Trwają konsultacje ws. projektów decyzji wykonawczych dot. standardowych klauzul umownych

Jak informuje Urząd Ochrony Danych Osobowych, rozpoczęły się konsultacje ws. projektów dwóch decyzji wykonawczych dotyczących standardowych klauzul umownych. Zainteresowane podmioty mogą przesyłać swoje opinie do Komisji Europejskiej.

...
Czytaj więcej

PIU o możliwych zmianach po rewizji Solvency II

Na blogu Polskiej Izby Ubezpieczeń pojawiło się podsumowanie dotychczasowych prac w ramach rewizji Solvency II. Pierwsze projekty nowelizacji przepisów można spodziewać się w II poł. 2021 r. PIU wskazuje, w jakich obszarach można spodziewać się zmian.

...
Czytaj więcej

Rzecznik Finansowy powołuje grupę roboczą ds. kredytów konsumenckich

Przy Biurze Rzecznika Finansowego powstaje grupa robocza ds. kredytów konsumenckich. Jej zadaniem będzie ujednolicenie praktyk wśród banków i instytucji finansowych w zakresie rozliczania zwrotu opłat za wcześniej spłacone kredyty konsumenckie.

...
Czytaj więcej

PIU: będą zmiany dot. AML i CTF. W propozycjach m.in. rozszerzenie obowiązków na inne pośredników i inne obszary ubezpieczeń

PIU na swoim blogu informuje o toczonej na poziomie Unii Europejskiej ocenie ryzyka w zakresie zagrożeń związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Komisja Europejska planuje kolejne regulacje w tym obszarze.

...
Czytaj więcej

Generali Życie przejęło portfel ubezpieczeń na życie od Red Sands Life z Gibraltaru

31 października br. nastąpiło przeniesienie portfela 80 tys. polis na życie z firmy Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited do Generali Życie TU SA. Posiadacze tych polis nadal będą obsługiwani przez 4LifeDirect.

...
Czytaj więcej

EIOPA: Q&A (październik 2020 r.)

W pełnej publikacji przedstawiamy Q&A z października 2020 r. opublikowane przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych.

...
Czytaj więcej

Konsultacje wytycznych ws. pojęcia mającego znaczenie dla sprawy i uzasadnionego sprzeciwu

EROD rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące Wytycznych 9/2020 w sprawie pojęcia mającego znaczenie dla sprawy i uzasadnionego sprzeciwu. Konsultacje potrwają do 24 listopada 2020 r.

...
Czytaj więcej

Komisja Europejska przedłużyła o 6 miesięcy ubezpieczenia należności handlowych od KUKE

KE podjęła decyzję o wydłużeniu, o 6 miesięcy, okresu obowiązywania tymczasowych ram prawnych dotyczących pomocy publicznej. Na skutek tej decyzji polskie spółki eksportujące do krajów Wspólnoty i OECD mogą dłużej korzystać z KUKE GAP EX i KUKE GAP EX+.

...
Czytaj więcej

EIOPA przedstawiła projekty regulacyjne i wykonawcze standardy techniczne do aktów delegowanych dot. PEPP

EIOPA przekazała Komisji Europejskiej zestaw projektów regulacyjnych i wykonawczych standardów technicznych oraz porady dotyczące aktów delegowanych, których celem jest wdrożenie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (PEPP).

...
Czytaj więcej

EIOPA: Q&A (wrzesień 2020 r.)

W pełnej publikacji przedstawiamy Q&A z września 2020 r. opublikowane przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych.

...
Czytaj więcej

Polskie zakłady ubezpieczeń mogę reasekurować swoje ryzyko w Japonii

Polska Izba Ubezpieczeń wystąpiła do Ministerstwa Finansów ws. umów reasekuracji z podmiotami z Japonii. Zgodnie z decyzją resortu polskie towarzystwa ubezpieczeń mogą zawierać umowy z japońskimi reasekuratorami.

...
Czytaj więcej

​PIU: rozporządzenie PRIIPs KID wymaga całościowego spojrzenia na ten rynek i  jego interesariuszy

PIU zamieściła na swoim blogu wpis o aktualnym stanie prac nad kolejnymi zmianami regulacji PRIIPs. PIU wyraziła nadzieję, że aktualnie prowadzone badanie KE w zakresie KID przyniesie rozsądne wnioski i umożliwi całościowe spojrzenie na te produkty.

...
Czytaj więcej

EROD przyjęła wytyczne ws. pojęć administratora i podmiotu przetwarzającego

Europejska Rada Ochrony Danych podczas 37. posiedzenia przyjęła wytyczne w sprawie pojęć administratora i podmiotu przetwarzającego na gruncie RODO. Zajęła się też kwestią targetowania użytkowników mediów społecznościowych.

...
Czytaj więcej

EIOPA: Q&A (sierpień 2020 r.)

W pełnej publikacji przedstawiamy Q&A z lipca 2020 r. opublikowane przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych.

...
Czytaj więcej

EIOPA: Q&A (lipiec 2020 r.)

W pełnej publikacji przedstawiamy Q&A z lipca 2020 r. opublikowane przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych.

...
Czytaj więcej

ESA przeciwko zmianom w PRIIPs KID

​Jak podała Polska Izba Ubezpieczeń, Europejskie Organy Nadzoru (ESAs) przesłały Komisji Europejskiej swoje stanowisko ws. zmian w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2017/653. Wskazano, że propozycje KE nie są dobre dla klientów.

...
Czytaj więcej

Insurance Europe przeciwna brązowej taksonomii

Insurance Europe opublikowała ostateczne stanowisko dot. nowej strategii w zakresie zrównoważonego finansowania. Unijna federacja ubezpieczycieli uznała za niezasadne podjęcie prac zmierzających do opracowania tzw. brązowej taksonomii.

...
Czytaj więcej

Komisja Europejska przedstawiła propozycje dobrych praktyk dla ubezpieczycieli w związku z pandemią

Komisja Europejska przedstawiła propozycje dobrych praktyk w obszarze rynku finansowego. Dokument zawiera wskazania co do udzielania pomocy konsumentom i przedsiębiorcom w związku z pandemią COVID-19. Praktyki skierowane są do ubezpieczycieli, banków.

...
Czytaj więcej

Będzie większa współpraca EIOPA i krajowych organów nadzoru nad działalnością transgraniczną ubezpieczycieli

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Dokonuje on zmian m.in. w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

...
Czytaj więcej

PIU skomentowała propozycje zmian w rozporządzeniu delegowanym do Solvency II

PIU wzięła udział w konsultacjach projektów aktów delegowanych do dyrektywy Wypłacalność II. Mają one na celu dopasowanie prawa ubezpieczeniowego do polityki sustainable finance.

...
Czytaj więcej

PIU przedstawiła stanowisko ws. projektu rozporządzenia delegowanego do IDD

Polska Izba Ubezpieczeń w swoim stanowisku do projektu rozporządzenia delegowanego do IDD wskazała, że zaproponowane w nim rozwiązania mogą wprowadzać w błąd co do zakresu jego obowiązywania.

...
Czytaj więcej

Oczekiwania EIOPA ws. nadzoru i zarządzania produktami w kontekście COVID-19

EIOPA wydała oświadczenie, w którym wezwał zakłady ubezpieczeń do dokonania przeglądu systemów nadzoru i zarządzania produktami z uwzględnieniem potencjalnego wpływu pandemii COVID-19 na produkty i ich wartość dla klientów.

...
Czytaj więcej

EIOPA: Q&A (czerwiec 2020 r.)

W pełnej publikacji przedstawiamy Q&A z czerwca 2020 r. opublikowane przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych.

...
Czytaj więcej

UE za wzmocnieniem nadzoru nad transgraniczną działalnością zakładów ubezpieczeń. MF przygotowało kolejny projekt zmian

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów został umieszczony projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (nr projektu UC33).

...
Czytaj więcej

EIOPA: Q&A (maj 2020 r.)

W pełnej publikacji przedstawiamy Q&A z maja 2020 r. opublikowane przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych.

...
Czytaj więcej

Zakończyły się konsultacje EIOPA dot. raportowania

Polska Izba Ubezpieczeń na swoim blogu przedstawiła najważniejsze postulaty skierowane do europejskiego nadzorcy w ramach konsultacji ws. technicznych zagadnień związanych z raportowaniem wg Wypłacalności II.

...
Czytaj więcej

Zarzuty KE wobec Polski co do uchybień w transpozycji unijnych przepisów

​14 maja KE wydała oświadczenie ws. uchybień krajów członkowskich wo realizacji zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Na beinsured.pl poinformowaliśmy już o zastrzeżeniach KE dot. transpozycji przez Polskę Wypłacalność II. Nie są to jedyne zarzuty.

...
Czytaj więcej

KE ma zastrzeżenia co do transpozycji przez Polskę dyrektywy Solvency II

Komisja Europejska wezwała Polskę do pełnej transpozycji przepisów dyrektywy Wypłacalność II. Komisja przesłała do Polski opinię, w której wskazała, że nie dokonała ona prawidłowej transpozycji dyrektywy Solvency II.

...
Czytaj więcej

Zarządzanie funduszami emerytalnymi nie jest zwolnione z VAT

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w opinii z dnia 14 maja 2020 r. (sygn. C-235/19) uznał, że świadczone przez osobę trzecią usługi zarządzania inwestycjami nie są objęte zwolnieniem przewidzianym w tych przepisach.

...
Czytaj więcej

Co czytają Czytelnicy portalu beinsured.pl?

Z okazji wydania 1000. nr. beinsured postanowiliśmy podsumować działalność wydawniczą portalu. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy zestawienie 10 najbardziej popularnych tekstów na beinsured.pl.

...
Czytaj więcej

Kompetencje organów za nadzór instytucji w zakresie dyrektywy AML

Wątpliwości co do właściwości kompetencyjnych organów odpowiedzialnych za nadzorowanie wykonywania obowiązków w zakresie AML mogą utrudniać prowadzenie działalności przez podmioty rynku ubezpieczeniowego, a regulatorów tego rynku nie brakuje.

...
Czytaj więcej

Aplikacje śledzące COVID-19 muszą zapewniać prywatność i ochronę danych - ocena UE

Jednym z obszarów, jakim zainteresowały się organy UE, to wdrażanie aplikacji służących monitorowaniu osób dotkniętych koronawirusem.

...
Czytaj więcej

UE prawdopodobnie opóźni prace legislacyjne dot. branży ubezpieczeń

Iwona Szczęsna, przedstawicielka Polskiej Izby Ubezpieczeń w Brukseli, na blogu PIU opisała, jak w okresie pandemii prowadzone są prace w Komisji Europejskiej i EIOPA.

...
Czytaj więcej

Brak sprzeciwu dot. przetwarzania danych osobowych nie musi oznaczać zgody

Rzecznik generalny TSUE uznał, że wymóg, by osoba, która nie zgadza się na przetwarzanie danych osobowych, zaznaczała to w odręcznie sporządzanej adnotacji na umowie nie jest zgodny z przepisami unijnymi.

...
Czytaj więcej

EIOPA: wskazówki dla sektora ubezpieczeniowego w związku z pandemią COVID-19

EIOPA we współpracy z innymi europejskimi urzędami nadzoru oraz Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego przygotowali zestawienie rekomendacji dla sektora ubezpieczeniowego w związku z rozprzestrzenianiem się na terenie Unii Europejskiej koronawirusa.

...
Czytaj więcej

Sztuczna inteligencja: europosłowie chcą zapewnić konsumentom uczciwe i bezpieczne użytkowanie

Parlament Europejski, w rezolucji przyjętej 11 lutego 2020 r., wzywa do ustanowienia silnego zestawu praw w celu ochrony konsumentów w kontekście sztucznej inteligencji i zautomatyzowanego podejmowania decyzji, przekazał European Parliament News.

...
Czytaj więcej

Świadczenie usług outsourcingowych w chmurze

Przed kilkoma dniami EIOPA opublikowała wytyczne dla dostawców usług outsourcingowych w chmurze.

...
Czytaj więcej

Od 12 czerwca będą obowiązywać wyższe sumy ubezpieczenia dla agentów ubezpieczeniowych

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych.

...
Czytaj więcej

EBA przygotowała wytyczne ws. ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego rozpoczął konsultacje w sprawie projektu wytycznych dot. czynników ryzyka oraz środków, jakie należy podjąć w sytuacjach, w których są uproszczone bądź wzmocnione środki należytej staranności wobec klienta.

...
Czytaj więcej

Nowy cykl beinsured.pl - Raport prawny

Eksperci Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI, we współpracy z portalem beinsured.pl, od kilku lat systematycznie przygotowują Raporty prawne. Specjalnie dla Czytelników beinsured.pl postanowiliśmy prezentować wydarzenia, które znalazły się w Raporcie.

...
Czytaj więcej

PIU: unijne propozycje zmian dot. KID w ubezpieczeniach inwestycyjnych nikomu nie służą

PIU wzięła udział w konsultacjach publicznych dot. rozporządzenia delegowanego PRIIPs określającego sposób przygotowania dokumentu KID. PIU przekazała wiele uwag wobec przedstawionych propozycji, wskazując, że są one zbędne dla ZU jak i klientów.

...
Czytaj więcej

Kompetencje Prezesa UOKiK zostaną rozszerzone

​W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów został przedstawiony projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zakłada on rozszerzenie kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

...
Czytaj więcej

Stanowisko PIU ws. konsultacji publicznych dot. rewizji Solvency II

PIU przedstawiło swoje stanowisko w sprawie konsultacji publicznych dot. rewizji dyrektywy Solvency II. Zdaniem Izby, stworzony system Wypłacalność II działa dobrze, ale pewne zmiany są konieczne.

...
Czytaj więcej

Europ Assistance Polska podsumowuje 2019 r.

W 2019 r. Europ Assistance Polska obsłużyła 7% więcej spraw assistance niż w 2018 r. Większość z nich dotyczyła problemów z samochodami, ale w minionym roku nastąpił również wzrost spraw medycznych, podróżnych i domowych.

...
Czytaj więcej

Deloitte Digital rozwija usługi dla sektora ubezpieczeniowego

Deloitte Digital rozbudowuje usługi w obszarze transformacji cyfrowej dla firm z sektora ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

EIOPA: Zestawienie Q&A

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował zestawienie pytań i odpowiedzi dot. unijnych aktów prawnych.

...
Czytaj więcej

Polski sektor ubezpieczeń w pracach EIOPA

„Na treść prawa unijnego trzeba wpływać od samego początku, czyli od podjęcia pierwszych prac koncepcyjnych. Tylko takie podejście jest skuteczne. Włączenie się w tworzenie prawa w późniejszych etapach może już niewiele zmienić.

...
Czytaj więcej

EIOPA powołała Grupę ds. etyki cyfryzacji ubezpieczeń

EIOPA powołała Konsultacyjną Grupę Ekspertów ds. Etyki Cyfryzacji w Ubezpieczeniach. Jej celem będzie wspieranie Urzędu w tworzeniu zasad cyfrowej odpowiedzialności w branży ubezpieczeniowej.  

...
Czytaj więcej

PBUK: orzecznictwo TSUE dot. roszczeń regresowych funduszy gwarancyjnych

W najbliższych czasie TSUE ma rozstrzygnąć kwestię obowiązku ubezpieczenia pojazdu przeznaczonego do kasacji, który na mocy wyroku sądowego wszedł w posiadanie powiatu. Pytania prejudycjalne w tym zakresie skierował Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciele przenoszą swoje aktywa z UK 

Do tej pory brytyjskie zakłady ubezpieczeń przeniosły do nowych siedzib na Starym Kontynencie aktywa o łącznej wartości 61 mld funtów. Transfer związany jest z brexitem i obowiązkiem zapewnienia realizacji świadczeń wobec klientów z UE.

...
Czytaj więcej

Rząd przyjął nowelizację AML. Projekt zakłada ułatwienie wymiany informacji między instytucjami obowiązanymi

​W dniu 13 sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przedłożony przez ministra finansów. Nowelizacja wynika z konieczności doprecyzowania niektórych przepisów.

...
Czytaj więcej

TSUE: Operator strony www wyposażonej w przycisk „Lubię to” jest współadministratorem danych

Operator witryny internetowej wyposażonej w przycisk „Lubię to” Facebooka może być wspólnie z Facebookiem administratorem w odniesieniu do gromadzenia i przekazywania Facebookowi danych osobowych osób odwiedzających jego witrynę.

...
Czytaj więcej

Komisja Europejska opublikowała Wytyczne dot. dyrektywy ws. nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich

Komisja Europejska opublikowała Wytyczne dotyczące wykładni i stosowania dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.

...
Czytaj więcej

Wniosek Komisji Europejskiej dot. zrównoważonych inwestycji

​W Unii Europejskiej są prowadzone prace nad wnioskiem Komisji Europejskiej dot. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje.

...
Czytaj więcej

11. posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych

4 czerwca br. odbyło się w Brukseli 11. Posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych.

...
Czytaj więcej

Nakładanie sankcji powinno być fakultatywne - uwagi KNF i PIU do nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

10 maja br. zakończyły się konsultacje publiczne do projektu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK raz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Na razie zostały opublikowane uwagi do projektu KNF i PIU.

...
Czytaj więcej

II dzień EKG pod hasłem PPK i zarządzania danymi

13 maja w Katowicach rozpoczął się XI Europejski Kongres Gospodarczy. Trzydniowa konferencja poświęcona rozwojowi polskiej gospodarki przyciąga co roku polityków, przedstawicieli instytucji rządowych i świata biznesu.

...
Czytaj więcej

Wytyczne Rady Europy dot. przetwarzania danych o stanie zdrowia

W dniu 27 marca 2019 r. Rada Europy wydała zestaw wytycznych dot. przetwarzania danych o stanie zdrowia. Wytyczne mają na celu zapewnienie zgodności przetwarzania tych danych z prawami człowieka, w szczególności z prawem do prywatności i ochroną danych.

...
Czytaj więcej

Parlament Europejski opowiedział się za wprowadzeniem powództw przedstawicielskich

W dniu 26 marca br. Parlament Europejski przyjął w pierwszym czytaniu wniosek dotyczący powództw zbiorowych w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów oraz uchylenia dyrektywy 2009/22/WE w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk.

...
Czytaj więcej

MF o działaniach w obszarze usług finansowych w perspektywie brexitu

Ministerstwo Finansów podjęło działania w obszarze usług finansowych w odpowiedzi na ryzyko bezumownego wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Zjednoczone Królestwo) z Unii Europejskiej.

...
Czytaj więcej

Prezydent podpisał ustawę dot. działalności w Polsce brytyjskich instytucji finansowych po twardym brexicie

​W dniu 28 marca 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 15 marca 2019 r. o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego. Akt prawny reguluje m.in. działalność zakładów ubezpieczeń i reasekuracji w razie wyjścia UK z UE.

...
Czytaj więcej

75. posiedzenie Senatu: przyjęto dwie ustawy dot. sektora ubezpieczeń

Senat podczas 75. posiedzenia, w dniu 21 marca 2019 r., przyjął bez poprawek dwa akty prawne dot. sektora ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Coraz bliżej wprowadzenia ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego

Na kwiecień planowane jest w Parlamencie Europejskim pierwsze czytanie wniosku KE dot. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE).

...
Czytaj więcej

EIOPA: kolejne Q&A w zakresie unijnych aktów prawnych

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował kolejne zestawienie odpowiedzi dot. unijnych aktów prawnych.

...
Czytaj więcej

Wzajemne oddziaływanie dyrektywy e-Privacy i RODO

15 marca br. Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) opublikowała na swojej stronie Oświadczenie 5/2019 w sprawie wzajemnego oddziaływania między dyrektywą o prywatności i łączności elektronicznej a RODO.

...
Czytaj więcej

Sejm przyjął przepisy dot. działalności zagranicznych instytucji finansowych w Polsce po brexicie

15 marca 2019 r. przyjęta została ustawa o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Gibraltaru w związku z wystapieniem z UE.

...
Czytaj więcej

PE popiera ratyfikację Protokołu zmieniającego Konwencję nr 108

Parlament Europejski opowiedział się za ratyfikacją przez kraje członkowskie Protokołu zmieniającego Konwencję nr 108 o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonego w Strasburgu dnia 28 stycznia 1981 r.

...
Czytaj więcej

PE chce rozszerzenia kontroli w zakresie ubezpieczenia OC ppm.

​Parlament Europejski chce zwiększenia liczby kontroli obowiązkowych polis OC ppm. W tym celu mają być wykorzystywane nowe technologie takie jak system automatycznego odczytywania tablic rejestracyjnych i wymiany informacji między krajami.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciele będą mogli zwiększyć inwestycje w sektor prywatny. KE przyjęła zmiany dot. Solvency II

W dniu 8 marca 2019 r. Komisja Europejska opowiedziała się za zmianami w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/35.

...
Czytaj więcej

UODO: profilowanie musi spełniać określone zasady

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przyjęła bez poprawek projekt ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

...
Czytaj więcej

Projekt ustawy o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego w obliczu Brexitu

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów został opublikowany projekt ustawy i zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego (...)

...
Czytaj więcej

EIOPA wydała rekomendacje dla krajowych organów nadzoru dot. zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej

W opublikowanych rekomendacjach EIOPA wzywa organy nadzoru państw członkowskich UE do zminimalizowania negatywnych konsekwencji dla ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia z powodu wyjścia UK z UE bez zawarcia umowy o odstąpieniu.

...
Czytaj więcej

ESA publikuje rekomendacje ws. zmian KID w produktach inwestycyjnych

Europejskie Urzędy Nadzoru przedstawiły finalną wersję rekomendacji dot. zmian w Rozporządzeniu ws. dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących PRIIP.

...
Czytaj więcej

PE: odbyło się głosowanie za zmianami w ubezpieczeniach komunikacyjnych

13 lutego br. Parlament Europejski głosował nad zmianami w dyrektywie komunikacyjnej. Celem zmian jest m.in. zagwarantowanie wyższego odszkodowania dla ofiar wypadków oraz zwiększenie praw osób ubezpieczonych.

...
Czytaj więcej

Interpelacja ws. podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w przypadku brexitu

W omawianej interpelacji został poruszony problem działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w związku z brexitem.

...
Czytaj więcej

Parlament Europejski będzie głosował nad zmianami w dyrektywie komunikacyjnej

13 lutego Parlament Europejski przystąpi do głosowania nad zmianami w dyrektywie komunikacyjnej. Celem nowelizacji jest udzielanie lepszej ochrony osobom poszkodowanym w wypadkach oraz zwiększenie praw osób ubezpieczonych.

...
Czytaj więcej

IKE i IKZE jako przykłady schematów podatkowych

Serwis prawo.pl nieoficjalnie dowiedział się, że Ministerstwo Finansów chce dodać do objaśnienia schematów podatkowych IKE i IKZE. Obowiązek ich zgłaszania spocznie m.in. na zakładach ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

W dniu 23 stycznia 2019 r. Komitet do Spraw Europejskich przyjął projekt ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.

...
Czytaj więcej

EIOPA: Q&A w zakresie dyrektywy Solvency II

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował nowe zestawienie pytań i odpowiedzi dot. unijnych aktów prawnych.

...
Czytaj więcej

Procedura wydawania nakazów zapłaty wobec konsumentów na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych niezgodna z dyrektywami unijnymi

28 listopada 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał postanowienie (C‑632/17) na kanwie pytania prejudycjalnego zadanego przez Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich.

...
Czytaj więcej

PFR uruchomił portal informacyjny o PPK

8 stycznia rozpoczął funkcjonowanie portal PPK. Na razie witryna zawiera jedynie materiał informacyjny dot. Pracowniczych Planów Kapitałowych z podziałem na zainteresowane grupy, tj. pracowników, pracodawców i instytucje finansowe.

...
Czytaj więcej

TSUE a zasada równoważności w zdrowiu publicznym

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 25 października 2018 r. (sprawa C-413/17) wypowiedział się na temat zasady proporcjonalności i dopuszczenia równoważności w obszarze zdrowia publicznego.

...
Czytaj więcej

73. posiedzenie Sejmu: pierwsze czytanie projektu dostosowującego polskie prawo do RODO

W dniach 5-7 grudnia br. miało miejsce 73. posiedzenie Sejmu. W czasie posiedzenia odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.

...
Czytaj więcej

PBUK: OC ppm. obejmuje szkody powstałe nie tylko podczas ruchu pojazdu

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że w przypadku uszkodzenia pojazdu stojącego np. w czasie otwierania drzwi, odszkodowanie wypłaci ubezpieczyciel OC samochodu uszkodzonego.

...
Czytaj więcej

Interpelacja poselska ws. rozporządzenia ePrivacy

Do Ministra Cyfryzacji została skierowana interpelacja poselska w sprawie tzw. ePrivacy.

...
Czytaj więcej

EIOPA opublikowała aktualną tablicę ryzyka dla sektora ubezpieczeniowego

EIOPA po raz kolejny zaktualizowała tablicę ryzyka dla sektora ubezpieczeniowego bazując na wynikach z II kwartału br.

...
Czytaj więcej

Praktyczne aspekty wdrożenia IDD

Rozpoczęła się kolejna edycja szkoleń w ramach Szkoły Ubezpieczeń beinsured. W dniu 12 października odbyło się szkolenie pt. "IDD – jak żyć po 1 października 2018 r."

...
Czytaj więcej

Czy dyrektywa IDD zmieni oblicze ubezpieczeń?

Na łamach Dziennika Gazety Prawnej ukazał się artykuł, w którym został poruszony temat kar wynikających z błędnej analizy potrzeb klienta przy zawieraniu umowy ubezpieczenia.

...
Czytaj więcej

Polisy komunikacyjne cypryjskiego ubezpieczyciela straciły ważność

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych poinformowało o utracie licencji przez cypryjskie towarzystwo ubezpieczeń Olympic Insurance Co Ltd.

...
Czytaj więcej

Aktualizacja wskaźników EIOPA – wrzesień 2018 r.

EIOPA opublikowała aktualizację dostosowania opłat na kapitał własny do Dyrektywy Solvency II oraz aktualizację dokumentacji technicznej metodologii uzyskania odpowiedniej struktury stopy procentowej wolnej od ryzyka na koniec sierpnia 2018 r.

...
Czytaj więcej

EIOPA chce usystematyzować systemy gwarancyjne w państwach członkowskich

EIOPA rozpoczyna konsultacje w sprawie systemów gwarancyjnych w branży ubezpieczeniowej. W tym celu opublikowano dokument konsultacyjny, który jest już kolejnym krokiem ze strony EIOPA w tej sprawie.

...
Czytaj więcej

Sprostowanie ws. RODO

Opublikowano jednolity tekst rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w którym uwzględniono sprostowanie rozporządzenia z dnia 23 maja br.

...
Czytaj więcej

Najnowsze uwagi do projektu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Komitet do Spraw Europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych zgłosił uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

...
Czytaj więcej

EIOPA sprawdza przyczyny niepowodzeń na rynku ubezpieczeniowym

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował raport "Niepowodzenia i błędne decyzje w ubezpieczeniach: Omówienie przyczyn i wczesna identyfikacja"

...
Czytaj więcej

EIOPA opublikowała pierwszy zestaw Q&A w zakresie wdrażania IDD

11 lipca 2018 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował pierwszy zestaw Q&A zawierający praktyczne wskazówki wdrażania dyrektywy ws. dystrybucji ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Interpelacja poselska w sprawie wdrożenia RODO w MF

Janusz Cichoń, były wiceminister finansów, skierował do Ministerstwa Finansów interpelację, w której stwierdził, że istnieje ryzyko wycieku danych osobowych z MF oraz nałożenia kar pieniężnych.

...
Czytaj więcej

EIOPA prowadzi przegląd wykorzystania Big Data w ubezpieczeniach komunikacyjnych i zdrowotnych

EIOPA rozpoczęła badanie europejskiego rynku ubezpieczeń pod kątem korzyści i niebezpieczeństw związanych z wykorzystaniem metod Big Data w ubezpieczeniach komunikacyjnych i zdrowotnych.

...
Czytaj więcej

EIOPA: aktualizacja wskaźników – lipiec 2018 r.

EIOPA opublikowała comiesięczną aktualizację dostosowania opłat na kapitał własny do Dyrektywy Solvency II oraz aktualizację dokumentacji technicznej metodologii uzyskania odpowiedniej struktury stopy procentowej wolnej od ryzyka na koniec czerwca 2018 r.

...
Czytaj więcej

Polski rząd popiera wniosek KE dot. zmiany dyrektywy o ubezpieczeniach OC komunikacyjnych

W dniu 3 lipca sejmowa Komisja ds. Unii Europejskiej przyjęła stanowisko rządu ws. wniosku KE dot. propozycji zmiany dyrektywy o ubezpieczeniach OC komunikacyjnych.

...
Czytaj więcej

EIOPA sprawdza bariery rozwoju dla InsurTech

EIOPA prowadzi konsultacje z przedstawicielami branży ubezpieczeniowej i finansowej na temat technologicznych innowacji w ubezpieczeniach.

...
Czytaj więcej

EIOPA opublikowała rozszerzoną statystykę dot. wypłacalności europejskich zakładów ubezpieczeń

21 czerwca 2018 r. EIOPA opublikowała nowy zestaw danych statystycznych pochodzących z europejskiego sektora ubezpieczeniowego po IV kwartałach 2017 r.

...
Czytaj więcej

W komisji prawniczej rozpoczęły się prace nad projektem nowelizacji ustaw w związku ze stosowaniem RODO

W dniu 15 czerwca br. komisja prawnicza rozpoczęła prace nad rozpatrzeniem projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679. Prace będą dotyczyć również przepisów obejmujących prawo ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Aktualizacja wskaźników EIOPA

EIOPA opublikowała comiesięczną aktualizację dostosowania opłat na kapitał własny do Dyrektywy Solvency II oraz aktualizację dokumentacji technicznej metodologii uzyskania odpowiedniej struktury stopy procentowej wolnej od ryzyka na koniec maja 2018 r.

...
Czytaj więcej

Duński ubezpieczyciel ogłosił upadłość

​W dniu 8 maja 2018 r. likwidator duńskiego towarzystwa ubezpieczeń Alpha Insurance A/S wystąpił do sądu z wnioskiem o dobrowolną likwidację towarzystwa wskutek niewypłacalności (bankructwa), przekazał Duński Urząd Nadzoru Finansowego (Finanstilsynet).

...
Czytaj więcej

EIOPA ostrzega przed stosowaniem w produktach ubezpieczeniowych elementów zakazanych przez ESMA

W dniu 1 czerwca 2018 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował stanowisko w sprawie szkód konsumentów powstałych z narażenia ubezpieczonych na kontrakty różnic kursowych (CFD) i opcje binarne.

...
Czytaj więcej

KE zawnioskowała o zmiany w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Komisja Europejska zaproponowała wzmocnienie przepisów UE w sprawie ubezpieczeń pojazdów. Zmiany mają na celu udzielanie lepszej ochrony osobom poszkodowanym w wypadkach z udziałem pojazdów mechanicznych oraz zwiększenie praw posiadaczy polis.

...
Czytaj więcej

KE chce kolejnych zmian w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Komisja Europejska opublikowała komunikat, w którym informuje o planach wzmocnienia przepisów dotyczących ochrony osób poszkodowanych w wypadkach z udziałem pojazdów mechanicznych oraz zwiększenia praw posiadaczy polis ubezpieczeniowych.

...
Czytaj więcej

EIOPA przestrzega przed ryzykiem związanym z Brexitem

​Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował opinię ws. wymogów wypłacalności zakładów ubezpieczeń w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty.

...
Czytaj więcej

VI Kongres PIU: potrzeba współpracy branży i regulatorów

8 maja rozpoczął się VI Kongres Polskiej Izby Ubezpieczeń. Tym razem wystąpienia gości i tematy debat są skupione wokół luk, które mogą wykorzystać ubezpieczyciele.

...
Czytaj więcej

Sprostowanie KE dot. RODO

Komisja Europejska przygotowała sprostowanie do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

...
Czytaj więcej

KNF prowadzi prace nad objęciem nadzorem podmioty prowadzące działalność w ramach swobody przepływu usług

Marek Chrzanowski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, w wywiadzie udzielonym redakcji portalu wpolityce.pl odniósł się do skarg wnoszonych na działalność Gefion Insurance, prowadzący w Polsce działalność w ramach swobody świadczenia usług.

...
Czytaj więcej

Deregulacje w czasie regulacji – czas zacząć? Wpływ deregulacji na konkurencyjność

Rozpoczęła się wiosenna edycja Spotkania Liderów 2018. W ramach wydarzenia odbywają się dwie konferencje: Banking Forum i Insurance Forum. Podczas eventu poświęconego ubezpieczeniom miała miejsce ciekawa debata skupiona wokół tematu nowych regulacji.

...
Czytaj więcej

UE dąży do zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych. System eCall już obowiązuje

Od 1 kwietnia br. na terenie EU funkcjonują nowe regulacje, zgodnie z którymi każdy nowo wyprodukowany samochód ma mieć wmontowany system eCall, tj. system automatycznego powiadamiania służb ratunkowych o wypadku drogowym.

...
Czytaj więcej

GIODO: Kiedy trzeba przeprowadzić ocenę skutków dla ochrony danych?

GIODO przygotował propozycję wykazu rodzajów przetwarzania, dla których wymagane jest przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych, zgodnie z art. 35 ust. 4 RODO. W projekcie uwzględniano również operacje przeprowadzane przez zakłady ubezpieczeń. 

...
Czytaj więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych trafił do Sejmu

Zgodnie ze sprawozdaniem podkomisji do spraw instytucji finansowych, rządowy projekty ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, podkomisja wniosła o przyjęcie powyższego projektu.

...
Czytaj więcej

59. posiedzenie Sejmu. Posłowie przyjęli ustawy istotne dla branży ubezpieczeniowej

Podczas 59. posiedzenia Sejmu RP posłowie opowiedzieli się za przyjęciem rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciele nie chcą ogólnoeuropejskiego funduszu gwarancyjnego

​Komisja Europejska zaproponowała jako jedno z rozwiązań problemu bankructwa zakładu ubezpieczeń, działającego poza państwem swej siedziby, powołanie ogólnoeuropejskiego funduszu gwarancyjnego. Pomysł ten spotkał się ze sprzeciwem branży ubezpieczeniowej.

...
Czytaj więcej

Czy powstanie ogólnoeuropejski fundusz gwarancyjny?

​Unia Europejska zwraca uwagę na problem niewypłacalności zagranicznego ubezpieczyciela i proponuje stworzenie ogólnoeuropejskiego funduszu gwarancyjnego finansowego. Czy ubezpieczyciele popierają ten pomysł?

...
Czytaj więcej

Aktualizacja dokumentacji technicznej metodologii uzyskania odpowiedniej struktury st. proc. wolnej od ryzyka - grudzień 2017 r.

21 grudnia 2017 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował aktualizację dokumentacji technicznej metodologii uzyskania odpowiedniej struktury stopy procentowej wolnej od ryzyka na koniec grudnia 2017 r.

...
Czytaj więcej

Comiesięczna aktualizacja dostosowania opłat na kapitał własny – grudzień 2017 r.

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował comiesięczną aktualizację dostosowania opłat na kapitał własny do Dyrektywy Solvency II – grudzień 2017 r.

...
Czytaj więcej

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

W dniu 28 grudnia 2017 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw.

...
Czytaj więcej

Eksperci PIU podsumowują 2017 r. (cz. I)

Eksperci Polskiej Izby Ubezpieczeń na blogu instytucji podsumowują najistotniejsze wydarzenia branży ubezpieczeniowej 2017 r. oraz dzielą się swoimi prognozami dot. 2018 r.

...
Czytaj więcej

Comiesięczna aktualizacja dostosowania opłat na kapitał własny – listopad 2017 r.

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował comiesięczną aktualizację dostosowania opłat na kapitał własny do Dyrektywy Solvency II – listopad 2017 r.

...
Czytaj więcej

Aktualizacja dokumentacji technicznej metodologii uzyskania odpowiedniej struktury stopy procentowej wolnej od ryzyka 

6 grudnia 2017 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował aktualizację dokumentacji technicznej metodologii uzyskania odpowiedniej struktury stopy procentowej wolnej od ryzyka na koniec listopada 2017 r.

...
Czytaj więcej

TSUE: pojęcie ruch pojazdów stanowi autonomiczne pojęcie prawa Unii, które należy interpretować w jednolity sposób

Szkody wyrządzone przez pojazdy, które są wykorzystywane jako narzędzia pracy, nie powinny być objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych.

...
Czytaj więcej

Maleje liczba wydawanych Zielonych Kart

Z danych Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) wynika, że liczba wydawanych w Polsce Zielonych Kart nie przekracza 500 tys. rocznie i przez ostatnie lata utrzymuje się na stałym poziomie.

...
Czytaj więcej

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej będzie przystosowana do prawa UE

Przedstawiany przez Ministra Rozwoju i Finansów projekt wdrożenia do polskiego prawa poszczególnych zapisów unijnych dyrektyw Wypłacalność II i Omnibus II odnoszących się do ubezpieczeń został przyjęty przez Radę Ministrów.

...
Czytaj więcej

KE chce ujednolicenia zasad dot. OC komunikacyjnego

Komisja Europejska zakończyła przegląd dyrektyw ubezpieczeń komunikacyjnych. W wyniku analizy powstały nowe propozycje KE dotyczące wspólnego uregulowania tego rynku w całej UE. Ich celem jest ułatwienie zakupu polisy OC obywatelom UE.

...
Czytaj więcej

EIOPA: Nowe Q&A w zakresie wypłacalności

W dniu 19 października 2017 r. EIOPA opublikował zestawienie najnowszych odpowiedzi na pytania uczestników rynku w sprawie wzoru składania informacji do organów nadzoru dot. dyrektywy Wypłacalność II.

...
Czytaj więcej

Insurance Europe o roli ubezpieczycieli w zwiększeniu cyberbezpieczeństwa

W dniu 10 października 2017 r. Insurance Europe opublikowało specjalny internetowy zbiór poświęcony ubezpieczeniom od cyberataków. Obejmuje on szereg przykładów inicjatyw mających na celu pomoc w zwiększeniu odporności na cyberprzestępczość.

...
Czytaj więcej

Informacje techniczne w zakresie odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka - wrzesień 2017 r.

W dniu 6 października 2017 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował informacje techniczne w zakresie odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka za okres na koniec września 2017 r.

...
Czytaj więcej

Nowe Q&A w zakresie wypłacalności

W dniu 5 października 2017 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował zestawienie najnowszych odpowiedzi na pytania uczestników rynku w sprawie wzoru składania informacji do organów nadzoru...

...
Czytaj więcej

Comiesięczna aktualizacja dostosowania opłat na kapitał własny – wrzesień 2017 r.

W dniu 6 października 2017 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował comiesięczną aktualizację dostosowania opłat na kapitał własny do Dyrektywy Solvency II - wrzesień 2017 r.

...
Czytaj więcej

Koleje nie będą płaciły odszkodowań, jeśli opóźnienie było spowodowane klęską żywiołową. Nowe propozycje KE dot. praw pasażerów

Komisja Europejska przedstawiła propozycje zmian w zakresie respektowania praw pasażerów przez koleje. Nowe przepisy mają na celu skuteczniej chronić podróżnych w przypadku opóźnienia pociągu, jego odwołania, a także zapobiegać dezinformacji.

...
Czytaj więcej

EIOPA zbiera dane w celu opracowania Q&A w zakresie dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń

Aby ułatwić wdrożenie IDD, Komisja Europejska przyjęła w dniu 21 września 2017 r. środki wykonawcze w formie dwóch projektów rozporządzeń delegowanych. Rozporządzenia mają wejść w życie w dniu 23 lutego 2018 r.

...
Czytaj więcej

Umowa dwustronna pomiędzy UE i USA w sprawie środków ostrożnościowych ubezpieczeń i reasekuracji

W dniu 22 września 2017 r. podpisana została Umowa dwustronna pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie środków ostrożnościowych odnoszących się do ubezpieczeń i reasekuracji.

...
Czytaj więcej

Insurance Europe odpowiada na propozycje KE w sprawie wzmocnienia nadzoru nad europejskim rynkiem finansowym

Insurance Europe odpowiedziało na propozycje Komisji Europejskiej w sprawie wzmocnienia nadzoru nad rynkiem finansowym w Europie.

...
Czytaj więcej

EIOPA przyjmuje propozycje Komisji Europejskiej w sprawie wzmocnienia nadzoru nad rynkiem finansowym w Europie

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych przyjął propozycje Komisji Europejskiej, mające na celu wzmocnienie nadzoru nad rynkami finansowymi w państwach członkowskich, a także poprawę integracji w tym obszarze.

...
Czytaj więcej

EIOPA: statystyki europejskiego sektora ubezpieczeń w ramach sprawozdawczości Solvency II

W dniu 18 września 2017 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował drugi zestaw informacji statystycznych dotyczących europejskiego sektora ubezpieczeń w ramach sprawozdawczości wg Wypłacalności II.

...
Czytaj więcej

EIOPA: Nowe Q&A w zakresie wypłacalności

W dniu 15 września 2017 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował zestawienie najnowszych odpowiedzi na pytania uczestników rynku w sprawie wzoru składania informacji do organów nadzoru...

...
Czytaj więcej

RODO a zmiany w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych wprowadza zmiany w ponad 130 ustawach, w tym w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

...
Czytaj więcej

Informacje techniczne w zakresie odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka - sierpień 2017 r.

W dniu 6 września 2017 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował informacje techniczne w zakresie odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka za okres na koniec sierpnia 2017 r.

...
Czytaj więcej

Comiesięczna aktualizacja dostosowania opłat na kapitał własny – sierpień 2017 r.

W dniu 6 września 2017 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował comiesięczną aktualizację dostosowania opłat na kapitał własny do Dyrektywy Solvency II - sierpień 2017 r.

...
Czytaj więcej

Insurance Europe: odpowiedź na konsultacje publiczne w sprawie aktów delegowanych do dyrektywy IDD

Insurance Europe odpowiedziało na konsultacje publiczne dotyczące projektów aktów delegowanych w zakresie nadzoru i zarządzania produktem zakładów ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych (POG) oraz ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (IBIPs).

...
Czytaj więcej

IE i CoB: wspólna odpowiedź na wstępną ocenę skutków w sprawie dyrektywy ubezpieczeń komunikacyjnych

Insurance Europe wraz z Radą Biur, wydały wspólną odpowiedź na wstępną ocenę skutków (inception impact assessment - IIA) Komisji Europejskiej w ramach REFIT w odniesieniu do dyrektywy w sprawie ubezpieczenia pojazdów (MID).

...
Czytaj więcej

IE: zbyt wcześnie, aby ocenić ewentualną potrzebę podjęcia dalszych działań ws. dochodzenia roszczeń w postępowaniu grupowym

W dniu 21 sierpnia 2017 r. Insurance Europe opublikowało odpowiedź na wezwanie Komisji Europejskiej do przedstawienia dowodów na temat funkcjonowania systemów zbiorowego dochodzenia roszczeń w Unii Europejskiej.

...
Czytaj więcej

ESA: Q&A w zakresie wymogów dokumentów zawierających kluczowe informacje (KID) dotyczących PRIIPs

W dniu 18 sierpnia 2017 r. Wspólny Komitet trzech Europejskich Organów Nadzoru (EBA, EIOPA i ESMA - ESA) opublikował szczegółowe wytyczne dotyczące wymogów dokumentów zawierających kluczowe informacje (KID) dotyczących PRIIPs.

...
Czytaj więcej

EIOPA: Nowe Q&A w zakresie wypłacalności

W dniu 18 sierpnia 2017 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował zestawienie najnowszych odpowiedzi na pytania uczestników rynku w zakresie wypłacalności.

...
Czytaj więcej

EIOPA: Nowe Q&A w zakresie wypłacalności

EIOPA opublikowała zestawienie najnowszych odpowiedzi na pytania uczestników rynku w sprawie wzoru składania informacji do organów nadzoru (UE) No 2015-2450 oraz odpowiedzi na pytania dotyczące Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2015/35...

...
Czytaj więcej

Informacje techniczne w zakresie odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka - czerwiec 2017 r.

W dniu 7 lipca 2017 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował informacje techniczne w zakresie odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka za okres na koniec czerwca 2017 r.

...
Czytaj więcej

Comiesięczna aktualizacja dostosowania opłat na kapitał własny – czerwiec 2017 r.

W dniu 7 lipca 2017 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował comiesięczną aktualizację dostosowania opłat na kapitał własny do Dyrektywy Solvency II - czerwiec 2017 r.

...
Czytaj więcej

Insurance Europe przygotowała wzór dokumentu zawierającego informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Federacja Insurance Europe przygotowała wzór IPID, który obejmuje oczekiwania klientów i jest dostępne zarówno w wersji papierowej jak i cyfrowej. Wzory dokumentów zostały opracowane dla dwóch obszarów ubezpieczeń: komunikacyjnych i mieszkaniowych.

...
Czytaj więcej

Podcast beinsured odc. 5

W najnowszym odcinku Tomasz Jeleński i Piotr Czublun dyskutują o możliwych obniżkach OC, o brakach w regulacjach pozwów zbiorowych, a także o tym, że „trwały nośnik” nie oznacza tylko formy papierowej. Serdecznie zachęcamy do wysłuchania!

...
Czytaj więcej

Insurance Europe: unijne przepisy musza być przychylne nowym technologiom, by odzwierciedlić potrzeby konsumentów

Prezes Insurance Europe Sergio Balbinot powiedział, że fakt, iż wymagania konsumentów stale się zmieniają oznacza, że przepisy regulujące ubezpieczycieli muszą umożliwić im dostarczanie innowacyjnych produktów, aby zaspokoić te potrzeby.

...
Czytaj więcej

IFRS 17 - nowe standardy sprawozdawczości finansowej dla zakładów ubezpieczeń

W dniu 17 maja 2017 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała ostateczną wersję IFRS 17, nowych międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej dla zakładów ubezpieczeń. Prace nad nimi trwały trzynaście lat.

...
Czytaj więcej

Komisja Europejska ponagla Polskę do wdrożenia przepisów UE dotyczących ubezpieczeń

W dniu 17 maja 2017 r. Komisja Europejska ponownie zwróciła się do Polski o wdrożenie przepisów Unii Europejskiej dotyczących ubezpieczeń. Nowe regulacje mają zapewnić dobrą kondycję finansową firm ubezpieczeniowych – podaje PAP.

...
Czytaj więcej

RODO - rewolucja czy ewolucja?

Warto zadać pytanie, czy RODO jest jedynie ewolucyjnym rozwinięciem wcześniej obowiązujących norm prawnych, czy też należy uznać je za zupełnie nowe, rewolucyjne podejście do zagadnienia ochrony danych osobowych?

...
Czytaj więcej

Comiesięczna aktualizacja dostosowania opłat na kapitał własny – marzec 2017 r.

W dniu 7 kwietnia 2017 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował comiesięczną aktualizację dostosowania opłat na kapitał własny do Dyrektywy Solvency II - marzec 2017 r.

...
Czytaj więcej

KE: Jednolity rynek detalicznych usług finansowych oparty na technologii

Komisja Europejska w opracowanym planie działania w sprawie detalicznych usług finansowych wskazuje, iż poważnym wyzwaniem w nadchodzących latach będzie stworzenie środowiska, w którym innowacje finansowe mogą się rozwijać z korzyścią dla konsumentów.

...
Czytaj więcej

KE o ulepszeniach w zakresie ubezpieczenia pojazdów i przejrzystości cen ubezpieczenia wynajmowanych samochodów

W dniu 23 marca 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła „Plan działania w sprawie detalicznych usług finansowych: szersza oferta i lepsze produkty”. Ma on na celu zapewnienie obywatelom Unii Europejskiej większego wyboru usług finansowych...

...
Czytaj więcej

EIOPA przedłużyła kadencję członków zarządu

Rada Nadzorcza Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych zadecydowała o przedłużeniu na dwa i pół roku kadencji następujących członków zarządu: Alberto Corinti, Sandrine Lemery, Jean Hilgers.

...
Czytaj więcej

KE opracowała plan ujednolicenia rynku usług finansowych w UE

KE przedstawiła plan, który ma na celu zapewnienie obywatelom UE większy wybór usług finansowych i lepszy dostęp do nich na terenie całej UE. Jego podstawą jest technologia. Zdaniem KE, innowacyjne usługi online mogą zapewnić większe zintegrowanie rynku.

...
Czytaj więcej

EY: Zakłady ubezpieczeń mają dwa miesiące na przegotowanie raportów SFCR i RSR

Do dnia 20 maja 2017 r. zakłady ubezpieczeń będą musiały po raz pierwszy złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego raporty RSR i SFCR oraz dokonać przeglądu i zmiany systemów wynagrodzeń, przekazują eksperci firmy doradczej EY.

...
Czytaj więcej

Informacje techniczne w zakresie odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka – luty 2017 r.

W dniu 8 marca 2017 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował informacje techniczne w zakresie odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka za okres na koniec lutego 2017 r.

...
Czytaj więcej

Comiesięczna aktualizacja dostosowania opłat na kapitał własny – luty 2017 r.

W dniu 7 marca 2017 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował comiesięczną aktualizację dostosowania opłat na kapitał własny do Dyrektywy Solvency II - luty 2017 r.

...
Czytaj więcej

Aktualizacja dokumentacji technicznej metodologii uzyskania odpowiedniej struktury stopy procentowej wolnej od ryzyka

W dniu 28 lutego 2017 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował aktualizację dokumentacji technicznej metodologii uzyskania odpowiedniej struktury stopy procentowej wolnej od ryzyka.

...
Czytaj więcej

Insurance Europe: Uwagi dot. propozycji Komisji Europejskiej w sprawie CCCTB

W dniu 20 lutego 2017 r. Insurance Europe opublikował dokument przedstawiający stanowisko w sprawie propozycji Komisji Europejskiej dotyczących wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB).

...
Czytaj więcej

EIOPA: Konsultacje w sprawie wytycznych dotyczących ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych

EIOPA opublikował dokument konsultacyjny w sprawie wytycznych dotyczących ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, które zawierają struktury utrudniające konsumentom prawidłowe zrozumienie związanego z nimi ryzyka.

...
Czytaj więcej

Aktualizacja dokumentacji technicznej metodologii uzyskania odpowiedniej struktury stopy procentowej wolnej od ryzyka

W dniu 31 stycznia 2017 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował aktualizację dokumentacji technicznej metodologii uzyskania odpowiedniej struktury stopy procentowej wolnej od ryzyka.

...
Czytaj więcej

W UE rozpoczęto prace nad uregulowaniem rynku pojazdów autonomicznych

Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego przyjęła sprawozdanie, w którym wzywa Komisję Europejską do zaproponowania przepisów prawnych, które regulowałyby stosowanie robotów. Przyjęte propozycje zmian, wynikające z szybkiego rozwoju robotyki i AI.

...
Czytaj więcej

Comiesięczna aktualizacja dostosowania opłat na kapitał własny – grudzień 2016 r.

W dniu 9 stycznia 2017 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował comiesięczną aktualizację dostosowania opłat na kapitał własny do Dyrektywy Solvency II - grudzień 2016 r.

...
Czytaj więcej

Informacje techniczne w zakresie odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka - grudzień 2016 r.

W dniu 9 stycznia 2017 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował informacje techniczne w zakresie odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka za okres na koniec grudnia 2016 r.

...
Czytaj więcej

Zamknięcie roku – wpływ zmian regulacyjnych na rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń

PIU we współpracy z firmą KPMG organizuje 22 listopada 2016 r. seminarium pt:  „Zamknięcie roku – wpływ zmian regulacyjnych na rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń”, które odbędzie się w Hotelu Mercure Warszawa Centrum.

...
Czytaj więcej

Komisja Europejska opóźniła termin implementacji PRIIPs o 1 rok

W dniu 9 listopada 2016 r. Komisja Europejska zaproponowała opóźnienie terminu implementacji regulacji dotyczących informowania o detalicznych produktach zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktach inwestycyjnych (PRIIPs).

...
Czytaj więcej

Informacje techniczne w zakresie odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka - październik 2016 r.

W dniu 10 listopada 2016 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował informacje techniczne w zakresie odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka za okres na koniec października 2016

...
Czytaj więcej

Comiesięczna aktualizacja dostosowania opłat na kapitał własny – październik 2016 r.

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował comiesięczną aktualizację dostosowania opłat na kapitał własny do Dyrektywy Solvency II - październik 2016 r.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie turystyczne będzie obowiązkowe

W trakcie ostatniego posiedzenia podkomisji stałej do spraw turystyki Joanna Jędrzejewska-Debortoli powiedziała, że ministerstwo pracuje nad nową ustawą o usługach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

...
Czytaj więcej

Rozstrzyganie sporów konsumenckich będzie łatwiejsze. Sejm przegłosował ustawę implementującą dyrektywę ADR

W trakcie posiedzenia Sejmu, w dniu 23.09.2016 r. została przegłosowana ustawa wprowadzająca ułatwienia dla konsumentów w polubownym rozwiązywaniu sporów z przedsiębiorcami.

...
Czytaj więcej

Komisja Europejska bada konstrukcję podatku bankowego. W listopadzie ma wydać opinię w tej sprawie

W listopadzie Komisja Europejska przedstawi raport w sprawie obowiązującego od lutego w Polsce podatku od aktywów niektórych instytucji finansowych. Wątpliwości Komisji budzi konstrukcja podatku.

...
Czytaj więcej

PBUK o odpowiedzialności w szkodach zagranicznych

Prezes PBUK odniósł się do publikacji zamieszczonej w Gazecie Ubezpieczeniowej, wyjaśnił, że jedynie w przypadku, gdy zastosowanie ma europejska Dyrektywa Komunikacyjna, PBUK może być organem odszkodowawczym dla polskich poszkodowanych.

...
Czytaj więcej

EIOPA: Comiesięczna aktualizacja dostosowania opłat na kapitał własny

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował comiesięczną aktualizację dostosowania opłat na kapitał własny do Dyrektywy Solvency II - sierpień 2016 r.

...
Czytaj więcej

EIOPA: informacje techniczne w zakresie odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka - sierpień 2016 r.

W dniu 8 września 2016 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował informacje techniczne w zakresie odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka za okres na koniec sierpnia 2016 r.

...
Czytaj więcej

EIOPA zaprasza na publiczne wysłuchanie projektu porady technicznej w sprawie aktów delegowanych do IDD

EIOPA zaprasza na publiczne wysłuchanie dokumentu konsultacyjnego dotyczącego projektu porady technicznej w sprawie aktów delegowanych do Dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD), które odbędzie się w dniu 23 września br. w Franfurcie.

...
Czytaj więcej

Rzecznik TSUE: „Zakaz noszenia chusty w miejscu pracy może być dopuszczalny”

Rzecznik Generalna Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Juliane Kokott) w opinii z dnia 31 maja 2016 r. wskazała, że zakaz noszenia islamskiej chusty w miejscu pracy może być dopuszczalny.

...
Czytaj więcej

Prawo UE: wejście w życie przepisów przeciwdziałających nadużyciom na rynku kapitałowym

Z dniem 3 lipca w życie weszły przepisy mające na celu zwiększenie ochrony inwestorów oraz zaufania do rynków finansowych UE poprzez przeciwdziałanie występującym na rynkach kapitałowych nadużyciom.

...
Czytaj więcej

Jak Brexit wpłynie na europejski sektor ubezpieczeń?

W lipcu ukazało się kolejne wydanie Milliman Impact: Actionable insight for business leaders. Został w nim zamieszczony artykuł „A Level Playing Field: Conduct Risk in Europe”.

...
Czytaj więcej

EIOPA przedstawiła projekt ustandaryzowanej prezentacji dokumentu o produkcie non-life

W dniu 1 sierpnia 2016 r. EIOPA przedstawił do konsultacji projekt Wykonawczych Standardów Technicznych dotyczących ustandaryzowanego formatu prezentacji dokumentu zawierającego informacje o produkcie ubezpieczeniowym.

...
Czytaj więcej

Prawo UE: wejście w życie przepisów przeciwdziałających nadużyciom na rynku kapitałowym

Z dniem 3 lipca w życie weszły przepisy mające na celu zwiększenie ochrony inwestorów oraz zaufania do rynków finansowych UE poprzez przeciwdziałanie występującym na rynkach kapitałowych nadużyciom.

...
Czytaj więcej

PBUK współorganizuje kongres dotyczący prawa ubezpieczeń komunikacyjnych

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zaprasza na XVII Kongres Europejskiego Prawa Ubezpieczeń Komunikacyjnych, organizowany przez IETL (Instytut Europejskiego Prawa Ubezpieczeń Komunikacyjnych) z Luksemburga we współpracy z PBUK.

...
Czytaj więcej

EIOPA: informacje techniczne w zakresie odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka - czerwiec 2016 r.

W dniu 7 lipca 2016 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował informacje techniczne w zakresie odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka za okres na koniec czerwca 2016 r.

...
Czytaj więcej

Parlament Europejski przyjął dyrektywę dotyczącą bezpieczeństwa sieci i informacji

​W dniu 6 lipca 2016 r. Parlament Europejski przyjął dyrektywę, która nakłada na firmy świadczące podstawowe usługi internetowe nowe wymagania odnośnie wytrzymałości ich systemów na ataki hakerów.

...
Czytaj więcej

Buczkowski będzie zabiegał o dopasowanie regulacji do charakterystyki TUW-ów

Portal wgospodarce.pl przeprowadził wywiad z Grzegorzem Buczkowskim, niedawno wybranym Przewodniczącym organizacji AMICE, zrzeszającej europejskie zakłady ubezpieczeń wzajemnych.

...
Czytaj więcej

KE złożyła skargę na Polskę za niewdrożenie dyrektywy BRRD

W czwartek Polska została pozwana do Trybunału Sprawiedliwości UE przez Komisję Europejską. Zarzucono polskiemu rządowi przekroczenie terminu wdrożenia do polskiego ustawodawstwa zapisów dyrektywy w sprawie systemów gwarancji depozytów z 2014 r.

...
Czytaj więcej

Stres testy europejskiego sektora ubezpieczeniowego

EIOPA rozpoczęła w całej UE stres testy dla europejskiego sektora ubezpieczeniowego. Testy zostały zaprojektowane w celu oceny odporności europejskiego sektora ubezpieczeniowego na niekorzystne zmiany na rynku, w oparciu o wspólne ramy analityczne.

...
Czytaj więcej

Zasady nadzoru i zarządzania produktami zakładów ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych

Zgodnie z zapisami zawartymi w Dyrektywie IDD, zostały opublikowane zasady POG (Product Oversight and Governance). Regulują one kwestie nadzoru i zarządzania produktami przez zakłady ubezpieczeń i pośredników.

...
Czytaj więcej

Comiesięczna aktualizacja dostosowania opłat na kapitał własny

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował comiesięczną aktualizację dostosowania opłat na kapitał własny do Dyrektywy Solvency II - kwiecień 2016

...
Czytaj więcej

Propozycja EIOPA wobec funduszy emerytalnych

Insurance Europe wydała oficjalne stanowisko w związku propozycją skierowaną do Komisji Europejskiej przez EIOPA dotyczącą rozwoju ogólnoeuropejskiego produktu ubezpieczeń emerytalnych.

...
Czytaj więcej

Parlament Europejski pracuje nad regulacjami systemu podatkowego

Walka o uczciwe opodatkowanie w UE była podejmowana w programie prac Parlamentu UE na długo przed przed wybuchem afer LuxLeaks i Panama papers. Od wybuchu finansowego krachu PE dążył do większej przejrzystości systemu podatkowego.

...
Czytaj więcej

Wdrożenie dyrektywy BRRD jeszcze potrwa

W Sejmie trwają prace nad wdrożeniem do polskiego systemu prawnego dyrektywy BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), która reguluje, aby banki, które znajdują się w trudnej sytuacji w przyszłości, mogły korzystać z depozytów swoich klientów.

...
Czytaj więcej

EIOPA prowadzi konsultacje w sprawie ustalania wartości rezerw

EIOPA prowadzi konsultacje w sprawie metodologii ustalania wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na podstawie dyrektywy Wypłacalność II. Niedawno Urząd opublikował dokument konsultacyjny.

...
Czytaj więcej

Insurance Europe: Bariery transgranicznych ubezpieczeń

Insurance Europe wydało insight briefing informujący, że chociaż digitalizacja pomaga w kształtowaniu innowacyjności ubezpieczycieli, ulepszeniu kanałów dystrybucji i nawiązywania kontaktów z klientami, to nie może znieść wszystkich barier.

...
Czytaj więcej

Definicje w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: reprezentant do spraw roszczeń

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015 poz. 1844), podobnie do treści wcześniej obowiązujących przepisów, zawiera szczególną regulacje dotyczącą reprezentanta do spraw roszczeń.

...
Czytaj więcej

Definicje w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: spółka europejska

Na gruncie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej warunkiem podjęcia i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej bądź reasekuracyjnej jest przyjęcie jednej z dopuszczalnych form prawnych, m.in. formy spółki europejskiej.

...
Czytaj więcej

Dane osobowe Europejczyków będą lepiej chronione

Parlament Europejski wydał rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. Jego celem jest zapewnienie lepszej ochrony użytkownikom Internetu, szczególnie umożliwienie większej kontroli nad danymi osobowymi pozostawionymi w sieci.

...
Czytaj więcej

EIOPA opublikowało dokument Preparatory Guidelines on Product Oversight and Governance

EIOPA ogłosiła wstępne wytyczne dotyczące nadzoru i zarządzania produktem, które będą obowiązywać zarówno zakłady ubezpieczeń jak i pośredników.

...
Czytaj więcej

Projekt dyrektywy kontrolującej podatki odprowadzane przez korporacje

Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy nakładającej na wielkie korporacje obowiązek ujawniania informacji o podatku płaconym w każdym kraju UE oraz w tzw. rajach podatkowych.

...
Czytaj więcej

EIOPA-CP-15-008 Consultation Paper on POG Guidelines for insurance undertakings and insurance distributors

Konsultacje zakończono 29 stycznia 2016. Dokument ten skierowany jest do organów nadzoru. Ma on na celu określenie „sposobu procedowania w okresie przygotowawczym, zmierzającym do implementacji IDD”.

...
Czytaj więcej

JC/CP/2015/073 EBA, EIOPA and ESMA’s Consultation Paper on the PRIIPs Key Information Documents

Projekt aktu opracowany przez Wspólny Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru.

...
Czytaj więcej

Definicje w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: oddział

Kontynuując nasz komentarz do wybranych aspektów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015 poz. 1844), dzisiaj chciałbym poświęcić nieco uwagi definicji oddziału.

...
Czytaj więcej

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że nakładem wydawnictwa Beck został wydany Komentarz do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjne, którego autorami są prawnicy z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI.

...
Czytaj więcej

Definicje w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: EIOPA

Definicja EIOPA została zawarta w nowej ustawie. Czym jednak w praktyce jest Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych?

...
Czytaj więcej

Wytyczne dotyczące nadzoru oddziałów zakładów ubezpieczeń państw trzecich

W dniu 30 marca 2016 roku EIOPA opublikowała finalną wersję Wytycznych dotyczących nadzoru oddziałów zakładów ubezpieczeń państw trzecich.

...
Czytaj więcej

Wytyczne dotyczące systemu zarządzania (EIOPA-BoS-14/253)

EIOPA opracował wytyczne adresowane do właściwych krajowych organów nadzoru, dotyczące sposobu postępowania w okresie przygotowawczym, poprzedzającym wdrożenie przepisów dyrektywy PE i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r.

...
Czytaj więcej

Unia pracuje nad nowymi standardami ochrony danych osobowych w Internecie

Komisja Europejska pracuje nad nowymi przepisami, które mają na celu zwiększenie kontroli obywateli nad danymi udostępnianymi i przechowywanymi w Internecie oraz uproszczenie przepisów dla podmiotów zarządzających tymi danymi.

...
Czytaj więcej

Startujący w przetargu mają pełną swobodę co do formy powiązań z innymi przedsiębiorcami

TSUE w wyroku z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie nr C-234/14 orzekł, że wykonawca może w dowolny sposób wykazać, że inny przedsiębiorca użyczy mu swego potencjału. Nie trzeba wymagać od niego, by zawarł umowę z partnerem.

...
Czytaj więcej

Raport EIOPA: Problemy ochrony konsumenckiej w przypadku ubezpieczeń telefonów komórkowych

Na stronie EIOPA umieszczony został raport zrealizowany na zamówienie organizacji. Dotyczy on problemów obserwowanych w zapewnianiu konsumentom należytej ochrony w ubezpieczeniu telefonu komórkowego.

...
Czytaj więcej

Unijna reforma w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych coraz bliżej

W pierwszej połowie 2016 r. powinno zostać uchwalone rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w przedmiocie nowych zasad dotyczących ochrony danych osobowych w UE. Po upływie 2-letniego vacatio legis rozporządzenie będzie obowiązywać we krajach UE.

...
Czytaj więcej

Przetargi w 2016 r. są organizowane od niższych kwot

W grudniu 2015 r. ukazały się projekty rozporządzeń Komisji Europejskiej określające wysokość tzw. progów unijnych w zamówieniach publicznych, a także przelicznik euro na waluty krajowe dla państw niebędących członkami strefy euro.

...
Czytaj więcej

Final Report of the Commission Expert Group on European Insurance Contract Law, 2014

The Report is the result of almost two years of work of the European Commission Expert Group on European Insurance Contract Law, set up by the EC on 17 January 2013.

...
Czytaj więcej

Wpływ zniesienia kryterium płci na rynek ubezpieczeń

W dniu 7 grudnia 2011 r. europejskie stowarzyszenie ubezpieczycieli CEA przedstawiło raport, badający wpływ zakazu stosowania kryterium płci przy obliczaniu wysokości składek i świadczeń na europejski rynek ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie ws. aktualnego progu unijnego

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnego progu unijnego, jego równowartości w złotych oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości umów koncesji

...
Czytaj więcej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

10 sierpnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej dotyczących wymagań dla firm inwestycyjnych. Efektem tych rozwiązań są pozytywne skutki dla sektora finansowego.

...
Czytaj więcej

KNF podała wartość przypisu składki do obliczania wskaźnika marketShare dla ubezpieczeń od ognia

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała wartość składki przypisanej brutto za III kwartał 2019 r. w ubezpieczeniach gr. 7.

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie ws. jednolitego tekstu ustawy – Prawo bankowe

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo bankowe

...
Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

...
Czytaj więcej

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw

...
Czytaj więcej

Piotr Wrzesiński w panelu ekspertów ds. PEPP przy EIOPA

Piotr Wrzesiński, ekspert i analityk Polskiej Izby Ubezpieczeń dołączył do panelu ekspertów ds. PEPP przy Europejskim Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA).

...
Czytaj więcej

Sprawozdanie Komisji Europejskiej dot. stosowania dyrektywy Wypłacalność II

W dniu 27 czerwca 2019 r. zostało opublikowane Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące stosowania dyrektywy Wypłacalność II

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie w sprawie swobodnego przepływu danych nieosobowych

28 maja 2019 r. rozpoczęto stosowanie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej z dnia 14 listopada 2018 r.

...
Czytaj więcej

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO

...
Czytaj więcej

Przyjęto poprawki do projektu ustawy o nadzorze rynkiem finansowym

Komisja finansów publicznych zaopiniowała poprawki do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych ustaw.

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie Komisji (UE) ustalające informacje techniczne

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2018/1699 z dnia 9 listopada 2018 r. ustalające informacje techniczne w odniesieniu do obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych

...
Czytaj więcej

Zmiany w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się pełen tekst przyjętych przez Komitet Stały Rady Ministrów przepisów wdrażających RODO.

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie ustanawiające ustandaryzowany format prezentacji dokumentu zawierającego informacje o produkcie ubezp. (IPID)

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1469 z dnia 11 sierpnia 2017 r. ustanawiające ustandaryzowany format prezentacji dokumentu zawierającego informacje o produkcie ubezpieczeniowym.

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r.

Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/1011 w sprawie wskaźników referencyjnych weszło w życie

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych...

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych

...
Czytaj więcej

Rynki instrumentów finansowych: Rada potwierdza przesunięcie regulacji o rok

W dniu 18 maja 2016 r. Komitet Stałych Przedstawicieli w imieniu Rady zatwierdził porozumienie z Parlamentem Europejskim co do odłożenia o rok daty transpozycji i daty rozpoczęcia stosowania nowych przepisów dotyczących rynku papierów wartościowych.

...
Czytaj więcej

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II)

...
Czytaj więcej

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 1997 Nr 140 poz. 939)

...
Czytaj więcej

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (Dz. Urz. UE z 2 lutego 2016 r., poz. L 26/19)

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/165 z dnia 5 lutego 2016 r.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/165 z 5 lutego 2016 r. ustalające informacje techniczne w odniesieniu do obliczania rezerw techniczno- ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat od 1.01 do 30.03.2016

...
Czytaj więcej

Rekomendacja Rady Europy dot. ochrony danych osobowych wykorzystywanych dla celów zatrudnienia

W dniu 1 kwietnia 2015 r. została przyjęta Rekomendacja CM/REC (2015) 5 Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich na temat ochrony danych osobowych wykorzystywanych dla celów zatrudnienia.

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie nr 211/2005 Komisji Wspólnot Europejskich

Komisja Wspólnot Europejskich w dniu 4 lutego 2005 r. przyjęła rozporządzenie nr 211/2005.

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie nr 2238/2004 Komisji Wspólnot Europejskich

Komisja Wspólnot Europejskich w dniu 29 grudnia 2004 r. przyjęła rozporządzenie nr 2238/2004.

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie nr 2237/2004 Komisji Wspólnot Europejskich

Komisja Wspólnot Europejskich w dniu 29 grudnia 2004 r. przyjęła rozporządzenie nr 2237/2004.

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie nr 2236/2004/WE Komisjii Wspólnot Europejskich

Komisja Wspólnot Europejskich w dniu 29 grudnia 2004 r. przyjęła rozporządzenie nr 2236/2004 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące pewne międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem

...
Czytaj więcej

Dyrektywa nr 2002/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej w dniu 9 grudnia 2002 r. przyjęły dyrektywę nr 2002/92/WE w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego.

...
Czytaj więcej

Dyrektywa nr 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły w dniu 16 grudnia 2002 r. dyrektywę nr 2002/87/WE.

...
Czytaj więcej

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. nr 2002/65/WE

Dyrektywa ta dotyczy sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość oraz zmienia dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE i 98/27/WE.

...
Czytaj więcej

Dyrektywa nr 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej w dniu 19 marca 2001 r. przyjęły dyrektywę nr 2001/17/WE w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Dyrektywa nr 98/78/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej w dniu 27 października 1998 r. przyjęły dyrektywę nr 98/78/WE w sprawie dodatkowego nadzoru nad zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji w grupach ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych.

...
Czytaj więcej

Dyrektywa nr 95/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej w dniu 29 czerwca 1995 r. przyjęły dyrektywę nr 95/26/WE. Dyrektywą tą dokonano zmiany dyrektyw Rady określających ogólne ramy prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, zakłady ubezpieczeń

...
Czytaj więcej

Dyrektywa nr 91/675/EWG Rady Wspólnot Europejskich

W dniu 19 grudnia 1991 r. Rada Wspólnot Europejskich przyjęła dyrektywę nr 91/675/EWG ustanawiającą Komitet ds. Ubezpieczeń. Zgodnie z dyrektywą zadaniem Komitetu jest rozpatrywanie wszelkich kwestii odnoszących się do stosowania wspólnotowych przepisów

...
Czytaj więcej

Dyrektywa nr 91/674/EWG Rady Unii Europejskiej

W dniu 19 grudnia 1991 r. przyjęto dyrektywę Rady nr 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń. Dyrektywa została wydana z uwagi na fakt, że w układzie i treści bilansów zakładów ubezpieczeń

...
Czytaj więcej

Dyrektywa nr 78/473/EWG Rady Wspólnot Europejskich

W dniu 30 maja 1978 r. przyjęto dyrektywę Rady w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do koasekuracji we Wspólnocie. Dyrektywa ta została wydana m.in. po to, aby ułatwić skuteczne prowadzenie

...
Czytaj więcej

Dyrektywa nr 64/225/EWG Rady Unii Europejskiej

W dniu 25 lutego 1964 r. przyjęto dyrektywę Rady nr 64/225/EWG w sprawie zniesienia ograniczeń swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług w dziedzinie reasekuracji i retrocesji. Dyrektywa odnosi się m.in. do zliberalizowania w zakresie

...
Czytaj więcej

Dyrektywa nr 90/232/EWG Rady Unii Europejskiej

W dniu 14 maja 1990 r. przyjęto trzecią dyrektywę Rady nr 90/232/EWG. Dyrektywa ta dotyczyła zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów

...
Czytaj więcej

Dyrektywa nr 72/166/EWG Rady Wspólnot Europejskich

Rada Wspólnot Europejskich w dniu 24 kwietnia 1972 r. przyjęła dyrektywę nr 72/166/EWG w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów

...
Czytaj więcej

Dyrektywa nr 2009/103/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

W dniu 16 września 2009 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły dyrektywę 2009/103/WE w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku

...
Czytaj więcej

Dyrektywa nr 2005/14/WE Parlamentu Europejksiego i Rady Unii Europejskiej

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej w dniu 11 maja 2005 r. przyjęły dyrektywę nr 2005/14/WE zmieniającą dyrektywy Rady 72/166/EWG, 84/5/EWG, 88/357/EWG i 90/232/EWG oraz dyrektywę 2000/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące

...
Czytaj więcej

Dyrektywa nr 2000/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

W dniu 16 maja 2000 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły dyrektywę nr 2000/26/WE. Celem dyrektywy było zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku

...
Czytaj więcej

Druga Dyrektywa nr 84/5/EWG Rady Wspólnot Europejskich

W dniu 30 grudnia 1983 r. Rada Wspólnot Europejskich przyjęła tzw. drugą dyrektywę Rady nr 84/5/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej

...
Czytaj więcej

Dyrektywa nr 2002/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

W dniu 5 listopada 2002 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły dyrektywę 2002/83/WE dotyczącą ubezpieczeń na życie.

...
Czytaj więcej

Dyrektywa nr 92/49/EWG Rady Unii Europejskiej

Rada Wspólnot Europejskich w dniu 18 czerwca 1992 r. przyjęła dyrektywę nr 92/49/EWG. Dyrektywa ta dotyczy koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie.

...
Czytaj więcej

Dyrektywa nr 76/580/EWG Rady Unii Europejskiej

Rada Wspólnot Europejskich w dniu 29 czerwca 1976 r. przyjęła dyrektywę nr 76/580/EWG. Celem dyrektywy tej była zmiana dyrektywy nr 73/239/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych

...
Czytaj więcej

Dyrektywa nr 73/240/EWG Rady Unii Europejskiej

W dniu 24 lipca 1973 r. Rada Wspólnot Europejskich przyjęła Dyrektywę nr 73/240/EWG. Celem dyrektywy było zniesienie ograniczeń swobody przedsiębiorczości w zakresie ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie.

...
Czytaj więcej

Dyrektywa nr 2002/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

W dniu 5 marca 2002 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły dyrektywę 2002/13/WE.

...
Czytaj więcej

Druga Dyrektywa Rady Unii Europejskiej

W dniu 22 czerwca 1988 r. została uchwalona tzw. druga dyrektywa rady nr 88/357/EWG. Dyrektywa ta dotyczy koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie.

...
Czytaj więcej

Protokół z kwietnia 2006 r.

Protokół określa warunki porozumienia, jakie zawierają właściwe władze w celu podjęcia współpracy i wymiany informacji, aby zapewnić skuteczny nadzór nad pośrednikami i umożliwić im dokonywanie pojedynczej rejestracji w Unii Europejskiej.

...
Czytaj więcej

TSUE: Cudzoziemiec bez pracy, ale z ubezpieczeniem zdrowotnym

TSUE wydał wyrok dotyczący obywateli krajów unijnych, którzy przeprowadzili się do innego państwa członkowskiego. Zgodnie z wyrokiem, osobom takim nie można odmówić korzystania z publicznego systemu, można jednak uzależnić to od opłat.

...
Czytaj więcej

Negatywna ocena pracy pracownika nie jest zniesławieniem

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w wyroku z dnia 25 marca 2021 r. (skarga nr 1864/18) orzekł, że oparta na faktach negatywna ocena pracy nie narusza reputacji pracownika i nie jest zniesławieniem.

...
Czytaj więcej

Po usunięciu kryterium nie można kontynuować przetargu

Sąd Unii Europejskiej w wyroku z dnia 21 kwietnia 2021 r. (sprawa T-525/19) orzekł, że usunięcie jednego z kryteriów kwalifikacji podczas przetargu nie pozwala na jego kontynuowanie.

...
Czytaj więcej

Ważne dla kredytobiorców orzeczenie TSUE

TSUE wydał wyrok w sprawie Profi Credit Slovakia (C-485/19). Rzecznik Finansowy wyjaśnia, że należy go stosować przez sądy bezpośrednio do interpretacji polskich przepisów kodeksu cywilnego w zakresie rozpoczęcia biegu terminu przedawnienie kredytów.

...
Czytaj więcej

TSUE: samo przekierowanie lotu do innego portu lotniczego nie skutkuje powstaniem prawa do odszkodowania

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że samo przekierowanie lotu do innego portu lotniczego nie jest wystarczającą przesłanką dla przyznania odszkodowania ryczałtowego.

...
Czytaj więcej

Rzecznik Generalny analizuje, kiedy istnieje obowiązek ubezpieczenia pojazdu mechanicznego

Zawarcie umowy ubezpieczenia OC odnoszącej się do ruchu pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe, w przypadku gdy pojazd jest oficjalnie zarejestrowany lub jest używany jako pojazd.

...
Czytaj więcej

Awaryjne lądowanie na innym lotnisku nie zawsze będzie skutkować wypłatą odszkodowania

Rzecznik generalny TSUE w opinii z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie C-826/19 uznał, że lądowanie awaryjne na lotnisku położonym w tym samym rejonie, co planowane, nie stanowi przesłanki do wypłaty odszkodowania przez przewoźnika.

...
Czytaj więcej

Przedsiębiorstwo, które nie używa marki, traci do niej prawa

Sąd Unii Europejskiej w wyroku z dnia 28 października 2020 r. (w sprawie T-583/19) orzekł o wygaśnięcie należącego do firmy Electrolux znaku towarowego „frigidaire” dla części urządzeń, skoro nie był on używany na terenie UE.

...
Czytaj więcej

SN pyta TSUE o zasady wypłaty prowizji agencyjnej

Sąd Najwyższy przedstawił TSUE pytanie prejudycjalne. Dotyczy ono wypłaty prowizji od umów zawartych w czasie trwania umowy agencyjnej bez udziału agenta, z klientami pozyskanymi przez agenta poprzednio dla umów tego samego rodzaju.

...
Czytaj więcej

TSUE: nierówność między konsumentem a przedsiębiorcą może zostać zrównoważona jedynie przez sąd

W sytuacji, gdy sąd orzeka w drodze wyroku zaocznego, w związku z niestawiennictwem konsumenta na rozprawie, ma obowiązek przeprowadzić analizę środków dowodowych niezbędnych do dokonania oceny nieuczciwego charakteru warunków umownych.

...
Czytaj więcej

TSUE: Poszkodowany nie musi tłumaczyć dokumentów zagranicznemu zakładowi ubezpieczeń, który ma krajowego przedstawiciela

Art. 152 ust. 1 dyrektywy Wypłacalność II należy interpretować w ten sposób, że wyznaczenie przez zakład ubezpieczeń przedstawiciela w przyjmującym państwie członkowskim obejmuje również uprawnienie go do odbioru dokumentu wszczynającego postępowanie.

...
Czytaj więcej

TSUE orzekł ws. reżimów odpowiedzialności za naruszenie postanowień licencji oprogramowania

Pod koniec ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w sprawie dot. odpowiedzialności licencjobiorcy za naruszenie umowy licencji oprogramowania.

...
Czytaj więcej

Przedsiębiorco, zweryfikuj swoją zgodę na pliki cookie

​W dniu 1 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił wyrok w sprawie C-673/17, w którym jednoznacznie uznał, że umieszczanie plików cookie wymaga czynnej zgody internautów.

...
Czytaj więcej

TSUE: podmiot może być ukarany podwójnie za to samo naruszenie

Zasada ne bis in idem nie sprzeciwia się temu, aby krajowy organ ochrony konkurencji nałożył na przedsiębiorstwo, w ramach jednej i tej samej decyzji, dwie grzywny – jedną za naruszenie krajowego prawa konkurencji, a drugą – za naruszenie art. 82 WE.

...
Czytaj więcej

TSUE: w przypadku lotu łączonego odległość liczy się bezpośrednio, bez uwzględnienia przesiadki

Odszkodowanie należne pasażerom w przypadku odwołania lub dużego opóźnienia lotu łączonego należy obliczać stosownie do mierzonej z lotu ptaka odległości pomiędzy lotniskiem miejsca wylotu a lotniskiem miejsca docelowego.

...
Czytaj więcej

Europejski Trybunał Praw Człowieka: nowe obowiązki pracodawców w zakresie monitoringu pracowników

W dniu 5 września 2017 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) orzekł, że pracodawcy mają prawo monitorować prywatną korespondencję pracowników pod warunkiem, że w sposób dostatecznie szczegółowy poinformują pracowników o stosowaniu takiego nadzoru.

...
Czytaj więcej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - niepełne wykonanie umowy może oznaczać obowiązek zwrotu prowizji przez agenta

Wyrok TSUE C-48/16 rozstrzygnął trwający w doktrynie spór dotyczący tego, czy niezawinione przez zleceniodawcę częściowe niewykonanie umowy uprawnia do żądania zwrotu części wypłaconej agentowi prowizji. Sam wyrok oparto o treść dyrektywy Rady 86/653/EWG.

...
Czytaj więcej

TSUE: agent ubezpieczeniowy odpowiada za częściowe niewykonanie umowy, w tym wcześniejsze rozwiązanie umowy ubezpieczenia

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 17 maja 2017 r. orzekł, że zakład ubezpieczeń może domagać się od pośrednika zwrotu części prowizji za częściowe niewykonanie umowy agencyjnej.

...
Czytaj więcej

Rzecznik generalny TSUE: usługi świadczone przez grupy zakładów ubezpieczeń nie są objęte zwolnieniem z VAT

Rzecznik generalna TSUE w opinii przedstawionej w sprawie Minister Finansów przeciwko Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie stwierdziła, że grupy zakładów ubezpieczeń nie są objęte zakresem stosowania art. 132 ust. 1 lit. f) dyr. VAT.

...
Czytaj więcej

Stosowanie postanowień wpisanych do rejestru klauzul abuzywnych przez innego przedsiębiorcę może stanowić działanie bezprawne

Nie ma przeszkód, by stosowanie postanowień wzorców umownych o treści tożsamej z treścią postanowień uznanych za niedozwolone i wpisanych do rejestru klauzul abuzywnych mogło być uznane w stosunku do innego przedsiębiorcy za działanie bezprawne.

...
Czytaj więcej

TSUE o różnicy między udostępnianiem informacji a przekazywaniem na trwałym nośniku

Przekazywanie użytkownikowi informacji dotyczących zmian w warunkach umowy za pośrednictwem specjalnej, założonej przez bank, skrzynki poczty elektronicznej na stronie internetowej bankowości elektronicznej nie może być uznane za dostarczone.

...
Czytaj więcej

Świadczenie wyrównawcze i odszkodowanie dla agenta

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie o sygnaturze akt C-338/14 rozstrzygał kwestię związaną z uprawnieniem agentów do żądania świadczenia wyrównawczego oraz odszkodowania po rozwiązaniu umowy agencyjnej.

...
Czytaj więcej

NSA: Usługa likwidacja szkód jest w całości zwolniona z VAT

NSA stwierdził, że zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej usługi ubezpieczeniowe są niepodzielne, a likwidacja szkód jest elementem, który można outsourcingować.

...
Czytaj więcej

Świadczenie wyrównawcze i odszkodowanie dla agenta

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie o sygnaturze akt C-338/14 rozstrzygał kwestię związaną z uprawnieniem agentów do żądania świadczenia wyrównawczego oraz odszkodowania po rozwiązaniu umowy agencyjnej.

...
Czytaj więcej

TSUE o VAT od likwidacji szkód

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 17 marca 2016 r. orzekł, że usługi likwidacji szkód, świadczone przez podmiot trzeci w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń, nie wchodzą w zakres zwolnienia z opodatkowania VAT.

...
Czytaj więcej

Kiedy można wystąpić o odszkodowanie w wyniku opóźnienia lotu?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 29 października 2015 r. orzekł, że za nadzwyczajne okoliczności nie można uznać problemu technicznego samolotu, który spowodował odwołanie lotu, jeśli jest następstwem normalnego wykonania działań

...
Czytaj więcej

Trybunał Sprawiedliwości o zakresie ochrony komunikacyjnego OC: za jedną składkę ochrona w całej Unii

"Ubezpieczyciel, co do zasady, zobowiązuje się do ponoszenia ryzyka wypłaty odszkodowania osobom poszkodowanym w ewentualnym wypadku z udziałem ubezpieczonego pojazdu, niezależnie od państwa członkowskiego Unii, (...) w którym dochodzi do wypadku".

...
Czytaj więcej

Trybunał Sprawiedliwości unieważnił decyzję Komisji Europejskiej w sprawie programu Safe Harbour

Trybunał uznał, że program Safe Harbour nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, zgodnego z regulacjami dyrektywy w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu danych

...
Czytaj więcej

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 grudnia 2013 r.

Artykuł 15 ust. 1 drugiej dyrektywy drugiej dyrektywy Rady 90/619/EWG z dnia 8 listopada 1990 r. (...) należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisowi krajowemu takiemu jak spory w postępowaniu głównym...

...
Czytaj więcej

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 23 kwietnia 2009 r.

Artykuł 18 ust.1 WE stoi na przeszkodzie stosowaniu ustawodawstwa państwa członkowskiego, które uzależnia przyznanie prawa do obniżenia kwoty podatku dochodowego o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne od warunku, by składki te były odprowadzone...

...
Czytaj więcej

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 marca 2005 r.

Czynności „back office”, polegające na wykonywaniu za wynagrodzeniem usług na rzecz zakładu ubezpieczeniowego, nie stanowią usług pokrewnych czynnościom ubezpieczeniowym dokonywanym przez brokera bądź pośrednika ubezpieczeniowego...

...
Czytaj więcej

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 21 czerwca 2007 r.

Okoliczność, iż podatnik analizuje sytuację majątkową samodzielnie wyszukanych klientów w celu uzyskania dla nich kredytów, nie stanowi przeszkody dla stwierdzenia istnienia usługi pośrednictwa kredytowego zwolnionej zgodnie z art.13 część B lit. d) pkt 1

...
Czytaj więcej

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 26 maja 2011 r.

Wykładni art. 4 ust. 1 dyrektywy Rady 87/344/EWG z dnia 22 czerwca 1987 r. należy dokonywać w sposób, że nie stoi on na przeszkodzie przepisowi krajowemu, na którego podstawie można uzgodnić, że ubezpieczony w zakresie ochrony prawnej może wybrać...

...
Czytaj więcej

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 1 marca 2011 r.

Bezsporne jest, że celem dyrektywy 2004/113 w zakresie ubezpieczeń jest – co znajduje odzwierciedlenie w art. 5 ust. 1 – zastosowanie reguły składek i świadczeń jednolitych dla obu płci.

...
Czytaj więcej

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 17 stycznia 2013 r.

Usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu i usługa leasingu co do zasady stanowią usługi odrębne i niezależne do celów podatku od wartości dodanej. Do sądu odsyłającego należy ustalenie, czy (...) dane czynności są w takim stopniu powiązane ze sobą...

...
Czytaj więcej

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 10 września 2009 r.

Artykuł 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 87/344/EWG z dnia 22 czerwca 1987 r. należy interpretować, że ubezpieczyciel ochrony prawnej nie może zastrzec sobie prawa wyboru przedstawiciela prawnego dla większej liczby ubezpieczonych, którzy poszkodowani...

...
Czytaj więcej

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 kwietnia 2008 r.

Artykuł 13 część B lit. a) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. należy interpretować w ten sposób, że okoliczność, iż broker lub pośrednik ubezpieczeniowy nie pozostaje w bezpośrednim stosunku ze stronami umowy ubezpieczenia...

...
Czytaj więcej

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 24 października 2013 r.

Teza wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 24 października 2013 r. w sprawie C-22/12. Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy Rady 72/166/EWG z dnia 24 kwietnia 1972 r. (...) należy interpretować w ten sposób, że obowiązkowe ubezpieczenie od...

...
Czytaj więcej

UKNF przedstawił model szacowania wymogu kapitałowego dla ryzyka pożaru

​Na stronie KNF został opublikowany raport pt. „Model UKNF szacowania wymogu kapitałowego dla ryzyka pożaru zakładów ubezpieczeń”. Publikacja jest efektem prac organu w zakresie opracowania, stworzenia i wdrożenia modelu służącego do szacowania SCR.

...
Czytaj więcej

Novis naruszył interesy ubezpieczających. Narodowy Bank Słowacji wydał decyzję ws. praktyk ubezpieczyciela

​Narodowy Bank Słowacji w decyzji z dnia 19 kwietnia 2021 r. uznał, że Novis naruszył interesy ubezpieczających w zakresie inwestowania składek ubezpieczenia na życie z UFK.

...
Czytaj więcej

Nowa wersja metodyki BION dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji za 2020 rok

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała na swojej stronie internetowej nową wersję „Metodyki Rocznego Badania i Oceny Nadzorczej (BION) zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji za 2020 rok”.

...
Czytaj więcej

PIU wzięła udział w konsultacjach dot. uwzględnienia zmian klimatycznych w formule standardowej SCR

​Polska Izba Ubezpieczeń wzięła udział w zorganizowanych przez EIOPA konsultacjach dot. metodologii potencjalnego uwzględnienia zmian klimatycznych w formule standardowej SCR (w module natcat) służącej do wyliczania wymogu kapitałowego.

...
Czytaj więcej

PIU i KNF wyjaśniają zagadnienia dot. rozporządzenia SFDR

Od 10 marca 2021 r. obowiązuje rozporządzenie SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Polska Izba Ubezpieczeń z Komisją Nadzoru Finansowego opracowały listę pytań i odpowiedzi dot. tych przepisów z uwzględnieniem specyfiki polskiego rynku.

...
Czytaj więcej

EIOPA przeciwko radykalnym zmianom Solvency II

EIOPA przedstawiła swoją opinią dot. funkcjonowania systemu Wypłacalność II. Zdaniem Urzędu, na ten moment dyrektywa nie wymaga fundamentalnych zmian. EIOPA rekomenduje za to szereg mniejszych poprawek.

...
Czytaj więcej

ESEF odłożone o rok

Rada UE i Parlament Europejski wyraziły wstępną zgodę na przełożenie o rok zastosowania przez emitentów, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, wymogów ESEF - jednolitego elektronicznego formatu raportowania.

...
Czytaj więcej

UKNF: jakie wymogi muszą spełnić podmioty z Polski i UK, jeśli chcą kontynuować działalność transgraniczną po brexicie

Polski organ nadzoru wydał komunikat, w którym tłumaczy, jakie obowiązki powinny spełnić polskie i brytyjskie instytucje finansowe, jeśli chcą prowadzić działalność transgraniczną po 31 grudnia 2020 r.

...
Czytaj więcej

NOVIS bez swobodnego rozporządzania aktywami

5 listopada br. Narodowy Bank Słowacji (NBS) podjął decyzję o tymczasowym środku nadzorczym obejmującym ograniczenie swobodnego rozporządzania aktywami przez NOVIS Insurance Company.

...
Czytaj więcej

UKNF przygotował Wykaz Pośredników Notyfikowanych w Polsce

​Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zlecił sporządzenie Wykazu Pośredników Notyfikowanych w Polsce. Jest on dostępny online w formie wyszukiwarki.

...
Czytaj więcej

Publiczne Stanowisko ESMA w sprawie priorytetów nadzorczych dla raportów okresowych emitentów za 2020 rok

Komisja Nadzoru Finansowego na swojej stronie internetowej poinformowała o publikacji Publicznego Stanowiska ESMA w sprawie priorytetów nadzorczych dla raportów okresowych emitentów za 2020 rok.

...
Czytaj więcej

Komunikat KNF o nowych wymogach informacyjnych dot. sekurytyzacji

Komisja Nadzoru Finansowego w specjalnym komunikacie wyjaśnia nowe wymogi informacyjne dotyczące sekurytyzacji. Obejmują one m.in. nowy format szablonu raportów kierowanych do KNF.

...
Czytaj więcej

KNF informuje o konsultacjach EIOPA

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych rozpoczął konsultacje w zakresie wykorzystania przez zakłady ubezpieczeń scenariuszy związanych z ryzykiem zmian klimatycznych w ramach własnej oceny ryzyka i wypłacalności.

...
Czytaj więcej

UKNF: jakie prawa i obowiązki mają posiadacze polis od Gefiona

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przygotował komunikat dla polskich klientów Gefion Insurance A/S. Wyjaśnia w nim praktyczną sytuację ubezpieczających, ubezpieczonych oraz poszkodowanych w związku z likwidacją duńskiego ubezpieczyciela.

...
Czytaj więcej

Komunikat UKNF dotyczący wyjścia Wielkiej Brytanii z UE

UKNF przygotował komunikat UKNF dotyczący wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (brexit) i przewidywanego zakończenia okresu przejściowego w kontekście rynku finansowego.

...
Czytaj więcej

Gefion Insurance A/S bez zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej

​W dniu 24 czerwca br. duński organ nadzoru finansowego (Finanstilsynet) cofnął zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez Gefion Insurance A/S.

...
Czytaj więcej

KNF przygotowała komunikat dla polskich klientów Gefion Insurance A/S

​Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła specjalna komunikat, w którym wyjaśnia sposoby dochodzenia praw od Gefion Insurance A/S.

...
Czytaj więcej

KE uruchomiła konsultacje dot. zmian w aktach delegowanych z obszaru sektora ubezpieczeniowego

​8 czerwca 2020 r. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje dot. zmian aktów prawnych regulujących branżę ubezpieczeniową. Zmiany wynikają z potrzeby wdrożenia Planu działania: finansowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego z 2018 r.

...
Czytaj więcej

Stanowiska EBA ws. łagodzenia wpływu COVID-19 na sektor bankowy

W dniu 31 marca 2020 r. EBA opublikowała kolejne dokumenty związane z łagodzeniem wpływu COVID-19 na europejski sektor bankowy.

...
Czytaj więcej

Nowe terminy sprawozdawcze od ESMA

UKNF ustosunkował się do ostatnich stanowisk ESMA dot. obowiązków sprawozdawczych podmiotów nadzorowanych. Poniżej streszczamy dla Państwa najistotniejsze informacje zawarte w komunikatach polskiego nadzorcy.

...
Czytaj więcej

Gefion z zakazem zawierania nowych umów ubezpieczenia i odnawiania istniejących

Duński organ nadzoru finansowego (Finanstilsynet) podjął decyzję o zakazaniu Gefion Insurance A/S zawieraniu nowych umów ubezpieczenia oraz odnawiania istniejących. Decyzja związana jest z brakiem pokrycia wymogu wypłacalności.

...
Czytaj więcej

Zostaną przesunięte terminy przekazywania do UKNF sprawozdań przez towarzystwa ubezpieczeń

20 marca br. EIOPA opublikowała rekomendacje dla organów nadzoru. Wskazała w nich na potrzebę elastycznego podejścia nadzoru do terminów raportowania przez towarzystwa ubezpieczeń i wypełniania przez podmioty obowiązków informacyjnych względem nadzorcy.

...
Czytaj więcej

Komentarz UOKiK do wyroku TSUE ws. klauzul abuzywnych

3 października Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie C-260/18, dot. stosowania w umowie o kredyt hipoteczny indeksowany do franka szwajcarskiego niedozwolonych postanowień umownych.

...
Czytaj więcej

UOKiK wydał decyzję ws. wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego

Prezes UOKiK wydał pierwszą decyzję ws. zwrotu kredytobiorcom z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu części pobranych opłat. W tym przedmiocie orzeczenie wydał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

...
Czytaj więcej

UKNF omawia Wytyczne EBA dot. outsourcingu w działalności bankowej

UKNF przygotował stanowisko dot. wybranych zagadnień związanych z wejściem w życie Wytycznych EBA w sprawie outsourcingu i ich uwzględnianiem w działalności banków.

...
Czytaj więcej

KNF: komunikat ws. silnego uwierzytelniania klienta w przypadku form płatności przy użyciu instrumentów płatniczych

Z dniem 14 września br. powstaje obowiązek stosowania art. 32i ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 uzupełniającego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366.

...
Czytaj więcej

Komunikat UKNF w związku z ryzykiem niedostosowania polskiego porządku prawnego do przepisów europejskich

UKNF udostępnił zaktualizowane stanowisko dot. ryzyka niedostosowania do polskiego porządku prawnego przepisów rozporządzenia PE i Rady (UE) 2017/1129.

...
Czytaj więcej

Stanowiska unijnych instytucji ws. brexit

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przygotował zestawienie stanowisk i komunikatów europejskich organów nadzoru dot. brexitu.

...
Czytaj więcej

UKNF podsumowuje wyniki analiz sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych

UKNF przedstawił raport podsumowujący działalność nadzorczą nad sprawozdawczością finansową emitentów papierów wartościowych w 2018 r. Zawiera on główne wnioski z analizy sprawozdań finansowych wybranych emitentów dot. ich zgodności z regulacjami.

...
Czytaj więcej

UOKiK: opłaty doliczane do usług finansowych muszą być proporcjonalne do ponoszonych kosztów przez instytucje

Sąd II instancji utrzymał w mocy decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nakładającą na firmę pożyczkową karę finansową w wysokości 12,3 mln zł.  ​

...
Czytaj więcej

UOKiK ma zastrzeżenia do technologii blockchain wykorzystywanej przez PKO BP 

Jak podał portal cashless.pl, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma pewne wątpliwości co do zagwarantowania cech trwałego nośnika przez PKO Bank Polski.

...
Czytaj więcej

W KNF rozmawiano nad rozwojem polskiego sektora fintech

W poniedziałek w KNF odbyło się spotkanie przedstawicieli organu nadzoru, rządu, branży finansowej oraz organizacji technologicznych. Jest to początek wspólnych rozmów na temat rozwoju polskiego sektora nowoczesnych usług finansowych.

...
Czytaj więcej

Metodyka oceny BION zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji za 2017 rok

KNF opublikowała nową wersję „Metodyki BION dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji”. W porównaniu do dokumentu z zeszłego roku wprowadzono aż 31 zmian w zakresie wskaźników lub obszarów uwzględnianych w ocenie BION.

...
Czytaj więcej

UOKiK przypomina o platformie ODR

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyjaśnia, jakie obowiązki mają e-sprzedawcy towarów i usług w związku z funkcjonowaniem platformy ODR oraz jakie korzyści mogą czerpać klienci z tej formy zgłaszania skarg.

...
Czytaj więcej

Szkolenia dla branży ubezpieczeniowej organizowane przez KNF w 2018 r.

Na stronie Komisji Nadzoru Finansowego został opublikowany harmonogram seminariów szkoleniowych CEDUR na 2018 r. Poniżej przedstawiamy spis szkoleń dedykowanych branży ubezpieczeniowej.

...
Czytaj więcej

UKNF wydał stanowisko ws. stosowania w Polsce od 3 stycznia 2018 r. Dyrektywy MiFID II

Od dnia 3 stycznia 2018 r. Państwa Członkowskie powinny stosować przepisy krajowe implementujące dwa unijne akty prawne: Dyrektywę MiFID II oraz Dyrektywą delegowaną.

...
Czytaj więcej

Komunikat z 351. posiedzenia KNF. Compensa zapłaci 1,1 mln zł kary

W trakcie posiedzenia Komisja wyraziła zgodę na powołanie Zbigniewa Pusza na Prezesa Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.

...
Czytaj więcej

Posłowie za ograniczeniem nadzoru KNF nad małymi SKOK-ami

Sejm przyjął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Głosowanie nad projektem odbyło się w trakcie 34. posiedzenia Sejmu w dniu 26 stycznia 2017 r.

...
Czytaj więcej

Ocena BION

Metodykę BION stosuje się do przeprowadzenia analizy i oceny ryzyka instytucji działających w sektorze finansowym: banków, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, towarzystw funduszy inwestycyjnych. Opiera się na ujednoliconym podejściu do instytucji.

...
Czytaj więcej

Nowe regulacje unijne dla rynku kapitałowego: opinia KNF

​Robert Wąchała, dyrektor departamentu nadzoru obrotu KNF wydał opinię w sprawie unijnego rozporządzenie MAR, które powinno rozpocząć stosowanie w polskim ustawodawstwie od dnia 3 lipca 2016 r.

...
Czytaj więcej

Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

W dniu 20 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Ustawa została przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

...
Czytaj więcej

Unia Europejska chce uregulować sztuczną inteligencję

​Komisja Europejska przedstawiła projekt nowych regulacji dotyczących wykorzystania technologii sztucznej inteligencji. Regulacje mają na celu wspieranie innowacji, np. wykorzystywanie AI do usprawnienia produkcji czy prognozowanie zmian klimatycznych.

...
Czytaj więcej

Zarobki współpracowników to już nie żadna tajemnica?

Unia Europejska przygotowała projekt dyrektywy, która ma na celu zrównanie płac kobiet i mężczyzn, zajmujących te same stanowiska. Intencją UE jest zlikwidowanie dyskryminacji dotyczącej płci zwłaszcza w obszarze wynagrodzenia.

...
Czytaj więcej

Jakie obowiązki narzuciła bankom dyrektywa MiFID II?

Rzeczpospolita w swoim artykule zatytułowanym „Bank może odpowiadać za szkodę poniesioną przez nieświadomego inwestora” wskazuje na nowe obowiązki instytucji finansowych względem klientów nabywających produkty i usługi inwestycyjne.

...
Czytaj więcej

Wydatkowanie środków unijnych – Sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za rok 2018

​Europejski Trybunał Obrachunkowy w sprawozdaniu z wydatkowania środków unijnych za 2018 r.  opisał problem zbytniej komplikacji przepisów krajowych względem regulacji UE.

...
Czytaj więcej

Zostały wznowione prace nad unijnym rozporządzaniem dot. telemarketingu

Rada Unii Europejskiej wznowiła prace nad projektem rozporządzenia o ochronie prywatności (e-Privacy). Ostatnia wersja projektu zakłada, że połączenia od telemarketerów będą posiadały specjalny prefiks.

...
Czytaj więcej

RPO: możliwość korzystania z nieskażonego środowiska jest dobrem osobistym

Mieszkaniec Rybnika wniósł apelację do Sądu Okręgowego w Gliwicach w procesie wytoczonym przeciwko Skarbowi Państwa za zanieczyszczone powietrze.

...
Czytaj więcej

Jak brexit wpłynie na rynek ubezpieczeń?

Zakłady ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji mające siedzibę w Wielkiej Brytanii mają możliwość wykonywania swojej działalności na terytorium UE w oparciu o zasadę jednolitej licencji.

...
Czytaj więcej

Do KNF zostały złożone dwa wnioski o uzyskanie licencji z zakresu PSD II

Do UKNF zostały skierowane dwa wnioski o uzyskanie licencji na podstawie dyrektywy PSD II. Wnioskujące spółki chcą uzyskać wpis do rejestru Account Information Service (AIS).

...
Czytaj więcej

Ministerstwo Cyfryzacji odpowiedziało na interpelację poselską nr 27072 ws. ePrivacy

W dniu 6 listopada br. Poseł Arkadiusz Marchewka zgłosił interpelację w sprawie tzw. ePrivacy. Minister Cyfryzacji Marek Zagórski odpowiedział na pytania zawarte przez posła pytania.

...
Czytaj więcej

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zawiera on propozycje mające na celu wzmocnienie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

...
Czytaj więcej

Czy zmiany w prawie konsumenckim wpłyną na branżę odszkodowawczą?

Interia biznes opublikowała rozmowę z Moniką Krześniak-Sajewicz, wiceprezes UOKiK, na temat planowanych zmian w prawie konsumenckim. Nowe regulacje mają ułatwić m.in. otrzymanie odszkodowania za poniesione straty.

...
Czytaj więcej

UODO rozpoczyna kontrole w związku z RODO

Rozpoczęcie stosowania RODO w Polsce dało organom nadzorczym możliwość prowadzenia kontroli, czy nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych są prawidłowo wdrożone w spółkach.

...
Czytaj więcej

Do RM wpłynął projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Jego celem jest m.in. wzmocnienie UOKiK

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została przygotowana przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

...
Czytaj więcej

Nowa wersja standardu Polish API 2.0

W dniu 9 lipca 2018 r. opublikowana została wersja 2.0 standardu Polish API. Dokument zawiera szczegółowy opis metody uwierzytelniania w zewnętrznym narzędziu autoryzacyjnym.

...
Czytaj więcej

Linie lotnicze strajkują. Co z odszkodowaniem?

​Pracownicy jednej z linii lotniczych planują strajk w czterech krajach: Włoszech, Belgii, Portugalii i Hiszpanii. Czy w związku z odwołanymi lotami z powodu strajku pracowników linii lotniczych, pasażerom należy się odszkodowanie?

...
Czytaj więcej

PUODO: zalecenia dot. przetwarzania danych zgodnie z RODO

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych nie podaje konkretnych rozwiązań, ponieważ kraje członkowskie same muszą dostosować nowe przepisy do obowiązujących już regulacji.

...
Czytaj więcej

KE chce zwiększyć bezpieczeństwo na drogach. Pojazdy będą wyposażone w nowe technologie

Według danych za 2017 rok, wskutek zdarzeń komunikacyjnych w Unii Europejskiej zginęło 25 tys. osób, a 135 tys. poniosło poważne obrażenia. W związku z tym Komisja Europejska przygotowała kolejne rozwiązania mające na celu podniesienie bezpieczeństwa.

...
Czytaj więcej

Polska przygotowuje się do wdrożenia dyrektywy NIS

Wojciech Kamieniecki, dyrektor NASK, był gościem programu #RZECZoBIZNESIE. W udzielonym wywiadzie opowiedział, w jaki sposób działają hakerzy i jak organizacje publiczne walczą z cyberprzestępczością.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie na stoku czyli Polacy nadal są słabo wyedukowani w kwestii odszkodowania

Mamy prawo ubiegać się o odszkodowanie od sprawcy wypadku, jeśli jeżdżąc na nartach zostaniemy np. potrąceni przez inną osobę i złamiemy rękę, albo też stracimy sprzęt.

...
Czytaj więcej

KE chce wzmocnić nadzór nad rynkami finansowymi UE

Komisja Europejska przedstawiła propozycje, mające na celu wzmocnienie nadzoru nad rynkami finansowymi w państwach członkowskich, a także poprawę integracji w tym obszarze.

...
Czytaj więcej

Ryanair ponad 2 tys. odwołanych lotów i 25 mln euro odszkodowania

W poniedziałek (18 września) zarząd irlandzkich linii lotniczych poinformował o odwołaniu ponad 2 tys. lotów. Jednocześnie przekazał, że poszkodowani pasażerowie mogą liczyć na wypłaty odszkodowań.

...
Czytaj więcej

Comiesięczna aktualizacja dostosowania opłat na kapitał własny – maj 2017 r.

W dniu 9 czerwca 2017 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował comiesięczną aktualizację dostosowania opłat na kapitał własny do Dyrektywy Solvency II - maj 2017 r.

...
Czytaj więcej

Informacje techniczne w zakresie odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka - maj 2017 r.

W dniu 9 czerwca 2017 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował informacje techniczne w zakresie odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka za okres na koniec maja 2017 r.

...
Czytaj więcej

KE: brakuje zharmonizowanych regulacji dotyczących powództw zbiorowych

W dniu 29 maja 2017 r. Komisja Europejska zaprezentowała rządom krajów Unii Europejskiej raport, z którego wynika, że część unijnych przepisów w zakresie ochrony konsumentów w UE wymaga poprawy.

...
Czytaj więcej

Rada UE zatwierdziła przepisy zwiększające uprawnienia akcjonariuszy spółek

W dniu 3 kwietnia 2017 r. Rada Unii Europejskiej zatwierdziła przepisy zwiększające prawa udziałowców niektórych spółek giełdowych, w tym rozszerzające ich wpływ na wynagrodzenia dyrektorów.

...
Czytaj więcej

RODO: obowiązki informacyjne przy uzyskiwaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 5 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą.

...
Czytaj więcej

PE za zwiększeniem zaangażowania akcjonariuszy w zarządzanie spółkami

Parlament Europejski w dniu 14 marca 2017 r. opowiedział się za rozszerzeniem uprawnień akcjonariuszy spółek. Celem zmian jest zapewnienie długotrwałego wzrostu i stałego rozwoju europejskich firm poprzez zwiększenie zaangażowania akcjonariuszy.

...
Czytaj więcej

Firmy muszą przygotować się do nowych przepisów dot. przetwarzania danych osobowych

Polskie firmy mają niewiele - ponad rok - na dostosowanie się do unijnego rozporządzenia GDPR (General Data Protection Regulation) o ochronie danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych o swobodnym przepływie danych osobowych.

...
Czytaj więcej

Projekt rekomendacji resortu pracy po przeglądzie emerytalnym przekazany do konsultacji

W projekcie rekomendacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej po przeglądzie emerytalnym wskazano, aby przeniesienie środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych na Fundusz Rezerwy Demograficznej jeszcze raz poddać pod rozwagę.

...
Czytaj więcej

KE pracuje nad ujednoliceniem rynku detalicznych usług finansowych w UE

W Komisji Europejskiej trwają prace nad stworzeniem Zielonej Księgi w sprawie detalicznych usług finansowych. Celem tych prac jest ujednolicenie usług finansowych i ich udostępnianie poza granice danego państwa, w którym działa dany usługodawca.

...
Czytaj więcej

Prezes GUS: Obniżenie wieku emerytalnego może spowodować napięcia w systemie emerytalnym i reperkusje gospodarcze

W czwartek (29.09.2016 r.) w szczecińskiej siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odbyły się konsultacje w sprawie przeglądu systemu emerytalnego. W debacie udział wziął m.in. Dominik Rozkrut, prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

...
Czytaj więcej

Nowe zasady dotyczące identyfikacji elektronicznej

W dniu 29 września 2016 r. opublikowana została Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Ustawa ma na celu dostosowanie prawa krajowego do nowych regulacji w obszarze usług zaufania.

...
Czytaj więcej

KE: Volkswagen naruszył prawo dot. ochrony konsumentów

Volkswagen, manipulując pomiarami emisji spalin, naruszył unijne prawo dotyczące ochrony konsumentów - wynika z oświadczenia Komisji Europejskiej.

...
Czytaj więcej

Uprawnienia śledcze Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski ustanowił w ostatnich miesiącach komisje śledcze, które zajmowały się sprawiedliwym opodatkowaniem korporacji. Komisje badały aferę Dieselgate i „Panamskich Papierów”. Jest to przykład wykorzystania uprawnień śledczych PE.

...
Czytaj więcej

Wolności europejskie: przepływ osób

Swoboda przepływu osób to inaczej swoboda przemieszczania się i pobytu osób w Unii Europejskiej. Stanowi ona podstawę obywatelstwa unijnego utworzonego na mocy traktatu z Maastricht w 1992 r. Praktyczne wprowadzenie jej do prawa UE nie było jednak łatwe.

...
Czytaj więcej

Komisja Europejska przyjęła Tarczę Prywatności UE-USA

Komisja Europejska przyjęła decyzję w sprawie w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych (Program Tarcza Prywatności UE-USA), która umożliwi przekazywanie danych osobowych importerom, którzy przystąpią do tego programu.

...
Czytaj więcej

Jak walczyć z przestępstwami przeciwko interesom finansowym UE ?

Każdego roku, na skutek przestępstw przeciwko interesom finansowym Unia Europejska traci od 400 do 600 milionów euro. Ściganie przestępców i odzyskiwanie zagarniętego majątku bardzo utrudnia zróżnicowane w tej dziedzinie prawo w krajach członkowskich UE.

...
Czytaj więcej

Ogromne możliwości zastosowania technologii wirtualnej waluty

W ostatnich latach wirtualne waluty stały się atrakcyjnym środkiem płatniczym, stanowiącym alternatywę dla tradycyjnych sposobów dokonywania płatności.

...
Czytaj więcej

Banki ostrzegają klientów przed cyberzagrożeniem

Instytucje bankowe coraz częściej decydują się na zastosowanie nowych środków komunikacji, które poprawią zakres wiedzy konsumentów w zakresie cyberzagrożeń. Przede wszystkim, wybór pada na media społecznościowe.

...
Czytaj więcej

Nowe prawa podmiotów danych osobowych

W dniu 8 kwietnia 2016 roku Rada Unii Europejskiej przyjęła Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych.

...
Czytaj więcej

Zgoda na otwarcie europejskiego rynku kolejowego przewozów pasażerskich

Tymczasowa zgoda na otwarcie rynku zbytu UE na transport kolejowy przewozów pasażerskich i zapewnienie jednakowych warunków dla spółek kolejowych została zawarta przez Parlament Europejski i negocjatorów z Komisji Europejskiej w zeszłym tygodniu.

...
Czytaj więcej

TSUE: dojazdy liczą się do czasu pracy

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie, że czas dojazdu i powrotu z miejsca pracy pracowników, których miejsce pracy ma charakter „ruchomy”, powinien liczyć się do czasu pracy.

...
Czytaj więcej

W zakresie finansów Polacy wolą czekać na wygraną niż regularnie oszczędzać

​Dopiero milion złotych może przynieść szczęście. Taką kwotę wskazała połowa ankietowanych przez Vienna Life.

...
Czytaj więcej

PSD 2 nie dokona rewolucji. Konsumenci nie chcą udostępniać swoich danych

Klienci banków nie są chętni do udostępniania danych ze swoich rachunków bankowych podmiotom zewnętrznym - takie wnioski płyną z dwóch niezależnych badań.

...
Czytaj więcej

Ponad połowa Polaków pozytywnie ocenia planowaną reformę emerytalną

68,7% Polaków jest przychylnie nastawionych do planowanej reformy emerytalnej polegającej na likwidacji OFE i transferze 75% zaoszczędzonych środków na indywidualne konta emerytalne - takie wyniki płyną z badań CBOS, zrealizowanych na zlecenie IGTE.

...
Czytaj więcej

EIOPA: raport o funkcjonowaniu kolegiów nadzorczych w 2016 r.

W dniu 1 marca 2017 r. Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował raport końcowy za 2016 r. o funkcjonowaniu kolegiów nadzorczych wraz z priorytetami prac w zakresie kolegiów w 2017 r.

...
Czytaj więcej

Unijna reforma w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych coraz bliżej

W pierwszej połowie 2016 roku powinno zostać uchwalone rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w przedmiocie nowych zasad dotyczących ochrony danych osobowych w UE. Po upływie 2-letniego vacatio legis rozporządzenie będzie obowiązywać w krajach UE.

...
Czytaj więcej

DSA – responsibilities of online platforms, part 2

Online platforms responsibilities are at the heart of the Digital Services Act (DSA) regulation. It is through them that content is distributed on the Internet.

...
Czytaj więcej

EU legislation in collision with global challenges

The events of recent years and months - the Covid-19 epidemic and the outbreak of war in Ukraine - show very clearly that EU regulations are completely unsuited to the current reality.

...
Czytaj więcej

Polish Insurance Association summarized the year 2021 in the insurance legislation of the EU

The names SOLVENCY II, DORA, PRIIPS, IDD have been a constant companion over the past year. There were many regulatory changes, but do they make things easier for the market?

...
Czytaj więcej

EIOPA continues to reinforce supervisory cooperation in cross-border activities

EIOPA amended the Decision on the collaboration of the insurance supervisory authorities of the Member States in the European Economic Area. The new Decision will further strengthen and enhance the cooperation between the national competent authorities.

...
Czytaj więcej

EIOPA publishes report on artificial intelligence governance principles

EIOPA has published a report from its consultative expert group on digital ethics setting out artificial intelligence (AI) governance principles for an ethical and trustworthy AI in the European insurance sector.

...
Czytaj więcej

EIOPA publishes report on artificial intelligence governance principles

EIOPA has published a report from its consultative expert group on digital ethics setting out artificial intelligence (AI) governance principles for an ethical and trustworthy AI in the European insurance sector.

...
Czytaj więcej

EIOPA issues Guidelines on the supervisory reporting for the Pan-European Personal Pension Product

The European Insurance and Occupational Pensions Authority has published the Guidelines on the supervisory reporting regarding the Pan-European Personal Pension Product (PEPP).

...
Czytaj więcej

Competition protection law amendments

The amendment of the Act on Competition and Consumer Protection is linked to the implementation of ECN+ directive. Union regulations strive to harmonise the powers of national competition authorities and aim to equip these with the crucial procedural tool

...
Czytaj więcej

EIOPA: Opinion on the 2020 review of Solvency II

EIOPA has issued its Opinion on the Solvency II directive as a part of the process to review the directive. 

...
Czytaj więcej

Národná banka Slovenska has issued an interim measure banning new business from NOVIS

On 18 September 2020 the Národná banka Slovenska (NBS), the Slovakian national supervisory authority, issued an interim measure banning new business from NOVIS Insurance Company.

...
Czytaj więcej

KNF announces that MTPL contracts from Gefion remain valid

The Polish Financial Supervision Authority has announced that MTPL insurance contracts concluded or renewed until 24 March 2020 remain valid, and Gefion is obliged to consider reported claims and pay due compensation.

...
Czytaj więcej

Communication from the UKNF on the withdrawal of the United Kingdom from the European Union (Brexit)

(UKNF) would like to remind market participants that on 31 January 2020 the United Kingdom left the structures of the Union European.

...
Czytaj więcej

EU Commission approves UNIQA to acquire AXA in Poland, the Czech Republic and Slovakia

The EU Commission has not identified any conflicts in relation to competition law and has approved the proposed acquisition without any conditions in UNIQA's intended purchase of the AXA Group subsidiaries in Poland, the Czech Republic and Slovakia.

...
Czytaj więcej

EIOPA identifies options for shared resilience solutions against pandemic risk

EIOPA published its Issues Paper highlighting options for developing shared resilience solutions for pandemic risk. The paper recognises that private insurance solutions alone will not be sufficient to protect against financial consequences of pandemics.

...
Czytaj więcej

Feedback from Poland about sustainable finance – obligation for insurance firms and brokers

The EU’s action plan on sustainable finance seeks to clarify the duties of financial institutions to provide clients with clear advice on the social and environmental risks and opportunities attached to their investments. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

New rules for the supervision of foreign insurers

On 2nd of July 2020 new rules for the supervision of foreign insurers were published. They introduces mechanism enabling the supervisory authority to impose specific penalties on foreign insurance companies.

...
Czytaj więcej

ESMA calls for transparency on COVID-19 effects in half-yearly financial reports

On 20 May 2020 ESMA, the EU Securities Markets regulator, publishes a Public Statement addressing the implications of the COVID-19 pandemic on the half-yearly financial reports of listed issuers. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Reminder of MiFID II conduct of business obligations in the context of increasing retail investor activity

The European Securities and Markets Authority (ESMA) has published a public statement about MiFID II obligations in the context of increasing retail investor activity.

...
Czytaj więcej

The European Commission requests Poland to correctly transpose Solvency II rules

The Commission sent a reasoned opinion to Poland for not having correctly transposed the Solvency II Directive. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Statement on principles to mitigate the impact of COVID-19 on the occupational pensions sector in Europe

The European Insurance and Occupational Pensions Authority has issued a Statement on principles to mitigate the impact of COVID-19 on the occupational pensions sector. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

EIOPA issues Recommendations on supervisory flexibility regarding deadlines of supervisory reporting and public disclosure

EIOPA has issued Recommendations addressed to national competent authorities on supervisory flexibility regarding the deadline of supervisory reporting and public disclosure in light of the Coronavirus  pandemic. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish government adopted new rules for foreign insurers acting in Poland

The Polish government has adopted new legal rules related to foreign insurance companies that run their business in Poland under the Freedom Of Establishment (FOE) and the Freedom Of Services (FOS) principles. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

UOKiK: Polish lenders should apply linear method in refunds for early repaid consumer loans

Polish lenders should offer linear proportional refunds of fees tied to consumer loans in the case of early repayment of such loans, the President of the Office of Competition and Consumer Protection said. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

EBA consults on revised guidelines on money laundering and terrorist financing risk factors

The European Banking Authority has issued a public consultation on revised money laundering and terrorist financing (ML/TF) risk factor guidelines as part of a broader communication on AML/CFT issues.

...
Czytaj więcej

EIOPA: Q&A about insurance legal act

The European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) has published a list of question and answer in the scope of the EU’s legal acts. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

UOKiK comments the judgment of the CJEU about abusive clauses

On 3 October the Court of Justice of the EU passed a judgement on the effects of abusive clauses used in agreements. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

The EU court issued ruling on FX-indexed mortgages

The Court of Justice of the European Union in its judgement on 3 October 2019  (case No C-260/18) ruled that Polish consumers who took out mortgages in Swiss francs can ask their country's courts to annul the contracts.

...
Czytaj więcej

CJEU confirms stricter requirements for valid cookie consent

The Court of Justice of the European Union in its judgment in case C-673/17 ruled about requirements for a valid consent to the storage of cookies. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

UOKiK made the first decision about consumer loans after the judgment of CJEU

The Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK) issued its first decision in the case of early repayment of consumer loans. Several days before the Court of Justice of the EU had issued a judgement in this area. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish market regulator holding line on MiFID2 on fund distribution

Poland is not likely to bend on its tightened regulatory stance for investment fund distribution, underlined the financial market regulator - KNF.

...
Czytaj więcej

Piotr Wrzesiński (PIA) is a member of Expert Practitioner Panel on PEPP

EIOPA established its Expert Practitioner Panel on the Pan-European Personal Pension Product (PEPP). Piotr Wrzesiński a Polish Insurance Association expert was invited to take part in the group’s work. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Report from the European Commission about application of the Solvency II Directive

The Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the application of Directive Solvency II. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Statement on the conduct of business rules for certain financial market entities following brexit

The Polish Financial Supervision Authority published its statement on the entry into force of the Act on the conduct of business rules for certain financial market entities. ​Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PIA opens its agency in Brussels

On 1 March 2019 the Polish Insurance Association opened its agency in Brussels. Its aim is active participation in legislative procedures on the European level. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

7th Congress of the Polish Insurance Association

The Polish Insurance Association announced the 7th Congress of the Polish Insurance Association. It is the biggest conference about the insurance market organized in Poland. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Revolut might come under special legislature

According to information published on the Council of Ministers’ list of legislative works, the Ministry of Finance is working on a bill that might regulate fintech companies such as Revolut and Curve. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

KNF: financial markets after Brexit

The Polish Financial Supervision Authority has published its statement on the impending withdrawal of the United Kingdom from the European Union (Brexit) with regard to financial markets.

...
Czytaj więcej

EIOPA calls for improvements to the assessment of the propriety of board members and qualifying shareholders of insurers

On 25 January 2019 the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) published the findings of its peer review examining how national competent authorities (NCAs) assess the propriety of administrative, management or supervisory (...)

...
Czytaj więcej

DNB Bank Polska will refund the difference between increased and promotional margin

The Office for Competition and Consumer Protection has issued a decision concerning promotional terms and conditions applying to mortgage loans used by DNB Bank Polska. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

UOKiK gives approval to set up joint venture by UNIQA

The Office of Competition and Consumer Protection has made a decision to set up a joint venture by UNIQA Ventures GmbH and other Austrian companies. The new entity will invest in startups. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Durable medium - decisions regarding ING, Getin Noble, PKO BP

UOKiK is in the process of verifying the manner in which banks change the terms and conditions of their contracts with consumers. The most recent ones concern Getin Noble Bank, ING Bank Śląski and PKO BP.

...
Czytaj więcej

Results of PKO Bank Polski SA and Pekao SA in the European stress tests

The results of the European stress tests initiated and coordinated by the European Banking Authority (EBA) are available. Two Polish banks participated in the EBA stress test exercise: PKO Bank Polski SA and Pekao SA. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

EIOPA publishes the third paper of a series on systemic risk and macroprudential policy in the insurance sector 

On 31 July 2018 the EIOPA published the third in a series of papers with the aim of contributing to the debate on systemic risk and macroprudential policy. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

EIOPA publishes Discussion Paper on national insurance guarantee schemes

EIOPA published its Discussion paper on resolution funding and national insurance guarantee schemes as a follow-up to the EIOPA Opinion on the harmonisation of recovery and resolution frameworks for (re)insurers across the Member States published in 2017.

...
Czytaj więcej

KNF asks FCA for increased supervision over Revolut

The Polish Financial Supervision Authority (KNF) sent out a statement to the media in which it informed that it has asked the British supervisory body to provide and maintain increased supervision over Revolut. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish government supports a proposal of amendments to the MTLP directive submitted by the European Commission

The Polish Commission on European Union issues has accepted the Polish government’s position on the European Commission’s proposal of amendments to the MTLP directive. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Financial Ministry works on extension of foreign insurers supervision

A financial ministry representative said that the institution are preparing new regulations on the supervision of European Union (EU) insurance companies which perform insurance activity in the territory of Poland. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

EIOPA expects insurance undertakings to avoid instruments banned or restricted by ESMA

​On 1 June, the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) published a statement on consumer detriment resulting from policyholder exposure to contracts for differences (CFDs) and binary options. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

EIOPA: Opinion on the solvency position of insurance and reinsurance undertakings in light of Brexit

On 18 May the European Insurance and Occupational Pensions Authority issued an Opinion on the solvency position of insurers in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish deputies supported amendment to the Act on insurance distribution

On 26 January 2018 Polish MPs supported an amendment to the Act on insurance distribution. The new act changes the application date of the Act of 15 December 2017 on insurance distribution from 23 February 2018 to 1 October 2018.

...
Czytaj więcej

KNF Innovation Hub Programme for supporting the development of financial innovation (FinTech)

KNF has launched the Innovation Hub Programme under which the supervisory body conducts a dialogue with FinTech companies by providing them with the appropriate explanations on the submitted enquiries.

...
Czytaj więcej

Summary of latest interesting insurance issues (the first half of June 2017)

The National Board of Appeal in its judgment of 8 June 2017 (ref. no KIO 888/17) ruled that a European Single Procurement Document may be submitted in a foreign language accompanied by a translation into Polish.

...
Czytaj więcej

CJEU on the difference between making information available and providing it on a durable medium

CJEU ruled that providing a payment service user with information on changes of a terms of the contract through the dedicated electronic mailbox of an online banking website may not be considered to have been provided on a durable medium.

...
Czytaj więcej

Summary of latest interesting insurance issues (December 2016)

On 16 December 2016 the Polish Financial Supervision Authority published a statistical and financial report titled “Quarterly Bulletin. Insurance market 3/2016”.

...
Czytaj więcej

The higher sum of the guarantee in MTPL insurance

Since 2017, the European Commission has increased the amount of guarantee sums in MTPL insurance. In the case of personal injury, the minimum guaranteed sum was increased to EUR 1 220 000 per victim and to EUR 6 070 000 per traffic accident.

...
Czytaj więcej

Commission extends the application date of the PRIIPs Regulation by one year

The Commission proposed an extension to the date of application of the Regulation on Key Information Documents for Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs).

...
Czytaj więcej

EIOPA consults on the presentation format of the Insurance Product Information Document

The EIOPA published on 1st August 2015 a Consultation Paper on draft Implementing Technical Standards standardising the presentation format of the Insurance Product Information Document.

...
Czytaj więcej

Legal and regulatory basis of pursuing insurance activity in the territory of Poland by a foreign insurance company

In accordance with art. 3 item 1 point 55 of the Act on insurance activity, a foreign insurance company shall mean a foreign entrepreneur.

...
Czytaj więcej

EIOPA provides advice to the European Commission on conflicts of interest in the context of the distribution of insurance

On 4 February 2015 EIOPA has provided advice to the European Commission on the identification, prevention, management and disclosure of conflicts of interest which may arise in the course of the distribution of insurance-based investment products.

...
Czytaj więcej

Podcast beinsured odc. 5

W najnowszym odcinku Tomasz Jeleński i Piotr Czublun dyskutują o możliwych obniżkach OC, o brakach w regulacjach pozwów zbiorowych, a także o tym, że „trwały nośnik” nie oznacza tylko formy papierowej. Serdecznie zachęcamy do wysłuchania!

...
Czytaj więcej

DSA – KOMPETENCJE KOMISJI EUROPEJSKIEJ

W poprzednim tekście omówiliśmy krajowy szczebel organów stosujących DSA. W tym artykule, ostatnim już poświęconym DSA, skupimy się na kompetencjach Komisji Europejskiej – instytucji stosującej DSA na poziomie unijnym.

...
Czytaj więcej

DSA – OBOWIĄZKI PLATFORM INTERNETOWYCH, cz. II

Obowiązki platform internetowych stanowią centralny przedmiot regulacji Aktu o usługach cyfrowych (DSA). To za ich pośrednictwem rozpowszechniane są treści w Internecie. 

...
Czytaj więcej

DSA – procedura notice & action

Akt o usługach cyfrowych (DSA), wyróżnia kategorię dostawców usług hostingu i przewiduje dla nich obowiązki związane z procedurą zgłaszania oraz usuwania nielegalnych treści („notice & action”).

...
Czytaj więcej

Obowiązki dostawców usług pośrednich w DSA

Przegłosowany 7 lipca w Parlamencie Europejskim Akt o usługach cyfrowych (DSA) wyróżnia kilka kategorii dostawców usług pośrednich. Część obowiązków przewidzianych przez DSA jest wspólna dla wszystkich tych dostawców.

...
Czytaj więcej

Kogo i czego dotyczy akt o usługach cyfrowych (DSA)?

Siódmego lipca w Parlamencie Europejskim przegłosowano przyjęcie aktu o usługach cyfrowych (DSA). Akt ten będzie miał kolosalny wpływ na funkcjonowanie Internetu, zarówno z punktu widzenia użytkowników, jak i dostawców usług internetowych.

...
Czytaj więcej

Ocena poziomu profesjonalizmu i kompetencji dystrybutorów ubezpieczeń

W opublikowanym 6 stycznia 2022 r. raporcie podsumowującym stosowanie Dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń, EIOPA odniosła się do oceny poziomu profesjonalizmu i kompetencji dystrybutorów ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Ocena stosowania analizy potrzeb i wymagań klientów

W opublikowanym 6 stycznia 2022 r. raporcie podsumowującym stosowanie dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń, EIOPA odniósł się do oceny stosowania analizy potrzeb i wymagań klientów.

...
Czytaj więcej

Ocena zakresu uprawnień nadzorczych przysługujących właściwym krajowym organom

W opublikowanym 6 stycznia 2022 r. raporcie podsumowującym stosowanie dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń, EIOPA odniósł się do zakresu uprawnień przysługujących właściwym organom krajowym w sprawowaniu nadzoru.

...
Czytaj więcej

PE przyjął nowelizację IDD. Stosowanie dyrektywy najpóźniej od 1 października 2018 r.

W dniu 1 marca 2018 r. Parlament Europejski w pierwszym czytaniu przyjął dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2016/97 w odniesieniu do daty rozpoczęcia stosowania przez państwa członkowskie środków transpozycji.

...
Czytaj więcej

EIOPA: Wytyczne dot. ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych na podst. IDD

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował Wytyczne na podstawie dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń na temat ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych.

...
Czytaj więcej

Kiedy wejdą w życie zmiany w dystrybucji ubezpieczeń?

Polska ustawa o dystrybucji ubezpieczeń wchodzi w życie 23 lutego 2018 roku. Tymczasem na poziomie unijnym trwa proces nowelizacji IDD, tak aby przesunąć termin rozpoczęcia jej stosowania na dzień 1 października 2018 roku.

...
Czytaj więcej

Prezydent podpisał ustawę o dystrybucji ubezpieczeń. Akt prawny jest już opublikowany w Dzienniku Ustaw

W dniu 28 grudnia 2017 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Jest propozycja KE: stosowanie IDD przesunięte na 1 października 2018 r.

Komisja Europejska zaproponowała przesunięcie terminu stosowania dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD) o siedem miesięcy, tj. na dzień 1 października 2018 r.

...
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie – Pozasądowe rozwiązywanie sporów

O tym, czym jest postępowanie polubowne, w jaki sposób przebiega oraz jakie korzyści płyną z pozasądowego rozwiązywania sporów rozmawiamy w kolejnym odcinku #BeInObiektywnie!

...
Czytaj więcej

Die Fristen für die Einreichung der Berichte der Versicherungsunternehmen bei der Finanzaufsichtsbehörde werden verschoben

Am 20. März dieses Jahres veröffentlichte die EIOPA ihre Empfehlungen an die Aufsichtsbehörden.

...
Czytaj więcej

EIOPA: Leitlinien für den Versicherungssektor in Bezug auf die COVID-19-Pandemie

EIOPA hat in Zusammenarbeit mit den anderen ESRB eine Reihe von Empfehlungen für den Versicherungssektor im Hinblick auf die Verbreitung des Coronavirus in der Europäischen Union ausgearbeitet.

...
Czytaj więcej

Bereitstellung von Outsourcing-Dienstleistungen in der Cloud

Die EIOPA hat Leitlinien für Anbieter von Cloud-Outsourcing veröffentlicht.

...
Czytaj więcej