Uwagi Rzecznika Finansowego do projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Dodano: 18-01-2017

Rzecznik Finansowy przedstawił swoje uwagi do projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Obejmują one głównie kwestie obowiązków informowania klientów i osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej o sposobach rozpatrywania reklamacji.

RF zauważa, że obowiązki informacyjne na temat reklamacji zawarte w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym nie stosuje się do agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające. Z tego powodu proponuje zmianę treści art. 3 ust. 3 pkt 1, polegającą na wykreśleniu obowiązku przekazania informacji o możliwości złożenia reklamacji i wniesienia skargi do Rzecznika Finansowego, oraz zmianę art. 94, polegającą na zamianie agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające na brokera ubezpieczeniowego.

„Podmiotem rynku finansowego nie powinien być agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające, do którego nie stosuje się dyrektywy, ani też broker reasekuracyjny, nieobsługujący osób fizycznych. Status taki powinien być przypisany tylko agentom ubezpieczeniowym (ale nie tym oferującym ubezpieczenia uzupełniające) i brokerom ubezpieczeniowym. Jeśli decyduje się na taki zabieg należy jednocześnie wskazać, że klientem podmiotu rynku finansowego jest poszukujący ochrony ubezpieczeniowej” – wyjaśnił Rzecznik Finansowy w uwagach.

W związku z powyższym zaproponowano, aby zmienić przepis dotyczący obowiązku udzielania informacji o „możliwości złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów”, nałożony na agenta ubezpieczeniowego w art. 24 ust. 1 pkt 8 oraz na członka zarządu zakładu ubezpieczeń, prokurenta oraz pracownika zakładu ubezpieczeń wykonującego czynności agencyjne w art. 25. Zdaniem RF, nowe przepisy w tym zakresie nałażone na ww. podmioty powinny stanowić, że poszukującemu ochrony będą dostarczane informacje, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Natomiast w przypadku brokerów ubezpieczeniowych RF sugeruje wykreślenie tego obowiązku informacyjnego ze względu na zmianę ustawy o rozpatrywaniu reklamacji, polegającą na uznaniu brokera ubezpieczeniowego za podmiot rynku finansowego.

Również Rzecznik Finansowy proponuje zmianę w zakresie obowiązku udzielania porady przez brokera ubezpieczeniowego (art. 34 ust. 1 pkt 4). W opinii RF, obecne brzmienie tego przepisu jest niemożliwe do wypełnienia. Jak informuje, już wcześniej do Biura Rzecznika Finansowego wpływały pytania, jak należy postępować, gdy broker otrzymuje od ubezpieczyciela tylko jedną ofertę albo w sytuacji, gdy klient wyraźnie życzy sobie zawarcie umowy z konkretnym ubezpieczycielem. Zdaniem Rzecznika Finansowego, przepis ten powinien brzmieć w następujący sposób: „przed zawarciem umowy ubezpieczenia udzielić na piśmie porady w zakresie najwłaściwszej umowy ubezpieczenia.”

„Ponadto, Rzecznik poddaje pod rozwagę wprowadzenie obowiązku ujawniania wynagrodzeń otrzymywanych przez dystrybutorów ubezpieczeń w przypadku umów o charakterze inwestycyjnym, w szczególności przypadku, gdy składka opłacana przez ubezpieczającego jest znaczącej wysokości. Można się również zastanowić nad określeniem limitu, od którego wynagrodzenie takie byłoby ujawniane, np. jeżeli wynagrodzenie dystrybutora przekraczałoby określony procent wyliczonej składki ubezpieczeniowej.”

Pliki do pobrania

wstecz