Zasady dobra ogólnego w polskich przepisach - Pośrednictwo ubezpieczeniowe

Autor: Agnieszka Wesołowska

Dodano: 09-08-2016

Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym reguluje zasady wykonywania usług pośrednictwa ubezpieczeniowego przez zagranicznego pośrednika na terytorium Polski. Działalność taką w odniesieniu do agentów ubezpieczeniowych i brokerów ubezpieczeniowych regulują odpowiednio przepisy art. 16 i art. 31 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1-2 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, agent ubezpieczeniowy, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim UE, może wykonywać działalność agencyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest wpisany do odpowiedniego rejestru pośredników ubezpieczeniowych w tym państwie. Agent taki może rozpocząć wykonywanie działalności agencyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia uzyskania przez organ nadzoru informacji od właściwego organu prowadzącego rejestr pośredników ubezpieczeniowych w państwie członkowskim UE o zamiarze podjęcia przez agenta ubezpieczeniowego działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Analogicznie, zgodnie z przepisem art. 31 ust. 1-2 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, broker ubezpieczeniowy, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim UE, może wykonywać działalność brokerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest wpisany do odpowiedniego rejestru pośredników ubezpieczeniowych w tym państwie. Broker taki może rozpocząć wykonywanie działalności brokerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia uzyskania przez organ nadzoru informacji od właściwego organu prowadzącego rejestr pośredników ubezpieczeniowych w państwie członkowskim UE o zamiarze podjęcia przez brokera ubezpieczeniowego działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarówno zagraniczny agent, jak też zagraniczny broker wykonujący na terytorium Polski usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego powinni stosować prawo polskie. W tym zakresie KNF opracował dokument „Informacje poświęcone zasadom dobra ogólnego w zakresie prowadzenia pośrednictwa ubezpieczeniowego na terenie RP”.

Dokument „Informacje poświęcone zasadom dobra ogólnego w zakresie prowadzenia pośrednictwa ubezpieczeniowego na terenie RP” dla sektora pośrednictwa ubezpieczeniowego dostępna jest na stronie internetowej KNF pod adresem:

http://www.knf.gov.pl/Images/dobro_ogolne_posrednictwo%5B1%5D_tcm75-6267.pdf

wstecz