Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń: co powinien wiedzieć agent? (cz. I. Analiza potrzeb klienta przez agenta wyłącznego)

Autor: Piotr Czublun

Dodano: 03-01-2018

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń (UoDU) jest już faktem. Prezydent podpisał tekst ustawy, akt prawny został opublikowany w Dzienniku Ustaw i 23 lutego 2018 UoDU w całości będzie obowiązywać.

Co jednak oznaczają nowe przepisy w działalności agentów ubezpieczeniowych, jako głównych dystrybutorów ubezpieczeń w Polsce? Na problem należy spojrzeć inaczej w przypadku agenta wyłącznego i multiagenta.

Nie ulega wątpliwości, że w przypadku nowej ustawy jednym z zagadnień, które rodzi najwięcej pytań i wątpliwości, jest analiza potrzeb klienta.

Stosownie do treści uzasadnienia do dyrektywy IDD, obowiązek badania potrzeb klienta ma na celu ograniczenie przypadków tzw. missellingu w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych oraz zagwarantowanie szerszej ochrony konsumentów, poprzez oferowanie adekwatnych produktów ubezpieczeniowych. Zgodnie z motywem 44 dyrektywy IDD, ,,aby uniknąć przypadków niewłaściwej sprzedaży, sprzedaży produktów ubezpieczeniowych powinien zawsze towarzyszyć test wymagań i potrzeb klienta w oparciu o uzyskane od niego informacje”. W treści art. 20 ust. 1 dyrektywy IDD brak jest bezpośredniego odwołania do wspomnianego testu, a jedynie wymóg, aby przed zawarciem umowy ubezpieczenia dystrybutor ubezpieczeń określił na podstawie informacji otrzymanych od klienta wymagania i potrzeby tego klienta oraz podał klientowi w zrozumiałej formie obiektywne informacje na temat produktu ubezpieczeniowego, w celu umożliwienia mu podjęcia świadomej decyzji. Dyrektywa nie wskazuje zatem w jakiej formie i w jaki sposób dystrybutor ma pozyskać informacje od klienta.

Z kolei, zgodnie z art. 8 ust.1 UoDU, przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej dystrybutor ubezpieczeń określa, na podstawie uzyskanych od klienta informacji, jego wymagania i potrzeby oraz podaje w zrozumiałej formie obiektywne informacje o produkcie ubezpieczeniowym, w celu umożliwienia klientowi podjęcia świadomej decyzji. Informacje o produkcie ubezpieczeniowym, o którym mowa powyżej, uwzględniają złożoność tego produktu oraz rodzaj klienta. Z kolei proponowana umowa ubezpieczenia lub umowa gwarancji ubezpieczeniowej powinna być zgodna z wymaganiami i potrzebami klienta w zakresie ochrony ubezpieczeniowej lub ochrony gwarancyjnej.

W przypadku agentów wyłącznych realizacja większości powyższych obowiązków wynikających z ustawy powinna być zapewniona przy istotnym udziale zakładu ubezpieczeń. Zarówno proces prowadzenia analizy potrzeb jak też wykorzystywane w tym procesie narzędzia powinny zostać opracowane przez poszczególne zakłady ubezpieczeń i następnie odpowiednio wdrożone we własnej sieci dystrybucji.

Nałożenie obowiązku przeprowadzenia analizy potrzeb klienta na każdego dystrybutora powoduje, że każdy z nich ponosi odpowiedzialność za jej przeprowadzenie. Zakład ubezpieczeń ponosi jednak pełną odpowiedzialność za wykonanie analizy potrzeb przez swojego agenta wyłącznego. Zgodnie z art. 20 ust. 1 UoDU, zakład ubezpieczeń będzie bowiem odpowiadał za szkodę wyrządzoną przez agenta ubezpieczeniowego lub przez agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych na rzecz tego zakładu.  Za nieprzeprowadzenie analizy potrzeb klienta przez agenta wyłącznego będzie zatem odpowiadał zakład ubezpieczeń, który w dalszej kolejności na zasadach ogólnych może dochodzić odszkodowania na zasadach regresu od swojego agenta. Osoby fizyczne wykonujące czynności agencyjne działają w imieniu agenta ubezpieczeniowego, zatem w takim przypadku to agent, na rzecz którego działają, będzie ponosił odpowiedzialność za nieprzeprowadzenie analizy potrzeb bądź przeprowadzenie jej w niewłaściwy sposób. Z tego też względu w każdym przypadku ważne jest, aby w umowie agencyjnej lub umowie o współpracy z osobą fizyczną wykonującą czynności agencyjne znalazło się wyraźne zobowiązanie do przeprowadzenia analizy potrzeb klienta zgodnie z art. 8 ust. 1 UoDU. Zawarcie takiego zobowiązania w umowie nie zwalnia co prawda zakładu ubezpieczeń z odpowiedzialności za prawidłowo przeprowadzoną analizę potrzeb, pozwala jednak zakładowi ubezpieczeń, w przypadku pociągnięcia go do odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną klientowi w ten sposób, do domagania się stosownej rekompensaty od agenta ubezpieczeniowego, o ile agent będzie ponosił odpowiedzialność za powstałą szkodę.

Więcej o tym, w jaki sposób analiza potrzeb powinna być przeprowadzona w przypadku multiagenta już wkrótce przeczytasz na beinsured.pl

wstecz