Wzmocnienie pozycji konsumentów w kredycie hipotecznym

Dodano: 13-06-2016

Resort finansów skierował projekt ustawy o kredycie hipotecznym do konsultacji. Ustawa ta ma wzmocnić pozycję konsumentów zawierających umowy kredytowe na zakup nieruchomości. Ustawa ma wdrożyć dyrektywę unijną w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi.

"W obszarach uregulowanych dyrektywą zdiagnozowano szereg problemów, które, z uwagi na potrzebę zapewnienia odpowiedniej spójności prawa unijnego, wymagają dostosowania lub wręcz wprowadzenia nowych regulacji przez państwa członkowskie Unii Europejskiej" - podkreślono w uzasadnieniu do regulacji.

Twórcy projektu wskazali na sytuacje "nieodpowiedzialnego udzielania i zaciągania kredytów hipotecznych w UE" oraz "nieodpowiedzialnego zachowania uczestników tego rynku". Zwrócili również uwagę na "nieporównywalne, niepełne i niejasne materiały reklamowe, brak dokonywania odpowiedniej oceny adekwatności oferowanych produktów do potrzeb klienta oraz niewystarczającą weryfikację zdolności kredytowej klientów".

Zdaniem autorów projektu, innym problemem jest "brak systemów regulujących działalność pośredników kredytowych i instytucji niekredytowych, oferujących kredyty związane z nieruchomościami mieszkalnymi".

W uzasadnieniu do projektu wskazano, iż celem dyrektywy jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów, którzy zawierają umowy kredytowe na zakup nieruchomości. "Ma ona spowodować rozwój bardziej przejrzystego, skutecznego i konkurencyjnego rynku wewnętrznego poprzez zawieranie spójnych i uczciwych umów, dostarczanie klientom odpowiednich informacji i wyjaśnień na każdym etapie. Ma także przyczynić się do wyrównywania asymetrii informacyjnej pomiędzy profesjonalnymi uczestnikami rynku (kredytodawcy) a ich klientami. Ponadto dyrektywa powinna promować odpowiedzialne udzielanie i zaciąganie kredytów" - zaznaczono.

Projekt ustawy przewiduje kompleksową regulację problematyki kredytów związanych z nieruchomościami. Zakłada on też zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim, doprecyzowujące niektóre jej przepisy. "Projektowane regulacje powinny przyczynić się do zwiększenia porównywalności i transparentności ofert kredytodawców oraz wzmocnić pozycję konsumenta na rynku kredytów konsumenckich oraz kredytów związanych z nieruchomościami mieszkalnymi" - podkreślono.

Obecnie w polskim porządku prawnym nie ma szczegółowej regulacji w zakresie kredytów hipotecznych. Jak wyjaśniono, kwestie te regulują różne ustawy, w tym m.in. Prawo bankowe, o kredycie konsumenckim, o nadzorze nad rynkiem finansowym, o księgach wieczystych i hipotece. "Ponadto do kredytów hipotecznych i kredytów finansujących nieruchomości zastosowanie mają rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego, które nie są aktami prawa powszechnie obowiązującego" - dodano.

Autorzy projektu, powołując się na informacje uzyskane od Prezesa UOKiK, zauważyli, że "praktyka stosowania ustawy o kredycie konsumenckim przez kredytodawców jest w niektórych przypadkach niejednolita". "W efekcie utrudniona jest pełna realizacja celów regulacji, zwłaszcza w zakresie informacji o kosztach kredytu konsumenckiego, ze szkodą dla interesów konsumentów" - podkreślono.

Celem projektu jest także zapewnienie jednolitej interpretacji ustawy o kredycie konsumenckim w zgodzie z dyrektywą unijną oraz uwzględnienie zastrzeżeń Komisji.

wstecz