W 2018 r. klienci skierowali do Rzecznika Finansowego 4.014 wniosków o podjęcie postępowania w ramach ADR

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 26-04-2019
Publikator: Rzecznik Finansowy

W 2018 r. o 7% wzrosła liczba wniosków kierowanych przez klientów instytucji finansowych do Rzecznika Finansowego o uruchomienie procedury pozasądowego rozwiązania sporu. Wzrost ten dotyczył głównie rynku bankowo-kapitałowego.

W  ubiegłym roku RF otrzymał 4.014 wniosków o podjęcie postępowania ADR. 2.144 spraw (53%) dotyczyło sektora ubezpieczeń, wobec 1.870 wniosków (47%) w sprawie sporu klienta z instytucją bankową. Ogólnie jednak w porównaniu do roku 2017 liczba spraw z sektora bankowego wzrosła o 25%, tj. z 1.490 wniosków do 1.870 wniosków w 2018 r. W zakresie rynku ubezpieczeniowego największy udział miały sprawy związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi (27%), na życie (26%) oraz z elementem inwestycyjnym (18%).  

W 2018 r. w Biurze RF zakończono 2.968 spraw, tj. o 48% więcej niż w poprzednim roku. Blisko połowa tych spraw zakończyła się wydaniem opinii. W przypadku 13% z nich doszło do zawarcia porozumienia, przy czym znaczący udział miały tu zakłady ubezpieczeń (ok. 90%). Łącznie w sposób merytoryczny zakończyło się 62% spraw. Natomiast blisko co 10. wniosek nie został rozpatrzony. Najczęstszym powodem odmowy było wcześniejsze rozpatrzenie sporu o to samo roszczenie lub pozostające w toku.

W sumie klienci łącznie domagali się 5.775 tys. zł. Z kolei kwoty uzyskane w wyniku postępowania ADR wyniosły 3.296 tys. zł. Oznacza to, że pośród zakończonych spraw średnia wartość uzyskanej kwoty przez klienta stanowiła 54% dochodzonego roszczenia. Przy czym należy podkreślić, iż rozpiętość uzyskiwanych kwot wobec roszczeń była znaczna - od całkowitego uznania roszczeń zgłoszonych we wniosku do uwzględnienia ich jedynie w 10%.

Na początku kwietnia Rzecznik Finansowy przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w ubiegłym roku. Omówienie dokumentu jest dostępne na portalu beinsured.pl w art. „Sprawozdanie RF za 2018 r. W ub. r. klienci złożyli ponad 370 tys. reklamacji na podmioty ubezpieczeniowe”.

wstecz