UFG będzie wypłacał świadczenia po wyczerpaniu się sum gwarancyjnych z ubezpieczenia OC

Dodano: 28-12-2016

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przygotowała projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Projekt stanowi odpowiedź na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Marszałka Senatu z dnia 20 kwietnia 2016 r., dotyczącego problemu wyczerpywania się sum gwarancyjnych w przypadku obowiązkowych ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Projekt zmian w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zamierza wprowadzić nowy art. 98b. Nakłada on na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny obowiązek zaspokajania roszczeń o naprawienie szkody na osobie z tytułu umów obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów oraz ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, w przypadku wyczerpania się ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej, określonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, do wysokości sumy gwarancyjnej określonej w tej właśnie ustawie. A zatem nowy zapis w ustawie ma zapobiec skutkom wyczerpania się sumy gwarancyjnej z umów ubezpieczenia zawartych w latach dziewięćdziesiątych, kiedy to minimalna suma gwarancyjna była wielokrotnie niższa od przyjętej aktualnie.

Inicjatywa RPO stanowi reakcję na zwiększoną liczbę skarg obywateli, którzy tracą renty z powodu wyczerpywania się sum gwarancyjnych z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartych w latach dziewięćdziesiątych. Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, suma gwarancyjna nie może być niższa niż 5 mln euro w przypadku szkód na osobie w odniesieniu do jednego zdarzenia i 1 mln euro w przypadku szkód w mieniu w odniesieniu do jednego zdarzenia.

Aktualnie projekt został skierowany do prac Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Organy mają czas do dnia 1 lutego 2017 r. na przygotowanie sprawozdań. Na razie swoją opinię w sprawie projektu wydał Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wskazał on, że projektodawca nie ograniczył zakresu świadczeń, które miałby wypłacać Fundusz po wyczerpaniu się sumy gwarancyjnej jedynie do rent. Zapis w projekcie daje możliwość dochodzenia przez poszkodowanych innych rodzajów świadczeń. Z tego względu w opinii UFG, konieczne jest bardziej precyzyjne określenie rodzajów świadczeń przysługujących poszkodowanym po wyczerpaniu się sumy gwarancyjnej.

Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem dostępny jest w „Pełnej publikacji”.

Pliki do pobrania

wstecz