Zapobieganie konfliktom interesów przez dystrybutorów ubezpieczeń na życie z UFK

Autor: Agata Kwaśniewska

Dodano: 06-12-2019

Zapobieganie konfliktom interesów w procesie dystrybucji ubezpieczeń to jeden z tematów, które analizowane były w czasie szkolenia przeprowadzonego przez ekspertów kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI w ramach Szkoły Ubezpieczeń beinsured na temat kontroli organu nadzoru u dystrybutorów ubezpieczeń.

Zgodnie z art. 15 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, agent ubezpieczeniowy, broker ubezpieczeniowy i zakład ubezpieczeń wykonujący dystrybucję ubezpieczeń, o których mowa w grupie 3 działu I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, powinni stosować rozwiązania organizacyjne służące zapobieganiu konfliktom interesów, tak aby nie miały one negatywnego wpływu na interesy klientów. Ubezpieczenia, do których odwołuje się przywołany powyżej przepis, to: ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, a także ubezpieczenia na życie, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe.

Rozwiązania organizacyjne służące zapobieganiu konfliktom interesów powinny być proporcjonalne do prowadzonej działalności, proponowanych umów ubezpieczenia oraz rodzaju dystrybutora. Proporcjonalność rozwiązań stosowanych przez danego dystrybutora należy rozumieć w ten sposób, że powinny one być z jednej strony skuteczne, a z drugiej strony nie powinny uniemożliwiać lub znacząco utrudniać prowadzenia działalności gospodarczej.

Każdy dystrybutor, niezależnie od tego czy jest agentem, brokerem, czy zakładem ubezpieczeń, jest zobowiązany do podejmowania działań w celu identyfikacji konfliktów interesów między nimi, w tym między ich członkami zarządu, prokurentami, pracownikami albo innymi powiązanymi z nimi osobami, a ich klientami, lub między ich klientami, powstających w trakcie prowadzonej działalności. Podstawowym obowiązkiem dystrybutorów jest zatem identyfikowanie konfliktów i zapobieganie im. Dopiero, gdy te środki zawiodą, a wdrożone rozwiązania organizacyjne nie są wystarczające, aby zapewnić uniknięcie ryzyka naruszenia interesów klienta, dystrybutor musi ujawnić klientowi ogólny charakter lub źródła konfliktu interesów przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Ustawodawca podkreślił, że klienci powinni być informowani w szczególności o tym, czy uzyskiwana prowizja z tytułu umowy ubezpieczenia jest uzależniona od wolumenu zawartych umów.

Organ nadzoru kontrolujący prowadzenie działalności przez agentów i brokerów może badać, czy dystrybutor wdrożył odpowiednie polityki lub procedury dotyczące zapobiegania konfliktom interesów. Głównym celem omawianej regulacji jest bowiem uniknięcie negatywnego wpływu na jakość świadczonych usług oraz zapewnienie klientom odpowiednich informacji o honorariach, prowizjach lub korzyściach, jakie otrzymują pośrednicy.

wstecz