Uwagi UOKiK do projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń dotyczące przepisów karnych

Dodano: 13-04-2017

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w swoich uwagach do projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń zgłoszonych w dniu 4 stycznia 2017 r. odniósł się do czterech kwestii: trwałego nośnika, odesłania do ustawy o prawach konsumenta, pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich oraz ograniczenia pobierania korzyści pieniężnych przez dystrybutorów ubezpieczeń (czytaj więcej: Uwagi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń). Uwagi te zostały wyjaśnione i omówione podczas konferencji uzgodnieniowej, która odbyła się w dniu 19 stycznia 2017 r. w Ministerstwie Finansów (czytaj więcej: Konferencja uzgodnieniowa w Ministerstwie Finansów poświęcona projektowi ustawy o dystrybucji ubezpieczeń). UOKiK ponownie skierował pismo z uwagami do poprawionego projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

Poza wyjaśnieniami dotyczącymi powyższych kwestii, Urząd dodatkowo zgłosił uwagi dotyczące przepisów karnych. „W świetle przedłożonego obecnie do ponownych uzgodnień międzyresortowych poprawionego projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, pragniemy na wstępie podziękować za uwzględnienie zgłoszonych uwag. Dodatkowo, nawiązując do wspomnianego powyżej zakresu uwag Prezesa UOKiK, pragniemy przedstawić poniższe wyjaśnienia oraz przedstawić uwagi dotyczące przepisów karnych” – czytamy w piśmie UOKiK.

Jak podaje Urząd, zgodnie z treścią projektowanego art. 87, Komisja Nadzoru Finansowego, nakładając na zakład ubezpieczeń, zakład reasekuracji i pośrednika ubezpieczeniowego karę pieniężną, przy wyborze rodzaju i jej wysokości bierze pod uwagę m.in. sytuację finansową ww. podmiotu - jego wynik finansowy netto wykazany w ostatnim zatwierdzonym rocznym sprawozdaniu finansowym. „Taka konstrukcja przesłanek uwzględnianych przy ustalaniu przez KNF wysokości kary pieniężnej nie wyklucza możliwości, że powodem obniżenia kary może stać się np. trudna sytuacja finansowa (brak środków pieniężnych itp.). Może to oznaczać uprzywilejowywanie niektórych podmiotów (np. będących w trudnej sytuacji) w stosunku do innych, co może stanowić dla tych pierwszych pomoc publiczną” – wyjaśnia Urząd.

Wskazany art. 87 projektu stanowi implementację do polskiego porządku prawnego art. 34 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń. Jak podkreśla UOKiK, przesłanka sytuacji finansowej wskazana w art. 34 ww. dyrektywy nie odwołuje się do wyniku finansowego netto odpowiedzialnej osoby prawnej, a do wysokości całkowitych obrotów odpowiedzialnej osoby prawnej.

„W ocenie Prezesa UOKiK, należałoby odpowiednio przeformułować projektowany art. 87 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, tak aby wysokość kary uzależniana była od wielkości przedsiębiorstwa (wysokość całkowitych obrotów), nie zaś od rentowności prowadzonej działalności (wynik finansowy netto)” – wyjaśnia UOKiK.

wstecz