Rzecznik Finansowy opracował uwagi do poprawionego projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Dodano: 13-04-2017

Rzecznik Finansowy przedstawił swoje uwagi do projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Podniósł w nich, że kryterium ujawniania wysokości kosztów dystrybucji i kosztów prowizji brokera ubezpieczeniowego i osoby wykonującej czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń powinno stanowić przekroczenie określonego procentu wyliczonej składki ubezpieczeniowej. Obecnie, projekt ustawy reguluje, aby ujawnianie kosztów następowało w sytuacji, gdy gwarantowana wysokość świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego jest niższa niż dziesięciokrotność rocznej składki ubezpieczeniowej należnej z tytułu umowy ubezpieczenia na życie z UFK w każdym z pierwszych 5 lat ubezpieczenia.

Wśród uwag RF wskazał na brak pokrycia wymogów zawartych w dyrektywie IDD dotyczących zakresu obowiązywania powyższej ustawy. Zgodnie z art. 1 ust. 3 lit. b dyrektywy, przepisy IDD nie mają zastosowania do pośredników oferujących ubezpieczenia uzupełniające i wykonujących działalność z zakresu dystrybucji produktów ubezpieczeniowych, w przypadku gdy kwota składki z tytułu umowy ubezpieczenia nie przekracza 600 EUR, obliczanej proporcjonalnie w wymiarze rocznym. Podczas gdy polski projektodawca jako warunek wskazał, że wysokość składki należnej z tytułu umowy ubezpieczenia w odniesieniu do jednego ubezpieczonego nie przekoczy kwoty stanowiącej równowartość 600 euro, obliczanej proporcjonalnie w wymiarze rocznym. Jak wskazał Rzecznik Finansowy, stosowanie limitu do każdego ubezpieczonego może powodować, że poza rygorem ustawy mogłyby się znaleźć duże umowy ubezpieczenia grupowego.

„Rozumiejąc oczywiście, iż chodzi tutaj o umowy stanowiące uzupełnienie dostarczanych usług, Rzecznik pragnie zwrócić uwagę, iż proponowany przepis w praktyce może służyć do obejścia wymogów dyrektywy, co będzie rodziło wątpliwości w jej prawidłowej implementacji” – podano w uwagach do projektu. RF zaproponował skreślenie spornego sformułowania „w odniesieniu do jednego ubezpieczonego”. 

Także RF postuluje wykreślenie w przypadku wykonywania działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń przez przedsiębiorcę, oferującego produkty ubezpieczenia jako uzupełnienie dostarczanych produktów i usług, obowiązku przekazywania przez zakład ubezpieczeń informacji o możliwości złożenia reklamacji i wniesienia skargi. Zdaniem Rzecznika, obowiązek ten byłby nadmierny w stosunku do wymagań dyrektywy i powodowałby dublowanie przepisów z innych aktów prawnych.

Ponadto, podobnie jak zawarła to w swoich uwagach Konfederacja Lewiatan (czytaj więcej: Konfederacja Lewiatan przedstawiła swoje uwagi do projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń), RF zwraca uwagę na niekonsekwencję stosowania w projekcie ustawy pojęć: poszukujący ochrony i klient.

Pliki do pobrania

wstecz