Wznawiane są prace nad ustawą likwidującą urząd Rzecznika Finansowego

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 18-01-2021

W Sejmie ruszyły prace nad projektem ustawy przenoszącej kompetencje Rzecznika Finansowego do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W najbliższą środę (20 stycznia 2021 r.), podczas 25. posiedzenia Sejmu, odbędzie się pierwsze czytanie projektu.

Rządowy projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej wpłynął do Sejmu 9 grudnia 2020 r. Zgodnie z ideą projektodawców, nowe przepisy mają na celu zwiększenie efektywności w zakresie ochrony, zarówno w zakresie zbiorowych, jak i indywidualnych, interesów klientów podmiotów rynku finansowego. W tym celu zaproponowano zintegrowanie organów właściwych w tym obszarze, tj. przejęcie dotychczasowych kompetencji Rzecznika Finansowego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W II poł. grudnia zostały przedstawione także projekty aktów wykonawczych do tego projektu. Na stronie Sejmu opublikowano:

  • projekt rozporządzenia ws. pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego
  • projekt rozporządzenia ws. terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu ochrony interesów klientów podmiotów rynku finansowego
  • projekt rozporządzenia ws. regulaminu pracy Rady Edukacji Finansowej

Pierwotna treść projektu zakładała wejście w życie przepisów z dniem 1 stycznia 2021r. W obecnym brzmieniu, ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw.

Projekty ustawy i aktów wykonawczych są dostępne w pełnej publikacji na portalu beinsured.pl.

wstecz