Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rozpatrzyła ustawę dot. wyczerpywania się sum ubezpieczenia

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 31-07-2019

W dniu 30 lipca br. senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych opowiedziała się za przyjęciem ustawy w zakresie wyczerpywania się sumy ubezpieczenia z ubezpieczeń obowiązkowych.

W dniu 19 lipca br. Sejm przyjął ustawę o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r.

Celem nowego aktu prawnego jest rozwiązanie problemu wyczerpywania się sum gwarancyjnych, do wysokości których zakłady ubezpieczeń odpowiadają za szkodę, w przypadku obowiązkowych ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego. Kwestia ta dotyczy głównie poszkodowanych w latach 90., gdy minimalna suma ubezpieczenia była wielokrotnie niższa niż obecnie.

Ustawa określa szczególne uprawnienia osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej w umowach ubezpieczenia zawartych na podstawie nieobowiązującej ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej oraz ustalonej w umowach ubezpieczenia zawartych przed dniem 1 stycznia 2006 r.

Poszkodowanym będzie przysługiwać roszczenie o wypłatę renty do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, ograniczone do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej na dzień zgłoszenia roszczenia, jeżeli zakład ubezpieczeń nie był zobowiązany do wypłaty renty na podstawie orzeczenia sądu ustalającego inną wysokość sumy gwarancyjnej niż ustalona w umowie ubezpieczenia. Roszczenie o wypłatę renty przysługiwać ma za okresy przypadające po dniu wejścia w życie ustawy. 

Roszczenie o wypłatę renty będzie zgłaszane do Funduszu za pośrednictwem zakładu ubezpieczeń, który był zobowiązany do zaspokajania roszczeń na podstawie umowy ubezpieczenia. Roszczenie o wypłatę renty będą ulegać przedawnieniu w terminie trzyletnim.

Ustawa będzie rozpatrywana podczas bieżącego posiedzenia Senatu w dniach 31 lipca - 2 sierpnia.

wstecz