Uwagi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Dodano: 11-01-2017

Do dnia 5 stycznia 2017 r. trwały konsultacje społeczne i międzyresortowe dotyczące projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Swoje uwagi przesłało do Ministerstwa Finansów dwanaście instytucji. Do tej pory na łamach beinsured omówiliśmy już dla Państwa uwagi wniesione przez Polską Izbę Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz Polską Izbę Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (czytaj więcej: Uwagi przedstawicieli środowiska pośredników ubezpieczeniowych do projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń). Dziś chcielibyśmy zaprezentować najważniejsze uwagi do projektu ustawy przekazane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

UOKiK w piśmie skierowanym do MF odnosi się do czterech głównych kwestii: trwałego nośnika, odesłania do ustawy o prawach konsumenta, pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich oraz ograniczenia pobierania korzyści pieniężnych przez dystrybutorów ubezpieczeń.

Prezes UOKiK odwołał się do art. 22 ust. 3 Dyrektywy IDD, która stanowi, że państwa członkowskie mogą ograniczyć lub zakazać przyjmowania lub pobierania honorariów, prowizji lub innych korzyści pieniężnych lub niepieniężnych wypłacanych lub przekazywanych dystrybutorom ubezpieczeń przez jakąkolwiek stronę trzecią lub osobę występującą w imieniu strony trzeciej, w związku z dystrybucją produktów ubezpieczeniowych. Wskazał, że należy rozważyć zasadność wprowadzenia, do ustawy implementującej IDD, "zakazu wypłaty prowizji pośrednikowi ubezpieczeniowemu". Zdaniem Prezesa UOKiK, w ten sposób mogłyby zostać wyeliminowane sytuacje, gdy pośrednicy przedstawiają klientowi ofertę produktu ubezpieczeniowego od zakładu ubezpieczeń, od którego otrzymują najwyższe wynagrodzenie. Jako przykład takiego rozwiązania podał niedawno przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, w którym pojawił się przepis zakazujący wynagradzania pośredników. „Tymczasem przedłożony projekt stanowi, że działalność polegająca na pośrednictwie ubezpieczeniowym odbywa się za wynagrodzeniem” – napisano w uwagach do Ministerstwa Finansów.

Również sporo uwagi poświęca Prezes UOKiK kwestii rozróżnienia nakładanych obowiązków informacyjnych na agentów, brokerów, członków zarządów ZU, prokurentów i pracowników towarzystw ubezpieczeniowych wykonujących czynności agencyjne a na agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające. Zgodnie z projektem ustawy, pierwsza grupa ma obowiązek przekazania klientom „możliwości złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów” (art. 24 ust. 1 pkt 8, art. 34 ust.1 pkt 8, art. 25 pkt 3). W przypadku dystrybucji ubezpieczeń przez agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, zakład ubezpieczeń musi dostarczyć, przed zawarciem umowy, informacji o „możliwości złożenia reklamacji i wniesienia skargi do Rzecznika Finansowego” (art. 3 ust. 3 pkt 1). Zdaniem Urzędu te przepisy powinny zostać ujednolicone na wzór obowiązków informacyjnych mających zastosowanie do agentów, brokerów, członków zarządów, prokurentów. W ten sposób, jak wskazał UOKiK, klienci będą mogli korzystać „z pełnego katalogu środków i instytucji pozasądowego rozwiązywania sporów”.

Pliki do pobrania

wstecz