SN rozstrzygnie o kształtowaniu wysokości świadczeń za sprawowanie opieki nad poszkodowanym

Dodano: 27-04-2021
Publikator: Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy przedstawił istotny pogląd w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym. Sprawa dotyczy ustalenia wysokości renty z tytułu zwiększonych potrzeb dla poszkodowanej w wypadku.

W rozpoznawanej sprawie wskutek potrącenia doszło u poszkodowanej dziewczynki do niedowładu kończyn. Dziecko stało się niezdolne do samodzielnej egzystencji i wymaga stałej opieki. Powództwem poszkodowana domaga się szerszego zakresu zwrotu kosztów opieki oraz niezaliczania renty socjalnej na poczet renty na zwiększone potrzeby. Jej stanowisko wsparł istotnym poglądem Rzecznik Finansowy.  

- Monitorujemy tę sprawę nie tylko ze względu na sytuację, w jakiej znajduje się poszkodowana i jej rodzina. Zdecydowałem o przedstawieniu istotnego poglądu w tej sprawie, gdyż rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego może mieć szerszy wymiar. Kwestie rozstrzygane w tej sprawie są rozpatrywane niejednolicie przez sądy różnych instancji. Stanowisko Sądu Najwyższego może być krokiem w kształtowaniu się linii orzeczniczej korzystnej dla osób ciężko poszkodowanych w wypadkach – mówi Mariusz Jerzy Golecki, Rzecznik Finansowy.

Sąd Najwyższy, rozpoznając kasację, rozstrzygnie, m. in. czy całodobowa opieka, rekompensowana rentą z tytułu zwiększonych potrzeb, może obejmować jedynie zakres fizycznie wykonanych czynności przy poszkodowanym, czy powinna też dodatkowo obejmować czas pieczy, doglądania, gotowości do pomocy i czuwania przy poszkodowanym, gdy żadne konkretne czynności nie są wykonywane, w szczególności dotyczy to pory spoczynku i nocnej opieki. Przyjęcie drugiej możliwości oznaczałoby ustalenie  24-godzinnego wymiaru opieki przy wyliczaniu jej kosztów.  

Drugą kwestią jest ustalenie przez SN, w jakim zakresie przesłanką dla ustalenia wymiaru czasowego opieki jako zwiększonej potrzeby w świetle art. 444 § 2 k.c. są kategorie medyczne tzn. rozmiar uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia i powiązana z tym potrzeba opieki w określonym wymiarze. Kluczowe jest tu również wskazanie, czy są to wiadomości specjalne, w zakresie których sąd nie powinien dokonywać ustaleń w oparciu o własne przekonanie, tylko na podstawie opinii biegłego.

SN rozstrzygnie też, czy renta z tytułu zwiększonych potrzeb, przysługująca osobie poszkodowanej zgodnie z art. 444 § 2 k.c., podlega pomniejszeniu o wysokość otrzymywanej przez osobę poszkodowaną renty socjalnej.

wstecz