Niezasadne wpisanie danych do Centralnej Bazy Danych – Bankowego rejestru tzw. rejestru niesolidnych dłużników

SN uwzględnił skargę nadzwyczajną RF w sprawie oddalonego powództwa klienta dotyczącego naruszenia jego dóbr osobistych.

...
Czytaj więcej

Cofnięcie zgody na umieszczenie danych w spisie abonentów w świetle wyroku TSUE

27 października TSUE wydał istotny wyrok dotyczący obowiązków administratora danych osobowych w przypadku cofnięcia przez abonenta zgody na umieszczenie jego danych w publicznie dostępnym spisie abonentów.

...
Czytaj więcej

Wnioski z lektury wyroku Sądu Najwyższego w sprawie Chomikuj.pl

Niedawno ukazało się uzasadnienie głośnego wyroku Sądu Najwyższego z maja tego roku w sprawie portalu Chomikuj.pl. Orzeczenie niewątpliwie porządkuje problematykę naruszenia praw autorskich przez hostingodawców.

...
Czytaj więcej

Lichwiarskie odsetki

SN uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od nakazu zapłaty, który dotyczył umowy pożyczki obwarowanej lichwiarskim oprocentowaniem.

...
Czytaj więcej

Przełomowy wyrok w sprawie przechowywania danych osobowych kandydata do pracy

W dniu 4 sierpnia 2022 r. WSA w Warszawie wydał wyrok o sygn. II SA/Wa 542/22. Przywołany wyrok uchylił nałożoną przez Prezesa UODO karę upomnienia na pracodawcę, który nie usunął danych kandydata do pracy po zakończonej rekrutacji.

...
Czytaj więcej

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchyla karę za naruszenie RODO

WSA uchylił karę prawie 160 tys. zł nałożoną na Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. za naruszenie ochrony danych osobowych.

...
Czytaj więcej

SN o odpowiedzialności za szkodę spowodowaną zanieczyszczeniami drogi płynami silnikowymi

SN uznał, że sprawca wypadku komunikacyjnego i zakład ubezpieczeń odpowiadają wobec zarządcy drogi za szkodę spowodowaną zanieczyszczeniami drogi płynami silnikowymi.

...
Czytaj więcej

Co z zanieczyszczeniem drogi publicznej po wypadku?

Sąd Najwyższy dopiero co opublikował uzasadnienie do uchwały, w której znajduje się odpowiedź na pytanie prawne. Argumentacja spotkała się jednak z krytyką środowiska prawniczego. Czego właściwie dotyczy sprawa?

...
Czytaj więcej

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie polskiej skargi na Dyrektywę 2019/790

W wyroku z dnia 26 kwietnia 2022 r. (C-401/190) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) oddalił skargę Polski.

...
Czytaj więcej

Czy pracownik może zastępować administratora w realizacji obowiązków?

WSA wyrokiem z dn. 15 lutego 2022 r. utrzymał w mocy decyzję organu nadzorczego. Powyższe dotyczyło stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przez Prezesa jednego z Sądów Rejonowych.

...
Czytaj więcej

Wyrok NSA w sprawie zasad przeprowadzania kontroli u przedsiębiorców

Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA) w wyroku z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie I GSK 1316/21 wypowiedział się w temacie zasad przeprowadzania kontroli u przedsiębiorców.

...
Czytaj więcej

Co z dublowaniem danych?

Do TSUE wpłynęło następujące pytanie – czy przechowywanie równolegle w innej bazie tych samych danych jest zgodne z ograniczeniem celu?

...
Czytaj więcej

Kara umowna bez kwoty maksymalnej i końcowego terminu jej naliczania jest dopuszczalna

Sąd Najwyższy rozstrzygnął problem limitowania kar umownych.

...
Czytaj więcej

Nieświadomy konsument nie traci roszczenia o zwrot nienależnie pobranych opłat – uchwała Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 13 stycznia 2022 r. wypowiedział się na temat biegu terminu przedawnienia roszczenia wynikającego z nienależnego świadczenia spełnionego w wykonaniu postanowienia umownego uznanego za abuzywne.

...
Czytaj więcej

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

Biuro Rzecznika Finansowego poinformowało, że Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną RF dotyczącą zwrotu prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu.

...
Czytaj więcej

Niezależność działania organów nadzorczych

Urząd Ochrony Danych Osobowych prowadził sprawę klienta banku, który złożył placówce zapytania kredytowe. Klient wskazał, że przetwarzanie jego danych przez bank jest nieuprawnione, ponieważ nie doszło do zawarcia żadnej umowy z instytucją finansową.

...
Czytaj więcej

EIOPA przygotowała raport w sprawie stosowania dyrektywy IDD

6 stycznia EIOPA opublikowała raport podsumowujący stosowanie dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń. W raporcie przedstawiła ogólne trendy, które dotyczą między innymi zmian na europejskim rynku ubezpieczeń czy skutków nowych ram regulacyjnych.

...
Czytaj więcej

Normalizacja rynku pożyczkowego

Rzecznik Finansowy kilka miesięcy temu informował o przystąpieniu do sprawy klientki, która przegrała postępowanie w pierwszej instancji z Profi Credit Polska. Zgodnie z wyrokiem sądu, miała do spłacenia ponad dwuipółkrotną wartość pożyczki.

...
Czytaj więcej

Kto jest ważniejszy w toku postępowania? Strony czy zastępca procesowy?

Często w trakcie trwania procesu sądowego może nasuwać się pytanie, dla kogo w zasadzie ten proces jest? Osoby najbardziej zainteresowane bardzo często są pomijane i niezauważane.

...
Czytaj więcej

Sygnaliści w zakładzie pracy – czyli podstawowe informacje na temat nowych przepisów UE

W ostatnim czasie na pewno każdy słyszał pojęcie – sygnalista. Kim on jest? Pojawiają się dalsze pytania –  o co chodzi z tymi naruszeniami w zakładzie pracy, dlaczego pracodawcy muszą objąć ich ochroną, na czym polegają nowe obowiązki pracodawcy?

...
Czytaj więcej

Ochrony konsumentów w skargach nadzwyczajnych ciąg dalszy

Konsumenci dostali sądowy nakaz zapłaty 200 tys. franków szwajcarskich za niespłacony kredyt, zgodnie z wyciągiem z ksiąg bankowych. Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł skargę nadzwyczajną na ich korzyść.

...
Czytaj więcej

Projekt dyrektywy nowelizującej dyrektywę Wypłacalność II

22 września br. Komisja Europejska przyjęła kompleksowy przegląd dyrektywy Wypłacalność II. Głównym celem tego działania jest zapewnienie, aby ubezpieczyciele i reasekuratorzy prowadzący działalność w UE nadal wspierali priorytety polityczne UE.

...
Czytaj więcej

Sąd Najwyższy o sporze z konsumentem

Sąd Najwyższy, w dniu 3 sierpnia 2021 r., wydał wyrok w sprawie z powództwa spółki o zapłatę, po rozpoznaniu skargi nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego od nakazu zapłaty.

...
Czytaj więcej

NSA – zatrzymanie prawa jazdy a zdjęcie z fotoradaru

Naczelny Sąd Administracyjny, w dniu 25 sierpnia 2021 roku, wydał wyrok dotyczący karania za znaczne przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym. Rozstrzygnięcie zapadło pod sygnaturą II GSK 234/21.

...
Czytaj więcej

Nie tylko UOKiK wspiera konsumentów

Rzecznik Finansowy, korzystając z jednego ze swoich uprawnień, złożył do Sądu Okręgowego w Częstochowie oświadczenie o przystąpieniu do sprawy pożyczkobiorcy, klientki instytucji pożyczkowej.

...
Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o kosztach sądowych dotycząca elektronicznego postępowania upominawczego

19 sierpnia 2021 r. została podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Na mocy tej ustawy został dodany nowy artykuł 98b w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

...
Czytaj więcej

Nowela ws. zadośćuczynień za naruszenie więzi rodzinnej z podpisem Prezydenta

16 sierpnia Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Andrzej Duda podpisał nowelę Kodeksu cywilnego zakładającą, że najbliższej rodzinie osoby trwale poszkodowanej może przysługiwać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej.

...
Czytaj więcej

WSA oddalił skargę SGGW na decyzję Prezesa UODO

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 13 maja 2021 roku podtrzymał decyzję Prezesa UODO nakładającą 50 tys. kary na SGGW. Sąd potwierdził, że uczelnia nie wdrożyła wystarczających środków technicznych i organizacyjnych.

...
Czytaj więcej

Przewoźnik uwolnił się od odpowiedzialności, sąd przyznał mu rację

Turystka nie dostała 400 euro odszkodowania za spóźniony lot, ponieważ nie wykazała potwierdzenia zapłaty za bilet lotniczy. Sąd Rejonowy wydał wyrok na korzyść przewoźnika.

...
Czytaj więcej

Nowe przepisy konsumenckie, dyrektywa Omnibus i definicja usługi cyfrowej

Zasadniczym powodem podjęcia prac nad zmianami w ustawie o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw jest zobowiązanie do implementacji postanowień dyrektywy unijnej, zwanej „dyrektywą Omnibus”.

...
Czytaj więcej

Numery ksiąg wieczystych a dane osobowe

WSA w Warszawie, w uzasadnieniu do wyroku z dnia 5 maja 2021 roku, w którym oddalił skargę Głównego Geodety Kraju na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, uznał, że numery ksiąg wieczystych są danymi osobowymi.

...
Czytaj więcej

Naruszenia ochrony danych osobowych nie należy bagatelizować

Obowiązek zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzoru, jak również obowiązek poinformowania o tym fakcie osoby, której dane dotyczą, wynika wprost z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).

...
Czytaj więcej

Santander przegrał z Rzecznikiem Finansowym w sporze dot. wakacji kredytowych

Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 25 czerwca 2021 r. wydał wyrok, w którym orzekł stosowanie przez Santander Bank Polska S.A. niedozwolonych klauzul umownych w aneksach do umów kredytowych zawieranych w ramach tzw. „wakacji kredytowych”.

...
Czytaj więcej

Nowe przepisy Prawa o ruchu drogowym a rynek ubezpieczeń

Z dniem 1 czerwca 2021 roku zmianie uległy przepisy dotyczące kierowców i osób pieszych. Nowe regulacje prawne mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych przekraczających jezdnię oraz ujednolicenie dopuszczalnych prędkości pojazdów.

...
Czytaj więcej

Rezygnacja z opóźnionego lotu bez odszkodowania – wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie zmienił orzeczenie sądu pierwszej instancji stwierdzając, że podróżnemu nie należało się odszkodowanie, skoro w ogóle nie wszedł na pokład samolotu.

...
Czytaj więcej

Czy więź rodzinna będzie dobrem osobistym?

W środę odbyła się w sejmie debata dotycząca poprawek do kodeksu cywilnego autorstwa prezydenta. Poprawki dotyczyły kwestii zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w wyniku popełnienia deliktu lub przestępstwa.

...
Czytaj więcej

Nowe przepisy ruchu drogowego a ubezpieczenia

Dane Policji wskazują, że w 2020r. na przejściu dla pieszych zdarzyło się 2871 wypadków, w których ucierpiało 3007 osób, z czego 213 zmarło. Statystki te uwzględniają wypadki z udziałem pieszych i rowerzystów przejeżdżających przez przejście dla pieszych.

...
Czytaj więcej

Nadal brak rozstrzygnięcia ws. zadośćuczynień dla bliskich osób ciężko poszkodowanych

25 maja 2021 r. odbyło się posiedzenie składu połączonych Izb Sądu Najwyższego, na którym rozstrzygano kwestię prawa do zadośćuczynienia za zerwaną więź rodzinną, gdy doszło do ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu osoby bliskiej.

...
Czytaj więcej

Czekamy na wyrok SN - czy niemal 90% kar umownych w zamówieniach publicznych pójdzie do kosza?

Już niedługo Sąd Najwyższy odpowie na niezwykle ważne pytanie, które może mieć wpływ na praktykę konstruowania umów, także w zamówieniach publicznych. Zagadnienie prawne dotyczy dopuszczalnych zasad kształtowania kar umownych.

...
Czytaj więcej

RPO przedstawił stanowisko prawne w sporze kredytobiorców z bankiem

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do sporu między bankiem a jego klientami, którym instytucja odmówiła przyznania statusu konsumentów, a tym samym unieważnienia umowy z powodu zawarcia w niej nieuczciwych klauzul.

...
Czytaj więcej

Prezydent oraz Ministerstwo Sprawiedliwości proponują uregulowanie prawa do zadośćuczynienia za zerwanie więzi rodzinnej

​Zarówno doktryna, jak i orzecznictwo od wielu lat podejmują próby odpowiedzi na pytanie, czy w przypadku ciężkiego uszczerbku na zdrowiu najbliższym członkom rodziny poszkodowanego należy się zadośćuczynienie za zerwanie więzi rodzinnej.

...
Czytaj więcej

Prezydent chce uregulowania kwestii zadośćuczynień dla bliskich osób ciężko poszkodowanych

Prezydent RP skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o Kodeksie cywilnym. Propozycja nowelizacji dotyczy ustanowienia podstawy prawnej dla odpowiedzialności cywilnej za krzywdę najbliższych członków rodziny poszkodowanego.

...
Czytaj więcej

Prokurator Generalny złożył skargę nadzwyczajną ws. odpowiedzialności za wypadek

Prokurator Generalny skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną w sprawie o odszkodowanie za skutki zdarzenia komunikacyjnego, do jakiego doszło zagranicą.

...
Czytaj więcej

Przesunięte posiedzenie połączonych Izb SN ws. zadośćuczynień dla bliskich osób ciężko poszkodowanych

Zarządzeniem Pierwszego Prezesa SN przesunięty został termin rozpoznania wniosku dot. rozbieżności w wykładni art. 446 § 4 k.c. oraz art. 448 k.c. w zakresie zadośćuczynień dla bliskich osób ciężko poszkodowanych.

...
Czytaj więcej

Sprawy TSUE z zakresu ochrony klientów rynku finansowego

Rzecznik Finansowy opracował analizę orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie ochrony klientów rynku bankowego i kapitałowego w 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przesunięty termin posiedzenia Izb SN ws. zadośćuczynienia za poważne uszkodzenia zdrowia dla najbliższych poszkodowanego

Na stronie SN pojawiła się informacja o przesunięciu terminu posiedzenia połączonych Izb SN, podczas którego zostanie rozpatrzony wniosek Pierwszego Prezesa SN dot. zadośćuczynienia z tytułu ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego.

...
Czytaj więcej

SN: O ruchu pojazdu decyduje działanie silnika a nie pełnie funkcji komunikacyjnej

SN orzekł, że o ruchu pojazdu mechanicznego decyduje włączenie silnika również wtedy, gdy w chwili wypadku nie spełniał on funkcji komunikacyjnej.

...
Czytaj więcej

RF pozywa ubezpieczyciela. Spór dotyczy szacowania wartości szkód z tytułu AC

Rzecznik Finansowy wystąpił z powództwem wobec ubezpieczyciela. W piśmie zarzuca spółce ubezpieczeniowej stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych przy likwidacji szkód z tytułu ubezpieczenia AC wobec klientów, którzy kupili produkt w tańszych wariantach.

...
Czytaj więcej

RF wydał istotny pogląd ws. dot. zadośćuczynienia dla matki ciężko poszkodowanej dziewczyny

Po raz kolejny Rzecznik Finansowy zaprezentował swoje stanowisko dot. uprawnienia do wypłaty zadośćuczynienia dla osoby najbliższej poszkodowanego, który doznał ciężkiego i nieodwracalnego uszczerbku na zdrowiu.

...
Czytaj więcej

RF złożył skargę nadzwyczajną do SN ws. odmowy zwrotu kwoty nieautoryzowanej transakcji płatniczej

Rzecznik Finansowy postanowił złożyć w imieniu klientki banku BNP Paribas Bank Polska S.A. skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego. Powódka otrzymała od banku odnowę zwrotu środków, które utraciła wskutek nieautoryzowanej transakcji płatniczej. 

...
Czytaj więcej

RF złożył wniosek do SN o wydanie uchwały ws. rozliczenia kredytu w walucie obcej po uznaniu umowy za nieważną

RF uważa, że w polskim prawie brakuje wytycznych w kwestii rozliczenia między stronami nieważnej umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej.

...
Czytaj więcej

Rzecznik Finansowy skierował skargę nadzwyczajną w sporze o UNWW 

Rzecznik Finansowy wniósł skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego w sprawie dot. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. RF zaskarżył wyrok II instancji, odmawiający przyznania ubezpieczonemu prawa do zwrotu wpłaconych składek.

...
Czytaj więcej

RF: sądy coraz częściej będą orzekać o unieważnieniu umowy ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym

​Rzecznik Finansowy na swojej stronie poinformował o odmowie SN ws. przyjęcia skargi kasacyjnej od wyroku stwierdzającego nieważność ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zdaniem RF, takich orzeczeń będzie coraz więcej.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciel odmówił realizacji roszczenia. RPO składa skargę nadzwyczajną

​Rzecznik Praw Obywatelskich złożył skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego. RPO stanął po stronie klienta, któremu ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania.

...
Czytaj więcej

Prokurator Generalny skierował skargę nadzwyczajną w sporze o wysokość odszkodowania za szkodę komunikacyjną

​Prokurator Generalny wniósł do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie dotyczącej wysokości odszkodowania z tytułu szkody komunikacyjnej.

...
Czytaj więcej

SN podejmie uchwałę ws. unieważnienia umowy z UFK

W dniu 11 września br. Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów podejmie uchwałę w kwestii unieważnienia umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

...
Czytaj więcej

WSA uchylił karę 10 mln zł nałożoną przez KNF na Alior Bank

​Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok w sporze Komisji Nadzoru Finansowego i Alior Banku, w którym uznał, że organ nadzoru niesłusznie nałożył na spółkę kary o łącznej wartości 10 mln zł i uchylił wydane decyzje administracyjne, podał Puls Biznesu.

...
Czytaj więcej

Przedawnienie roszczeń w UFK – skarga nadzwyczajna

Jednym z zagadnień, które w ostatnim czasie było przedmiotem skargi nadzwyczajnej wniesionej do Sądu Najwyższego przez Prokuratora Generalnego, była kwestia przedawnienia roszczeń w ubezpieczeniach na życie z elementem inwestycyjnym.

...
Czytaj więcej

Sąd zabezpieczył roszczenia Rzecznika Finansowego przeciwko Santander Bank

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie w sprawie przeciwko Santander Bank Polska z powództwa Rzecznika Finansowego.

...
Czytaj więcej

Zarządzanie funduszami emerytalnymi nie jest zwolnione z VAT

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w opinii z dnia 14 maja 2020 r. (sygn. C-235/19) uznał, że świadczone przez osobę trzecią usługi zarządzania inwestycjami nie są objęte zwolnieniem przewidzianym w tych przepisach.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 9 kwietnia 2020 r.

Przegląd prasy 9 kwietnia 2020 r.

...
Czytaj więcej

Posiadacz obligacji GetBack otrzyma zwrot zainwestowanych środków

Wydany został pierwszy wyrok ws. powództwa wniesionego przez poszkodowanego posiadacza obligacji GetBack. Zgodnie z orzeczeniem powód ma otrzymać zwrot zainwestowanej kwoty, podał Rzecznik Finansowy, usatysfakcjonowany z rozstrzygnięcia.

...
Czytaj więcej

Alior przeznaczył 186 mln zł na zwrot prowizji i opłat kredytobiorcom

Alior Bank zawiązał kolejną rezerwę na poczet reklamacji klientów, którzy spłacili kredyt przed umownym terminem, a nie otrzymali zwrotu części opłat i prowizji. Na ten cel bank zamroził 186 mln zł.

...
Czytaj więcej

Coraz więcej spraw sądowych o zadośćuczynienie za błąd medyczny z udziałem RPP

RPP podsumował swoją ubiegłoroczną aktywność w zakresie wspierania pacjentów w postępowaniach sądowych z tytułu naruszenia praw pacjenta.

...
Czytaj więcej

RPO wystosował apel do ZBP o wypracowanie nowego standardu ochrony praw konsumentów

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił z apelem do Związku Banków Polskich. Wskazuje w nim na potrzebę wypracowania nowego standardu ochrony praw konsumentów, który spełniałby wymogi prawa unijnego choćby w minimalnym stopniu.

...
Czytaj więcej

Nowy cykl beinsured.pl - Raport prawny

Eksperci Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI, we współpracy z portalem beinsured.pl, od kilku lat systematycznie przygotowują Raporty prawne. Specjalnie dla Czytelników beinsured.pl postanowiliśmy prezentować wydarzenia, które znalazły się w Raporcie.

...
Czytaj więcej

RF skierował do SN wniosek o podjęcie uchwały ws. zadośćuczynienia dla bliskich osób ciężko poszkodowanych

RF skierował do SN wniosek o rozstrzygnięcie kwestii prawa do zadośćuczynienia dla osób bliskich ciężko poszkodowanych, np. wskutek błędu medycznego lub wypadku drogowego.

...
Czytaj więcej

RF złożył pierwszą skargę nadzwyczajną w sprawie dot. ubezpieczeń na życie z UFK

Rzecznik Finansowy wniósł pierwszą skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego w sporze o pobranie przez ubezpieczyciela opłaty likwidacyjnej wskutek wcześniejszego rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

...
Czytaj więcej

Uzasadnienie SN do uchwały ws. pokrycia kosztów ekspertyzy rzeczoznawcy w postępowaniu likwidacyjnym

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 2 września 2019 r. (sygn. akt III CZP 99/18) orzekł, że poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC ppm. przysługuje od ubezpieczyciela zwrot kosztów ekspertyzy.

...
Czytaj więcej

RF: zerwanie więzi rodzinnej wskutek trwałego uszczerbku na zdrowiu zasługuje na zadośćuczynienie

Rzecznik Finansowy rozpoczął prace nad wnioskiem do Sądu Najwyższego w sprawie rozstrzygnięcia kwestii uznania zerwania więzi rodzinnych wskutek trwałego i poważnego uszczerbku na zdrowiu za naruszenie dobra osobistego.

...
Czytaj więcej

RPP skierował do SN wniosek ws. zadośćuczynień za zerwanie więzi rodzinnej w postaci ciężkiego uszczerbku  

Rzecznik Praw Pacjentów skierował do SN wniosek o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego w zakresie przyznania zadośćuczynienia osobom bliskim poszkodowanych, którzy doznali trwałego i poważnego uszczerbku na zdrowiu wskutek czynu niedozwolonego.

...
Czytaj więcej

Rzecznik Finansowy o skuteczności istotnych poglądów wydawanych w sporach dot. ubezpieczeń

Rzecznik Finansowy przedstawił dane dot. sporów sądowych z obszaru ubezpieczeń, w których wydał istotny pogląd w sprawie. Z zestawienia wynika, że w latach 2014-2017, 89 proc. takich postępowań zakończyło się wydaniem orzeczenia korzystnego dla klientów,

...
Czytaj więcej

PBUK: orzecznictwo TSUE dot. roszczeń regresowych funduszy gwarancyjnych

W najbliższych czasie TSUE ma rozstrzygnąć kwestię obowiązku ubezpieczenia pojazdu przeznaczonego do kasacji, który na mocy wyroku sądowego wszedł w posiadanie powiatu. Pytania prejudycjalne w tym zakresie skierował Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim.

...
Czytaj więcej

PBUK: nieużytkowany pojazd musi być ubezpieczony

Polskie Buro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w informacji prasowej porusza kwestię ubezpieczenia pojazdów, które są niezdolne do jazdy.

...
Czytaj więcej

SN wskazał luki prawne w zakresie prawa ubezpieczeniowego

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego przygotował publikację pt. „Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie”. Wśród obszarów wymagających interwencji ustawodawcy wymieniono kwestie dotyczące ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Zapytanie prawne dot. świadczenia głównego z umowy ubezpieczenia na życie z UFK

W dniu 8 maja 2019 r. do Sądu Najwyższego wpłynęło zapytanie prawne dot. świadczenia głównego z tytułu umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

...
Czytaj więcej

Skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego dotycząca pozwu o zapłatę dla doradcy odszkodowawczego

Prokurator Generalny skierował skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego. Dotyczy ona wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie o zapłatę wynagrodzenia dla doradcy odszkodowawczego.

...
Czytaj więcej

RPP pyta Sąd Najwyższy o obciążanie kosztami procesu, gdy roszczenie zostało uznane w części

Rzecznik Praw Pacjenta skierował do Sądu Najwyższego wniosek o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego w kwestii obciążania kosztami procesu, gdy sąd uznał jedynie częściowe żądanie powoda.  

...
Czytaj więcej

Rzecznik Praw Pacjentów wytoczył kolejne powództwo przeciwko placówce medycznej

W marcu RPP po raz kolejny skorzystał z uprawnienia i skierował do sądu powództwo z tytułu zawinionego naruszenia praw pacjentki do udzielanych z należytą starannością świadczeń zdrowotnych związanych z porodem oraz do informacji o stanie zdrowia.

...
Czytaj więcej

PZU wygrało w sporze sądowym z UOKiK

Puls Biznesu opisał spór PZU z UOKiK. Urząd zarzucił spółce sprzeczny z prawem podział rynku z Maximus Brokerem, za co nałożył na oba podmioty karę finansową. W przypadku Maximus Brokera była to kwota 0,6 mln zł. Natomiast PZU miało zapłacić 56,6 mln zł.

...
Czytaj więcej

Skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego dotycząca zadośćuczynienia dla członków rodziny za błąd medyczny

Prokurator Generalny skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną w zakresie zadośćuczynienia dla bliskich poszkodowanego z powodu błędu medycznego. 

...
Czytaj więcej

Nowe zagadnienia prawne w SN dot. ubezpieczeń

Do Sądu Najwyższego wpłynęły dwa zapytania prawne dot. ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Pytania prawne dot. odszkodowań za szkody komunikacyjne

Do Sądu Najwyższego wpłynęły cztery zapytania prawne. Dotyczą one wypłat odszkodowań z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń OC ppm w przypadku gdy doszło do szkody częściowej. Pytaniami zajmie się Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów.

...
Czytaj więcej

Izba Cywilna Sądu Najwyższego odpowie na pytanie ws. kosztów wyceny szkody

Do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego zostało skierowane pytanie w sprawie zwrotu kosztów ekspertyzy po wystąpieniu szkody komunikacyjnej.

...
Czytaj więcej

Słowa mają znaczenie, również dla konsumenta

Wyrok SN z 12 kwietnia 2018 r. może cieszyć ubezpieczycieli, jak również innych profesjonalnych uczestników obrotu. W opozycji do sądu I i II instancji, SN uznał roszczenie konsumenta za nieuzasadnione i uchylił zaskarżony wyrok. A mogło być inaczej...

...
Czytaj więcej

I prezes SN wskazuje na konieczność ustawowej regulacji zadośćuczynień i regresu w przypadkach podwójnego OC

Pierwszy Prezes SN przygotował zestawienie uwag o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie. W zakresie obszaru prawa cywilnego aż dwa przypadki dotyczą prawa ubezpieczeń – zadośćuczynienie dla osób ciężko poszkodowanych i ubezpieczenie OC ppm.

...
Czytaj więcej

Istotny pogląd Rzecznika Finansowego dot. terminu przedawnienia roszczeń z UFK

Umowy ubezpieczenia na życie z UFK z przeważającą częścią ochronną mają 3-letni okres przedawnienia roszczeń. Z kolei w przypadku produktów gr. 3 działu I z dominującym el. inwestycyjnym roszczenia przedawniają się po 10 latach.

...
Czytaj więcej

VOTUM: poszkodowany otrzymał odszkodowanie po 19 latach od zdarzenia ubezpieczeniowego

Z 35 tys. zł do 192 tys. zł wzrosło odszkodowanie przyznane poszkodowanemu z zdarzeniu komunikacyjnym wskutek interwencji specjalistów z VOTUM, podała w komunikacie kancelaria odszkodowawcza. ​

...
Czytaj więcej

Prezydent podpisał trzy ustawy regulujące branżę ubezpieczeniową

W dniu 28 maja br. Prezydent RP podpisał kilka ustaw dotyczących branży ubezpieczeniowej.

...
Czytaj więcej

PBUK: zadośćuczynienia za stany wegetatywne obejmą też zdarzenia o charakterze transgranicznym

Branża ubezpieczeniowa oczekuje na uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego, w której orzekł, że sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku.

...
Czytaj więcej

Haładyj: resort przedsiębiorczości i technologii prowadzi prace nad zmianami w pozwach grupowych

​Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, udzielił wywiadu red. portalu lex.pl. W trakcie rozmowy nawiązał do prowadzonych w resorcie prac nad zmianami w postępowaniach grupowych.

...
Czytaj więcej

Votum uzyskało odszkodowanie dla poszkodowanej pomimo trwającego postępowania karnego

Kancelaria odszkodowawcza Votum S.A. opublikowała na swojej stronie opis sprawy odszkodowawczej, w której zakład ubezpieczeń dokonał wypłaty świadczenia pomimo toczącego się postępowania karnego w tej sprawie.

...
Czytaj więcej

Posłowie chcą zmian dot. skargi nadzwyczajnej

W dniu 2 maja br. do Sejmu trafił Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on zmiany dot. skargi nadzwyczajnej i procedur mianowania na stanowiska asesorów sądowych w sądach powszechnych.

...
Czytaj więcej

SN odpowie na pytanie o zakres uszczerbku majątkowego w działalności podmiotów zajmujących się skupywaniem wierzytelności

W dniu 10 kwietnia 2018 r. do Sądu Najwyższego wpłynęło zapytanie prawne dot. szkody powstałej w ramach działalności podmiotu zajmującego się skupywaniem wierzytelności.

...
Czytaj więcej

Konferencja Rzecznika Finansowego – praktyczne aspekty dochodzenie roszczeń z tytułu utraty zdrowia i życia

19 kwietnia 2018 r. odbyła się konferencja pt. „Rekompensata za utratę zdrowia i życia – praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń” organizowana przez Rzecznika Finansowego i Rzecznika Praw Pacjenta we współpracy z Fundacją Edukacji Ubezpieczeniowej.

...
Czytaj więcej

RF o nieprawidłowościach w zakresie rozpatrywania reklamacji przez instytucje finansowe

6 kwietnia br. Sąd Najwyższy rozstrzygnie kolejną istotną dla branży ubezpieczeniowej kwestię. Tym razem SN podejmie uchwalę w sprawie rozpatrywania reklamacji przez podmiot rynku finansowego.

...
Czytaj więcej

RF wypowiedział się w kwestii zagadnienia prawnego dot. niezachowania terminu rozpatrzenia reklamacji

W dniu 6 kwietnia 2018 r. Sąd Najwyższy zajmie się zagadnieniem prawnym (sygn. akt III CZP 113/17) dot. skutków niedotrzymania przez podmiot rynku finansowego ustawowych terminów odpowiedzi na reklamację. W tej sprawie istotny pogląd wniósł RF.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciele chętniej sięgają po ugody z klientami

Od roku obowiązują przepisy dot. pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Jak podają przedstawiciele branży ubezpieczeniowej, także w tym obszarze instytucje i klienci coraz częściej zawierają ugody.

...
Czytaj więcej

Podsumowanie wyroków sądowych 2017 r.

Rok 2017 obfitował w wiele wyroków sądowych dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych. Przypominamy wyroki, które wzbudziły zainteresowanie naszych czytelników.

...
Czytaj więcej

Odszkodowanie za potknięcie na cmentarzu

Mieszkanka Bełchatowa potknęła się na nierównej płycie chodnika, podczas odwiedzin grobów bliskich. Zażądała zadośćuczynienia w wysokości 20 tys. zł.

...
Czytaj więcej

16 grudnia zapadnie decyzja w sprawie opóźnienia stosowania IDD

5 grudnia podczas posiedzenia Senatu rozpatrywana była ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Podczas dyskusji podano również datę rozstrzygnięcia kwestii ewentualnego przesunięcia w czasie stosowania dyrektywy IDD na dzień 16 grudnia.

...
Czytaj więcej

Zaniepokojenie na rynku mieszkaniowym

Mniejsze zainteresowanie gruntami, podwyżka cen mieszkań i oczekiwanie na zmiany w prawie — to zagadnienia na których koncentrował się rynek nieruchomości w październiku 2017 r.

...
Czytaj więcej

Kto według sądu odpowiada za mokrą posadzkę w sklepie? Właściciel sklepu

Prowadząc działalność handlową, np. sklep samoobsługowy, należy zapewnić bezpieczne warunki do poruszania się po nim klientów, inaczej można narazić się na odpowiedzialność cywilno-prawną, wynika z wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy.

...
Czytaj więcej

Zimowe obowiązki gminy – czyli kto wypłaci odszkodowanie za nieodśnieżony chodnik

Właściciel posesji ma obowiązek odśnieżać chodnik przylegający do jego działki, ale SN orzekł, że to gmina zapłaci odszkodowanie za szkody spowodowane nieoczyszczeniem chodnika, w sytuacji gdy nie dopilnuje, by właściciel wykonał swoją powinność.

...
Czytaj więcej

TSUE: pojęcie ruch pojazdów stanowi autonomiczne pojęcie prawa Unii, które należy interpretować w jednolity sposób

Szkody wyrządzone przez pojazdy, które są wykorzystywane jako narzędzia pracy, nie powinny być objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych.

...
Czytaj więcej

Informacje o rozliczeniach podatkowych największych firm będą publikowane w BIP

W piątek uchwalono nowelizację ustawy o CIT, która zakłada, że informacja o podatku największych firm będzie podawana do publicznej wiadomości.

...
Czytaj więcej

Nadchodzą ważne zmiany dla biznesu – ustawa o innowacyjności

W piątek w Pałacu Prezydenckim doszło do uroczystego podpisania, przyjętej w ubiegłym tygodniu przez Senat, ustawy o innowacyjności.

...
Czytaj więcej

Pieniądze to nie wszystko, liczy się też human relations

Dbanie o komfort pracy i pracownika to obecnie wizytówka nowocześnie zarządzanych firm. Działy HR i PR wyszukują coraz ciekawsze i oryginalne benefity.

...
Czytaj więcej

Marcin Tarczyński: podwyżka cen OC wynika ze zwiększenia praw dla poszkodowanych

Większość składek de facto przeznaczana jest na świadczenia dla osób poszkodowanych w wypadkach. Stąd też wynika zależność między prawami poszkodowanych a wysokością OC, wyjaśniał Marcin Tarczyński.

...
Czytaj więcej

Długa walka o wielkość przyznanego zadośćuczynienia

Poniższy case jest przykładem na to, jak długa i zawiła może być droga ubiegania się o otrzymanie stosownego zadośćuczynienia.

...
Czytaj więcej

Od 1 stycznia 2018 r. wejdą w życie nowe zasady realizowanej przez ZUS prewencji wypadkowej

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy dotyczącej ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

...
Czytaj więcej

SN rozpatrzy sprawę dot. nabywcy wierzytelności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

SN rozstrzygnie, czy powodowi należy się zwrot kosztów procesu, w sytuacji, gdy przed wniesieniem pozwu nie wzywał on zakładu ubezpieczeń do zapłaty odszkodowania.

...
Czytaj więcej

SN: kolejne pytanie dotyczące odpowiedzialności ubezpieczyciela z OC ppm.

W dniu 25 października 2017 r. do Sądu Najwyższego wpłynął wniosek o podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

...
Czytaj więcej

RF informuje o istotnych poglądach dot. zwrotu kosztów kredytu, w tym składek ubezp., w przypadku wcześniejszej spłaty rat

Rzecznik Finansowy wydał pierwsze istotne poglądy dotyczące zwrotu części poniesionych przez klienta kosztów w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu. Dotyczy to również składek ubezpieczenia kredytu i niskiego wkładu własnego.

...
Czytaj więcej

Podcast beinsured odc. 8

Tematem dyskusji jest udostępnienie przez UFG historii ubezpieczenia OC online; duże inwestycje w nowe technologie VIG; a także uchwała SN, zgodnie z którą odszkodowania za szkody wyrządzone przez psa rolników będą pokrywane z ubezpieczenia OC rolników.

...
Czytaj więcej

Oskarżeni o wyłudzenia odszkodowań z ubezpieczeń komunikacyjnych zostali uniewinnieni

Sąd Okręgowy w Białymstoku uniewinnił sześć osób oskarżonych o wyłudzenia odszkodowań z ubezpieczeń komunikacyjnych. Zdaniem Sądu, przedstawiony przez śledczych materiał dowodowy posiadał wady prawne.

...
Czytaj więcej

Rzecznik Finansowy złożył wniosek do SN w sprawie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za szkody spowodowane przez psy

W dniu 9 grudnia 2016 r. Rzecznik Finansowy skierował do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wniosek o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w przypadku szkód powstałych przy udziale psów należących do rolników.

...
Czytaj więcej

Postępowania grupowe w praktyce

Pozwy zbiorowe i prowadzone w ich wyniku postępowania grupowe są coraz częściej wykorzystywanym narzędziem do dochodzenia praw przez rzesze konsumentów wobec dużych instytucji państwowych i prywatnych.

...
Czytaj więcej

SN: Ubezpieczyciel nie może obniżyć odszkodowania o wypłacony zasiłek z pomocy społecznej

Wysokość wypłaconego odszkodowania za szkody powstałe w wyniku między innymi klęsk żywiołowych nie może zostać pomniejszona o zasiłek z pomocy społecznej. W tej sprawie Rzecznik Finansowy zaprezentował swój istotny pogląd.

...
Czytaj więcej

Ograniczenie skutków czasowych klauzul uznanych za abuzywne jest zgodne z prawem UE

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał opinię dotyczącą tzw. klauzul „dolnego progu”, które pojawiały się w umowach pożyczek hipotecznych w Hiszpanii. Wkrótce TSUE wyda wyrok w trzech połączonych sprawach o tym przedmiocie.

...
Czytaj więcej

Rzecznik Finansowy wydał istotny pogląd w sprawie Nabitych w mBank

W dniu 20 maja 2016 r. Rzecznik Finansowy po raz kolejny skorzystał z uprawnienia wydania istotnego poglądu w sprawie o naruszenie interesów konsumentów. Tym razem RF wydał istotny pogląd w sprawie grupy kredytobiorców przeciwko mBankowi.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciele będą musieli zwrócić uzasadnione i celowe koszty leczenia prywatnego

Świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych

...
Czytaj więcej

Banki nie powinny wymagać pełnomocnictw w formie aktu notarialnego

W grudniu ubiegłego roku Naczelna Rada Adwokacka skierowała do Komisji Nadzoru Finansowego pismo w sprawie praktyki żądania od klientów udzielania adwokatom pełnomocnictw w formie aktu notarialnego.

...
Czytaj więcej

Definicje w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: oddział

Kontynuując nasz komentarz do wybranych aspektów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015 poz. 1844), dzisiaj chciałbym poświęcić nieco uwagi definicji oddziału.

...
Czytaj więcej

Roszczenie regresowe między zakładami ubezpieczeń - istnieje szansa na ostateczne ustalenie tej kwestii

W dniu 22 lutego 2016 r. do Sądu Najwyższego wpłynęło pytanie prawne: "Czy zakładowi ubezpieczeń, który wypłacił odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu, przysługuje roszczenie regresowe o częściowy zwrot tego odszkodowania...?"

...
Czytaj więcej

Startujący w przetargu mają pełną swobodę co do formy powiązań z innymi przedsiębiorcami

TSUE w wyroku z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie nr C-234/14 orzekł, że wykonawca może w dowolny sposób wykazać, że inny przedsiębiorca użyczy mu swego potencjału. Nie trzeba wymagać od niego, by zawarł umowę z partnerem.

...
Czytaj więcej

Odszkodowanie z OC razem z VAT

Uwzględnienie kwoty podatku od towarów i usług (VAT) w wartości odszkodowania wypłacanego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych osobom niebędącymi podatnikami VAT było sporne zarówno wśród ubezpieczycieli, jak i orzecznictwie sądów.

...
Czytaj więcej

Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego z OC komunikacyjnego

Stanowisko Rzecznika przedstawia podstawy i zakres refundacji kosztów wynajmu samochodu zastępczego w ramach odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę komunikacyjną z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

...
Czytaj więcej

Konflikt w pracy nie stanowi powodu rozwiązania umowy o pracę

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 grudnia 2015 r. (sygn. akt III PK 39/15) orzekł, że główna księgowa, która udowodniła przed sądem, że przyczyną jej zwolnienia był konflikt z innym pracownikiem, a nie likwidacja stanowiska, może ubiegać się o odprawę.

...
Czytaj więcej

Sąd orzekł, że cała umowa na „polisolokaty” jest nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził, że nie tylko opłata likwidacyjna w produktach finansowych, które łączą instrumenty finansowe z ubezpieczeniem, jest niedozwolona. Zakwestionował całą treść umowy i uznał za nieważną.

...
Czytaj więcej

Trybunał Sprawiedliwości UE o nieuczciwych warunkach ubezpieczenia

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie C-96/14.

...
Czytaj więcej

Wzmacniania UOKiKu ciąg dalszy

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nadająca m.in. nowe uprawienia prezesowi UOKiKu nabiera tempa.

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie ws. jednolitego tekstu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie ws. ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

...
Czytaj więcej

SO: jak należy ustalać kwotę odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC ppm., jeśli poszkodowany dokonał samodzielnej naprawy

W dniu 23 lipca 2018 r. do Sądu Najwyższego wpłynęło zapytanie prawne dot. metody szacowania wysokości odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC ppm. za szkodę częściową, gdy właściciel dokonał naprawy pojazdu przed zakończeniem procesu likwidacji.

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie Marszałka ws. ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

...
Czytaj więcej

Elektroniczne doręczanie pism od 1 lipca

Ministerstwo Sprawiedliwości przełożyło termin wejścia w życie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych (Dz. U. poz. 1776) do dnia 1 lipca 2016 r.

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 21 marca 2016 r.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2016 poz. 408)

...
Czytaj więcej

Nie zawsze powstanie szkody przez zwierzę wynika z winy jego opiekuna

Sąd Rejonowy w wyroku z dnia 10 maja 2021 r. (sygn. akt I C 1399/19) orzekł, że szkoda wyrządzona przez zwierzę bez winy osoby pełniącej nad nim odpowiedzialność lub jego właściciela nie podlega odszkodowaniu.

...
Czytaj więcej

TSUE: Cudzoziemiec bez pracy, ale z ubezpieczeniem zdrowotnym

TSUE wydał wyrok dotyczący obywateli krajów unijnych, którzy przeprowadzili się do innego państwa członkowskiego. Zgodnie z wyrokiem, osobom takim nie można odmówić korzystania z publicznego systemu, można jednak uzależnić to od opłat.

...
Czytaj więcej

​Sąd Najwyższy wypowiedział się w sprawie przerwania biegu przedawnienia zawezwaniem do próby ugodowej

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 czerwca 2021 r. ​(sygn. akt II CSKP 104/21) orzekł, że każde zawezwanie do próby ugodowej powoduje przerwanie biegu przedawnienia.

...
Czytaj więcej

SA: zasadność roszczenia odszkodowawczego musi być potwierdzona odpowiednimi danymi faktycznymi  

Świadczenie kompensacyjne służy wyrównaniu szkody o charakterze majątkowym. Ma prowadzić do indemnizacji uszczerbku, którego doznał najbliższy członek rodziny zmarłego pod postacią znacznego pogorszenia sytuacji życiowej.

...
Czytaj więcej

SN: poszkodowanemu przez produkt niebezpieczny przysługuje zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia sąd może przyznać poszkodowanemu przez produkt niebezpieczny odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

...
Czytaj więcej

Negatywna ocena pracy pracownika nie jest zniesławieniem

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w wyroku z dnia 25 marca 2021 r. (skarga nr 1864/18) orzekł, że oparta na faktach negatywna ocena pracy nie narusza reputacji pracownika i nie jest zniesławieniem.

...
Czytaj więcej

Podatek VAT a rozliczenia między członkami konsorcjum

Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 28 stycznia 2021 roku wydał przełomowe orzeczenie regulujące rozliczenia pomiędzy uczestnikami konsorcjum, w zakresie rozliczania podatku VAT.

...
Czytaj więcej

Nie można kwestionować zasadności ani zakresu kontroli UODO

WSA w Warszawie w pełni podzielił stanowisko Prezesa UODO wyrażone w decyzji nakładającej 100 tys. zł kary na Głównego Geodetę Kraju za uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli. Sąd krytycznie odniósł się do działań GGK i wszystkich jego argumentów.

...
Czytaj więcej

Niedopuszczalność łączenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na telemarketing w jednym oświadczeniu klienta

Łączenie w jednym oświadczeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz zgody na telemarketing jest niezgodne z przepisami prawa.

...
Czytaj więcej

SO skierował pytanie prawne do SN dot. zadośćuczynienia za zerwanie więzi rodzinnej z powodu ciężkiego uszczerbku zdrowia

Sąd Okręgowy w Sieradzu skierował do Izby Cywilnej SN pytanie dot. możliwości przyznania zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnej bliskim osoby trwale niepełnosprawnej na skutek czynu niedozwolonego.

...
Czytaj więcej

TSUE: obowiązek ubezpieczenia OC ppm. trwa do momentu wyrejestrowania auta

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 29 kwietnia 2021 r. orzekł, że zawarcie umowy ubezpieczenia OC ppm. jest obowiązkowe dopóki pojazd nie zostanie w należyty sposób wycofany z ruchu, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa krajowego.

...
Czytaj więcej

Ważne dla kredytobiorców orzeczenie TSUE

TSUE wydał wyrok w sprawie Profi Credit Slovakia (C-485/19). Rzecznik Finansowy wyjaśnia, że należy go stosować przez sądy bezpośrednio do interpretacji polskich przepisów kodeksu cywilnego w zakresie rozpoczęcia biegu terminu przedawnienie kredytów.

...
Czytaj więcej

TSUE: samo przekierowanie lotu do innego portu lotniczego nie skutkuje powstaniem prawa do odszkodowania

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że samo przekierowanie lotu do innego portu lotniczego nie jest wystarczającą przesłanką dla przyznania odszkodowania ryczałtowego.

...
Czytaj więcej

SA: Jeśli poszkodowany samodzielnie dokonał naprawy zniszczonego mienia, to jego robocizna jest bez VAT

W sytuacji, gdy ubezpieczony po pożarze wykonał określone roboty sam, a więc systemem gospodarczym, to nie ma podstaw, aby do wartości tych robót doliczać podatek VAT.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciel zwraca koszt najmu pojazdu zastępczego do momentu nabycia nowego auta przez poszkodowanego

Dysponowanie przez poszkodowanego innym pojazdem uzasadnia twierdzenie, że od tego momentu kontynuowanie najmu pojazdu zastępczego nie było celowe ani uzasadnione realną potrzebą poszkodowanego.

...
Czytaj więcej

Pracownik ma prawo do 11 godzin odpoczynku, nawet jeśli zawarł kilka umów

TSUE orzekł, że nawet jeśli podwładny zawrze kilka umów o pracę z tą samą firmą, to i tak może przepracować maksymalnie 13 godzin na dobę. W każdym dniu przysługuje mu bowiem 11 godzin odpoczynku.

...
Czytaj więcej

Zasada compensatio lucri cum damno

​Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 marca 2021 r. orzekł, że zgodnie z zasadą compensatio lucri cum damno, jeżeli dana rzecz została zniszczona, ale przedstawia jeszcze pewną wartość majątkową, to na poczet odszkodowania należy zaliczyć wartość tej rzeczy.

...
Czytaj więcej

Przywrócenie pojazdu do stanu sprzed szkody wymaga zastosowania części oryginalnych

Do naprawy samochodu poszkodowanego niezbędne jest użycie części oryginalnych. Użycie zaś do naprawy części zamiennych jakości nie przywróciłoby pojazdu do stanu jak przed szkodą.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciel nie zawsze wypłaci odszkodowanie w razie sprzedaży uszkodzonego auta

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 marca 2021 r. orzekł, że z powodu niemożności weryfikacji stanu technicznego pojazdu i ceny jego sprzedaży po zdarzeniu ubezpieczeniowych, nie sposób oszacować wysokości doznanej przez powódkę szkody.

...
Czytaj więcej

Aby uzyskać od zarządcy posesji odszkodowanie za uraz, trzeba mu wykazać zawinienie

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 maja 2019 r. (sygn. akt I CSK 684/18) orzekł, że odpowiedzialność za szkodę na śliskim i nieodśnieżonym chodniku jest ograniczona do zawinienia właściciela, zarządcy posesji.

...
Czytaj więcej

KAS nie może żądać danych bez właściwego trybu

Artykuł 45 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej nie daje prawa skarbówce do gromadzenia dowodów. Jest to dopuszczalne wyłącznie w ramach sformalizowanych postępowań: podatkowego, administracyjnego lub kontroli celno-skarbowej.

...
Czytaj więcej

Zakład ubezpieczeń zapłaci zadośćuczynienie za przekazanie osobie trzeciej danych osobowych w zbyt szerokim zakresie

Poprzez przekazanie osobie trzeciej danych osobowych (personalnych) powódki w zbyt szerokim zakresie, pozwany zakład ubezpieczeń naruszył prawo powódki do prywatności i doprowadził do powstania po jej stronie szkody niemajątkowej (krzywdy).

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciel może korzystać z usług detektywów do oceny zasadności roszczenia

Ubezpieczyciel może podjąć działania służące przeprowadzeniu wstępnej oceny zasadności wystąpienia ze stosownym żądaniem, ale działania takie nie mogą w sposób nieproporcjonalny ingerować w sferę prywatności uprawnionego do tego świadczenia.

...
Czytaj więcej

WSA: W pandemii nie można przekraczać terminu na wydanie interpretacji

W okresie pandemii organ mógł wydać interpretację indywidualną w terminie, a niepodjęcie działań w tym zakresie nie może zostać usprawiedliwione brakami kadrowymi.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie bezimienne jest bez podatku

Jeżeli polisa OC dla organów spółki kapitałowej nie wskazuje danych osób wchodzących w skład tych organów, to nie stanowi dla tych osób przychodu.

...
Czytaj więcej

Wydruk z wewnętrznego systemu spółki niewiele znaczy

Jeśli towarzystwo ubezpieczeń przekonuje, że doręczyło wezwanie do zapłaty swojemu klientowi, powinno być w stanie to wykazać dokumentem innym aniżeli wydruk z własnego wewnętrznego systemu.

...
Czytaj więcej

Organizator imprezy ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników, nawet jeśli spełnił wszystkie standardy

Spółka, organizując imprezy kulturalne, powinna tak zorganizować swoją działalność, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom w nich uczestniczącym, a skoro tego nie uczyniła, ponosi odpowiedzialność sprawczą za uszczerbek na zdrowiu powódki.

...
Czytaj więcej

To ubezpieczyciel musi udowodnić doręczenie ubezpieczonemu wezwania do zapłaty składki

Konieczne jest nie tylko wykazanie skierowania do ubezpieczonego stosownego wezwania, ale i wykazanie, w jakiej konkretnie dacie to wezwanie zostało otrzymane przez ubezpieczonego.

...
Czytaj więcej

Świadczona nieodpłatnie opieka nad poszkodowanym stanowi koszt, za który należy się ekwiwalent pieniężny

Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie do uchwały z dnia 22 lipca 2020 r. (sygn. akt III CZP 31/19). SN orzekł w niej, że poszkodowany może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie.

...
Czytaj więcej

Spółka ma prawo wiedzieć, jak oceniono jej ofertę

Organizator przetargu musi poinformować przedsiębiorców nie tylko o punktach uzyskanych w ramach danego kryterium i podkryterium, lecz także uzasadnić, skąd wzięła się taka, a nie inna ocena.

...
Czytaj więcej

To klient a nie sprzedawca zaznacza okienko ze zgodą na przetwarzanie danych

Spółka nie może zaznaczać za klientów zgody na przechowywanie kopii ich dokumentów i wymagać, aby ewentualny sprzeciw wyrażali w dodatkowym oświadczeniu.

...
Czytaj więcej

Rzecznik Generalny analizuje, kiedy istnieje obowiązek ubezpieczenia pojazdu mechanicznego

Zawarcie umowy ubezpieczenia OC odnoszącej się do ruchu pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe, w przypadku gdy pojazd jest oficjalnie zarejestrowany lub jest używany jako pojazd.

...
Czytaj więcej

Awaryjne lądowanie na innym lotnisku nie zawsze będzie skutkować wypłatą odszkodowania

Rzecznik generalny TSUE w opinii z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie C-826/19 uznał, że lądowanie awaryjne na lotnisku położonym w tym samym rejonie, co planowane, nie stanowi przesłanki do wypłaty odszkodowania przez przewoźnika.

...
Czytaj więcej

Poszkodowany może domagać się odpowiedzialności sprawcy za przyszłe skutki zdarzenia

Dochodząc określonych świadczeń odszkodowawczych poszkodowany może jednocześnie domagać się ustalenia odpowiedzialności pozwanego za ewentualną szkodę, jaka może wyniknąć dlań w przyszłości.

...
Czytaj więcej

Obieg danych cyfrowych w przedsiębiorstwie powinien być uregulowany

Brak regulaminu wewnętrznego obiegu dokumentacji elektronicznej i jej archiwizacji utrudnia zwolnienie dyscyplinarne pracownika z powodu wykasowania ważnych plików ze służbowego komputera.

...
Czytaj więcej

Przedsiębiorstwo, które nie używa marki, traci do niej prawa

Sąd Unii Europejskiej w wyroku z dnia 28 października 2020 r. (w sprawie T-583/19) orzekł o wygaśnięcie należącego do firmy Electrolux znaku towarowego „frigidaire” dla części urządzeń, skoro nie był on używany na terenie UE.

...
Czytaj więcej

SA: nie każda szkoda implikuje odpowiedzialność odszkodowawczą

Nie w każdej sytuacji, której następstwem jest szkoda w mieniu czy na osobie, powstaje cywilnoprawna odpowiedzialność odszkodowawcza.

...
Czytaj więcej

O odszkodowanie od skarbówki można się starać tylko przez trzy lata

Zasadniczy termin przedawnienia roszczeń przeciwko urzędowi skarbowemu, który nieprawidłowo przeprowadził egzekucję należności z tytułu VAT, wynosi tylko trzy lata, bo jest to roszczenie odszkodowawcze wynikające z przepisów kodeksu cywilnego.

...
Czytaj więcej

Przechowywanie instrumentów finansowych jest z VAT

Usługi przechowywania instrumentów finansowych nie są zwolnione z podatku, nawet gdy dotyczą instrumentów w formie.

...
Czytaj więcej

Sąd Najwyższy odpowie, czy zawezwanie do próby ugodowej może stanowić przerwanie biegu przedawnienia

Sąd Najwyższy postanowił przedstawić do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego zagadnienia prawne dot. zawezwania do próby ugodowej jako czynności prowadzącej do przerwania biegu przedawnienia roszczenia.

...
Czytaj więcej

SN rozstrzygnie kwestię rozbieżności orzecznictwa dot. zadośćuczynienia za stany wegetatywne

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego skierował wniosek o rozstrzygnięcie kwestie wykładni art. 446 ust. 4 oraz art. 448 k.c. dot. zadośćuczynienia dla bliskich osób ciężko poszkodowanych z tytułu OC ppm.

...
Czytaj więcej

SN: prawo nie przewiduje, jaka ma być proporcja między częścią inwestycyjną a ochroną w umowach ubezpieczenia na życie z UFK

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 21 maja 2020 r. (sygn. akt I CSK 772/19) odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej w sprawie dot. unieważnienia umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

...
Czytaj więcej

SN pyta TSUE o wyłączenie z masy upadłości banku środków pozyskanych w ramach projektu unijnego

SN skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne dot. wyłączenia z masy upadłości środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgromadzonych na rachunku prowadzonym w banku, którego upadłość została ogłoszona.

...
Czytaj więcej

SN pyta TSUE o zasady wypłaty prowizji agencyjnej

Sąd Najwyższy przedstawił TSUE pytanie prejudycjalne. Dotyczy ono wypłaty prowizji od umów zawartych w czasie trwania umowy agencyjnej bez udziału agenta, z klientami pozyskanymi przez agenta poprzednio dla umów tego samego rodzaju.

...
Czytaj więcej

SN: nieważność postanowień umownych nie pociąga za sobą unieważnienia całej umowy

Żądanie uznania postanowienia wzorca umowy za niewiążące konsumenta (art. 385[1] k.c.) nie jest tożsame ani nie zawiera się w żądaniu ustalenia nieważności umowy (art. 58 k.c.).

...
Czytaj więcej

Uchwała SN ws. roszczeń klientów za misselling

Żądanie unieważnienia umowy przewidziane w art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym jest postacią roszczenia o przywrócenie stanu poprzedniego. Jego skuteczność jest uzależnione od spełnienia ogólnych przesłanek.

...
Czytaj więcej

SN: odszkodowanie z OC ppm. dla leasingobiorcy obejmuje kwotę podatku VAT

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC ppm., przysługujące leasingobiorcy w związku z poniesieniem wydatków na naprawę uszkodzonego pojazdu będącego przedmiotem leasingu, obejmuje kwotę podatku VAT.

...
Czytaj więcej

SN: przyczynienie się rodzica do powstania szkody nie ma wpływu na wysokość odszkodowania dla poszkodowanego dziecka

Osoba zobowiązana do naprawienia szkody, poniesionej przez dziecko, nie może żądać zmniejszenia swego obowiązku odszkodowawczego wobec dziecka z tego powodu, że szkoda pozostaje w związku przyczynowym z zawinieniem rodziców poszkodowanego.

...
Czytaj więcej

SN: Poszkodowanym nie można przyznać więcej niż domagają się w pozwie

Sąd jest bezwzględnie związany tym, co zostało zawarte w pozwie. W związku z tym sąd nie może przyznać poszkodowanym świadczenia na innej podstawie prawnej niż wymieniona w pozwie.

...
Czytaj więcej

SO: turystom nie należy się odszkodowanie za niespełnienie ich subiektywnych oczekiwań co do wyjazdu

Przesadne oczekiwania, od początku oderwane od standardu nabywanej imprezy turystycznej, nie pozostają w granicach związku przyczynowego, a więc przekraczają zakres odpowiedzialności organizatora.

...
Czytaj więcej

WSA: składki ubezpieczeniowe płacone zagranicznemu podmiotowi podlegają podatkowi u źródła

Składki za ubezpieczenie uiszczane zagranicą podlegają opodatkowaniu CIT w wysokości 20 proc. Zdaniem WSA, usługi te są podobne do umów gwarancji i poręczeń.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciel zapłaci za sporządzenie prywatnej opinii przez rzeczoznawcę majątkowego

Logicznym działaniem jest zasięgnięcie przez poszkodowanego opinii rzeczoznawcy majątkowego, aby uzyskać należne odszkodowanie w rzeczywistej wysokości lub nie narazić się na zbędne koszty procesu w wypadku zawyżenia wartości przedmiotu sporu.

...
Czytaj więcej

SO: zakład ubezpieczeń nie ponosi kosztów sprzątnięcia drogi po kolizji

Zanieczyszczenie jezdni w wyniku kolizji nie stanowi zniszczenia ani uszkodzenia drogi, a zatem jej uprzątnięcie powinno odbyć się na koszt zarządcy, a nie zakładu ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Przedawnienie biegu terminu roszczeń w stosunku do UFG

Zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia objętego OC przerywało w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę.

...
Czytaj więcej

Komunikat SN ws. uchwały przyznającej prawo do odszkodowania z tytułu bezpłatnej opieki sprawowanej przez osoby bliskie

Sąd Najwyższy opublikował komunikat ws. uchwały o sygn. III CZP 31/19. SN orzekł, że poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie.

...
Czytaj więcej

Sąd przyznał zadośćuczynienie za nieudany wypoczynek

Sąd Rejonowy w Olsztynie w wyroku z dnia (sygn. akt: X C 634/19) orzekł, że niezadowolonym z wyjazdu urlopowiczom należy się zadośćuczynienie.

...
Czytaj więcej

SN za prawem do wypłat odszkodowań dla bliskich opiekujących się poszkodowanymi

Poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się na podstawie art. 444 § 1 k.c. odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie.

...
Czytaj więcej

SN: świadczenie z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy ubezpieczenia z UFK nie jest świadczeniem głównym

Świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie z  ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym nie jest świadczeniem głównym w rozumieniu art. 385 1 § 1 zd. 2 k.c.

...
Czytaj więcej

Czy wykonawca ponosi konsekwencje błędu zamawiającego w dokumentacji SIWZ?

W razie różnic między opisem przedmiotu zamówienia a wzorem formularza oferty rozstrzygające znaczenie ma OPZ, a wykonawców nie można obciążać skutkami błędu, który zamawiający popełnił w treści dokumentacji.

...
Czytaj więcej

WSA podtrzymał w mocy decyzję Prezesa UODO

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił zniesienia decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ws. ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez Głównego Geodetę Kraju.

...
Czytaj więcej

KIO: Nie można przypisać sobie tego, co realizował podwykonawca

Spółka może powoływać się jedynie na doświadczenie, które realnie zdobyła, wykonując konkretne prace. Nie może więc sobie przypisać tego, co realizował podwykonawca, nawet jeśli sama go nadzorowała.

...
Czytaj więcej

Prokuratura kieruje skargę nadzwyczajną dot. szkody całkowitej

Prokurator Generalny skierował do Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych skargę nadzwyczajnej w sprawie o wypłatę odszkodowania z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego i szkody na pojeździe.

...
Czytaj więcej

Prokurator Generalny złożył skargę nadzwyczajną dot. przedawnienia roszczeń w umowy ubezpieczenia na życie z UFK

​Prokurator Generalny skierował do Sadu Najwyższego skargę nadzwyczajną. Zaskarża w niej orzeczenie sądu II instancji dot. odmowy wypłaty ubezpieczonej świadczenia z tytułu ubezpieczenia na życie.

...
Czytaj więcej

TSUE: nierówność między konsumentem a przedsiębiorcą może zostać zrównoważona jedynie przez sąd

W sytuacji, gdy sąd orzeka w drodze wyroku zaocznego, w związku z niestawiennictwem konsumenta na rozprawie, ma obowiązek przeprowadzić analizę środków dowodowych niezbędnych do dokonania oceny nieuczciwego charakteru warunków umownych.

...
Czytaj więcej

SO: szkoła odpowiada za zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków nauki i opieki

Do zadań organu prowadzącego szkołę należy w szczególności zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Nauczyciele i administracja szkoły zobowiązani są do nadzoru nad uczniem podczas lekcji i przerw między lekcjami.

...
Czytaj więcej

Zarządca drogi ma obowiązek aktualizowania i oznaczania szlaków wędrówek dzikiej zwierzyny

W zakresie obowiązków zarządcy drogi jest m.in. typowanie i oznaczanie miejsc krzyżowania się dróg ze szlakami wędrówek zwierząt leśnych. Zaniechanie tego obowiązku pociąga odpowiedzialność odszkodowawczą.

...
Czytaj więcej

SN: nawet jeśli błąd lekarza nie pociąga odpowiedzialności karnej to można zgłaszać roszczenia z odpowiedzialności cywilnej

Błąd diagnostyczny lekarza, który nie spowodował u pacjenta skrócenia życia albo przyspieszenia choroby, nie pociąga odpowiedzialności karnej medyka choć może być przedmiotem dochodzenia roszczeń na innej drodze, w tym z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

...
Czytaj więcej

Przedsiębiorca jako profesjonalista posiada wiedzę o możliwym ryzyku i ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody

Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie parkietu podczas wydarzenia organizowanego przez gminę.

...
Czytaj więcej

Pracodawca ma płacić składki od nadgodzin z umowy cywilnej

Gdy pracownik pracuje dodatkowo na podstawie umowy cywilnej zawartej ze swoim pracodawcą, to ten ostatni ma obowiązek opłacania za niego składki na ubezpieczenie.

...
Czytaj więcej

Pracownik banku nie naruszył dóbr osobistych awanturującego się klienta

Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z dnia 10 grudnia 2019 r. (sygn. akt I C 102/19) orzekł, że bank, podejrzewając klientów o wpłatę podrobionych banknotów, nie naruszył ich dóbr osobistych.

...
Czytaj więcej

Kompleksowa obsługa procesu likwidacji szkód jest z VAT

Wynagrodzenie za świadczenia związane z likwidacją szkód nie jest odszkodowaniem związanym z jakimkolwiek uszczerbkiem w majątku.

...
Czytaj więcej

SN: zaciągnięcie przez poszkodowanego zobowiązania do zapłaty czynszu najmu pojazdu zastępczego stanowi szkodę

SN orzekł, że zaciągnięcie przez poszkodowanego zobowiązania do zapłaty czynszu najmu pojazdu zastępczego stanowi szkodę w rozumieniu art. 361 § 2 k.c. pozostającą w związku przyczynowym z wypadkiem komunikacyjnym.

...
Czytaj więcej

WSA uchylił decyzję KNF ws. nieudzielenia zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez Polski Bank Apeksowy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 marca 2020 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1523/19) orzekł o uchyleniu decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 listopada 2018 r. ws. odmowy zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez PBA.

...
Czytaj więcej

WSA utrzymał karę nałożoną na Idea Bank za odmowę przekazania dokumentów Rzecznikowi Finansowemu

Wojewódzki Sąd Administracyjny utrzymał w mocy decyzję Rzecznika Finansowego dot. nałożenia kary finansowej na Idea Bank. Spółka została ukarana za odmowę przekazania do Biura RF dokumentów potrzebnych w sprawach zgłaszanych przez obligatariuszy GetBack.

...
Czytaj więcej

WSA: Pośrednictwo w zakresie dystrybucji produktów PPK bez VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 6 marca 2020 r. (sygn. akt III SA/Wa 2153/19) orzekł, że czynności pośrednictwa dotyczące PPK są zwolnione z VAT.

...
Czytaj więcej

WSA w Warszawie utrzymał w mocy decyzję PUODO dot. nałożenia kary finansowej za naruszenie RODO

W maju 2019 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na jeden ze związków sportowych karę finansową za naruszenie przepisów RODO w wysokości 55 tys. zł. Teraz zasadność decyzji PUODO potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

...
Czytaj więcej

TSUE: Poszkodowany nie musi tłumaczyć dokumentów zagranicznemu zakładowi ubezpieczeń, który ma krajowego przedstawiciela

Art. 152 ust. 1 dyrektywy Wypłacalność II należy interpretować w ten sposób, że wyznaczenie przez zakład ubezpieczeń przedstawiciela w przyjmującym państwie członkowskim obejmuje również uprawnienie go do odbioru dokumentu wszczynającego postępowanie.

...
Czytaj więcej

SN: skutki uchybienia powinnościom prewencyjnym, zawartym w OWU, podlegają ocenie na podstawie art. 355 k.c.

Przepis art. 827 ust. 1 k.c. ma zastosowanie jedynie do ubezpieczenia OC. W przypadku tego ubezpieczenia, ubezpieczyciel może przyjąć inne zasady odpowiedzialności za szkody spowodowane przez ubezpieczającego niż określone w art. 827 ust. 1 k.c. 

...
Czytaj więcej

SN: Świadczenie wypłacane z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie z UFK nie jest świadczeniem głównym

Świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym nie jest świadczeniem głównym

...
Czytaj więcej

SN wypowiedział się ws. kosztów sądowych w postępowaniach o zapłatę zadośćuczynienia pieniężnego 

Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały w sprawie zagadnienia prawnego dotyczącego zasad ponoszenia kosztów procesu w sprawach o zadośćuczynienie. SN stwierdził, że rozbieżności orzecznictwa w tym zakresie wynikają z odmiennych stanów faktycznych.

...
Czytaj więcej

Najgłośniejsza sprawa frankowa rozstrzygnięta  - Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie Państwa Dziubaków

W dniu 3 stycznia 2020 r. odbyła się ostatnia rozprawa w najbardziej medialnej w kraju sprawie „frankowej”, tj. w sprawie z powództwa Państwa Dziubaków, którzy pozwali bank Raiffeisen.

...
Czytaj więcej

SN: wcześniejsza spłata kredytu wymusza też obniżenie prowizji

Przewidziane w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim uprawnia konsumenta do obniżenia całkowitego kosztu kredytu w przypadku jego spłaty w całości przed terminem obejmuje także prowizję za udzielenie kredytu.

...
Czytaj więcej

SN oddalił skargę Prokuratura Generalnego ws. zadośćuczynienia za krzywdę z powodu pogorszenia stanu zdrowia osoby bliskiej

SN w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 grudnia 2019 r. oddalił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego w sprawie zadośćuczynienia za krzywdę w postaci pogorszenia stanu zdrowia osoby bliskiej.

...
Czytaj więcej

WSA częściowo uchylił karę PUODO nałożoną na spółkę za naruszenie RODO

Spółka powinna poinformować indywidualnych przedsiębiorców, że przetwarza ich dane, ale tylko tych, którzy aktualnie prowadzą działalność lub ją zawiesili.

...
Czytaj więcej

SO: konstrukcja domniemania faktycznego pociąga odwrócenie ciężaru dowodu

W sytuacji, gdy w drodze wyprowadzenia wniosku z faktów już udowodnionych lub niewymagających dowodu możliwe jest ustalenie faktu wskazującego na odpowiedzialność osoby, od której poszkodowany domaga się odszkodowania, ma miejsce odwrócenie ciężaru dowodu

...
Czytaj więcej

SN: maszyna wykorzystywana wyłącznie do prac budowlanych nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC ppm.

Maszyna wykorzystywana wyłącznie do prac budowlanych nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu komunikacyjnemu. W tym zakresie może być objęta dobrowolnym ubezpieczeniem OC przedsiębiorcy budowlanego.

...
Czytaj więcej

SA: zasądzony termin naliczania odsetek powinien być zgodny z żądaniem powoda

Jeśli powód żąda od pozwanego zapłaty określonej sumy zadośćuczynienia z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od konkretnego dnia, poprzedzającego wyrokowanie, odsetki te winny być zasądzone zgodnie z żądaniem pozwu.

...
Czytaj więcej

SN: O odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez pojazdy robocze decyduje cel ich używania

W przypadku szkód wyrządzonych przez pojazdy będące równocześnie maszynami roboczymi o odpowiedzialności z tytułu OC komunikacyjnego przesądzać będzie, w jakiej funkcji pojazd był wykorzystywany w chwili wyrządzenia szkody.

...
Czytaj więcej

SN: rolnikowi rozliczającemu się ryczałtowo odszkodowanie powinno zostać wypłacone w kwocie brutto

Za ubój zwierząt hodowlanych w wyniku wybuchu epidemii przysługuje rolnikowi ryczałtowemu odszkodowanie uwzgledniające ceny zwierząt w kwotach brutto.

...
Czytaj więcej

SA: przekroczenie osi jezdni bez uprzedniego sprawdzenia ruchu stanowi wymuszenie i przesądza o odpowiedzialności za szkodę

Wykonanie manewru, polegającego na przekroczeniu pasa jezdni, można uznać za rozpoczęcie wyprzedzania, co przyczyniło się do powstania wypadku. Samo włączenie kierunkowskazu nie przesądza o wymuszeniu.

...
Czytaj więcej

SN: odsetki mogą zostać przyznane przed datą ustalenia wysokości odszkodowania

Zasądzenie odszkodowania za szkodę według cen z dnia jego ustalenia nie wyłącza przyznania odsetek za opóźnienie od dnia powstania stanu opóźnienia.

...
Czytaj więcej

SO: miasto ponosi odpowiedzialność za stan drzew

Po tym, jak ubezpieczony prezydent miasta uznał swoją odpowiedzialność za skutki złamania drzewa, nastąpiło odwrócenie ciężaru dowodu - to pozwane towarzystwo stało się zobowiązane do wykazania, że wystąpiły przesłanki zwalniające je z odpowiedzialności.

...
Czytaj więcej

SN: Niedorozwój umysłowy nie był skutkiem błędu lekarzy

Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w wyroku z dnia 25 października 2019 r. (sygn. akt IV CSK 656/18) orzekł, że dziecku powódki nie należy się odszkodowanie i renta za błąd medyczny, a niedorozwój umysłowy nie był skutkiem błędu lekarzy – informuje prawo.pl.

...
Czytaj więcej

SN odrzucił skargę kasacyjną PZU. Spółka zapłaci 50 mln zł za praktyki naruszające konkurencję

Dopuszczalne jest nałożenie na przedsiębiorcę dwóch kar za jedno zachowanie stanowiące naruszenie zarówno unijnych, jak i krajowych przepisów o ochronie konkurencji. Tym samym SN oddalił skargę kasacyjną ubezpieczyciela.

...
Czytaj więcej

SN: sposób przedstawienia informacji może być traktowany jako przejaw nieuczciwej praktyki rynkowej

Sposób przedstawienia informacji w ulotce reklamującej ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przez bank stanowił nieuczciwą praktykę rynkową.

...
Czytaj więcej

SN: bliskim osób ciężko poszkodowanych nie przysługuje zadośćuczynienie z tytułu zerwania więzi rodzinnej

Osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, nie przysługuje zadośćuczynienie pieniężne na podstawie art. 448 k.c.

...
Czytaj więcej

SN: pracodawca ponosi odpowiedzialność za skutki wypadku, nawet gdy pracownicy sami zmienili sposób wykonywania prac

Za wypadek przy pracy winę ponosi w znacznym stopniu pracownik, który zachował się bezmyślnie, ale także pracodawca, który nie zapewnił bezpiecznych warunków pracy na budowie.

...
Czytaj więcej

SN: ZU nie może nakazać kierowcy, aby parkował auto w określonych miejscach

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 czerwca 2019 r. (sygn. akt V CSK 4/18) orzekł, że nie można nakazać kierowcy, aby parkował tylko w określonych miejscach bądź tylko na strzeżonych parkingach.

...
Czytaj więcej

SO: odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej dotyczy uszczerbku o charakterze materialnym

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 18 kwietnia 2019 r. (sygn. akt I C 105/18) orzekł, że śmierć chłopca w wyniku zabiegu medycznego narusza dobra osobiste powodów.

...
Czytaj więcej

Przedsiębiorco, zweryfikuj swoją zgodę na pliki cookie

​W dniu 1 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił wyrok w sprawie C-673/17, w którym jednoznacznie uznał, że umieszczanie plików cookie wymaga czynnej zgody internautów.

...
Czytaj więcej

500 tys. zł zadośćuczynienia dla rodziców za śmierć dziewczynki wskutek błędu medycznego

Sąd Okręgowy w Katowicach uznał, że w szpitalu doszło do szeregu zaniedbań i nieprzestrzegania procedur, co doprowadziło do śmierci dziecka powodów. SO zasądził na ich rzecz łączną kwotę zadośćuczynienia w wysokości 500 tys. zł.

...
Czytaj więcej

SO: fakt, że powód poniósł wyższe kwoty naprawy zniszczeń, nie przesądza o wysokości odszkodowania

Sąd Okręgowy w Szczecinie w wyroku z dnia 14 grudnia 2018 r. (sygn. akt II Ca 679/18) orzekł, że odszkodowanie ma odzwierciedlać wielkość poniesionej szkody, a nie koszt jej naprawy.

...
Czytaj więcej

SN odpowie, czy przysługuje zadośćuczynienie za zerwanie więzi wskutek trwałego uszczerbku spowodowanego błędem medycznym

Sąd Najwyższy podejmie uchwałę ws. przyznania zadośćuczynienia najbliższym członkom rodziny poszkodowanego z tytułu zerwania więzi rodzinnej wskutek doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego w wyniku błędu medycznego.

...
Czytaj więcej

Pytanie prawne dot. uznania świadczenia z umowy ubezpieczenia z UFK za świadczenie główne

W dniu 11 września 2019 r. Sąd Najwyższy odrzucił wniosek o wydanie uchwały ws. uznania świadczenia wypłacanego konsumentowi przez ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia z UFK za świadczenie główne.  

...
Czytaj więcej

SN: prezes spółki, który jako osoba fizyczna dokonuje skomplikowanych operacji finansowych, uznawany jest za profesjonalistę

Klient banku dokonujący skomplikowanych operacji finansowych, a zawodowo pełniący rolę prezesa spółki, może być uznany za profesjonalistę. W związku z tym, nie może korzystać on z praw przypisanych konsumentom.

...
Czytaj więcej

Przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody nie zawsze odpowiada za szkody powstałe na jego terenie

Związek miejsca nie przesądza jeszcze o istnieniu adekwatnego związku przyczynowego między ruchem przedsiębiorstwa a doznaną szkodą. Twierdzenie przeciwne prowadziłoby do zbyt dalekiego wniosku z punktu widzenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu.

...
Czytaj więcej

WSA: zasady odpowiedzialności odszkodowawczej zostały ustalone w KC. Miejscowe regulaminy nie mogą ich modyfikować

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 22 sierpnia 2019 r. (sygn. akt II SA/Go 405/19) orzekł, że rada gminy nie może modyfikować zasad odpowiedzialności odszkodowawczej uregulowanych w kodeksie cywilnym.

...
Czytaj więcej

SO: Miasto odpowiada za stan ulic, nawet jeśli ich oczyszczanie zleciło zewnętrznej firmie

Sąd Okręgowy w Łodzi orzekł, że władze miasta odpowiadają za szkody powstałe z powodu niedrożnego systemu kanalizacji i studzienek ściekowych. 

...
Czytaj więcej

SA: Bank zwróci przedsiębiorcy środki przelane na błędny numer konta

Przyjęcie, że omyłka, która była przyczyną odwołania zlecenia, ma charakter dyskwalifikujący dla powoda jako przedsiębiorcy zobowiązanego do dołożenia szczególnej staranności przy prowadzeniu swych spraw, prowadziłoby do kuriozalnych wniosków.

...
Czytaj więcej

SN o dopuszczalności badania prawidłowości merytorycznej decyzji UOKiK zaskarżonej jedynie w zakresie nałożonej kary

W dniu 10 września 2019 r. na rozprawie SN dokonał analizy kilku zagadnień prawnych przedstawionych mu w skardze kasacyjnej złożonej przez Prezesa UOKiK.

...
Czytaj więcej

SN: kontrola rozpoczyna się w momencie pokazania legitymacji osobom upoważnionym do reprezentowania spółki

Recepcjonista czy ochroniarz nie jest osobą czynną do dokonywania czynności prawnych zgodnie z art. 97 kc. Okazanie recepcjoniście legitymacji kontrolera UOKiK nie rozpoczyna przeszukania, ale okazanie jej osobom upoważnionym do reprezentowania spółki.

...
Czytaj więcej

TSUE: w razie wcześniejszej spłaty kredytu proporcjonalnemu obniżeniu ulegają wszystkie koszty z nim związane

Art.16 ust. 1 dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki należy interpretować że prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku jego wcześniejszej spłaty obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta.

...
Czytaj więcej

Ważne stanowisko SN w zakresie tzw. prawomocności rozszerzonej wpisów do rejestru postanowień umownych uznanych za niedozwolone

UOKiK może nakładać na przedsiębiorcę karę za stosowanie klauzul wpisanych do rejestru klauzul abuzywnych, jedynie w takich wypadkach, w których klauzula została wcześniej wpisana do rejestru na skutek postępowania w stosunku do tego samego przedsiębiorcy

...
Czytaj więcej

SN: o prowadzeniu działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego świadczy uzyskiwanie wynagrodzenia

Ubezpieczający nie może przyjmować wynagrodzenia od ubezpieczyciela w związku z przystąpieniem ubezpieczonych do zawartej przez niego umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek.

...
Czytaj więcej

SR: w polskim porządku prawnym nie ma podstaw do zadośćuczynienia za krzywdę z powodu opóźnienia lotu

W obecnie obowiązującym polskim systemie prawnym brak jest możliwości zasądzenia zadośćuczynienia z powodu nienależytego wykonania umowy przewozu lotniczego.

...
Czytaj więcej

SN: Ubezpieczyciel jest zobowiązany zwrócić koszty wykonania ekspertyz rzeczoznawcy

Poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC ppm. przysługuje od ubezpieczyciela zwrot kosztów prywatnej opinii rzeczoznawcy.

...
Czytaj więcej

TSUE: przewoźnik lotniczy nie odpowiada za opóźnienie lotu, jeśli powstało ono poza jego kontrolą i normalną działalnością

Obecność paliwa na jednym z pasów startowych lotniska, która doprowadziła do jego zamknięcia i w konsekwencji do dużego opóźnienia lotu, może zostać uznana za „nadzwyczajne okoliczności”.

...
Czytaj więcej

SN: pielęgniarka, udzielając pomocy w niebezpiecznym miejscu, przyczyniła się do powstania szkody w 30%

​Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 czerwca 2019 r. (sygn. akt II CSK 283/18) orzekł, że jeśli szkoda powstała z chęci udzielenia pomocy osobom trzecim, to poziom przyczynienia się do jej powstania należy ocenić na poziomie 30%.

...
Czytaj więcej

Pytanie prawne dot. uznania czynszu z najmu pojazdu zastępczego za szkodę

Sąd Okręgowy w Łodzi w postanowieniu z dnia 18 lipca 2019 r. skierował do Sądu Najwyższego zapytanie prawne dot. uznania zobowiązania do zapłaty czynszu z tytułu najmu pojazdu zastępczego za szkodę, za którą należy się odszkodowanie.

...
Czytaj więcej

Kierowca taksówki odpowiada za szkody wyrządzone przez pasażerów, jeśli nie zachował zasad bezpieczeństwa

Kierowca taksówki, który zatrzymał się w niedozwolonym miejscu, odpowiada za szkodę spowodowaną przez pasażerkę przy wysiadaniu z pojazdu.

...
Czytaj więcej

TSUE rozstrzygnie kwestię obowiązku ubezpieczenia porzuconych pojazdów przez władze samorządowe

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE zapytanie prejudycjalne dot. obowiązku ubezpieczenia niezdolnego do jazdy pojazdu przez władze samorządowe.

...
Czytaj więcej

SN: stopa życia w poszczególnych rejonach stanowi jedynie uzupełniające kryterium przy ustalaniu kwot zadośćuczynienia

Istotnym kryterium wysokości zadośćuczynienia nie może być okoliczność, że powód na stałe zamieszkuje w kraju, w którym stopa życiowa mieszkańców jest niższa niż w kraju, w którym doszło do wypadku.

...
Czytaj więcej

SO: profesjonalista nie może obarczyć klienta skutkami niewłaściwego zabezpieczenia mienia

Profesjonalista, który nie dołożył należytej staranności i nie zadbał o zapoznanie się z OWU, nie może tym uchybieniem obciążać swojego klienta.

...
Czytaj więcej

Uzasadnienie odmowy podjęcia uchwały przez SN w zakresie ustalania wysokości odszkodowania po naprawie pojazdu

​Sąd Najwyższy w dniu 7 grudnia 2018 r. odmówił podjęcia uchwały w kwestii sposobu ustalania wysokości odszkodowania w przypadku, gdy przed zakończeniem postępowania likwidacyjnego pojazd został naprawiony przez powoda.

...
Czytaj więcej

SN: na wielkość doznanej krzywdy wpływa wiele czynników, nie tylko uszczerbek na zdrowiu

Sąd, orzekając o rozmiarze doznanej krzywdy i cierpienia poszkodowanego, nie powinien kierować się jedynie oszacowanym uszczerbkiem na zdrowiu ale też innymi elementami, np. wiekiem.

...
Czytaj więcej

SR: zarządca basenu odpowiada za skutki wypadku, nawet jeśli spełnił normy bezpieczeństwa

Skoro basen jest wprowadzany w ruch za pomocą sił przyrody, to za skutki zdarzenia, do jakiego doszło na obiekcie, odpowiada jego zarządca, a w tym przypadku miasto.

...
Czytaj więcej

SA: kolarz szosowy poruszający się bez kasku ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą podczas treningu

Zachowanie powoda, polegające na nienależytym wyborze drogi na trening kolarstwa szosowego, nienależytej obserwacji przedpola jazdy oraz braku kasku ochronnego, należy zakwalifikować jako skrajną lekkomyślność, co spowodowało 50% przyczynienie się.

...
Czytaj więcej

SO: niezrozumiałe postanowienia zawarte w OWU należy tłumaczyć na korzyść ubezpieczonego

Nie przynosi zamierzonego skutku powoływanie się przez zakład ubezpieczeń na wyłączenia odpowiedzialności zawarte w nieprecyzyjnie sformułowanym OWU.

...
Czytaj więcej

TSUE: Przewoźnik lotniczy, który przyjął rezerwację, odpowiada za opóźnienia wszystkich przewoźników w locie transferowym

TSUE orzekł, że w przypadku lotu transferowego przewoźnik, który dokonał rezerwacji i zrealizował pierwszy lot z kraju UE, odpowiada za ewentualne opóźnienia, jakie pojawiły na dalszym etapie podróży, nawet poza UE.

...
Czytaj więcej

SR: kwota odszkodowania powinna uwzględniać pełny koszt zakupu oryginalnych części i robocizny

Jeśli poszkodowany żąda od zakładu ubezpieczeń świadczenia pieniężnego, to nie można obniżać go przez uwzględnienie hipotetycznych rabatów przewidzianych w przypadku wykonania naprawy.

...
Czytaj więcej

SO: ZU zwróci koszty leczenia w niepublicznym systemie zdrowia, jeśli przynosi ono efekty

Poszkodowana, która była konsultowana przez lekarzy poza systemem NFZ, może domagać się zwrotu poniesionych wydatków, skoro było to uzasadnione jej stanem zdrowia.

...
Czytaj więcej

SO: ubezpieczyciel zapłaci za wyciek oleju silnikowego na drogę

Wyciek oleju silnikowego spowodował uszkodzenie mienia (nawierzchni drogi), tym samym koszt uprzątnięcia drogi ostatecznie ponoszony jest przez ubezpieczyciela w ramach umowy OC sprawcy.

...
Czytaj więcej

SN: odmowa podjęcia uchwały dot. kosztu udzielenia wyceny naprawy na zlecenie firmy windykacyjnej

SN składu trzech sędziów w postanowieniu z dnia 14 czerwca 2019 r. (sygn. akt III CZP 33/18) odmówił podjęcia uchwały ws. zaliczenia do odszkodowania kosztu sporządzenia, na zlecenie podmiotu zajmującego się skupywaniem wierzytelności, prywatnej opinii.

...
Czytaj więcej

SA: zadośćuczynienie za zerwaną więź rodzinną przysługuje nawet, jeśli żałoba przebiegła prawidłowo

Osierocone dziecko doznaje dużego uszczerbku w życiu, nawet jeśli w okresie żałoby nie korzystało ze wsparcia psychologa. To, że ojciec powoda zginął w wypadku komunikacyjnym kilkanaście lat temu, nie uzasadnia obniżenia należnego mu zadośćuczynienia.

...
Czytaj więcej

SN: pośrednicy odszkodowawczy mogą otrzymywać wynagrodzenie ustalane jako odsetek zasądzonej kwoty

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 czerwca 2019 r. (sygn. akt I NSNC 7/19) orzekł, że w polskim systemie dopuszcza się umowę regulującą wynagrodzenia pełnomocnika przez jej podniesienie do kwoty zasądzonej przez sąd na rzecz powoda.

...
Czytaj więcej

SN: stwierdzenie przyczynienia się do powstania szkody nie determinuje obniżenia zadośćuczynienia

Decyzja o obniżeniu odszkodowania jest uprawnieniem sądu, a rozważenie wszystkich okoliczności danej sprawy, w wyniku konkretnej i zindywidualizowanej oceny, jego powinnością.

...
Czytaj więcej

SN: ubezpieczyciel zwróci koszty sporządzania ekspertyz

Nabywcy - w drodze przelewu - wierzytelności o odszkodowanie za szkodę komunikacyjną przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot uzasadnionych kosztów ekspertyzy zleconej osobie trzeciej.

...
Czytaj więcej

Pomyłka przy sporządzaniu wypowiedzenia umowy o pracę może być kosztowna

Sąd Najwyższy w rozstrzygnięciu z 25 kwietnia 2019 r. (I PK 19/18) przypomniał o konieczności określania przyczyny wskazanej w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę w sposób precyzyjny i zgodny z prawdą.

...
Czytaj więcej

SR: 10 tys. zł zadośćuczynienia za niezrealizowanie usługi assistance turystycznego

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu (sygn. akt I C 845/18) orzekł, że zakład ubezpieczeń musi wypłacić ubezpieczonemu turyście zadośćuczynienie za niezrealizowanie usługi assistance podczas zagranicznego urlopu.

...
Czytaj więcej

Wspólne obliczanie kwoty wolnej od podatku bankowego nie dotyczy podmiotów, których udziałowcem jest spółka zagraniczna

Zakłady ubezpieczeń kontrolowane przez zagraniczny podmiot nie muszą się dzielić kwotą wolną od podatku od aktywów niektórych instytucji finansowych. W takich sytuacjach należy mówić o powiązaniu a nie zależności.

...
Czytaj więcej

WSA: Ubezpieczyciel nie poniesie solidarnej odpowiedzialności za omyłkowo przesłane świadczenie na rachunek VAT

Należność z tytułu regresu ubezpieczeniowego, wpłacona przez dłużnika na rachunek VAT towarzystwa ubezpieczeń, nie powoduje solidarnej odpowiedzialności za podatek ubezpieczonego.

...
Czytaj więcej

SN: niejednoznaczne klauzule należy interpretować na korzyść ubezpieczonego, nawet jeśli jest to profesjonalny podmiot

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 kwietnia 2019 r. (sygn. akt I CSK 321/18) orzekł, że nieprecyzyjnie sformułowane klauzule umowy należy interpretować na korzyść ubezpieczonego, nawet jeśli jest on podmiotem profesjonalnym.

...
Czytaj więcej

SN: przyczynienie się poszkodowanego zmniejsza kwotę wskazaną w powództwie

Sąd, podzielając zarzut przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody, odnosi się do żądania pozwu i odpowiednio zmniejsza zasądzone zadośćuczynienie, obowiązany jest jednak uwzględnić ograniczenie roszczenia z tej przyczyny, wskazane w pozwie.

...
Czytaj więcej

TSUE: podmiot może być ukarany podwójnie za to samo naruszenie

Zasada ne bis in idem nie sprzeciwia się temu, aby krajowy organ ochrony konkurencji nałożył na przedsiębiorstwo, w ramach jednej i tej samej decyzji, dwie grzywny – jedną za naruszenie krajowego prawa konkurencji, a drugą – za naruszenie art. 82 WE.

...
Czytaj więcej

SA: Świadczenia odszkodowawcze powinny pokrywać jedynie skutki zdarzeń, a nie nasilone objawy wcześniejszych schorzeń

Długotrwałe leczenie powódki nie wynikało jedynie z wypadku komunikacyjnego, a z nasilenia się innych zwyrodnień kręgosłupa. Poszkodowana powinna dokładnie wykazać i skalkulować koszty poniesione z tytułu zdarzenia ubezpieczeniowego.

...
Czytaj więcej

SN: zakład ubezpieczeń musi wypłacić odszkodowanie, nawet jeśli pojazd został sprzedany

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 kwietnia 2019 r. (sygn. akt II CSK 100/18) orzekł, że zakład ubezpieczeń musi zwrócić właścicielowi ubezpieczonego pojazdu koszt naprawy, nawet jeśli doszło do sprzedaży auta.

...
Czytaj więcej

SA: gmina z powodu niewłaściwego oznakowania drogi odpowiada za wypadek, nawet jeśli kierowca przekroczył prędkość

Nadmierna prędkość, z jaką poruszał się powód, stanowi współprzyczynę zdarzenia drogowego, a za jego wystąpienie odpowiada gmina, która dopuściła się nieprawidłowości we właściwym oznaczeniu niebezpiecznego odcinka drogi.

...
Czytaj więcej

SN: roszczenie regresowe powstaje i podlega ocenie według stanu prawnego z chwili wypłaty odszkodowania

Sąd Najwyższy w uchwale składu 3 sędziów z dnia 28 marca 2019 r. orzekł, że roszczenie regresowe zakładu ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia OC ppm. powstaje i podlega ocenie według stanu prawnego obowiązującego w chwili wypłaty odszkodowania.

...
Czytaj więcej

SOKiK uchylił decyzję Prezesa UOKiK ws. dystrybucji ubezpieczeń na życie z UFK

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił decyzję Prezesa UOKiK ws. praktyk Open Finance S.A. w zakresie dystrybucji ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

...
Czytaj więcej

SN: na wysokość zadośćuczynienia z tytułu śmierci osoby bliskiej wpływa wiek poszkodowanego dziecka

Sąd Najwyższy orzekł, że o rozmiarze krzywdy małego dziecka doznanej wskutek śmierci matki decyduje pozbawienie udziału matki w jego życiu, rozwoju, dorastaniu i dojrzewaniu, a następnie jej obecności w dorosłym życiu dziecka.    

...
Czytaj więcej

SO: zadośćuczynienie za śmierć przysługuje w razie martwych narodzin

W razie śmierci nienarodzonego dziecka - zdolnego do życia poza organizmem matki - sąd może na podstawie 446 KC przyznać najbliższym członkom rodziny odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

...
Czytaj więcej

SA: brak oznakowania i zabezpieczenia różnicy poziomów powierzchni stanowi niedbalstwo

Dobre obyczaje i zasada dbałości o dobro osób trzecich nakazują takie urządzenie placu zabaw, żeby był bezpieczny nie tylko dla dzieci korzystających z możliwości zabawy, ale także dla osób przechodzących w pobliżu.

...
Czytaj więcej

SO: za nienależycie wykonaną umowę o usługę turystyczną należy się odszkodowanie i zadośćuczynienie

Sąd Okręgowy w Olsztynie w wyroku z dnia 19 grudnia 2018 r. (sygn. akt IX Ca 978/18) potwierdził, że umowa nie została należycie wykonana, biuro podróży powinno wypłacić turyście odszkodowanie za nieudany urlop.

...
Czytaj więcej

SN: zarządcy drogi trzeba wykazać zaniedbanie

Zarządca drogi odpowiada za skutki wypadku spowodowanego nierównościami na drodze, jeśli wykazane zostanie jego zaniedbanie w prawidłowym utrzymaniu nawierzchni.

...
Czytaj więcej

SO: obsługa lodowiska ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń spowodowanych przez agresywnych łyżwiarzy

Organizator ślizgawki powinien zadbać o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników obiektu oraz kontrolować zachowanie osób jeżdżących w sposób brawurowy. W przeciwnym razie ponosi odpowiedzialność za skutki wypadków, jakie oni spowodowali.  

...
Czytaj więcej

WSA: roszczenia z tytułu opóźnienia lub odwołania lotów nie przedawniają się

Brak regulacji dot. przedawnienia roszczeń z tytułu opóźnienia lotu w unijnym rozporządzeniu implikuje odpowiedzialność odszkodowawczą przewoźnika bez względu na datę wniesienia skargi pasażera.

...
Czytaj więcej

SA: bezprawne zaniechanie działania może stanowić przesłankę naruszającą dobra osobiste

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 grudnia 2018 r. orzekł, że strona wykazująca naruszenie jej dóbr osobistych bezprawnym działaniem lub zaniechaniem może żądać zadośćuczynienia bez konieczności określenia rozmiaru poniesionego uszczerbku.

...
Czytaj więcej

SN: Poszkodowany nie może ponosić odpowiedzialności za przedłużającą się naprawę samochodu spowodowaną obiektywnymi przyczynami

Odpowiedzialność ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego obejmuje także celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki, poniesione przez poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego w okresie przedłużającej się naprawy.

...
Czytaj więcej

SA: umowa ubezpieczenia dla swej ważności nie wymaga zachowania formy szczególnej

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 24 września 2018 r. (sygn. akt VI ACa 602/17) orzekł, że agent ubezpieczeniowy działał w granicach i na podstawie pełnomocnictwa ubezpieczyciela (...)

...
Czytaj więcej

SR: właściciel obiektu ma obowiązek utrzymywania go w należytym stanie technicznym

Właściciel obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować go w sposób zgodny z przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości.

...
Czytaj więcej

ETPC: weryfikacja roszczeń poszkodowanego jest obowiązkiem zakładu ubezpieczeń

ETPC uznał, że towarzystwo ubezpieczeń może korzystać z usług prywatnego detektywa w celu weryfikacji roszczeń zgłaszanych przez poszkodowanego. Jak wskazał ETPC, praktyka ta nie stanowi naruszenia prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

...
Czytaj więcej

SN podtrzymał 10-letni termin przedawnienia roszczeń z UFK

SN w postanowieniu z dnia 30 stycznia 2019 r. odmówił podjęcia uchwały w zakresie terminu przedawnienia roszczeń o wypłatę części świadczenia wykupu zatrzymanego przez ubezpieczyciela na podstawie niedozwolonych postanowień umownych.

...
Czytaj więcej

Przełomowy wyrok dla działalności call center

Zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne nie jest zabronione wykonywanie połączeń na losowo wybrane numery abonentów bez ich uprzedniej zgody w celu odebrania od nich zgody na przedstawienie oferty marketingowej.

...
Czytaj więcej

SO: na wysokość kwoty zadośćuczynienia mają wpływ powstałe ograniczenia w życiu osoby poszkodowanej

Brak możliwości realizacji planów życiowych, takich jak samodzielna jazda samochodem, która daje oczywiste poczucie samodzielności, wręcz wolności, uzasadnia przyznanie osobie poszkodowanej zadośćuczynienia.

...
Czytaj więcej

SN: świadczenia z umów OC są wypłacane ubezpieczonym po naprawieniu szkody

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest odmianą umowy na rzecz osoby trzeciej. Jej treść wskazuje, że ubezpieczony do czasu zaspokojenia roszczeń osoby trzeciej nie może domagać się od ubezpieczyciela świadczenia na swoją rzecz.

...
Czytaj więcej

SO: kierowcy odpowiadają za skutki zdarzeń, do jakich doszło z powodu nadmiernej prędkości

Kierujący pojazdem na drodze publicznej z istoty stwarza zwiększone zagrożenie dla uczestników ruchu, stąd zwiększona została odpowiedzialność posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody związane z ruchem tego pojazdu, wyrażona w Kodeksie cywilnym.

...
Czytaj więcej

SN zarejestrował kolejne zapytania prawne ad. ubezpieczeń

Do Sądu Najwyższego wpłynęły dwa zapytania prawne z zakresu ubezpieczeń. Wątpliwości sądów apelacyjnych obejmują kwestie obniżania kwot odszkodowań i ważności umów ubezpieczenia na życie z UFK oraz dystrybucji tych produktów.

...
Czytaj więcej

SO: właściciel posesji nie ponosi odpowiedzialności za szkody przy wykonywaniu prac przez fachowca

Niedbalstwo sprawcy szkody polega na niedołożeniu staranności, niezbędnej do uniknięcia skutku, którego sprawca nie planował wywołać. Jest to tzw. wina nieumyślna.

...
Czytaj więcej

SO: przez ruch przedsiębiorstwa należy rozumieć każdą jego działalność

Szkody wyrządzone przez ruch przedsiębiorstwa stanowią te będące skutkiem użycia sił przyrody i pozostające w związku przyczynowym z niebezpieczeństwem wynikającym z zastosowania tych sił oraz pozostające w związku tylko z samym ruchem przedsiębiorstwa.

...
Czytaj więcej

SN odmówił podjęcia uchwał ws. odszkodowań za szkody częściowe w pojazdach

W dniu 7 grudnia 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów postanowił odmówić podjęcia uchwały w czterech zapytaniach prawnych odnoszących się do problemu ustalania wysokości odszkodowania w przypadku szkód częściowych w pojazdach.

...
Czytaj więcej

SN: termin przedawnienia roszczeń z umów ubezpieczenia na życie z UFK został określony w art. 118 KC

W umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym roszczenie o wypłatę wartości wykupu ubezpieczenia, nie stanowiącej kosztów udzielonej ochrony ubezpieczonej, przedawnia się w terminie określonym w art. 118 k.c.

...
Czytaj więcej

SN: pracodawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 kwietnia 2018 r. (sygn. akt II CSK 392/17) orzekł, że pracodawca jest zobowiązany zapewnić osobie fizycznej wykonującej dla niego pracę bezpieczne warunki pracy (...)

...
Czytaj więcej

SN: wcześniejsza naprawa pojazdu nie ma wpływu na wysokość odszkodowania

SN odmówił podjęcia uchwały w zakresie zagadnienia prawnego dot. sposobu szacowania wysokości odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody częściowej w pojeździe, jeśli poszkodowany dokonał naprawy przed zakończeniem procesu likwidacji szkody.

...
Czytaj więcej

Klauzule nr 7332 i 7333.  Sposób szacowania wartości ubezpieczanego pojazdu

"W sytuacji, gdy suma ubezpieczenia nie została ustalona w zgodzie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Autocasco, za wartość rynkową pojazdu w trakcie okresu ubezpieczenia przyjmuje się wartość rynkową z dnia zawarcia umowy ubezpieczania..."

...
Czytaj więcej

SA: 16-latka jest w stanie ocenić konsekwencje swego zachowania

Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł, że od 16-latki można oczekiwać rozumienia następstw niewłaściwego zachowania na drodze. W związku z czym, można stwierdzić o przyczynieniu się nieletniej do powstania szkody.

...
Czytaj więcej

SO: gmina ponosi odpowiedzialność za niezapewnienie bezpieczeństwa uczniom

Obowiązek nadzoru nad uczniami polega na stosowaniu wszelkiego rodzaju środków przez nauczycieli, a w szczególności poprzez zapewnienie możliwości reagowania na niewłaściwe zachowania.

...
Czytaj więcej

Przedsiębiorca jest zobowiązany do zadbania o bezpieczeństwo klientów

Przedsiębiorca musi zadbać o bezpieczne wejście do lokalu, jednak brak zachowania wymaganej ostrożności przez klienta skutkuje jego przyczynieniem się do powstania szkody.

...
Czytaj więcej

SN: nie każde naruszenie dobra osobistego w postaci więzi rodzinnej uzasadnia przyznanie zadośćuczynienia

O naruszeniu więzi pomiędzy osobami w sposób uzasadniający roszczenie o zadośćuczynienie można mówić jedynie w okolicznościach wyjątkowych, w których doszło nie do faktycznej niemożliwości nawiązania i utrzymywania kontaktu.

...
Czytaj więcej

SA: ZU ma prawo do potrącenia z wartości wykupu opłat i kosztów związanych z zawarciem umowy

Uznanie postanowienia umownego dot. wskaźnika wykupu za abuzywne nie powoduje, że spółka traci uprawnienia do pobrania od klientów kosztów, jakie poniosła w związku z zawarciem umowy.

...
Czytaj więcej

WSA: brak danych ubezpieczanych członków zarządu na polisie nie powoduje powstania po ich stronie przychodu

Jeśli w umowie ubezpieczenia członków zarządu osoby podlegające ochronie nie zostały wymienione z imienia i nazwiska, to po ich stronie nie powstaje obowiązek podatkowy.

...
Czytaj więcej

SO: pozytywne wyniki przeglądów technicznych nie zwalniają zarządzających z dbania o bezpieczeństwo użytkowników budynku

Brak zagrożenia czy ryzyka katastrofy budowlanej, stwierdzony w wyniku regularnych badań technicznych, nie zwalnia osób zarządzających placówką z obowiązku dbania o bezpieczeństwo użytkowników obiektu.

...
Czytaj więcej

SA: jedynie gdy suma zadośćuczynienia została rażąco wygórowana lub zaniżona może nastąpić jej korekta

Korekta wielkości świadczenia zasądzonego przez sąd niższej instancji w ramach kontroli instancyjnej może nastąpić jedynie wyjątkowo, gdy kwota przyznana pokrzywdzonemu nie odpowiada warunkom terminu „odpowiednia suma”.

...
Czytaj więcej

SO: okoliczność zakończenia procesu leczenia poszkodowanego wpływa na zmniejszenie wysokości zadośćuczynienia

Zadośćuczynienie ma mieć przede wszystkim charakter kompensacyjny, wobec czego jego wysokość nie może stanowić zapłaty symbolicznej, lecz musi przedstawiać ekonomicznie odczuwalną wartość.

...
Czytaj więcej

SA nie uwzględnił w zasądzonej sumie zadośćuczynienia wypłaconych przez ZUS jednorazowych odszkodowań

Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 18 lipca 2018 r. (sygn. akt III APa 12/18) orzekł, że jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy wypłacone przez pracodawcę nie podlega odliczeniu od zadośćuczynienia przysługującemu poszkodowanemu.

...
Czytaj więcej

SN: przy badaniu abuzywności postanowienia umownego należy brać pod uwagę okoliczności z chwili zawierania umowy

Sąd Najwyższy wydał uzasadnienie do uchwały składu siedmiu sędziów z dnia 20 czerwca 2018 r. W uchwale SN orzekł, że oceny, czy postanowienie umowne jest niedozwolone (art. 3851 § 1 k.c.), dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy.

...
Czytaj więcej

SN: podmiot rynku finansowego ma prawo udowadniać niezasadność roszczeń reklamacyjnych klientów po upływie terminu

Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie do uchwały z dnia 13 czerwca 2018 r. (sygn. akt III CZP 113/17). W uchwale SN orzekł, że podmiot rynku finansowego ma możliwość kwestionowania żądań klienta.

...
Czytaj więcej

TSUE: każdy zarejestrowany pojazd podlega ubezpieczeniu, nawet jeśli właściciel nie zamierza go użytkować

Pojazd, który nie został wyrejestrowany i jest zdolny do jazdy, powinien być objęty ubezpieczeniem OC, nawet jeśli jego posiadacz nie planuje go dalej użytkować.

...
Czytaj więcej

SR: za wypadek na oblodzonej powierzchni należy się odszkodowanie

Sąd Rejonowy w Kłodzku w wyroku z dnia 5 czerwca 2018 r. (sygn. akt I C 2323/15) orzekł, że poszkodowanej, która doznała urazu na skutek upadku na oblodzonej powierzchni, należy się odszkodowanie.

...
Czytaj więcej

SO: organizator turystyki ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych

Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z dnia 23 lutego 2018 r. (sygn. akt III Ca 1881/17) oddalił apelację od wyroku Sądu Rejonowego i zasądził zwrot kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym stronie, która wniosła o apelację.

...
Czytaj więcej

SA: propozycja zawarcia ugody, zmiany umowy czy zaproszenie do negocjacji nie stanowią reklamacji

Z definicji reklamacji wynika, że dotyczy ona pewnych nieprawidłowości, błędów z żądaniem ich usunięcia, naprawienia. A zatem propozycja zawarcia ugody, zmiany umowy, oferta czy zaproszenie do negocjacji nie stanowią reklamacji.

...
Czytaj więcej

SN: roszczenia wynikające z umów ubezpieczenia z UFK mają 10-letni okres przedawnienia

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 10 sierpnia 2018 r. (sygn. akt III CZP 13/18, III CZP 20/18 i III CZP 22/18) orzekł, że roszczenia z umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przedawniają się z upływem lat 10.

...
Czytaj więcej

SO: nie można także nakładać na użytkowników drogi wymogu przewidywania każdej możliwej do wystąpienia sytuacji na drodze

Sąd Okręgowy w Krakowie w wyroku z dnia 2 grudnia 2015 r. (akt I C 1846/12) oddalił powództwo przeciwko towarzystwu ubezpieczeń o zapłatę zadośćuczynienia za krzywdę doznaną wskutek wypadku komunikacyjnego.

...
Czytaj więcej

SA: uznanie nieważności ugody umożliwia dalsze dochodzenie roszczeń

Nieważna jest ugoda zawarta między zakładem ubezpieczeń a poszkodowaną, która w dacie jej podpisywania nie posiadała pełnej świadomości i swobody w podejmowaniu decyzji dot. wyrażenia swojej woli.

...
Czytaj więcej

SA: wyłączna wina poszkodowanego za spowodowanie wypadku wyłącza odpowiedzialność innych uczestników

Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 18 kwietnia 2018 r. (sygn. akt I ACa 235/17) orzekł, że wyłączna wina poszkodowanego wypadku wyłącza odpowiedzialność drugiego uczestnika zdarzenia i zakładu ubezpieczeń, w którym posiadał polisę OC ppm.

...
Czytaj więcej

SN: jazda bez zapiętych pasów powoduje 30% przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 marca 2018 r. (sygn. akt IV CSK 114/17) orzekł, że w przypadku ustalenia przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody, podstawową okolicznością wpływającą na miarkowanie wysokości odszkodowania jest wina obu stron.

...
Czytaj więcej

SA: nie można precyzyjnie zmierzyć i wycenić krzywdy osoby na skutek obrażeń ciała i rozstroju zdrowia w wyniku wypadku

Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 7 marca 2018 roku. (sygn. akt I ACa 553/17) uchylił zaskarżony wyrok i stwierdził, że apelacja pozwanych okazała się częściowo uzasadniona.

...
Czytaj więcej

Czy należne jest odszkodowanie za szkodę wyrządzoną w trakcie postoju?

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 kwietnia 2018 r. (sygn. akt II C 404/17) uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego.

...
Czytaj więcej

Wyroki sądowe ws. działalności UFG

Celem powstania UFG było zapewnienie większego bezpieczeństwa poszkodowanym w wypadkach spowodowanych przez podmioty nieposiadające ważnego ubezpieczenia. Jednak poszkodowani nie zawsze czują się usatysfakcjonowani decyzją UFG.

...
Czytaj więcej

Uchwała SN ws. roszczeń o zadośćuczynienie bliskich osoby poważnie poszkodowanej

Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 36/17), w której stwierdza, że sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu.

...
Czytaj więcej

SR: między powstałą szkodą a winą sprawcy musi nastąpić związek przyczynowy

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze w wyroku z dnia 25 kwietnia 2018 r. (sygn. akt I C 332/15) orzekł, że w opisywanej sprawie nie można przypisać winy pozwanemu. W związku z tym oddalił powództwo.

...
Czytaj więcej

SN wydał pierwszy wyrok przyznający zadośćuczynienie za zerwaną więź wskutek ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu

Roszczenie z art. 448 k.c., w sytuacji gdy nie doszło do śmierci poszkodowanego, będzie przysługiwać jedynie w okolicznościach wyjątkowych, w których dochodzi do faktycznej niemożności nawiązania i utrzymywania kontaktu właściwego dla więzi rodzinnej.

...
Czytaj więcej

SN: wykonanie postawień ugody pociąga za sobą wygaśnięcie stosunku prawnego

Wykonanie zobowiązania zmodyfikowanego ugodą prowadzi do wygaśnięcia stosunku prawnego łączącego strony ugody. W związku z tym, nie mogą powstać nowe roszczenia, wynikające z tych samych stosunków prawnych, co roszczenia już objęte ugodą.

...
Czytaj więcej

SN: prawo kierowania roszczeń regresowych przez UFG nie jest bezwarunkowe

SN orzekł, że nieubezpieczeni rolnicy, których syn uległ wypadkowi podczas wykonywania prac w gospodarstwie rolniczym, nie muszą zwracać pieniędzy wypłaconych poszkodowanemu przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

...
Czytaj więcej

SA: odmowa odpowiedzialności ZU w razie braku ważnych badań technicznych pojazdu nie jest sprzeczna z KC

Postanowienia umowy ubezpieczenia lub OWU, które nakładają na ubezpieczającego obowiązek zachowania rozsądnych środków ostrożności przy zabezpieczeniu mienia, nie są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

...
Czytaj więcej

SA: zakończenie okresu żałoby nie stanowi podstaw do obniżenia wysokości zadośćuczynienia

Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł, że okoliczność, że powództwo zostało zainicjowane po upływie kilkunastu lat od śmierci osoby bliskiej, nie może mieć istotnego znaczenia przy określaniu wysokości zadośćuczynienia.

...
Czytaj więcej

SOKiK: jednostronna zmiana warunków umownych przez spółkę jest dopuszczalna

Wprowadzanie przez spółkę jednostronnych zmian warunków umownych nie narusza dobrych obyczajów, ani nie godzi w zbiorowe interesy konsumentów.

...
Czytaj więcej

SN: badanie abuzywności postanowień umownych dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy

Sąd Najwyższy w uchwale w składzie 7 sędziów z dnia 20 czerwca 2018 r. (sygn. akt III CZP 29/17) orzekł, że oceny, czy postanowienie umowne jest niedozwolone (art. 385[1] ust. 1 k.c.), dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy.

...
Czytaj więcej

SN: niejasne postanowienia OWU powinny być interpretowane na korzyść ubezpieczającego

Konsekwencje postanowień OWU zawierających uregulowania niejasne, wieloznaczne, mylące i obiektywnie niezrozumiałe dla przeciętnego adresata ponosi ubezpieczyciel jako twórca wzorca umowy.

...
Czytaj więcej

SN odpowie na pyt. prawne dot. szacowania wartości szkody częściowej pojazdu

Do Sądu Najwyższego wpłynęło zagadnienie prawne dot. ustalania wysokości kosztów naprawy pojazdu, która została zrealizowana przed zakończeniem postępowania likwidacyjnego, tj. wypłatą odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia OC ppm.

...
Czytaj więcej

SN: podmiot rynku finansowego może kwestionować roszczenia klientów zawarte w reklamacji pomimo niezachowania terminu

​Regulacja zawarta w art. 8 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym nie wyłącza możliwości kwestionowania przez podmiot rynku finansowego zasadności roszczenia klienta.

...
Czytaj więcej

SN wydał pierwsze uzasadnienie uchwały dot. zadośćuczynienia dla najbliższych osób ciężko poszkodowanych

Wydane zostało uzasadnienie do uchwały z dnia 27 marca 2018 r., w której SN orzekł, że sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu.

...
Czytaj więcej

SN: odpowiedzialność odszkodowawcza wynika nie tylko z przepisów ustawowych ale też z zasad współżycia społecznego

Elementami porządku prawnego są również reguły określające zasady postępowania w społeczeństwie, z których mogą wypływać obowiązki określonego działania lub jego zaniechania nawet, gdy nie są one wprost wyrażone w ustawie.

...
Czytaj więcej

SO: ubezpieczyciel może być zobowiązany do wyrównania kosztu dzierżawy zniszczonego sprzętu

SO w wyroku z dnia 20 maja 2016 r. (sygn. akt I C 245/16) orzekł, że w celu zminimalizowania strat związanych z brakiem sprawnych urządzeń niezbędnych do wykonywania pracy, przedsiębiorca ma prawo wydzierżawić urządzenie zastępcze.

...
Czytaj więcej

TSUE: sprzedaż ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym stanowi pośrednictwo ubezpieczeniowe

Doradztwo finansowe dotyczące inwestowania kapitału w ramach pośrednictwa ubezpieczeniowego dotyczącego zawarcia umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym wchodzi w zakres stosowania dyrektywy 2002/92.

...
Czytaj więcej

SN: co należy uznać za koszty restytucji pojazdu

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 kwietnia 2018 r. (sygn. akt II CNP 43/17) orzekł, że za koszty restytucji samochodu do stanu sprzed wypadku należało uznać wydatki, jakie powódka miała ponieść w celu przywrócenia jego stanu sprzed wypadku.

...
Czytaj więcej

SR: ukończenie studiów nie przesądza o zakończeniu wypłat świadczeń rentowych

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze w wyroku z dnia 13 marca 2018 r. (sygn. akt I C 1379/17) orzekł, że obowiązek wypłacania renty alimentacyjnej nie jest powiązany z wiekiem dziecka, a jego możliwością samodzielnego utrzymania się.

...
Czytaj więcej

Doradzanie w zakresie produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych stanowi pośrednictwo ubezpieczeniowe

Szwedzki Sąd Najwyższy skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE pytania prejudycjalne. Zostały one zadane w dwóch sprawach dot. pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

...
Czytaj więcej

SN: zdarzenia uznane w prawie karny za przestępstwa mają 20-letni okres przedawnienia

Sąd Najwyższy w uchwale orzekł, że jeśli zdarzenie ubezpieczeniowe jest uznane za przestępstwo w prawie karnym, obowiązuje 20-letni okres przedawnienia.

...
Czytaj więcej

Trybunał Sprawiedliwości UE zajmie się swobodą zawierania umów na odległość

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 września 2017 r. (sygn. akt III SK 45/16) skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prawne dot. zawierania na odległość umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

...
Czytaj więcej

SN: prawo do udanego wypoczynku nie jest dobrem osobistym

Prawo do spokojnego wypoczynku nie jest dobrem osobistym, dającym się pomieścić w otwartym katalogu tych dóbr zawartym w art. 23 Kodeksu cywilnego.

...
Czytaj więcej

SN: czy ZUS jest zobowiązany poinformować UE o odmowie podlegania ubezpieczeniu?

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 maja 2018 r. (sygn. Akt II UK 150/17 i II UK 241/17) wydał dwa wyroki w sprawie poinformowania państwa UE o odmowie podlegania ubezpieczeniom i oddalił skargę kasacyjną.

...
Czytaj więcej

Rozprawa dot. nieudzielenia odp. na reklamację odbędzie się 13 czerwca br.

Sprawa dotyczy skutków nieudzielenia odpowiedzi na reklamacje przez instytucje finansową w ustawowym terminie. Na łamach beinsured pisaliśmy już o tej sprawie, ponieważ ma ona istotny wpływ na branżę ubezpieczeniową.

...
Czytaj więcej

SO: kiedy powstaje obowiązek naprawienia szkody?

Sąd Okręgowy w Gliwicach w wyroku z dnia 8 lutego 2018 r. (sygn. akt III Ca 1768/17) orzekł, że na wspólnocie mieszkaniowej ciąży obowiązek prawidłowego odbioru prac ze względu za niedbałą kontrolę.

...
Czytaj więcej

SA: wielkopowierzchowne sklepy ponoszą odpowiedzialność na zasadzie ryzyka

Dla prawidłowego funkcjonowania dużego obiektu handlowego niezbędne jest korzystanie z sił przyrody. Oznacza to, że tego typu przedsiębiorstwa ponoszą odpowiedzialność za zdarzenia na zasadzie ryzyka.

...
Czytaj więcej

SO: więź ze zwierzęciem może być uznana za dobro osobiste. Za jej zerwanie należy się zadośćuczynienie

Za dobro osobiste człowieka, podlegające ochronie na gruncie prawa cywilnego, może zostać uznana jego więź ze zwierzęciem, w szczególności z psem.

...
Czytaj więcej

Precedensowy wyrok Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 kwietnia 2018 r. (sygn. I CSK 470/17) uchylił zaskarżony wyrok w sprawie o wypłatę odszkodowania na skutek utraty towaru.

...
Czytaj więcej

SN: choroba zawodowa nie jest równoznaczna z wypłatą odszkodowania

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 maja 2016 r. (sygn. AktII UK 652/16) orzekł, że choroba zawodowa nie musi być bezpośrednią przyczyną śmierci i w takim przypadku nie należy się odszkodowanie.

...
Czytaj więcej

NSA oddalił skargę PZU na decyzję KNF dot. sankcji za wykonywanie działalności ubezpieczeniowej z naruszeniem prawa

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 kwietnia 2018 r. (sygn. akt II GSK 3767/17) oddalił skargę PZU SA dot. decyzji wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, nakładającej na spółkę karę pieniężną.

...
Czytaj więcej

SA: funkcja kompensacyjna zadośćuczynienia obejmuje zarówno cierpienia fizyczne jak i psychiczne poszkodowanego

Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 25 stycznia 2018 r. (sygn. akt I ACa 690/17) orzekł, że funkcja kompensacyjna zadośćuczynienia obejmuje zarówno cierpienia fizyczne jak i sferę psychiczną poszkodowanego, w tym dysfunkcje seksualne.

...
Czytaj więcej

Wniosek SO ws. rozporządzania wierzytelnością mającą swe źródło w klauzuli abuzywnej

Przelew przez konsumenta na przedsiębiorcę wierzytelności mającej źródło w niedozwolonym postanowieniu umownym nie wymaga do swej skuteczności uprzedniego stwierdzenia przez sąd niedozwolonego charakteru postanowienia umownego.

...
Czytaj więcej

SN rozstrzygnął w kwestii abuzywności klauzul dot. wartości wykupu. Rozprawa dot. reklamacji została odroczona

​Na wokandzie Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2018 r. znalazły się dwie sprawy ważne dla branży ubezpieczeniowej. 

...
Czytaj więcej

SN: Termin przedawnienia roszczeń z tytułu szkód spowodowanych przestępstwem wynosi 20 lat

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 sierpnia 2017 r. (sygn. akt II CSK 837/16) orzekł, że jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o jej naprawienie ulega przedawnieniu z upływem 20 lat.

...
Czytaj więcej

SO: stwierdzenie przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody nie przesądza automatycznie o obniżeniu odszkodowania

Stwierdzenie przyczynienia się poszkodowanego do powstania bądź zwiększenia szkody, nie powoduje automatycznego obowiązku obniżenia odszkodowania lub zadośćuczynienia.

...
Czytaj więcej

SR: Gmina odpowiada za zniszczenie pojazdu z powodu niewłaściwej nawierzchni drogi

Przedmiotem ubezpieczenia majątkowego może być każdy interes majątkowy, który nie jest sprzeczny z prawem i daje się ocenić w pieniądzu.

...
Czytaj więcej

SN: niedoręczenie OWU przystępującemu do ubezpieczenia grupowego skutkuje niemożnością powoływania się na zapisy

Potrzeba przekazania konsumentowi wszystkich postanowień umowy przed jej zawarciem manifestuje się szczególnie, gdy po stronie ubezpieczającego powstaje konflikt interesów związany z łączeniem roli ubezpieczającego i pośrednika ubezpieczeniowego.

...
Czytaj więcej

SN: Szkoda i krzywda mogą być wyrządzone pośrednim działaniem

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 grudnia 2017 r. (sygn. Akt II CSK 87/17) uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.

...
Czytaj więcej

Kto jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez czynniki atmosferyczne?

Sąd Okręgowy w Szczecinie w wyroku z dnia 9 lutego 2018 r. (sygn. akt III C 619/14) orzekł, że Spółdzielnia Mieszkaniowa odpowiada za zniszczenia samochodu przez kontener śmietnikowy, znajdujących się na jej terenie.

...
Czytaj więcej

SO: Poszkodowany powinien wynająć pojazd zastępczy według stawek typowych na rynku

Poszkodowany nie ma obowiązku szukania najtańszej oferty najmu pojazdu zastępczego, powinien jednak wybrać ofertę, która w danych realiach rynkowych będzie typowa, dopuszczalna i występująca na lokalnym rynku.

...
Czytaj więcej

Ukryty monitoring w miejscu pracy narusza prawo pracowników do poszanowania ich życia prywatnego

Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że monitorowanie pracowników hiszpańskiego supermarketu bez ich wiedzy stanowiło naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego pracowników.

...
Czytaj więcej

Do SN skierowano dwa pytania prawne dot. UFK

W dniach 26 i 27 lutego 2018 r. do Sądu Najwyższego wpłynęły dwa pytania prawne dotyczące okresu przedawnienia roszczeń o opłaty likwidacyjne dot. ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

...
Czytaj więcej

Nie będzie uchwały SN ws. zwrotu kosztów procesu, gdy pozwany ubezpieczyciel zrealizował roszczenia

W dniu 23 lutego 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów postanowił odmówić podjęcia uchwały w sprawie zwrotu kosztów procesu, gdy pozwany zakład ubezpieczeń zrealizował roszczenia przy pierwszej czynności procesowej, a powód cofnął pozew.

...
Czytaj więcej

SN: Brak drugiej pary kluczyków samochodowych to niedbalstwo

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 listopada 2017 r. (sygn. akt IV CSK 730/16) oddalił skargę kasacyjną w sprawie odmowy wypłaty odszkodowania skradzionego pojazdu, którego właściciel dopuścił się rażącego niedbalstwa.

...
Czytaj więcej

SN: Kwota zadośćuczynienia ma nie tylko rekompensować wielkość szkody ale również przynosić poszkodowanemu satysfakcję

Wysokość przyznanej sumy zadośćuczynienia powinna być tak ukształtowana, aby z jednej strony stanowiła odzwierciedlenie doznanego uszczerbku, zaś z drugiej była zauważalna i przynosiła poszkodowanemu satysfakcję.

...
Czytaj więcej

SN rozstrzygnie o terminie przedawnienia roszczeń w przypadku ubezpieczeń z UFK

W dniu 8 lutego 2018 r. do Sądu Najwyższego wpłynęło zapytanie prawne dotyczące terminu przedawnienia roszczeń o wypłatę świadczenia wykupu z ubezpieczenia na życie z UFK.

...
Czytaj więcej

Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie do uchwały dot. zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego

Wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego przekraczające koszty zaproponowane przez ubezpieczyciela są objęte odpowiedzialnością cywilną obowiązkowego OC, jeżeli ich poniesienie było celowe i ekonomicznie uzasadnione.

...
Czytaj więcej

SN zajmie się odszkodowaniami dla najbliższych za stany wegetatywne 27 marca br. 

27 marca 2018 r. Sąd Najwyższy odpowie na pytanie prawne Rzecznika Finansowego dotyczące zadośćuczynień dla rodzin ciężko poszkodowanych w wypadkach, pozostających w stanie wegetatywnym.

...
Czytaj więcej

SN odmówił podjęcia uchwały ws. odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone podczas naprawy pojazdu

SN w dniu 30 stycznia 2018 r. postanowił odmówić podjęcia uchwały ws. odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody osobowe, spowodowane podczas naprawy pojazdu w warsztacie.

...
Czytaj więcej

SA: Naruszenie dóbr osobistych w postaci więzi emocjonalnej obejmuje również pogrobowców

Do naruszenia dobra osobistego dziecka może dojść również wtedy, gdy więź rodzinna między dzieckiem a ojcem nie ma szansy powstać, z powodu śmierci ojca jeszcze przed urodzeniem dziecka.

...
Czytaj więcej

SN: korzystający z leasingowanego pojazdu posiada wszelkie uprawnienia dot. wad rzeczy

Sąd Najwyższy orzekł, że niemożliwość ustalenia powstania pożaru nie powinna prowadzić do wniosku wyłączającego odpowiedzialność z tytułu umowy ubezpieczenia, a więc rozstrzygnięcia na niekorzyść ubezpieczającego.

...
Czytaj więcej

SO: Zakład ubezpieczeń powinien przedstawić warunki najmu pojazdu zastępczego bezpośrednio po zgłoszeniu szkody

Zakład ubezpieczeń powinien przedstawić poszkodowanemu swoje warunki najmu samochodu zastępczego niezwłocznie po zgłoszeniu szkody, pod rygorem utraty możliwości późniejszych ingerencji w samodzielnie ukształtowane zasady najmu samochodu zastępczego.

...
Czytaj więcej

SA: za pomyłkę agenta ubezpieczeniowego odpowiada zakład ubezpieczeń, na rzecz którego działa

Sąd Apelacyjny w Poznaniu orzekł, że za szkodę wyrządzoną przez agenta ubezpieczeniowego w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych odpowiada zakład ubezpieczeń, na rzecz którego agent ubezpieczeniowy działa.

...
Czytaj więcej

SN: ubezpieczenia NNW pracowników można traktować jako ubezpieczenie na życie, jeśli obejmuje ryzyko śmierci

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków pracownika, które obejmuje również ryzyko śmierci, może być potraktowane jako ubezpieczenie na życie. W takiej sytuacji pracodawca jest zwolniony z zapłaty odprawy pośmiertnej.

...
Czytaj więcej

SOKiK prawie trzykrotnie obniżył karę za misselling nałożoną przez UOKiK

SOKiK obniżył wysokość kary nałożonej na Idea Bank SA przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z uznaniem praktyk spółki w zakresie sprzedaży ubezpieczeń na życie z UFK za naruszające zbiorowe interesy konsumentów.

...
Czytaj więcej

Zdaniem Sądu Najwyższego: firma nie uniknie składek działając w grupie kapitałowej

Sąd Najwyższy opublikował pełną treść wyroku zapadłego 3 października 2017 r. Dotyczy on zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla zleceniobiorców spółek powiązanych w ramach grupy kapitałowej.

...
Czytaj więcej

SN: Ubezpieczenie OC pracownika może zwolnić ze stosunku pracy

SN orzekł, że posiadanie przez pracownika ubezpieczenia OC zawodowego powoduje zwolnienie pracodawcy z odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek działalności pracownika. W związku z tym może on być zatrudniony w oparciu o umowę cywilnoprawną.

...
Czytaj więcej

SN: ubezpieczyciel może w ograniczonym zakresie dokonać odmowy wypłaty odszkodowania poszkodowanemu

Równowaga stron stosunku ubezpieczeniowego wymaga, aby ubezpieczyciel mógł w stosunku do poszkodowanego powoływać się na okoliczności ograniczające bądź wyłączające jego odpowiedzialność, istniejące w chwili powstania roszczenia o zapłatę odszkodowania.

...
Czytaj więcej

SO: Ubezpieczyciel zapłaci nawet za 130 dni najmu pojazdu zastępczego

SO orzekł, że ubezpieczyciel ponosi pełne koszty wynajęcia pojazdu zastępczego, w sytuacji, gdy poszkodowany w kolizji samochodowej nie posiada środków na naprawę auta, a postępowanie likwidacyjne przedłuża się z winy zakładu ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

SO: uchylenie się od odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzę wymaga zachowania staranności w nadzorze

Dowód braku winy dla wzruszenia domniemania z art. 431 ust. 1 Kodeksu cywilnego wymaga wykazania dochowania należytej staranności w nadzorze nad zwierzęciem, a więc dopełnienia obowiązków, jakie zależnie od sytuacji spoczywały na chowającym zwierzę.

...
Czytaj więcej

NSA: usługi lekarza oceniającego uszczerbek na zdrowiu nie są zwolnione z podatku VAT

NSA w wyroku z dnia 10 października 2017 r. (sygn. akt I FSK 498/14) orzekł, że usługi lekarza, który na rzecz zakładu ubezpieczeń ocenia uszczerbek na zdrowiu osób poszkodowanych, nie podlegają zwolnieniu z podatku VAT na mocy nowelizacji ustawy o VAT.

...
Czytaj więcej

SN: zgłoszenie wypadku przerywa bieg przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 października 2017 r. orzekł, że bieg przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody przerywa się także w przypadku, gdy zgłoszenia takiego roszczenia dokonała osoba poszkodowana, która nie jest stroną umowy ubezpieczenia OC.

...
Czytaj więcej

SN: Zakres odpowiedzialności TU obejmuje szkody wyrządzone przez psa rolnika. Uzasadnienie uchwały

Przepis art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych ma zastosowanie do szkód wyrządzonych przez psa wykorzystywanego przez rolnika użytkowo w gospodarstwie rolnym.

...
Czytaj więcej

SOKiK: Open Finance wprowadzał w błąd przy sprzedaży ubezpieczeń na życie z UFK

Rozpoznawana sprawa dotyczyła decyzji Prezesa UOKiK, który uznał, że przedsiębiorca naruszył zbiorowe interesy konsumentów, poprzez sposób w jaki informował o możliwości przystąpienia do umów ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK.

...
Czytaj więcej

ZU odpowiada za zdarzenia powstałe z powodu złej nawierzchni, nawet jeśli kierujący nie był uprawniony do prowadzenia pojazdu

Wyłączenie odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeń następuje, gdy wypadek drogowy został spowodowany przez ubezpieczonego nieposiadającego uprawnień lub miał miejsce w następstwie prowadzenia pojazdu bez uprawnień.

...
Czytaj więcej

Wnoszenie wielu identycznych pozwów dotyczących tej samej klauzuli abuzywnej to nadużycie prawa podmiotowego

W omawianej sprawie dziesięciu powodów, reprezentowanych przez tego samego pełnomocnika wystąpiło z dziesięcioma identycznie brzmiącymi pozwami o uznanie za niedozwolone postanowienia znajdującego się w regulaminie sklepu internetowego.

...
Czytaj więcej

SO: śmierć w wyniku ukąszenia przez osę to nieszczęśliwy wypadek

Sąd Okręgowy w Gdańsku w wyroku z dnia 21 lipca 2017 r. (sygn. akt I C 596/16) orzekł, że śmierć w wyniku ukąszenia przez osę mieści się w ramach definicji nieszczęśliwego wypadku.

...
Czytaj więcej

TSUE: centra usług wspólnych działające na rzecz zakładów ubezpieczeń nie są zwolnione z podatku VAT

Usługi świadczone przez niezależne grupy osób, których członkowie prowadzą działalność gospodarczą z zakresu ubezpieczeń niebędącą działalnością w interesie publicznym, nie korzystają ze zwolnienia z podatku VAT.

...
Czytaj więcej

SA: zmiana wysokości zadośćuczynienia przez Sąd II instancji jest możliwa tylko po stwierdzeniu naruszenia zasad jego przyznania

Skorygowanie przez Sąd drugiej instancji wysokości przyznanego zadośćuczynienia możliwe jest jedynie, gdy stwierdza się oczywiste naruszenie przez Sąd pierwszej instancji ogólnych zasad ustalania wysokości zadośćuczynienia.

...
Czytaj więcej

SA: nie każde roszczenie w związku z uszkodzeniem ciała musi zostać spełnione niezwłocznie

Specyfika roszczeń kierowanych do ubezpieczyciela OC sprawcy szkody zakłada, że przesunięciu daty wymagalności roszczenia, o co najmniej 30 dni od daty wezwania, towarzyszy obowiązek wyjaśnienia wszystkich okoliczności i wypłaty adekwatnego świadczenia.

...
Czytaj więcej

SO: sprzedaż uszkodzonego pojazdu uniemożliwia ustalenie wysokości odszkodowania

Sąd Okręgowy w Elblągu w wyroku z dnia 10 maja 2017 r. (sygn. akt I Ca 179/17) orzekł, że poszkodowany powinien uzyskać świadczenie pieniężne, którego wysokość będzie odpowiadać wartości utraconego majątku w dacie orzekania.

...
Czytaj więcej

TSUE: w przypadku lotu łączonego odległość liczy się bezpośrednio, bez uwzględnienia przesiadki

Odszkodowanie należne pasażerom w przypadku odwołania lub dużego opóźnienia lotu łączonego należy obliczać stosownie do mierzonej z lotu ptaka odległości pomiędzy lotniskiem miejsca wylotu a lotniskiem miejsca docelowego.

...
Czytaj więcej

Europejski Trybunał Praw Człowieka: nowe obowiązki pracodawców w zakresie monitoringu pracowników

W dniu 5 września 2017 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) orzekł, że pracodawcy mają prawo monitorować prywatną korespondencję pracowników pod warunkiem, że w sposób dostatecznie szczegółowy poinformują pracowników o stosowaniu takiego nadzoru.

...
Czytaj więcej

SA: odsetki za opóźnienie od zadośćuczynienia ubezpieczyciel wypłaci od daty wezwania go do zapłaty

​Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 14 czerwca 2017 r. (sygn. akt I ACa 43/17) orzekł, że odsetki za opóźnienie od przyznanego zadośćuczynienia ubezpieczyciel wypłaci od dnia wezwania go do zapłaty, a nie od daty wydania wyroku.

...
Czytaj więcej

SO: to od poszkodowanego zależy w jaki sposób i w jakiej kolejności nastąpi realizacja przysługującego mu odszkodowania

Poszkodowany w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia OC ma możliwość dochodzenia odszkodowania wedle swego wyboru od ubezpieczonego sprawcy szkody, od ubezpieczyciela lub obu z nich łącznie.

...
Czytaj więcej

SA: komis samochodowy zwróci klientowi koszty ubezpieczenia wadliwego auta

Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 29 czerwca 2017 r. orzekł, że komis samochodowy, który nie chce przyjąć z powrotem wadliwego auta, zobowiązany jest zwrócić klientowi koszty ubezpieczenia i utrzymania zakupionego wadliwego samochodu.

...
Czytaj więcej

SA: rażące niedbalstwo lekarza wyłącza odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń

Odpowiedzialność pozwanych kształtuje się in solidum: pozwanego lekarza na zasadzie winy, zaś pozwanego zakładu ubezpieczeń z umowy ubezpieczenia łączącej spółkę z ubezpieczonym (odpowiedzialność umowna).

...
Czytaj więcej

SN: ZU zwróci koszty najmu pojazdu zastępczego po wyższych stawkach, jeśli są one celowo i ekonomicznie uzasadnione

Wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego przekraczające koszty zaproponowane przez ubezpieczyciela są objęte odpowiedzialnością cywilną obowiązkowego OC, jeżeli ich poniesienie było celowe i ekonomicznie uzasadnione.

...
Czytaj więcej

SR: w kwestii nabycia lub utraty własności ma zastosowanie prawo państwa, w którym doszło do ww. czynności

Ponieważ w momencie nabywania pojazdu przez powoda znajdował się on na terenie Niemiec, to do oceny, czy doszło do zawarcia umowy pojazdu, zastosowanie winno znaleźć prawo niemieckie.

...
Czytaj więcej

SA: Gmina nie odpowiada za istnienie potencjalnego zagrożenia

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 19 maja 2017 r. (sygn. akt I ACa 1015/16) orzekł, że istnienie samego potencjalnego zagrożenia nie może być podstawą odpowiedzialności Gminy.

...
Czytaj więcej

SO: Postój pojazdu w warsztacie naprawczym oznacza wyłączenie pojazdu z ruchu

Naprawa pojazdu poza trasą ruchu, nie podczas postoju lub nawet w garażu, tzn. związana z wstawieniem go do warsztatu naprawczego oznacza wyłączenie takiego pojazdu z ruchu, nawet w szerokim znaczeniu tego pojęcia.

...
Czytaj więcej

SO: Zakład ubezpieczeń powinien zwrócić sprawcy szkody orzeczoną wobec niego nawiązkę

SO w Lublinie orzekł, że należy widzieć w nawiązce świadczenie mające za zadanie naprawić szkodę i w tym zakresie ubezpieczyciel powinien zwrócić sprawcy szkody orzeczoną wobec niego nawiązkę, uiszczoną przez niego na rzecz poszkodowanego.

...
Czytaj więcej

SA: Kwota zadośćuczynienia powinna być ekonomicznie odczuwalna przez poszkodowanych

Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł, że ze względu na funkcję kompensacyjną wysokość zadośćuczynienia powinna być ekonomicznie odczuwalna. W przeciwnym wypadku nie dojdzie do przywrócenia równowagi zakłóconej na skutek czynu niedozwolonego.

...
Czytaj więcej

SA: nie każda krzywda uzasadnia przyznanie zadośćuczynienia

W razie śmierci dochodzi do naruszenia dobra osobistego w postaci szczególnej więzi łączącej osobę pokrzywdzoną ze zmarłym, jednak nie przesądza to wymaganego skutku w postaci krzywdy, jako przesłanki odpowiedzialności sprawcy.

...
Czytaj więcej

SR: niespełnienie terminu rozpatrzenia reklamacji przez zakład ubezpieczeń skutkuje uznaniem jej za zasadną

Sąd Rejonowy w Koninie w wyroku z dnia 8 grudnia 2016 r. (sygn. akt I C 2299/16) orzekł, że termin na rozpatrzenie reklamacji przez zakład ubezpieczeń nie jest jedynie terminem objętym domniemaniem.

...
Czytaj więcej

SA: praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów jest stosowanie klauzul sprzecznych z prawem

Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł, że praktyką naruszającą zborowe interesy konsumentów jest postępowanie polegające na stosowaniu postanowień umownych sprzecznych z bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa.

...
Czytaj więcej

SN: Przedsiębiorstwo wprawiane w ruch siłami przyrody nie odpowiada za szkody wyrządzone przez nieznanych sprawców

Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów uznał, że prowadzący przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody nie odpowiada za szkodę, jeżeli nastąpiła ona z wyłącznej winy osoby trzeciej, choćby osoba ta nie została zidentyfikowana.

...
Czytaj więcej

SO: odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu OC ppm. nie obowiązuje w warsztacie samochodowym

SO w Częstochowie orzekł, że pojazd pozostawiony w warsztacie samochodowym jest wyłączony z ruchu, co oznacza, iż odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia OC ppm. nie obejmuje szkód spowodowanych przez ten pojazd.

...
Czytaj więcej

SA: obowiązkiem powodów jest określenie żądanych kwot odszkodowania i zadośćuczynienia oraz uzasadnianie ich przyznania

Skoro roszczenia z ust. 3 i ust. 4 art. 446 KC mają odrębny charakter, obowiązkiem powodów, chcących dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć najbliższego, było dokładne ich określenie poprzez wskazanie kwot każdego z nich i uzasadnienia.

...
Czytaj więcej

SA: zadośćuczynienie ustalane na podstawie natężenia cierpień i trwałego uszczerbku na zdrowiu

SA w wyroku z dnia 9 maja 2017 r. (sygn. akt I ACa 1160/16) orzekał, że wysokość zadośćuczynienia za szkody spowodowane wypadkiem należy ustalić na podstawie natężenia cierpień fizycznych i psychicznych oraz rozmiaru trwałego uszczerbku na zdrowiu.

...
Czytaj więcej

SA: zakład ubezpieczeń w szczególnych sytuacjach może wypłacić odszkodowanie z tytułu AC za pojazd pochodzący z kradzieży

Sąd Apelacyjny w Białymstoku orzekł, że umowa ubezpieczenia zawarta przez osobę niebędącą właścicielem może być skuteczna.

...
Czytaj więcej

Zadośćuczynieniem za zerwaną więź rodzinną z powodu stanu wegetatywnego zajmie się SN w składzie 7 sędziów

Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów w postanowieniu z dnia 21 kwietnia 2017 r. orzekł, że ustawodawca udzielił ochrony dobru osobistemu w postaci więzi rodzinnych tylko w razie zerwania ich przez śmierć.

...
Czytaj więcej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - niepełne wykonanie umowy może oznaczać obowiązek zwrotu prowizji przez agenta

Wyrok TSUE C-48/16 rozstrzygnął trwający w doktrynie spór dotyczący tego, czy niezawinione przez zleceniodawcę częściowe niewykonanie umowy uprawnia do żądania zwrotu części wypłaconej agentowi prowizji. Sam wyrok oparto o treść dyrektywy Rady 86/653/EWG.

...
Czytaj więcej

NSA: wypłaty odszkodowań od kancelarii odszkodowawczych podlegają opodatkowaniu

Od podatku dochodowego nie jest zwolnione odszkodowanie wypłacone przez kancelarię odszkodowawczą.

...
Czytaj więcej

SN: Zakres odpowiedzialności TU obejmuje szkody wyrządzone przez psa rolnika

SN w uchwale orzekł, że z tytułu ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie za szkody wyrządzone przez psa wykorzystywanego w gospodarstwie rolnym. Uchwała została podjęta na wniosek Rzecznika Finansowego.

...
Czytaj więcej

TSUE: agent ubezpieczeniowy odpowiada za częściowe niewykonanie umowy, w tym wcześniejsze rozwiązanie umowy ubezpieczenia

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 17 maja 2017 r. orzekł, że zakład ubezpieczeń może domagać się od pośrednika zwrotu części prowizji za częściowe niewykonanie umowy agencyjnej.

...
Czytaj więcej

SN: odszkodowanie z tytułu OC rolników przysługuje za szkodę wyrządzoną w związku z posiadaniem gospodarstwa

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC rolników przysługuje za szkodę wyrządzoną „w związku z posiadaniem” gospodarstwa rolnego, a zatem obejmuje swoim zakresem nie tylko skutki zdarzeń związanych z prowadzeniem gospodarstwa, lecz także jego zaniechaniem.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciel zapłaci za wypadek na lekcji WF-u

Sąd Okręgowy w Olsztynie w wyroku z dnia 22 marca 2017 r. (sygn. akt IX Ca 118/16) orzekł, że wypadek na lekcji wychowania fizycznego nie był wynikiem przypadkowego zdarzenia, lecz nastąpił z winy ubezpieczonej szkoły.

...
Czytaj więcej

SN: Podstawą ustalenia należnej powodowi kwoty zadośćuczynienia powinno być żądanie pozwu

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 marca 2017 r. (sygn. akt I CSK 213/16) orzekł, że podstawą ustalenia należnej powodowi kwoty zadośćuczynienia powinno być żądanie pozwu.

...
Czytaj więcej

Zakład ubezpieczeń nie musi zwrócić kosztów wynajmu pojazdu zastępczego przez poszkodowanego po wyższych stawkach

Jeśli poszkodowana miała możliwość i złożono jej ofertę skorzystania z tańszych usług najmu pojazdu zastępczego, z których nie skorzystała, to nie może kosztami tej decyzji obciążać zakład ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

SN: Pomoc finansowa osób trzecich dla poszkodowanego nie zwalnia sprawcy szkody od wypłaty odszkodowania

Okoliczność, iż osoba trzecia pomogła poszkodowanemu nie zwalnia zobowiązanego do naprawienia szkody od obowiązku uiszczenia odszkodowania.

...
Czytaj więcej

Stosowanie postanowień wpisanych do rejestru klauzul abuzywnych przez innego przedsiębiorcę może stanowić działanie bezprawne

Nie ma przeszkód, by stosowanie postanowień wzorców umownych o treści tożsamej z treścią postanowień uznanych za niedozwolone i wpisanych do rejestru klauzul abuzywnych mogło być uznane w stosunku do innego przedsiębiorcy za działanie bezprawne.

...
Czytaj więcej

SO: zawinionym zachowaniem może być działanie, jak i zaniechanie

Zawinionym zachowaniem, za które podmiotowi można przypisać odpowiedzialność deliktową na podstawie art. 415 Kodeksu cywilnego może być działanie, jak i zaniechanie.

...
Czytaj więcej

SN: więź rodzinna stanowi dobro osobiste; za jej zerwanie należy się zadośćuczynienie

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 lutego 2017 r. (sygn. akt V CSK 291/16) orzekł, że więź rodzinna z bliskimi osobami stanowi dobro osobiste, za zerwanie którego należy się zadośćuczynienie.

...
Czytaj więcej

SN: Restrukturyzacja pracodawcy a obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników nakłada na pracodawcę w treści art. 9 obowiązek zatrudnienia pracownika, z którym rozwiązał on stosunek pracy w ramach grupowego zwolnienia.

...
Czytaj więcej

Na poszkodowanym ciąży obowiązek wykazania, że brak nadzoru nad zwierzęciem przyczynił się do powstania szkody

Sąd Apelacyjny w Szczecinie orzekł, że na poszkodowanym ciąży obowiązek wykazania, że poniósł szkodę wyrządzoną przez zwierzę oraz, że to niedopełnienie obowiązków w nadzorze nad zwierzęciem było przyczyną poniesionych przez niego uszczerbków.

...
Czytaj więcej

Warunki przyznania odszkodowania po śmierci członka rodziny

Roszczenie z art. 446 ust. 3 Kodeksu cywilnego jest roszczeniem odszkodowawczym, mającym na celu naprawienie szkody majątkowej (inaczej mówiąc szkody policzalnej). Przesłanką warunkującą uwzględnienie roszczenia jest m.in. udowodnienie wysokości szkody.

...
Czytaj więcej

Przyczynienie się do szkody poszkodowanego wynika z jego zachowań, a nie zdarzeń od niego niezależnych

Art. 362 Kodeksu cywilnego, dotyczący przyczynienia się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody, ma zastosowanie do zachowań poszkodowanego, a nie zdarzeń od niego niezależnych.

...
Czytaj więcej

SA: każdorazowo należy ocenić, czy sporne postanowienie umowne spełnia przesłanki abuzywności

Gdy umowa zawiera postanowienie, które jest uznane za niedozwolone, to w sposób automatyczny nie prowadzi to do uznania, że jest ono niedozwolone i nie wiąże. Każdorazowo bowiem należy ocenić, czy spełnione zostały przesłanki przewidziane w art. 385 KC.

...
Czytaj więcej

SA: pozostawienie dokumentu pojazdu w samochodzie świadczy o rażącym niedbalstwie kierowcy

Obowiązek zabezpieczenia z należytą starannością poza pojazdem dokumentu pojazdu, jakim jest dowód rejestracyjny, nie został wykonany, skoro dowód został pozostawiony wewnątrz pojazdu i razem z nim ukradziony.

...
Czytaj więcej

SA: Zadośćuczynienie za śmierć ojca należy się małoletniej córce, mimo iż w chwili wypadku nie odczuła krzywdy

Brak jest podstaw do uznania, że rozmiar krzywdy małoletniej w wyniku śmierci ojca jest znikomy, tylko z tej przyczyny, że powódka była w chwili wypadku w takim wieku, iż nie jest w stanie świadomie przeżywać krzywdy.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego nie stanowi klauzuli niedozwolonej

Bank powinien przekazać składkę ubezpieczenia niskiego wkładu własnego osobom ją płacącym po zrekompensowaniu bankowi kosztów ubezpieczenia, chroniącego go przed ryzykiem związanym z brakiem wpłaty wymaganego wkładu własnego.

...
Czytaj więcej

SO: Zadośćuczynieniu podlegają także negatywne, przyszłe przeżycia poszkodowanego

Zrekompensowane muszą zostać także silne negatywne przeżycia powódki, powstałe wskutek zdarzenia ubezpieczeniowego, które będą utrzymywać się także w przyszłości, spełniając w ten sposób funkcję kompensacyjną szkody niemajątkowej.

...
Czytaj więcej

Zasadność zarzutu nieprawidłowego zachowania się poszkodowanego zależy od okoliczności zdarzenia

Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z dnia 16 maja 2016 r. (sygn. akt II C 424/15) orzekł, że w konkretnych okolicznościach nie można postawić zarzutu nieprawidłowego zachowania się powoda uzasadniającego obniżenie wysokości odszkodowania.

...
Czytaj więcej

Ryzyko inwestycyjne ponosi posiadacz ubezpieczenia za życie z UFK

Podstawą do ustalenia sumy, jakiej powód może się domagać w związku z wypowiedzeniem łączącej go z pozwanym umowy ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, może być wyłącznie suma wpłat uiszczonych przez powoda.

...
Czytaj więcej

WSA oddalił skargę TUW SKOK w sprawie kary pieniężnej

WSA oddalił skargę TUW SKOK na decyzję KNF w przedmiocie nałożenia na TUW SKOK kary pieniężnej za wykonywanie działalności ubezpieczeniowej z naruszeniem art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.

...
Czytaj więcej

Gwarancja ubezpieczeniowa w razie niewypłacalności biura podróży

Sąd Najwyższy orzekł, że Skarb Państwa nie jest zobowiązany do zwrotu marszałkowi województwa poniesionych przez niego kosztów zapewnienia klientom niewypłacalnego organizatora turystyki powrotu do kraju w razie niewypłacalności sumy gwarancyjnej.

...
Czytaj więcej

SN: Okres trzyletniego przedawnienia na złożenie pozwu o odszkodowanie lub zadośćuczynienie

Sąd Najwyższy orzekł, że okres trzyletniego przedawnienia na złożenie pozwu o odszkodowanie lub zadośćuczynienie biegnie od dnia, w którym poszkodowany uzyskał faktyczną wiedzę o osobie obowiązanej do naprawienia szkody.

...
Czytaj więcej

SN: Niemożność nawiązania więzi z niepełnosprawnym dzieckiem stanowi naruszenie dóbr osobistych rodziców

Sąd Najwyższy orzekł, że doprowadzenie czynem niedozwolonym do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dziecka, którego efektem jest niemożność nawiązania z nim typowej więzi rodzinnej, stanowi naruszenie dóbr osobistych matki.

...
Czytaj więcej

Organizator turystyki ma kategoryczny obowiązek poinformowania klienta o zmianach w imprezie

Obowiązek współdziałania stron umowy nakłada na spółkę (organizatora turystyki) powinność uprzedzenia klienta o zmianach, w tym zmianie godziny odlotu. Powinność ta przybiera charakter kategorycznego obowiązku.

...
Czytaj więcej

SN: Operator telekomunikacyjny, ponosi odpowiedzialność za telemarketing zleceniobiorcy bez zgody abonentów

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 lutego 2016 r. wypowiedział się na temat odpowiedzialności operatora komunikacyjnego, w sytuacji gdy podmiot prowadzący na jego zlecenie akcję marketingową, wykorzystuje dla celów marketingu bezpośredniego automatyczne...

...
Czytaj więcej

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkodę wyrządzoną przez dzikie zwierzę

Zachowanie pozwanego pracodawcy, takie jak brak odpowiednich szkoleń dla pracowników, niezapewnienie bezpiecznych warunków pracy czy niewypracowanie odpowiednich procedur, miało znaczenie sprawcze dla przebiegu zdarzenia na terenie przedsiębiorstwa.

...
Czytaj więcej

Świadczenie wykupu jest świadczeniem głównym umowy ubezpieczenia na życie z UFK

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 14 stycznia 2015 r. (sygn. akt V Ca 996/14) orzekł, że świadczenie wykupu w umowie ubezpieczenia na życie z UFK jest świadczeniem głównym.

...
Czytaj więcej

Dla kredytobiorców kosztem UNWW jest wyłącznie kwota składki

Kredytodawca nie może wychodzić z założenia, że z punktu widzenia konsumenta obojętnym jest treść umowy ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

...
Czytaj więcej

SN: Okres przedawnienia roszczeń z ubezpieczenia obowiązkowego jest liczony od ostatecznej decyzji ubezpieczyciela

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 października 2016 r. (sygn. akt IV CSK 44/16) orzekł, że okres przedawnienia roszczeń z ubezpieczenia obowiązkowego liczy się od ostatecznej decyzji zakładu ubezpieczeń w przedmiocie likwidacji szkody.

...
Czytaj więcej

Wyroki dot. wypłat rekompensat za szkody osobowe z tytułu ubezpieczenia OC (I C 475/12)

Sąd Okręgowy we Wrocławiu w wyroku z dnia 26 lutego 2015 r. (sygn. akt I C 475/12) zasądził od pozwanego zakładu ubezpieczeń kwotę 300 tys. zł rekompensaty dla poszkodowanego z tytułu ubezpieczenia OC.

...
Czytaj więcej

Wyroki dot. wypłat rekompensat za szkody osobowe z tytułu ubezpieczenia OC (I C 865/11)

SO we Wrocławiu zasądził ponad 980 tys. zł dla poszkodowanego w wypadku komunikacyjnych. W rozpoznawanej sprawie powód – pasażer - uległ wypadkowi komunikacyjnemu.

...
Czytaj więcej

Zadośćuczynienie za szkodę powstałą na nieoznakowanym terenie remontu chodnika

Brak odpowiedniego zabezpieczenia robót jak i niezachowanie elementarnej ostrożności przez powódkę doprowadziło do jej upadku i doznania przez nią uszczerbku na zdrowiu.

...
Czytaj więcej

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zdarzeniami przypadkowymi

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zdarzeniami przypadkowymi może być uznana wtedy, gdy ustawodawca jednoznacznie taką odpowiedzialność określonych osób przewiduje.

...
Czytaj więcej

SR: Zawinione jest każde zachowanie sprzeczne z regułami ostrożności przyjętymi w danym rodzaju działalności gosp.

Ostateczne ustalenie, jaka konkretna kwota odszkodowania jest „odpowiednia”, z istoty swej należy do sfery swobodnego uznania sędziowskiego opartego tak na całokształcie okoliczności sprawy, jak i na czytelnych kryteriach oceny.

...
Czytaj więcej

SN: granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela stanowi suma ubezpieczenia

W ubezpieczeniach majątkowych regułą powinno być świadczenie ubezpieczyciela w wysokości poniesionej szkody będącej skutkiem wypadku ubezpieczeniowego, a granicę odpowiedzialności powinna stanowić suma ubezpieczenia, odpowiadająca wysokości składki.

...
Czytaj więcej

Bank nie może przerzucać własnego ryzyka gospodarczego na klientów

Obciążanie dodatkowymi opłatami zmniejszającymi ryzyko prowadzonej przez bank działalności gospodarczej rażąco naruszało interesy konsumentów – powodów.

...
Czytaj więcej

Po kradzieży nie można zmienić wartości pojazdu

Ubezpieczyciel, godząc się na podaną przez ubezpieczonego wartość pojazdu, ponosi ryzyko, że bez względu na wszystko będzie musiał mu wypłacić w razie kradzieży pełną kwotę wskazaną w umowie.

...
Czytaj więcej

KC W ORZECZNICTWIE – Brak jakichkolwiek oświadczeń o odbytych chorobach osoby ubezpieczonej (art. 834 k.c.)

Nie ma zastosowania art. 834 Kodeksu cywilnego w sytuacji, gdy zmarły nie złożył żadnego oświadczenia co do odbytych chorób.

...
Czytaj więcej

KC W ORZECZNICTWIE – Obowiązek świadczenia przy zdarzeniu samobójstwa (art. 833 k.c.)

Pozostawanie przez ubezpieczonego w stanie po spożyciu alkoholu musi pozostawać w adekwatnym związku przyczynowym ze zdarzeniem skutkującym jego śmiercią.

...
Czytaj więcej

Dowód rażącego wygórowania stawek za wynajem pojazdu zastępczego spoczywa na ubezpieczycielu

Poszkodowany nie ma obowiązku poszukiwania warsztatów oferujących najniższe ceny prac naprawczych. To samo należy odnieść do obowiązku poszukiwania przez poszkodowanego firmy, oferującej najem pojazdu zastępczego.

...
Czytaj więcej

KC W ORZECZNICTWIE – Okoliczności zwiększające prawdopodobieństwo wypadku ubezpieczeniowego (art. 832 k.c.)

Przepisy Kodeksu cywilnego regulujące umowę ubezpieczenia, ilekroć wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność ubezpieczyciela na skutek zajścia okoliczności leżących po stronie ubezpieczającego lub ubezpieczonego, wymagają, aby okoliczności powyższe...

...
Czytaj więcej

KC W ORZECZNICTWIE – Wyznaczenie uposażonego (art. 831 k.c.)

Wyznaczenie uposażonego nie musi polegać na określeniu imiennym. Wystarczy określenie w sposób zapewniający identyfikację, np. wskazanie dzieci. Żadne względy nie wyłączają tu również dzieci poczętych już w chwili zajścia wypadku ubezpieczonego.

...
Czytaj więcej

KC W ORZECZNICTWIE – Rozwiązanie umowy ubezpieczenia (art. 830 k.c.)

Umowy zawarte na czas nieokreślony, mogą zostać rozwiązane w każdym czasie - takie uprawnienie dla konsumenta było przewidziane już od momentu zawarcia umowy, a wynika ono z treści art. 830 § 1 Kodeksu cywilnego.

...
Czytaj więcej

KC W ORZECZNICTWIE – Istota umowy ubezpieczenia na życie i dożycie (art. 829 k.c.)

Sąd Okręgowy w Krakowie orzekł, że istotą umowy ubezpieczenia na życie i dożycie jest uzyskanie świadczenia będącego wynikiem wieloletniego odkładania kapitału, które to świadczenie będzie przekraczało wartość wpłaconych pieniędzy.

...
Czytaj więcej

Postanowienie niedozwolone dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego w umowie kredytu. Bank odda pobrane składki.

Kwoty uiszczone przez kredytodawcę tytułem składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego stanowią świadczenie nienależne banku.

...
Czytaj więcej

KC W ORZECZNICTWIE – Granice odpowiedzialności ubezpieczyciela (art. 827 k.c.)

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 9 czerwca 2015 r. orzekł, że brak przedłożenia przez powoda żądanej dokumentacji nie może być uznany za rażące niedbalstwo, a co za tym idzie, ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty odszkodowania.

...
Czytaj więcej

KC W ORZECZNICTWIE - Obowiązek zmniejszenia szkody (art. 826 k.c.)

Art. 826 § 1 Kodeksu cywilnego jest przykładem potwierdzającym istnienie szerokiego obowiązku współdziałania stron umowy ubezpieczenia majątkowego, któremu to obowiązkowi zadośćuczynienie przez ubezpieczonego stwarza realną szansę ograniczenia zakresu...

...
Czytaj więcej

Brak odszkodowania za zderzenie z dzikim zwierzęciem

Pojawienie się pojedynczego dzikiego zwierzęcia, nie może być powodem stawiania znaków ostrzegawczych, a straty poniesione wskutek zdarzenia spowodowanego wtargnięciem na jezdnię dzikiego zwierzęcia mają charakter losowy.

...
Czytaj więcej

KC W ORZECZNICTWIE – Regres między ubezpieczycielami w przypadku „podwójnego ubezpieczenia” (art. 8241 k.c.)

Do regresu między ubezpieczycielami w przypadku tzw. ubezpieczenia podwójnego przy ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego stosuje się w drodze analogii przepis art. 8241 par. 2 Kodeksu cywilnego.

...
Czytaj więcej

Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za brak oryginalnych kluczyków pojazdu

Przed zakupem samochodu kupujący powinien dokonać weryfikacji sprawności nie tylko samego pojazdu, ale też wszystkich elementów stanowiących jego wyposażenie, w tym wszystkich kluczy.

...
Czytaj więcej

KC W ORZECZNICTWIE - Ograniczenie wysokości odszkodowania w następstwie zastrzeżenia zasady proporcji (art. 824 k.c.)

Obniżenie przez ubezpieczyciela - w wyniku zastosowania zasady proporcji - wysokości odszkodowania umówionej sumy ubezpieczenia może naruszać art. 824 § 1 Kodeksu cywilnego.

...
Czytaj więcej

KC W ORZECZNICTWIE – Zbycie przedmiotu ubezpieczenia (art. 823 k.c.)

Dokonanie przez ubezpieczającego cesji wierzytelności wynikającej z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, nie prowadzi do nabycia tej wierzytelności, jeżeli nie doszło do zdarzenia objętego ryzykiem ubezpieczeniowym.

...
Czytaj więcej

KC W ORZECZNICTWIE – Wyłączenie obowiązku zwrotu przez ubezpieczyciela świadczenia spełnionego jako środka karnego (822 k.c.)

W rozpoznawanej sprawie powód – sprawca śmiertelnego wypadku domagał się od pozwanego zakładu ubezpieczeń wypłaty zaległego świadczenia stanowiącego zadośćuczynienie dla rodzin poszkodowanych w wypadku na podstawie art. 46 § 1 Kodeksu karnego.

...
Czytaj więcej

Odpowiedzialność ubezpieczyciela za brak należytej staranności adwokata

Sąd Okręgowy w Łodzi orzekł, że zachowaniu adwokata, który wniósł pozew, pomimo, iż w podobnej sprawie zapadło orzeczenie odrzucające powództwo z powodu braku jurysdykcji krajowej, można przypisać wyłącznie brak należytej staranności w prowadzeniu sprawy.

...
Czytaj więcej

Odszkodowanie za szkody powstałe podczas podróży tramwajem

Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej.

...
Czytaj więcej

KC W ORZECZNICTWIE – Ubezpieczający zobowiązany jest do wykazania okoliczności kradzieży pojazdu (art. 821 k.c.)

W rozpoznawanej sprawie powód domagał się od pozwanego ubezpieczyciela zasądzenia kwoty 135.000 zł z ustawowymi odsetkami tytułem świadczenia ubezpieczeniowego z umowy autocasco samochodu, który został skradziony, gdy auto było użyczone zięciowi powoda.

...
Czytaj więcej

KC W ORZECZNICTWIE – Początek biegu przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela (819 k.c.)

Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela rozpoczyna się po przerwie od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie od ubezpieczyciela kończące postępowanie likwidacyjne oświadczenie o przyznaniu...

...
Czytaj więcej

KC W ORZECZNICTWIE - Dopuszczalność odmowy wypłaty świadczenia przez ubezpieczyciela (art. 818 k.c.)

Stosownie do art. 818 § 3 Kodeksu cywilnego konsekwencją niedopełnienia obowiązku zawiadomienia ubezpieczyciela o wypadku z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa może być odpowiednie zmniejszenie świadczenia przez ubezpieczyciela.

...
Czytaj więcej

Nie każde oddalenie sprawcy z miejsca zdarzenia może stanowić przesłankę do roszczenia regresowego

SR w Zgierzu orzekł, że ubezpieczyciel nie skorzysta z prawa regresu, jeśli sprawca szkody oddalił się po uprzednich bezskutecznych próbach skontaktowania się z właścicielem uszkodzonego pojazdu i pozostawieniu mu swoich danych.

...
Czytaj więcej

KC W ORZECZNICTWIE - Termin spełnienia świadczenia przez ubezpieczyciela (art. 817 k.c.)

Ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

...
Czytaj więcej

KC W ORZECZNICTWIE - Zwiększenie składki ubezpieczeniowej (art. 816 k.c.)

W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność...

...
Czytaj więcej

KC W ORZECZNICTWIE - Nieujawnione okoliczności nie zawsze zwalniają z odpowiedzialności ubezpieczyciela (art. 815 k.c.)

W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpił przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą polegającą na usługach transportowych oraz handlu maszynami i ciągnikami rolniczymi.

...
Czytaj więcej

KC W ORZECZNICTWIE – Odpowiedzialność ubezpieczyciela, a nieopłacenie składki (art. 814 k.c.)

Jeżeli zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki, a składka nie została zapłacona w terminie, zakład ubezpieczeń może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, zawiadamiając o tym jednocześnie ubezpieczającego...

...
Czytaj więcej

KC W ORZECZNICTWIE - Wygaśnięcie umowy ubezpieczenia przed terminem a zwrot składki (art. 813 k.c.)

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 września 2015 r. orzekł, że gdy umowa ubezpieczenia wygasa przed terminem, zakład ubezpieczeń nie może uzależnić wysokości zwracanej składki od innych czynników niż określony w Kodeksie okres ubezpieczenia.

...
Czytaj więcej

KC W ORZECZNICTWIE - Odstąpienie od umowy ubezpieczenia (art. 812 k.c.)

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 22 maja 2007 r. orzekł, że przedłużenie czasu trwania umowy na podstawie zawartego w niej zastrzeżenia nie może być utożsamiane z zawarciem nowej umowy, jeżeli zmianie nie uległy żadne jej postanowienia.

...
Czytaj więcej

Odpowiedzialność ubezpieczyciela za zniszczenie bagażu turysty

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za zniszczenie bagażu podróżnego w wyniku zdarzeń losowych czyli zdarzeń niezależnych od woli ubezpieczającego, które powodują uszczerbek w dobrach osobistych lub dobrach majątkowych po stronie ubezpieczającego.

...
Czytaj więcej

KC W ORZECZNICTWIE - Doręczenie ubezpieczającemu dokumentu ubezpieczenia (art. 809 k.c.)

Źródłem powstania stosunku prawnego ubezpieczenia jest umowa zawarta między zakładem ubezpieczeń a ubezpieczającym. Treść umowy ubezpieczenia należy interpretować w oparciu o złożony wniosek stanowiący ofertę zawarcia umowy określonej treści i polisę.

...
Czytaj więcej

KC W ORZECZNICTWIE – Legitymacja czynna ubezpieczonego (art. 808 k.c.)

Nawet w razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek przepisy art. 808 § 2 i art. 805 § 1 Kodeksu cywilnego nie sprzeciwiają się przeniesieniu ciężaru opłacania składek na ubezpieczonego, niebędącego stroną umowy ubezpieczenia.

...
Czytaj więcej

Odpowiedzialność odszkodowawcza właściciela drogi

Sąd Okręgowy w Sieradzu w wyroku z dnia 20 kwietnia 2016 r. (sygn. akt I Ca 130/16) orzekł, że odpowiedzialność odszkodowawcza wynika z zaniedbania właściciela drogi.

...
Czytaj więcej

Outsourcing w ubezpieczeniach nie zawsze bez VAT

WSA orzekł, że czynności koordynacji działań mających na celu określenie stopnia uszczerbku zdrowia po wypadku na rzecz ubezpieczyciela nie są zwolnione z VAT.

...
Czytaj więcej

KC W ORZECZNICTWIE – Nieważność postanowień OWU lub umów ubezpieczenia (art. 807 k.c.)

Strony dobrowolnej umowy ubezpieczenia mienia mogą skutecznie zastrzec w jej treści określone obowiązki, których wykonanie przez ubezpieczającego służyć ma ochronie uprawnionego interesu ubezpieczyciela zagrożonego zdarzeniem objętym ryzykiem...

...
Czytaj więcej

KC W ORZECZNICTWIE – Nieważność umowy (art. 806 k.c.)

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 6 stycznia 1992 r. (sygn. akt III CZP 132/91) uznał, że odpowiedzialność ubezpieczyciela powstaje dopiero od dnia następnego po zgłoszeniu budynku do ubezpieczenia.

...
Czytaj więcej

KC W ORZECZNICTWIE - Określenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem (art. 805 k.c.)

Przy braku ustawowej definicji pojęć "wypadku ubezpieczeniowego" i "zdarzenia objętego ubezpieczeniem" dla właściwego określenia, jakie zdarzenie zostało objęte ubezpieczeniem i czy jest ono tożsame z wypadkiem ubezpieczeniowym konieczne jest dokonanie...

...
Czytaj więcej

Pozostawienie dowodu rejestracyjnego w skradzionym samochodzie nie zawsze nosi znamiona rażącej niedbałości

Wszelkie wyłączenia odpowiedzialności powinny być zarówno w OWU jak i w umowie jednoznacznie i wyraźnie określone, tak, by ubezpieczający w chwili zawierania umowy wiedział jednoznacznie, jakie zdarzenia nie są objęte ubezpieczeniem.

...
Czytaj więcej

Poddanie się odpłatnemu zabiegowi zmniejsza zakres doznanej szkody

Poszkodowany, poddając się odpłatnemu zabiegowi, działa w celu zmniejszenia zakresu doznanej szkody. A zatem, poddając się zabiegowi wychodzi naprzeciw obowiązkowi przeciwdziałania zwiększeniu szkody.

...
Czytaj więcej

Odszkodowanie za zniszczenie sprzętu elektronicznego w samochodzie

Sąd Rejonowy w Bytowie w wyroku z dnia 4 grudnia 2015 r. (sygn. akt I C 27/15) orzekł, że ubezpieczyciel odpowiada z polisy autocasco za uszkodzenie sprzętu elektronicznego w pojeździe.

...
Czytaj więcej

Gdy nie przeprowadzono szczegółowej ankiety zdrowia, wyłączenia nie obowiązują

Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 21 marca 2016 r. orzekł, iż postanowienie umowne wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela nie obowiązuje, gdy ubezpieczyciel nie przeprowadzi szczegółowej ankiety medycznej dotyczącej ubezpieczonego.

...
Czytaj więcej

Szkoda z tytułu kosztów najmu samochodu zastępczego

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga orzekł, że szkodę z tytułu kosztów najmu samochodu zastępczego w ramach obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej stanowi średnia stawka najmu tej samej klasy samochodów co uszkodzony, na rynku właściwym.

...
Czytaj więcej

Opłaty likwidacyjne muszą być związane z rzeczywistymi kosztami rozwiązania umowy

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu w wyroku z dnia 25 maja 2016 r. (sygn. akt III Ca 9/16) orzekł, że nie można obciążać konsumenta opłatami likwidacyjnymi, których charakter, funkcja oraz mechanizm ustalania nie zostały wyjaśnione w OWU.

...
Czytaj więcej

Sąd obniżył wartość świadczenia za brak karty motorowerowej

Sąd Okręgowy w Radomiu w wyroku z dnia 8 września 2015 r. (sygn. akt I C 1653/13) orzekł, że brak karty motorowerowej ma istotne znaczenie przy ustaleniu przyczynienia się do wystąpienie wypadku.

...
Czytaj więcej

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2015 r.

Sąd Najwyższy orzekł, że instytucja finansowa nie musi pilnować, aby przystępujący do umowy konsument zapoznał się z ogólnymi warunkami kontraktu. Ma natomiast bezwzględny obowiązek mu je przed podpisaniem umowy przekazać.

...
Czytaj więcej

Nienależne odszkodowanie za zalanie mieszkania

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi w wyroku z dnia 2 czerwca 2016 r. (sygn. akt II C 365/15) orzekł, że nie zachodzi wina pozwanego nawet w najlżejszym stopniu w zachowaniu polegającym na niezakręceniu zaworu wody przed wyjazdem.

...
Czytaj więcej

Zadośćuczynienie za doznaną szkodę w wyniku wypadku przy pracy

Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu orzekł, że ubezpieczyciel odpowiedzialności cywilnej pracodawcy odpowiada za szkodę pracownika, gdyż nie zastosował się do podstawowych wymagań BHP.

...
Czytaj więcej

Ustalenie wysokości szkody przy uwzględnieniu zużycia technicznego budynku

Rozpoznawana sprawa dotyczyła ubezpieczonego, któremu wichura zerwała dach na budynku gospodarczym.

...
Czytaj więcej

Właściwość sądu przy zawieraniu ugody z ubezpieczycielem

W rozpoznawanej sprawie ugodę zdecydowali się zawrzeć powodowie, którzy wystąpili z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń o wypłatę odszkodowania za szkodę samochodu, do której doszło na parkingu.

...
Czytaj więcej

Zadośćuczynienie za szkodę zaistniałą w wyniku nieumyślnego uderzenie

Rozpoznawana sprawa dotyczyła poszkodowanej w wyniku nieumyślnego uderzenia drabiną. Kobieta wystąpiła z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń, domagając kwoty 8.000 zł tytułem zadośćuczynienia wraz z odsetkami.

...
Czytaj więcej

Odpowiedzialność za szkodę zaistniałą w wyniku ruchu przedsiębiorstwa

Rozpoznawana sprawa dotyczyła kobiety, która podczas wysiadania z tramwaju została popchnięta przez nieznanego pasażera i niefortunnie upadła na chodnik.

...
Czytaj więcej

Odszkodowanie za utratę pojazdu w wyniku oszustwa

Rozpoznawana sprawa dotyczyła roszczeń mężczyzny spowodowanych utratą pojazdu, którego był leasingobiorcą. Domagał się kwoty 84.536 zł tytułem odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami.

...
Czytaj więcej

Ustalenie wysokości zadośćuczynienia z uwzględnieniem wieku poszkodowanego

Doniosłą rolę w procesie ustalania wysokości zadośćuczynienia odgrywa wiek poszkodowanego, ponieważ intensywność cierpień z powodu kalectwa z reguły jest silniejsza u człowieka młodego.

...
Czytaj więcej

NSA: odszkodowanie należy się wszystkim podróżującym członkom rodziny

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 7 czerwca 2016 r. (I OSK 2184/14) orzekł, że odszkodowanie należy się każdemu członkowi rodziny z tytułu braku miejsca w samolocie dla jednego z nich.

...
Czytaj więcej

Zaliczenie wydatków za umowy ubezpieczenia do kosztów uzyskania przychodu

W przypadku wydatków za udzieloną przez firmę ubezpieczeniową gwarancję na podstawie umowy przekraczającej rok podatkowy stanowią one koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

...
Czytaj więcej

GDDKiA zapłaci odszkodowanie za szkodę spowodowaną brakiem znaku ostrzegawczego

Sąd Rejonowy w Gorlicach w wyroku z dnia 7 marca 2016 r. (sygn. akt I C 127/14) orzekł, że zarządca drogi będzie ponosił odpowiedzialność za wypadek komunikacyjny z udziałem dzikich zwierząt, o ile nienależycie oznakuje zagrożony odcinek.

...
Czytaj więcej

Współmierność zadośćuczynienia do doznanych krzywd

W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpiła poszkodowana, która w wyniku wypadku komunikacyjnego doznała ciężkich obrażeń ciała, narządów wewnętrznych oraz urazu mózgu.

...
Czytaj więcej

Brak odszkodowania za szkody potknięcia się przy wsiadaniu do autobusu

Sąd Okręgowy w Ostrołęce w wyroku z dnia 20 kwietnia 2016 r. (sygn. akt I C 698/15) orzekł, że dochowanie wszelkich możliwych staranności przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu w równym stopniu należy do samych zainteresowanych.

...
Czytaj więcej

Zadośćuczynienie za zdarzenie medyczne

Sąd Najwyższy uznał, że podmiot leczniczy, który nie przedstawił stanowiska odnoszącego się do wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego, może po wydaniu orzeczenia w wyniku żądania ponownego rozpatrzenia sprawy przedstawić propozycję odszkodowania...

...
Czytaj więcej

Towarzystwo odpowiada za szkodę wyrządzoną przez agenta

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 lutego 2016 r. (sygn. akt I CSK 85/15) orzekł, że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną klientowi przez agenta umyślnie.

...
Czytaj więcej

Prawo autorskie nie chroni pomysłów i idei

w wyroku z dnia 29 kwietnia 2016 r. (sygn. akt I CSK 257/15) orzekł, że wykorzystanie ogólnych koncepcji i pomysłów dotyczących projektu produktu czy usługi nie łamie praw autorskich.

...
Czytaj więcej

SN: podwójne OC obciąża obu ubezpieczycieli

Zakład, który wypłacił odszkodowanie z OC posiadacza pojazdu, ma regres o części odszkodowania od innego zakładu, jeśli też ubezpieczał ten pojazd.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego nie prowadzi do dysproporcji praw i obowiązków stron

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego chroniące interesy banku, a finansowane przez kredytobiorców, nie prowadzi do nieusprawiedliwionej dysproporcji praw i obowiązków stron umowy.

...
Czytaj więcej

NSA: Rzeczoznawca przy szacowaniu wartości działki musi sprawdzić przeznaczenie terenu

Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 29 kwietnia 2016 r. orzekł, że rzeczoznawca, wyceniając dla potrzeb odszkodowania zawłaszczoną nieruchomość, nie musi brać pod uwagę transakcji dotyczących działek drogowych.

...
Czytaj więcej

Właściciel posesji ponosi odpowiedzialność, jeśli na jej terenie przewaliło się drzewo

Sąd Okręgowy w Gliwicach w wyroku z dnia 9 marca 2016 r. orzekł, że z odpowiedzialności wspólnoty mieszkaniowej nie zwalnia nawet umowa o zarząd nieruchomości zawarta z innym podmiotem, jeśli w jej treści nie było zapisów o kontroli zdrowotności drzew.

...
Czytaj więcej

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 20 sierpnia 2015 r. 

Sąd Apelacyjny odniósł się do kwestii przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego podczas wykonywania czynności radcy prawnego, jak też w związku z wykonywaniem tych czynności.

...
Czytaj więcej

SN wyda rozstrzygnięcie w sprawie odszkodowań za hałas wokół lotniska

Właściciele nieruchomości położonych w strefie ograniczonego użytkowania lotnisk domagają się rekompensat za utratę wartości ich nieruchomości oraz niekorzystne warunki spowodowane hałasem.

...
Czytaj więcej

Spożywanie alkoholu na bulwarach wiślanych jest łamaniem prawa

Sąd Rejonowy w Warszawie - Śródmieście w wyroku z dnia 19 kwietnia 2016 r. orzekł, że Stołeczny Bulwar Flotylli Wiślanej jest ulicą, a więc miejscem, gdzie nie wolno pić alkoholu, uznając za winnego powoda spożywającego w tym miejscu alkohol.

...
Czytaj więcej

Przedawnienie roszczeń

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 maja 2009 r. (V CSK 444/08) odniósł się do niezwykle ważnej kwestii, jaką jest moment przerwania biegu przedawnienia.

...
Czytaj więcej

E-protokół nie jest dokumentem urzędowym

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 23 marca 2016 r. (sygn. akt III CZP 102/15) uznał, że papierowa transkrypcja nagrania z rozprawy sądowej nie jest dokumentem urzędowym.

...
Czytaj więcej

Świadczenie wyrównawcze i odszkodowanie dla agenta

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie o sygnaturze akt C-338/14 rozstrzygał kwestię związaną z uprawnieniem agentów do żądania świadczenia wyrównawczego oraz odszkodowania po rozwiązaniu umowy agencyjnej.

...
Czytaj więcej

SN: Operator telekomunikacyjny, ponosi odpowiedzialność za telemarketing zleceniobiorcy bez zgody abonentów

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 lutego 2016 r. wypowiedział się na temat odpowiedzialności operatora komunikacyjnego.

...
Czytaj więcej

Sądy nie mogą orzekać zadośćuczynienia w oparciu o kryterium stopy życiowej poszkodowanego

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w wyroku z 28 stycznia 2016 r. (sygn. akt I ACa 476/15) orzekł, że, ustalając wysokość zadośćuczynienia dla dziadków za śmierć wnuczki, nie można kierować się kryterium ich stopy życiowej i realiów w miejscu zamieszkania.

...
Czytaj więcej

Niepoinformowanie pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy może stanowić podstawę do dyscyplinarki

Sąd Najwyższy w wyroku z 20 października 2015 r. (sygn. akt III PK 8/15) orzekł, że niedopełnienie terminowego zawiadomienia pracodawcy o przyczynie i planowanym okresie nieobecności doprowadzi do zwolnienia dyscyplinarnego.

...
Czytaj więcej

SN: Doręczenie OWU w grupówce

Zgodnie z orzecznictwem SN (V CSK 234/15), przed przystąpieniem ubezpieczonego do grupowej umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, należy doręczyć mu wzorzec umowy.

...
Czytaj więcej

Kto ponosi odpowiedzialność za wypadek, który miał miejsce na statku?

Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z 3 listopada 2015 r. (sygn. akt: V ACa 240/15) orzekł, że za szkody, jakie poniosła pasażerka, może odpowiadać armator statku, ale nie na zasadzie ryzyka, lecz winy.

...
Czytaj więcej

Dyscyplinarka może naruszyć dobra osobiste pracownika

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 września 2015 r. (sygn. akt III PK 156/14) orzekł, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika może zostać uznane za naruszające jego chronione dobra osobiste.

...
Czytaj więcej

Niezapięte pasy nie stanowią powodu do zmniejszenia kwoty zadośćuczynienia

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu w wyroku z 15 października 2015 r. (sygn. akt I C 1094/14) orzekł, że zakład ubezpieczeń nie może obniżyć kwoty wypłacanej z polisy bliskim zmarłego tylko dlatego, że ofiara wypadku komunikacyjnego nie miała zapiętych pasów.

...
Czytaj więcej

SO: Organizator zawodów żużlowych ponosi odpowiedzialność za materiał wydostający się spód kół motocykli

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 9 lutego 2016 r. zasądził na rzecz poszkodowanego kibica żużla kwotę 40,5 tys. złotych wraz z ustawowymi odsetkami tytułem odszkodowania.

...
Czytaj więcej

Świadoma jazda z pijanym kierowcą obniża wysokość zadośćuczynienia

Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 18 listopada 2015 r. (sygn. akt I ACa 624/15) orzekł, że pasażer, który decyduje się na jazdę z pijanym kierowcą, w bardzo dużym stopniu przyczynia się do własnej śmierci.

...
Czytaj więcej

Brak odpowiedniej izolacji elektrycznej uzasadnia odpowiedzialność ubezpieczeniową

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 17 grudnia 2015 r. (sygn. akt I ACa 487/15) orzekł, że szkoła muzyczna w Olsztynie ma zapłacić uczniowi zadośćuczynienie za skutki porażenia go prądem przez niezaizolowany kabel lampki nocnej.

...
Czytaj więcej

Kiedy można wystąpić o odszkodowanie w wyniku opóźnienia lotu?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 29 października 2015 r. orzekł, że za nadzwyczajne okoliczności nie można uznać problemu technicznego samolotu, który spowodował odwołanie lotu, jeśli jest następstwem normalnego wykonania działań

...
Czytaj więcej

Trybunał Sprawiedliwości o zakresie ochrony komunikacyjnego OC: za jedną składkę ochrona w całej Unii

"Ubezpieczyciel, co do zasady, zobowiązuje się do ponoszenia ryzyka wypłaty odszkodowania osobom poszkodowanym w ewentualnym wypadku z udziałem ubezpieczonego pojazdu, niezależnie od państwa członkowskiego Unii, (...) w którym dochodzi do wypadku".

...
Czytaj więcej

Sąd Najwyższy: zakład ubezpieczeń odpowiada za szkodę wyrządzoną przez agenta umyślnie

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 lutego 2016 r. (sygn. akt I CSK 85/15) orzekł, że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną klientowi przez agenta umyślnie.

...
Czytaj więcej

Sąd Najwyższy wyznaczył granice abstrakcyjnej kontroli wzorców umownych

W dniu 27 stycznia 2016 r. opublikowane zostało uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2015 r. (sygn. akt III CZP 17/15) dotyczącej rozszerzonej prawomocności wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

...
Czytaj więcej

SN: Pismo procesowe zawierające rozszerzenie powództwa nie może być doręczone bezpośrednio pełnomocnikowi strony przeciwnej

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 21 stycznia 2016 r. (sygn. III CZP 95/15) stwierdził, że pismo procesowe zawierające rozszerzenie powództwa nie może być doręczone bezpośrednio pełnomocnikowi strony przeciwnej.

...
Czytaj więcej

Trybunał Sprawiedliwości unieważnił decyzję Komisji Europejskiej w sprawie programu Safe Harbour

Trybunał uznał, że program Safe Harbour nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, zgodnego z regulacjami dyrektywy w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu danych

...
Czytaj więcej

Teza wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 26 marca 2015 r.

Pojęciu „tej samej składki” nie odpowiada składka, która różni się w zależności, czy ubezpieczony pojazd ma być użytkowany wyłącznie na terytorium państwa członkowskiego, w którym znajduje się jego stałe miejsce postoju czy też na całym terytorium UE.

...
Czytaj więcej

Kolejne sformułowania trafiają na listę klauzul abuzywnych

"W okresie 6 m-cy od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności i jest zwolniony z obowiązku wypłaty świadczenia należnego z tytułu śmierci Ubezpieczonego (...)"

...
Czytaj więcej

Interpretacja ogólna Nr PT3/033/1/101/AEW/13/63224 Ministra Finansów

Interpretacja wyjaśnia zasady rozliczania VAT od usług ubezpieczenia sprzedawanych łącznie z usługami leasingu w związku z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej C-224/11 BGŻ Leasing.

...
Czytaj więcej

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy nr ITPP1/443-281/14/BS z 28 maja 2014 r.

Interpretacja wskazuje, że zwolnienie z VAT obejmuje usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego (finansowego) również wtedy, gdy w efekcie świadczonych usług pośrednictwa nie dochodzi do zawarcia umowy między klientem końcowych ubezpieczycielem.

...
Czytaj więcej

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 22 lipca 2013 r., nr ITPP2/443-422/13/EK

Interpretacja wskazuje jaki zakres czynności wykonywanych przez pośrednika ubezpieczeniowego pozwala na przyjęcie, że świadczy on podlegające zwolnieniu z VAT usługi agenta (brokera) ubezpieczeniowego.

...
Czytaj więcej

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 18 kwietnia 2012 r.

Do należnego wynagrodzenia agenta ubezpieczeniowego stosuje się art. 761 § 1 KC

...
Czytaj więcej

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 4 czerwca 2012 r.

Do ukształtowania obowiązków konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, wykorzystania jego słabej pozycji w stosunku umownym oraz do rażącego naruszenia interesu ekonomicznego konsumenta dochodzi, gdy postanowienia wzorca umowy obciążają...

...
Czytaj więcej

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, VI Wydział Cywilny z dnia 9 marca 2011 r.

Sąd powinien uwzględnić rzeczywisty charakter opłaty likwidacyjnej, której dotyczą sporne klauzule umowne, rolę jaką pełni ona w ramach stosunku umownego łączącego konsumenta z ubezpieczycielem, a także zbadać czy klauzule naruszają zasadę dobrej wiary...

...
Czytaj więcej

Wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie, VI Wydział Cywilny z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Postanowienie wzorca umownego, które sankcjonuje przejęcie przez ubezpieczyciela w pierwszych latach trwania umowy niemal całości wykupionych środków w całkowitym oderwaniu od skali poniesionych przez ten podmiot wydatków narusza dobre obyczaje.

...
Czytaj więcej

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Postanowienia wzorca umownego stosowanego przez zakład ubezpieczeń w sposób nieusprawiedliwiony nakładają na konsumenta obowiązek płacenia opłaty likwidacyjnej, jeśli nie dają możliwości określenia jakie świadczenie wzajemne od zakładu (...) mu się należy

...
Czytaj więcej

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, VI Wydział Cywilny z dnia 26 czerwca 2012 r.

Postanowienie zawarte we wzorcu umownym, zgodnie z którym w razie rezygnacji przez ubezpieczonego z kontynuowania umowy ubezpieczenia traci on wszystkie środki uzyskane na skutek wykupu jednostek uczestnictwa narusza dobre obyczaje.

...
Czytaj więcej

Wyrok Sądu Najwyższego – Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 19 marca 2007 r.

Przedsiębiorca może stosować postanowienia wzorca umownego określające zasady odpowiedzialności finansowej konsumenta w przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy, ale zasady tej odpowiedzialności muszą pozostawać w związku z kosztami i ryzykiem...

...
Czytaj więcej

Wyrok Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 18 grudnia 2013 r.

Za rażąco naruszające interesy konsumenta i stanowiące niedozwolone postanowienie umowne w świetle art. 385(1) kc należy uznać takie postanowienie ogólnych warunków umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, które przewiduje...

...
Czytaj więcej

Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2012 r.

Uzasadnione i konieczne koszty pomocy świadczonej przez osobę mającą niezbędne kwalifikacje zawodowe, poniesione przez poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym prowadzonym przez ubezpieczyciela mogą w okolicznościach konkretnej sprawy stanowić szkodę...

...
Czytaj więcej

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2012 r.

Zakład ubezpieczeń, który wypłacił odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkodę wyrządzoną przez kierującego pojazdem w stanie po użyciu alkoholu, nie może dochodzić od jego spadkobierców...

...
Czytaj więcej

Postanowienie składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2014 r.

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do ww. postanowienia wskazał, że - biorąc pod uwagę dotychczasowe orzecznictwo - najbliższym członkom rodziny zmarłego zadośćuczynienie przysługuje.

...
Czytaj więcej

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2008 r.

Nie można z góry wyłączyć dopuszczalności sądowej modyfikacji treści stosunku prawnego wynikającego z umowy ubezpieczenia na podstawie art. 357¹ KC z uwzględnieniem wymienionych w tym przepisie przesłanek.

...
Czytaj więcej

Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2008 r.

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność gwarancyjną wynikającą z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody na osobie wyrządzone przez kierującego pojazdem, w tym także pasażerowi będącemu...

...
Czytaj więcej

Postanowienie składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2012 r.

Poszkodowany może żądać od ubezpieczyciela kwoty odpowiadającej wszelkim celowym i ekonomicznie uzasadnionym wydatkom służącym do przywrócenia stanu poprzedniego, przy czym koszty te muszą być odnoszone do każdego indywidualnego przypadku.

...
Czytaj więcej

Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 22 lipca 2005 r.

Wartość odtworzeniowa określona w chwili zawierania umowy stanowi podstawę dla ustalenia wysokości składki oraz górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń społecznych. Nie stanowi podstawy dla określenia wartości rzeczywistej przedmiotu...

...
Czytaj więcej

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2013 r.

Rozszerzona prawomocność wyroku uznającego postanowienie wzorca umowy za niedozwolone i dokonany na jego podstawie wpis w rejestrze prowadzonym przez Prezesa UOKiK nie implikują w sobie związania sądu w sprawach dotyczących innego przedsiębiorcy...

...
Czytaj więcej

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 grudnia 2013 r.

Artykuł 15 ust. 1 drugiej dyrektywy drugiej dyrektywy Rady 90/619/EWG z dnia 8 listopada 1990 r. (...) należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisowi krajowemu takiemu jak spory w postępowaniu głównym...

...
Czytaj więcej

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 23 kwietnia 2009 r.

Artykuł 18 ust.1 WE stoi na przeszkodzie stosowaniu ustawodawstwa państwa członkowskiego, które uzależnia przyznanie prawa do obniżenia kwoty podatku dochodowego o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne od warunku, by składki te były odprowadzone...

...
Czytaj więcej

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 marca 2005 r.

Czynności „back office”, polegające na wykonywaniu za wynagrodzeniem usług na rzecz zakładu ubezpieczeniowego, nie stanowią usług pokrewnych czynnościom ubezpieczeniowym dokonywanym przez brokera bądź pośrednika ubezpieczeniowego...

...
Czytaj więcej

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 21 czerwca 2007 r.

Okoliczność, iż podatnik analizuje sytuację majątkową samodzielnie wyszukanych klientów w celu uzyskania dla nich kredytów, nie stanowi przeszkody dla stwierdzenia istnienia usługi pośrednictwa kredytowego zwolnionej zgodnie z art.13 część B lit. d) pkt 1

...
Czytaj więcej

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 26 maja 2011 r.

Wykładni art. 4 ust. 1 dyrektywy Rady 87/344/EWG z dnia 22 czerwca 1987 r. należy dokonywać w sposób, że nie stoi on na przeszkodzie przepisowi krajowemu, na którego podstawie można uzgodnić, że ubezpieczony w zakresie ochrony prawnej może wybrać...

...
Czytaj więcej

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 1 marca 2011 r.

Bezsporne jest, że celem dyrektywy 2004/113 w zakresie ubezpieczeń jest – co znajduje odzwierciedlenie w art. 5 ust. 1 – zastosowanie reguły składek i świadczeń jednolitych dla obu płci.

...
Czytaj więcej

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 17 stycznia 2013 r.

Usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu i usługa leasingu co do zasady stanowią usługi odrębne i niezależne do celów podatku od wartości dodanej. Do sądu odsyłającego należy ustalenie, czy (...) dane czynności są w takim stopniu powiązane ze sobą...

...
Czytaj więcej

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 10 września 2009 r.

Artykuł 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 87/344/EWG z dnia 22 czerwca 1987 r. należy interpretować, że ubezpieczyciel ochrony prawnej nie może zastrzec sobie prawa wyboru przedstawiciela prawnego dla większej liczby ubezpieczonych, którzy poszkodowani...

...
Czytaj więcej

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 kwietnia 2008 r.

Artykuł 13 część B lit. a) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. należy interpretować w ten sposób, że okoliczność, iż broker lub pośrednik ubezpieczeniowy nie pozostaje w bezpośrednim stosunku ze stronami umowy ubezpieczenia...

...
Czytaj więcej

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 24 października 2013 r.

Teza wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 24 października 2013 r. w sprawie C-22/12. Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy Rady 72/166/EWG z dnia 24 kwietnia 1972 r. (...) należy interpretować w ten sposób, że obowiązkowe ubezpieczenie od...

...
Czytaj więcej

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2009 r.

Nieważność umowy ubezpieczenia w rezultacie zawinionego działania agenta ubezpieczeniowego, skutkująca brakiem możliwości wypłacenia na jej podstawie odszkodowania, nie uwalnia zakładu ubezpieczeń od obowiązku wypłaty odszkodowania.

...
Czytaj więcej

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 14 marca 2013 r.

Pod pojęciem usług pokrewnych świadczonych przez brokerów i agentów ubezpieczeniowych należy natomiast rozumieć usługi świadczone przez profesjonalistów, którzy pozostają w relacji z ubezpieczycielem i ubezpieczonym.

...
Czytaj więcej

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dokonując interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy mieć na uwadze, że przepisy te stanowią (powinny stanowić) implementację przepisów wspólnotowych (...). Dostrzeżenie powyższej (oczywistej) okoliczności jest istotne, bowiem...

...
Czytaj więcej

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 3 kwietnia 2008 r.

Wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku musi być interpretowany w ten sposób, że okoliczność, iż broker lub pośrednik ubezpieczeniowy nie pozostaje w bezpośrednim stosunku ze stronami umowy ubezpieczenia lub...

...
Czytaj więcej

Decyzja GIODO z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie DIS/DEC – 164/6413/10

Stosownie do art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną...

...
Czytaj więcej

Udostępnianie zakładowi ubezpieczeń dokumentów prywatnych w związku z wypadkami i zdarzeniami losowymi

Przepis art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej stanowi samoistną podstawę prawną do domagania się przez zakład ubezpieczeń, przy spełnieniu warunków wymienionych w tym przepisie od innych podmiotów, jakimi są sądy...

...
Czytaj więcej

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 6 sierpnia 2009 r.

Uznaje się za niedozwolone i zakazuje wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umownego...

...
Czytaj więcej

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 20 listopada 2013 r.

Za niedozwolone postanowienie umowne stosowane przez Bank należy uznać postanowienie o treści: „Jeżeli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres..."

...
Czytaj więcej

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, V wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 19 lutego 2014 r.

Sąd Okręgowy może w każdym postępowaniu cywilnym samodzielnie badać, niezależnie od istnienia czy też braku orzeczeń Sądu Konsumenckiego w tym zakresie, czy dane postanowienie umowne nie stanowi klauzuli abuzywnej.

...
Czytaj więcej

Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2012 r.

Zgodnie z treścią art. 385(1) § 1 k.c. postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

...
Czytaj więcej

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 czerwca 2007 r. w sprawie Volker Ludwig

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) wprawdzie odnosi się do opodatkowania VAT-em usług pośrednictwa finansowego, jednakże bez wątpienia ma on także zastosowania do pośrednictwa ubezpieczeniowego.

...
Czytaj więcej

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 sierpnia 1994 r.

Udowodnienie stanu nietrzeźwości kierowcy samochodu w czasie wypadku, która to nietrzeźwość wyłącza odpowiedzialność ZU za szkodę, obciąża ubezpieczyciela; odjechanie z miejsca wypadku samochodem uszkodzonym na skutek zderzenia się z innym przedmiotem...

...
Czytaj więcej

Zderzenie pojazdów leasingowanych przez tego samego właściciela

Przepis art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych nie ma zastosowania, jeżeli właścicielem uszkodzonego lub zniszczonego pojazdu...

...
Czytaj więcej

Ustalenie odszkodowania według cen nowych części

Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty...

...
Czytaj więcej

Najem pojazdu zastępczego

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego

...
Czytaj więcej

Przedawnienie roszczeń wobec Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Roszczenie pokrzywdzonego o naprawienie szkody, wynikłej ze zbrodni lub występku wyrządzonej w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza poj. mechanicznego lub kierującego pojazdem, których tożsamości nie ustalono przedawnia się

...
Czytaj więcej

Właściwość miejscowa sądu w sprawach roszczeń komunikacyjnych

Zastosowanie art. 20 ust. 1 jest możliwe tylko wówczas, jeżeli przedmiotem powództwa jest roszczenie wynikające z umów ubezpieczeń obowiązkowych lub powództwo obejmuje roszczenia z tytułu tych ubezpieczeń. Do kategorii ubezpieczeń obowiązkowych należą...

...
Czytaj więcej

Zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego dla osób fizycznych nieprowadzących działalności

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje..

...
Czytaj więcej

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2007 r.

Przy wykładni woli stron umowy ubezpieczenia samochodu auto-casco nie można abstrahować od tego, że w świadomości społecznej ukształtowało się rozumienie takiej umowy jako ubezpieczenia szerokiego, obejmującego z reguły wszystkie zdarzenia...

...
Czytaj więcej

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2010 r.

Twierdzenie, że przepis art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej nie upoważnia organów administracji do udostępnienia w ramach wskazanych w nim obowiązków dokumentów prywatnych będących w ich posiadaniu pozostaje...

...
Czytaj więcej

Orzeczenie dotyczące podwyższenia sumy gwarancyjnej wyrokiem sądu

Ratio legis art. 14 ustawy z 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, podobnie jak i art. 817 k.c., opiera się na uprawnieniu do wstrzymania wypłaty odszkodowania

...
Czytaj więcej

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 listopada 2000 r.

Zawładnięcie przeznaczonym do wynajmu samochodem osobowym przez osobę posługującą się fałszywym dokumentem tożsamości jest kradzieżą pojazdu w rozumieniu

...
Czytaj więcej

Ochrona danych osobowych przez zakład ubezpieczeń; forma zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przy przetwarzaniu danych osób

1. Przepis art. 25 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej nie stanowi podstawy prawnej dla udostępniania danych osobowych ubezpieczonego innym podmiotom, szczególnie w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania...

...
Czytaj więcej

Prawnie usprawiedliwiony cel przetwarzania danych przez zakład ubezpieczeń bez zgody osoby zainteresowanej

Przez zgodę osoby, której dane dotyczą rozumie się oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażającego zgodę. Zgoda taka powinna być konkretna.

...
Czytaj więcej

Zaprzestanie zbierania danych od osób zainteresowanych ofertą

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych przetwarzający dane powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić...

...
Czytaj więcej

Udostępnienie danych osobowych przez ubezpieczyciela A na rzecz ubezpieczyciela B

W przypadku towarzystw ubezpieczeniowych ich uprawnieniem i obowiązkiem przetwarzania danych jest realizacja zadań wynikających z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, wedle którego przez działalność...

...
Czytaj więcej

Udostępnienie danych Urzędowi Ubezpieczeń

Sądy, prokuratura, Policja oraz inne organy i instytucje, na wniosek zakładu ubezpieczeń, w zakresie zadań przez ten zakład ubezpieczeń wykonywanych i w celu ich wykonania, w związku z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalania...

...
Czytaj więcej

Przekazanie danych do Urzędu Celnego

Nie można przyjąć, iż Zakład udostępniając dane osobowe Skarżącej naruszył jej prawa i wolności, w sytuacji, gdy istniało podejrzenie, że Skarżąca sama naruszyła obowiązujące przepisy prawa.

...
Czytaj więcej

Tajemnica Ubezpieczeniowa

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy, w przypadku udostępniania danych osobowych w celach innych niż włączenie do zbioru, administrator danych udostępnia posiadane w zbiorze dane osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.

...
Czytaj więcej

Przetwarzanie danych potencjalnych klientów

Zgoda bowiem wyrażona przez potencjalnego klienta dotyczy przetwarzania jego danych osobowych jedynie w celu przedstawienia mu oferty ubezpieczeniowej i nie obejmuje przetwarzania (w tym przechowywania) jego danych, po przedstawieniu mu tej oferty, gdy...

...
Czytaj więcej

Przesłanki legalizujące przetwarzanie danych osobowych

Katalog tych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych jest zamknięty. Każda z nich ma charakter autonomiczny i niezależny. Oznacza to, iż przesłanki te co do zasady są równoprawne...

...
Czytaj więcej

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Przed rozpoczęciem świadczenia usług drogą elektroniczną usługodawca zobowiązany jest do sporządzenia regulaminu, na podstawie którego świadczone będą usługi i który powinien udostępnić usługobiorcom.

...
Czytaj więcej

WSA w sprawie mBank

24 sierpnia 2022 r. WSA w Warszawie oddalił skargę mBank na decyzję KNF z 17 grudnia 2021 r. o nałożeniu na mBank kar pieniężnych.

...
Czytaj więcej

Czy poszkodowany musi przyjąć propozycję zakładu ubezpieczeń dotyczącą najmu pojazdu zastępczego?

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zbadał 431 wyroków w sprawach, w których przedmiotem sporu była stawka najmu pojazdu zastępczego. Z analizy wynika, że zakład ubezpieczeń powinien przedstawić poszkodowanemu realną propozycję najmu pojazdu zastępczego.

...
Czytaj więcej

UOKiK: orzeczenia dot. ochrony konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował zestawienie ostatnich orzeczeń sądowych dot. decyzji prezesa UOKiK z zakresu ochrony konsumentów.

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 7385. Ustalanie wskaźnika waloryzacji na podstawie wskaźnika inflacji ogłoszonego przez GUS

"Wskaźnik waloryzacji (...) określa na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku rocznym, ogłaszanym przez GUS."

...
Czytaj więcej

UOKiK: opłaty doliczane do usług finansowych muszą być proporcjonalne do ponoszonych kosztów przez instytucje

Sąd II instancji utrzymał w mocy decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nakładającą na firmę pożyczkową karę finansową w wysokości 12,3 mln zł.  ​

...
Czytaj więcej

SOKiK obniżył karę nałożoną przez UOKiK za uchybienia w sprzedaży ubezpieczeń na życie

SOKiK orzekł, że Prezes UOKiK słusznie uznał praktyki stosowane przez bank w zakresie dystrybucji ubezpieczeń na życie za naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Jednocześnie SOKiK obniżył nałożoną karę do kwoty prawie 6 mln zł.

...
Czytaj więcej

Orzeczenia sądowe w sprawach z zakresu ochrony konsumentów w branży ubezpieczeniowej

UOKiK opublikował orzeczenia sądowe z zakresu ochrony konsumentów. Dotyczą one m.in. sposobu reklamy ubezpieczenia na życie oraz praktykom informowania o warunkach przestąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie z UFK.

...
Czytaj więcej

Istotny pogląd Prezesa UOKiK ws. UFK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał istotny pogląd w sprawie przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie Europa. Pismo dotyczy ważności oświadczenia konsumenta o przystąpieniu do grupowego ubezpieczenia z UFK.

...
Czytaj więcej

Allianz wygrał w sporze z Prezesem UOKiK. Uchylona została kara 1 mln zł

Pod koniec 2012 roku Prezes UOKiK wydał decyzję w sprawie praktyk stosowanych przez TUiR Allianz SA, uznając je za naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Teraz po 5 latach Allianz po raz kolejny wygrał sprawę sądową w tym sporze.

...
Czytaj więcej

SOKiK utrzymał karę nałożoną na Allianz

W 2010 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął postępowanie wyjaśniające wobec praktyk stosowanych przez towarzystwo ubezpieczeń Allianz. Zdaniem Urzędu, spółka nie przestrzegała praw konsumentów poprzez stosowanie klauzul abuzywnych.

...
Czytaj więcej

Istotny pogląd w sprawie - UOKiK podsumowuje swoje dotychczasowe działania

Od nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów minęło już ponad rok. Urząd postanowił podsumować ten okres w zakresie nowego narzędzia do ochrony konsumentów, tj. wydawanie istotnych poglądów.

...
Czytaj więcej

UOKiK: wyroki w sprawie naruszeń konkurencji

UOKiK przedstawił niedawne wyroki sądowe, które zapadły w sprawach decyzji lub pozwów Urzędu z zakresu ochrony zbiorowych interesów konsumentów, a także pozwów UOKiK o uznanie klauzul za niedozwolone.

...
Czytaj więcej

Urzędnicy KNF podlegają wyłączeniu zgodnie z KPA

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, iż w dniu 12 grudnia 2016 r. zapadło istotne dla praktyki nadzorczej orzeczenie NSA dotyczące ważnego zagadnienia prawnego.

...
Czytaj więcej

Wyrok w sprawie naruszenia konkurencji przez PZU i Maximus Broker

Sprawa dotyczyła zawarcia przez PZU i Maximus Broker porozumienia dotyczącego podziału rynku sprzedaży ubezpieczenia grupowego NWW dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.

...
Czytaj więcej

Prezes UOKiK wydał szósty istotny pogląd w sprawie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

​Prezes UOKiK wydał szósty istotny pogląd. Dotyczy on ubezpieczenia niskiego wkładu własnego pobieranego przez mBank. Jeżeli sąd uzna klauzulę za niedozwoloną, to bank odda pobrane składki kredytobiorcom, którzy złożyli pozew zbiorowy.

...
Czytaj więcej

Ochrona konsumentów - wyroki Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądu Apelacyjnego

UOKiK zamieścił na swojej stronie internetowej omówienie czterech wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądu Apelacyjnego. Opisywane wyroki dotyczą decyzji z zakresu ochrony zbiorowych interesów konsumentów wydanych przez Prezesa UOKiK.

...
Czytaj więcej

UOKiK: wyroki wydane w maju i czerwcu 2016 r. w sprawie decyzji UOKiK

UOKiK poinformował, iż w maju i czerwcu 2016 r. zostało wydanych 14 wyroków w sprawie decyzji lub pozwów UOKiK. Wyroki wydane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sąd Apelacyjny w Warszawie zapadły m.in. w sprawach dot. usług finansowych.

...
Czytaj więcej

Wyroki NSA ws. udostępniania informacji publicznej i przekazywania informacji poufnej – komunikat KNF

W dniu 24 czerwca 2016 r. zapadło istotne dla praktyki nadzorczej orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt II GSK 366/15) dotyczące dwóch ważnych zagadnień prawnych.

...
Czytaj więcej

Sposób wypłaty odszkodowania za dwukrotną szkodę na tym samym przedmiocie ubezpieczenia (Klauzule nr 1310, 1314)

W przypadku, gdy TU wypłaciła odszkodowanie za szkodę polegającą na zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia, a przed jego naprawieniem nastąpiła ponowna szkoda obejmująca ten sam przedmiot ubezpieczenia, odszkodowanie wypłaca się..."

...
Czytaj więcej

KNF: Skarga Kasy Krajowej oddalona przez WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie zawieszenia działalności SKOK Wspólnota.

...
Czytaj więcej

Wyrok NSA w sprawie nałożenia kary pieniężnej na TUW SKOK

KNF poinformował o wyroku NSA z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie dotyczącej decyzji KNF w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na TUW SKOK w związku z wykonywaniem działalności ubezpieczeniowej z naruszeniem przepisów prawa.

...
Czytaj więcej

Wyroki sądowe UOKiK (marzec-kwiecień 2016 r.)

21 wyroków w sprawie decyzji lub pozwów UOKiK wydały od połowy marca 2016 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sąd Apelacyjny w Warszawie i Sąd Najwyższy.

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 6237. Świadczenie hospitalizacyjne przysługuje przez 90 dni

Świadczenie z tytułu hospitalizacji przysługuje maksymalnie za okres 90 (dziewięćdziesięciu) dni w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

...
Czytaj więcej

Wprowadzanie konsumentów w błąd słono kosztuje

Pracownicy instytucji finansowych muszą przekazywać dane w sposób jasny, jednoznaczny i niewprowadzający w błąd. Powinni informować w takim samym stopniu zarówno o korzyściach, jak i o ryzyku.

...
Czytaj więcej

KNF opracuje ujednolicony system wypłat odszkodowań

Komisja Nadzoru Finansowego chce wprowadzić ujednolicenia w sposobie przyznawania świadczeń. Jak wskazuje praktyka, ubezpieczyciele zaniżają przyznawane odszkodowania powypadkowe, a poszkodowani domagają się swych praw w sądzie.

...
Czytaj więcej

Nowe zasady wydawania decyzji zobowiązującej

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uaktualnił zasady dotyczące wydawania decyzji zobowiązującej. Publikacja Wyjaśnień jest częścią realizacji misji przejrzystości działań i polityki otwartości UOKiK.

...
Czytaj więcej

UOKiK przygotował bazę wyroków

Od dnia 30 października 2015 r. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępna jest baza wyroków sądowych.

...
Czytaj więcej

SN: Osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym nie jest konsumentem

Sąd Najwyższy, odpowiadając na pytanie sądu apelacyjnego, zdecydował, że osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym nie jest konsumentem w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, więc nie może korzystać z praw wynikających z tej ustawy.

...
Czytaj więcej

W sporze z pracodawcą to pracownik ma wykazać, że był gorzej traktowany od innych pracowników

Niższe zarobki powoda, w stosunku do tych uzyskiwanych przez innych pracowników, wynikały z niższej jakości pracy powoda. Powód nie wykazał, że pracodawca go dyskryminował.

...
Czytaj więcej

RPO: możliwość korzystania z nieskażonego środowiska jest dobrem osobistym

Mieszkaniec Rybnika wniósł apelację do Sądu Okręgowego w Gliwicach w procesie wytoczonym przeciwko Skarbowi Państwa za zanieczyszczone powietrze.

...
Czytaj więcej

SOKiK podtrzymał karę 15 mln zł nałożoną na T-Mobile

​Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów orzekł, że spółka T-Mobile Polska bezprawnie pobierała opłaty za dodatkowe usługi, które były aktywowane, bez zgody klientów. Operator musi zapłacić 15 mln zł kary. 

...
Czytaj więcej

Chroniony pracownik wróci na etat

Pozbawienie pracownika objętego ochroną przedemerytalną, prawa żądania przywrócenia do pracy na dotychczasowych warunkach tylko dlatego, że był zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony, narusza konstytucyjną zasadę równości.

...
Czytaj więcej

Posłowie chcą eliminacji tzw. instytucji „przedsądu”

Członkowie sejmowej Komisji ds. Petycji przygotowali projekt nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Posłowie zaproponowali zniesienie wstępnej kontroli skargi kasacyjnej w ramach tzw. przedsądu.

...
Czytaj więcej

Zadośćuczynienie za mobbing ma nie tylko zrekompensować krzywdę, ale też wychowywać i odstraszać

W ww. sprawie, Sąd Najwyższy rozpatrywał sprawę byłego pracownika poczty, który przez 5 lat był mobbowany przez swoją bezpośrednią przełożoną. Przejawiało się to tym, że nie otrzymywał premii, notorycznie pracował na nocne zmiany.

...
Czytaj więcej

mBank wygrał z frankowiczem

Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do apelacji pozwanego banku i zmienił wyrok I instancji na korzyść instytucji bankowej.

...
Czytaj więcej

Usprawnienie postępowania grupowego. Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt nowelizacji

W Pakiecie „100 zmian dla biznesu” przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju pojawiły się zapisy dotyczące usprawnienia postępowania grupowego (postulaty nr 64-73). W tej kwestii rząd podjął już działania.

...
Czytaj więcej

Rozpoczął się proces frankowiczów przeciw mBankowi

W czwartek (6 października 2016 r.) rozpoczął się proces z powództwa przeciwko mBankowi wytoczonego przez dwoje powodów, którzy wzięli kredyt w obcej walucie. W pozwie domagali się zwrotu 60 tys. zł.

...
Czytaj więcej

Opłacanie składki ZUS pracownika nie jest jego przychodem

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 października 2015 r. (sygn. akt II FSK 1891/13) orzekł, że kwota składek ZUS części pracownika pokryta przez pracodawcę nie stanowi jego przychodu. I z tego powodu nie należy odprowadzać podatku.

...
Czytaj więcej

Kiedy pracodawca może zwolnić pracownika z zakazu konkurencji ?

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy stanowi odrębną umowę, której przedmiot szczegółowo wskazuje okres obowiązywania zakazu oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy.

...
Czytaj więcej

Linia lotnicza nie ma obowiązku wypłaty odszkodowania za zmianę lotu przesiadkowego

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 lutego 2016 r. (sygn. akt I CNP 7/15) orzekł, że linia lotnicza nie ma obowiązku wypłaty odszkodowania za kolejny, odwołany lot, jeśli umowa została podjęta z innym przewoźnikiem.

...
Czytaj więcej

SN: Oświadczenie członka zarządu o rezygnacji jest składane innemu członkowi zarządu lub prokurentowi

Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której stwierdził, że oświadczenia członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji jest składane zasadniczo spółce reprezentowanej w tym zakresie przez jednego członka zarządu lub prokurenta.

...
Czytaj więcej

Odszkodowanie za zwolnienie z pracy nie zawsze jest bez podatku

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 8 marca 2016 r. (sygn. akt II FSK 3966/13) orzekł, że wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy nie jest odszkodowaniem, w związku z czym nie powinno być zwolnione z podatku dochodowego.

...
Czytaj więcej

Wyrok TSUE w sprawie likwidacji szkód a branża finansowa

W dniu 17 marca 2016 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok dotyczący możliwości zwolnienia od VAT usług likwidacji szkód (sprawa C-40/15, Aspiro S.A.).

...
Czytaj więcej

Konsekwencje wyroku TSUE w sprawie C-40/15 Minister Finansów przeciwko Aspiro S.A. dla branży ubezpieczeniowej

TSUE w sprawie C-40/15 orzekł, że likwidacja szkód ze zdarzeń ubezpieczeniowych, prowadzona w imieniu i na rachunek ubezpieczyciela przez podmiot trzeci, który nie pozostaje w żadnym stosunku umownym z ubezpieczonym...

...
Czytaj więcej

SN: prokurator może żądać informacji objętych tajemnicą zawodową

Sąd Najwyższy w dniu 30 marca 2016 r. podjął uchwałę. Bankowi przysługuje zażalenie postanowienia prokuratora o udzielenie informacji stanowiących tajemnicę bankową, o ile kwestionuje on nałożenie obowiązków wykraczających poza zakres podstawy prawnej.

...
Czytaj więcej

Odprawy dla zwalnianych z pracy jednak bez PIT

Urząd skarbowy przegrał pierwszy spór przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym o prawo do zwolnienia z PIT pieniędzy z tzw. Programu Dobrowolnych Odejść. Fiskus żądał podatku od osób, u których pieniądze za odejście zostały nazwane odprawą.

...
Czytaj więcej

TSUE: dojazdy liczą się do czasu pracy

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie, że czas dojazdu i powrotu z miejsca pracy pracowników, których miejsce pracy ma charakter „ruchomy”, powinien liczyć się do czasu pracy.

...
Czytaj więcej

ZUS może badać cel zawarcia umowy o pracę oraz ważności jej postanowień

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w wyroku z 4 listopada 2015 r. (sygn. akt III AUa 632/15) orzekł, że organ rentowy ma kompetencje do badania zarówno tytułu zawarcia umowy o pracę, jak i ważności jej poszczególnych postanowień.

...
Czytaj więcej

Weksel nie zostanie zrealizowany, jeśli zawiera niezarejestrowany skrót firmy

Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z dnia 23 stycznia 2016 r. orzekł, że zarówno trasat (wystawca weksla), jak i remitent (podmiot, na rzecz którego ma być wypłacona suma wekslowa) powinni być zapisani na wekslu w ten sam sposób, co w KRS.

...
Czytaj więcej

Lunch z kontrahentem może być kosztem podatkowym

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 stycznia 2016 r. (sygn. akt II FSK 2657/13) orzekł, że poczęstunek dla kontrahentów może być kosztem podatkowym, bo jego głównym celem nie jest budowa pozytywnego wizerunku firmy.

...
Czytaj więcej

Co podlega pod interpretację fiskusa?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w dwóch wyrokach (sygn. akt I SA/Po 814/15 i I SA/Po 1633/15) orzekł, że fiskus nie może kwestionować legalności przepisów. Nie odpowiada też na pytania dotyczące własnych uprawnień.

...
Czytaj więcej

Sprawozdanie RF: w 2017 r. klienci skierowali ponad 350 tys. reklamacji do podmiotów rynku ubezpieczeniowego

W 2017 r. klienci wnieśli aż 367.916 skarg do podmiotów z rynku ubezpieczeniowo-emerytalnego. 25% z nich zostało rozpatrzonych poprzez uznanie w całości lub części roszczenia skarżącego.

...
Czytaj więcej

Raport beinsured: Świadczenia z tytułu szkód osobowych

Tematyka sposobu ustalania wysokości zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę należy do jednych z trudniejszych zagadnień prawa odszkodowawczego. Zespół beinsured przygotował raport zawierający analizę dotychczasowego orzecznictwa w tym zakresie.

...
Czytaj więcej

Independence of supervisory authorities

The Office for Personal Data Protection handled the case of a bank customer who had submitted credit inquiries to a branch.

...
Czytaj więcej

The legitimacy and scope of the UODO inspection cannot be questioned

The Voivodship Administrative Court in Warsaw, in the justification of its judgment of 23 February 2021, fully shared the position and all arguments of the President of Personal Data Protection Office expressed in the decision.

...
Czytaj więcej

Court dismissed an appeal against the decision of the President of the Personal Data Protection Office

The Voivodeship Administrative Court (WSA) in Warsaw issued a judgment on Morele.net’s appeal against the decision of the President of the Personal Data Protection Office imposing an administrative fine.

...
Czytaj więcej

Fine imposed for preventing the Supervisory Authority from performing an inspection

The President of the Personal Data Protection Office imposed a fine of PLN 20 000 on a company from telemarketing industry, for making it impossible to conduct inspection.

...
Czytaj więcej

UOKiK: Polish lenders should apply linear method in refunds for early repaid consumer loans

Polish lenders should offer linear proportional refunds of fees tied to consumer loans in the case of early repayment of such loans, the President of the Office of Competition and Consumer Protection said. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

The EU court issued ruling on FX-indexed mortgages

The Court of Justice of the European Union in its judgement on 3 October 2019  (case No C-260/18) ruled that Polish consumers who took out mortgages in Swiss francs can ask their country's courts to annul the contracts.

...
Czytaj więcej

CJEU confirms stricter requirements for valid cookie consent

The Court of Justice of the European Union in its judgment in case C-673/17 ruled about requirements for a valid consent to the storage of cookies. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

UOKiK made the first decision about consumer loans after the judgment of CJEU

The Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK) issued its first decision in the case of early repayment of consumer loans. Several days before the Court of Justice of the EU had issued a judgement in this area. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

CJEU ruled about paying off consumer loans ahead of schedule

The CJEU ruled that if one pays back their consumer loan ahead of schedule, a bank must give us all its costs proportionately reduced. According to the ruling, creditors must settle commissions, front-end fees and insurance. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Referred questions about MTPL insurance of abandoned vehicles

On 15 May 2019 the Polish referring court - Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim - lodged a request for a preliminary ruling by the Court of Justice of the European Union (case C-383/19). Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

National authority can fine in a single decision for an infringement of national and European competition law

The principle of ne bis in idem must be interpreted as not precluding a national competition authority from fining an undertaking a single decision for an infringement of national competition law and for an infringement of Article 82 EC.

...
Czytaj więcej

Court judgements in consumer protection cases

The Office of Competition and Consumer Protection has presented the latest court judgements related to UOKiK’s decision in the scope of consumer protection. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Bank Millennium decided to cease to require collateral for CHF loans in the form of low down payment insurance

Bank Millennium failed to comply with the court decisions which ruled that clauses on charges for low down payment insurance on loans indexed to the Swiss franc were abusive. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Judicial decision: unilateral amendment to terms and conditions of contract is permissible

UOKiK found T-Mobile Polska guilty of violation of the collective interests of consumers. The operator informed its clients of unilateral amendment to the contract terms for provision of telecommunication services. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Judicial decisions pertain to decisions concerning protection of collective consumer interests

​Office of Competition and Consumer Protection has published three judicial decisions followed UOKiK’s decisions concerning protection of collective consumer interests. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

The Court of Justice of the EU will deal with concluding distance contracts

​The Office of Competition and Consumer Protection in 2010 imposed a fine on a telecommunication operator. The company had to pay almost PLN 9.3m. The Office questioned the distance selling model. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Court of Appeal: there is no unfair market practice without intent

The President of UOKiK imposed on an insurer a penalty for the alleged infringement of collective consumer interests. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Michał Kwieciński is a party to the proceedings in a dispute with the Financial Supervision Advisory

​The Administrative Court in Warsaw in its judgment of 16 February 2018 ruled that Michał Kwieciński, former AXA CEO, is a party to the proceedings in a dispute with the Financial Supervision Advisory. ​Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Supreme Court to comment on the problem of compensation for vegetative states

On 27 March 2018 the Supreme Court of the Republic of Poland is going to answer a legal question prepared by the Financial Ombudsman about compensation to family members of heavy injured people in car accidents. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Alternative Dispute Resolution - new rules have been in force for a year now

For a year now instead of waging a court battle an unsatisfied consumer can take advantage of out-of-court proceedings (Alternative Dispute Resolution).

...
Czytaj więcej

Summary of latest interesting insurance issues

On 12 October 2017 during a meeting the Standing Subcommittee on Financial Institutions adopted a draft law on the distribution of insurance.

...
Czytaj więcej

Court judgements: consumer protection

The following enterprises were subject to judicial judgements following decisions concerning consumer protection made by the Office. The judgments pertain to decisions concerning protection of collective consumer interests.

...
Czytaj więcej

Court judgments concerning insurance practice

The District Court in Gdansk in its judgment of 21 July 2017 (ref. no I C 596/16) ruled that death caused by a wasp bite falls within the definition of an unfortunate accident.

...
Czytaj więcej

Polish prosecutors join in lawsuits against compensation offices

Minister of Justice, Prosecutor General Zbigniew Ziobro has stated that the public prosecutor's office will take part in lawsuits against compensation offices which collect very high sums of commission.

...
Czytaj więcej

Court judgments concerning insurance practice

The Appeal Court in Bialystok in its judgment of 14 June 2017 (ref. no I ACa 43/17) ruled that interest for late payment of compensation will be paid by the insurer from the date of the request for payment, and not from the date of judgment.

...
Czytaj więcej

Court judgments concerning insurance practice

The District Court in Sieradz in its judgment of 24 May 2017 (ref. no I Ca 115/17) ruled that the insurance company is liable for the damage caused by a road mark component left by a construction company.

...
Czytaj więcej

Summary of latest interesting insurance issues

The Ministry of Finance and Development has presented a bill amending the act on insurance and reinsurance activity. The bill is a result of the notification made by the European Commission which found shortcoming in the implementation of the Solvency II.

...
Czytaj więcej

Court judgments concerning insurance practice

The Regional Court in Czestochowa ruled that a vehicle left in a garage was out of traffic, which means that the liability of the insurance company under the MTPL insurance does not cover any damage caused by this vehicle.

...
Czytaj więcej

Summary of latest interesting insurance issues (the first half of July 2017)

Summary of latest interesting insurance issues (the first half of July 2017)

...
Czytaj więcej

Summary of latest interesting insurance issues (the second half of June 2017)

On 21 June the Standing Committee of the Council of Ministers adopted a bill on the distribution of insurance and addressed it for consideration by the Law Commission.

...
Czytaj więcej

Summary of latest interesting insurance issues (the first half of June 2017)

The National Board of Appeal in its judgment of 8 June 2017 (ref. no KIO 888/17) ruled that a European Single Procurement Document may be submitted in a foreign language accompanied by a translation into Polish.

...
Czytaj więcej

Summary of latest interesting insurance issues (the first half of May 2017)

On 9 May 2017, the Polish government adopted a bill amending the act on real estate management and some other laws, submitted by the Minister of Infrastructure and Construction...

...
Czytaj więcej

Summary of latest interesting insurance issues (the second half of April 2017)

The Office of the Financial Supervision Authority has published the "Report on the condition of the insurance sector after the fourth quarters of 2016".

...
Czytaj więcej

Summary of latest interesting insurance issues (the first half of April 2017)

The President of the Office for Competition and Consumer Protection is conducting proceedings on the increase of premiums of motor third party liability insurance.

...
Czytaj więcej

CJEU on the difference between making information available and providing it on a durable medium

CJEU ruled that providing a payment service user with information on changes of a terms of the contract through the dedicated electronic mailbox of an online banking website may not be considered to have been provided on a durable medium.

...
Czytaj więcej

Summary of latest interesting insurance issues

The Appeal Court in Rzeszow in their judgment of 7 July 2016 (ref. no. I ACa 91/16) ruled that the proportionality clause included in an insurance contract is contrary to good customs, understood as loyalty of trade partners.

...
Czytaj więcej

Summary of latest interesting insurance issues

The Supreme Court in its judgment of 6 October 2016 (ref. no. IV CSK 44/16) ruled that the limitation period of compulsory insurance is calculated as of the final decision on claim handling issued by the insurance company.

...
Czytaj więcej

Outsourcing in insurance not always exempt from VAT

The Regional Administrative Court in Warsaw in its judgment of 29 July 2016 held that activities involving coordination of actions aimed at determining the degree of detriment to health after an accident are not exempt from VAT.

...
Czytaj więcej

The insurer may refuse to pay compensation for rental of a substitute vehicle

The Supreme Court ruled that the liability of the insurer under the compulsory liability insurance of motor vehicle owners covers any necessary and economically justified costs of rental of a substitute vehicle.

...
Czytaj więcej

Podcast beinsured odc. 8

Tematem dyskusji jest udostępnienie przez UFG historii ubezpieczenia OC online; duże inwestycje w nowe technologie VIG; a także uchwała SN, zgodnie z którą odszkodowania za szkody wyrządzone przez psa rolników będą pokrywane z ubezpieczenia OC rolników.

...
Czytaj więcej

#raportprawnyCZTR odc. 3. (I poł. marca 2020)

Chociaż pandemia koronawirusa i zbliżający się kryzys gospodarczy były niewątpliwie jednymi z najważniejszych tematów wśród przedsiębiorców w marcu, to warto przyjrzeć się również innym, nie mniej ważnym tematom.

...
Czytaj więcej

#raportprawnyCZTR odc. 2. (I poł. lutego 2020)

Prezentujemy 2. odcinek nowego cyklu beinsured.pl #raportprawnyCZTR. Stanowi on subiektywny przegląd wiadomości zawartych w Raporcie prawnym, przygotowanym przez ekspertów Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI.

...
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie – Pozasądowe rozwiązywanie sporów

O tym, czym jest postępowanie polubowne, w jaki sposób przebiega oraz jakie korzyści płyną z pozasądowego rozwiązywania sporów rozmawiamy w kolejnym odcinku #BeInObiektywnie!

...
Czytaj więcej

Der Oberste Gerichtshof für das Recht auf Entschädigung von Angehörigen, die Geschädigter pflegen

Geschädigter, der einen Körperverletzung oder eine Gesundheitsschäden erlitten hat, auf der Grundlage von Artikel 444 § 1 des Zivilgesetzbuches eine Entschädigung für die Kosten der von Angehörigen unentgeltlich erbrachten Pflege verlangen kann.

...
Czytaj więcej