Wynagrodzenie dystrybutora ubezpieczeń w świetle projektu nowej ustawy

Autor: Marta Ryskalczyk

Dodano: 04-01-2017

Dyrektywa w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD) wprowadza przepis, zgodnie z którym dystrybutor wykonując dystrybucję ubezpieczeń ma postępować uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie oraz zgodnie z najlepiej pojętym interesem swoich klientów. Przepis ten w identycznym brzmieniu został implementowany do projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 1 grudnia 2016 r.

Tak sformułowany przepis w formie klauzuli generalnej ma wypełniać główny cel dyrektywy IDD, jakim jest zagwarantowanie klientom większej ochrony. Dystrybutorzy przy wykonywaniu swoich czynności mają przede wszystkim kierować się dobrem swoich klientów.

Dyrektywa stanowi, że dystrybutorzy ubezpieczeń nie mogą być wynagradzani ani nie mogą wynagradzać swoich pracowników, a także oceniać ich wyników w sposób sprzeczny z obowiązkiem działania zgodnie z jak najlepiej pojętym interesem swoich klientów. W szczególności dystrybutor ubezpieczeń nie może dokonywać jakichkolwiek ustaleń dotyczących wynagrodzeń, celów sprzedaży lub innych kwestii, które mogłyby stanowić zachętę dla niego lub jego pracowników do rekomendowania klientowi konkretnego produktu ubezpieczeniowego, w sytuacji gdy dystrybutor ubezpieczeń mógłby zaoferować inny produkt ubezpieczeniowy, który lepiej odpowiadałby potrzebom klienta.

Przepis ten został implementowany w projekcie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń i stanowi, że sposób wynagradzania dystrybutora ubezpieczeń oraz osoby, przy pomocy której wykonuje on czynności agencyjne lub czynności brokerskie, nie może być ustalany w sposób sprzeczny z obowiązkiem działania z najlepiej pojętym interesem swoich klientów. W szczególności, jeżeli wynagrodzenie jest oparte na wynikach sprzedaży, nie może ono stanowić zachęty dla dystrybutora do proponowania klientowi określonej umowy ubezpieczenia.

Jak widać krąg podmiotowy osób, których wynagrodzenie nie może być ustalane w sposób sprzeczny z interesem klientów, w dyrektywie i implementującym ją projekcie ustawy został określony w nieco odmienny sposób. W obu przypadkach jednak ewidentny jest zamysł ustawodawcy, aby zakaz dotyczył wszystkich osób w jakikolwiek sposób zaangażowanych w proces dystrybucji produktów ubezpieczeniowych.

Różnica w implementacji pojawia się jednak w przedmiocie wprowadzanego zakazu. Przepis dyrektywy zakazuje w szczególności zarówno ustalania wynagrodzeń, jak i celów sprzedaży oraz innych kwestii w sposób, który mogłyby się przyczynić do zaistnienia missellingu. Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń w obecnym brzmieniu odnosi się wprost natomiast jedynie do wynagrodzenia. Powstaje zatem pytanie czy takie brzmienie krajowego przepisu jest zgodne z przepisem dyrektywy i jak należy je interpretować.

Jeśli chcą Państwo uzyskać odpowiedź na to i więcej pytań dotyczących wynagrodzenia dystrybutorów ubezpieczeń, zapraszamy na szkolenie „NOWA USTAWA O DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ”, które odbędzie się już 11 stycznia 2017 r. Więcej szczegółów pod załączonym linkiem.

wstecz