Śmierć ubezpieczonego na skutek wypadku przy pracy

Dodano: 06-08-2022
Publikator: System Analizy Orzeczeń Sądowych Sygnatura: XII C 780/19

Czy śmierć ubezpieczonego w pracy była wypadkiem przy pracy czy też wynikiem udaru krwotocznego mózgu?

Ubezpieczony pracownik biurowy zastępował przy wykonywaniu czynności fizycznych nieobecnego pracownika. Po ich zakończeniu zasłabł, a niecały miesiąc później zmarł.

Towarzystwo ubezpieczeń na podstawie dokumentacji medycznej uznało, że zgon nastąpił w wyniku krwotoku śródmózgowego. Wypłaciło więc uposażonej matce zmarłego świadczenie w wysokości 176 tys. zł – z tytułu śmierci ubezpieczonego (154 tys. zł) oraz z tytułu śmierci w wyniku krwotoku śródmózgowego (22 tys. zł).

Jednak, według powódki, wypłacona kwota stanowiła jedynie częściowe zaspokojenie jej roszczeń. Zgon ubezpieczonego nastąpił bowiem w związku z wypadkiem przy pracy i w jego wyniku. Zatem należne powódce odszkodowanie wynosiło 462 tys. zł. Mimo wyznaczonego przez pełnomocnika termin dla towarzystwa na zmianę stanowiska, ubezpieczyciel podtrzymał swoją decyzję – niespełniona miała zostać definicja wypadku przy pracy.

Zakład pracy i ZUS uznają zdarzenie za wypadek przy pracy

Zakład pracy zakwalifikował zdarzenie jako wypadek przy pracy w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Przyczyną wypadku miała być praca fizyczna, połączona z samoistnym schorzeniem poszkodowanego. Postępowanie ZUS także zakończyło się ustaleniem, iż zgon nastąpił w związku z wypadkiem przy pracy. Wobec tego przyznano żonie oraz dzieciom zmarłego jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci zmarłego wskutek następstw wypadku przy pracy, które wynosiło ponad 106 tys. zł.

Związek przyczynowo-skutkowy

Sąd miał orzec czy opisywane zdarzenie mieściło się w ramach definicji ubezpieczyciela oraz czy z medycznego punktu widzenia zaistniał związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wypadkiem przy pracy a śmiercią ubezpieczonego. Zbadano więc definicje ubezpieczyciela oraz powołano biegłych, których opinie wskazywały jednoznacznie, że śmierć ubezpieczonego pozostawała w bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym ze zdarzeniem, które miało miejsce w trakcie wykonywania pracy zawodowej.

Sąd potwierdza wypadek przy pracy

Przesłanki z obowiązującej stron umowy zostały spełnione. Zaszły okoliczności pozwalające na zakwalifikowanie zdarzenia jako śmierci wskutek wypadku przy pracy, zgodnie z definicją umowną. Przywołany został wyrok Sądu Najwyższego (I UK 05/12), gdzie śmierć pracownika podczas wykonywania w czasie pracy zwykłych czynności, wskutek urazów doznanych w wyniku upadku z wysokości spowodowanego atakiem padaczki, uznano za wypadek przy pracy.

Powódka wykazała, że przysługiwało jej od pozwanego świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego syna wskutek wypadku przy pracy. Należało więc uznać, że śmierć syna powódki była objęta zakresem ubezpieczenia skutkującym obowiązkiem wypłaty powódce świadczenia w kwocie 462 tys. zł. Zgodnie z umową, w wypadku śmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem przy pracy, wartość wypłacanego świadczenia miała wynosić właśnie wskazaną kwotę.

Tekst orzeczenia znajduje się pod adresem:

XII C 780/19 Szczegóły orzeczenia - System Analizy Orzeczeń Sądowych - SAOS

wstecz