Skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego dotycząca pozwu o zapłatę dla doradcy odszkodowawczego

Dodano: 06-05-2019
Publikator: Prokuratura Krajowa
Kategorie :

Prokurator Generalny skierował skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego. Dotyczy ona wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie o zapłatę wynagrodzenia dla doradcy odszkodowawczego.

Powództwo skierował powód prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług odszkodowawczych. Domagał się on zapłaty kwoty blisko 12 tys. zł od klientów z tytułu zawarcia umowy o dochodzenie na drodze sądowej roszczeń odszkodowawczych w związku ze śmiercią ich syna. Zgodnie z jej zapisami, powód miał uzyskać wynagrodzenie w wysokości 30% od wypłaconych pozwanym świadczeń, nie mniej jednak niż 1000 zł.

Sąd Rejonowy w Białymstoku wskazał, że powód nie posiadał uprawnień pełnomocnika profesjonalnego, w związku z tym nie mógł zobowiązać się do świadczenia pomocy pozwanym na etapie postępowania sądowego i żądać z tego tytułu wynagrodzenia. Ponadto powód nie przedstawił dowodów w kwestii czynności, które miał podejmować na rzecz pozwanych. Sąd wskazał, że wynagrodzenie za pełnienie funkcji pełnomocnika otrzymał ustanowiony z urzędu radca prawny. 

Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego. Ten zmienił wyrok I instancji i zasądził na rzecz powoda kwotę żądaną pozwem.

Z wyrokiem sądu II instancji nie zgodził się  Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny. Jego zastępca złożył do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną. Zarzucił w niej, że wyrok Sądu Okręgowego naruszył zasady demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasadę sprawiedliwości społecznej. Wskazał, że SO dopuścił się naruszenia prawa materialnego poprzez błędną wykładnię art. 58 kodeksu cywilnego.

W ocenie Prokuratora Generalnego zawarte przez powoda umowy są sprzeczne z prawem o adwokaturze oraz ustawą o radcach prawnych. Powód, nie posiadając uprawnień pełnomocnika profesjonalnego, nie mógł zobowiązać się do świadczenia pomocy pozwanym na etapie postępowania sądowego i żądać z tego tytułu wynagrodzenia. W skardze wniesiono o uchylenie wyroku i oddalenie apelacji powoda.

wstecz