Rzecznik Finansowy ocenił projekt WEI ws. ubezpieczenia OC komunikacyjnego

Dodano: 07-04-2017
Publikator: Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy przygotował odpowiedź ws. projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnyc,h opracowanego przez ekspertów z Warsaw Enterprise Institute (czytaj więcej: Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

RF zaznaczył, że sprzeciwia się zaproponowanym rozwiązaniom, które w głównej mierze idą w kierunku szukania znacznych oszczędności towarzystw ubezpieczeń, kosztem poszkodowanych w wypadkach drogowych i ich rodzin. „Stąd ograniczanie ich uprawnień potwierdzonych bogatym orzecznictwem Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych oraz pogwałcenie wypracowanych reguł prawa odszkodowawczego nie może spotkać się w żadnej mierze z naszą aprobatą. Proponowane regulacje są także jaskrawym zaprzeczeniem celów, dla których utworzono system ochrony poszkodowanych w obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych” – napisał Rzecznik Finansowy.

W opinii Rzecznik Finansowy wskazał, że powodem wzrostu składek była przede wszystkim nieodpowiedzialna polityka taryfowa, wojna cenowa prowadzona między ubezpieczycielami, „którzy de facto są winowajcami skokowej dynamiki wysokości składki ubezpieczeniowej w ostatnim czasie. Stąd obciążanie poszkodowanych skutkami skrajnie nieodpowiedzialnych, a wręcz pozaprawnych zachowań branży ubezpieczeniowej wydaje się co najmniej nieetyczne, szczególnie jeżeli miałoby być zaakceptowane przez Państwo, którego priorytetową rolą winna być dbałość o interesy najsłabszych podmiotów m.in. poszkodowanych w wypadkach drogowych, a nie zabieganie o partykularne interesy profesjonalnych korporacji finansowych (zakładów ubezpieczeń)”. 

RF podniósł, że w projekcie nie zostały uwzględnione propozycje zgłoszone przez Rzecznika na początku prac „Okrągłego stołu” ds. podwyżek OC. RF zgłosił sprzeciw chociażby w kwestii sztywnego definiowania kręgu osób uprawnionych do zgłaszania roszczeń z tytułu śmierci bliskiej osoby. Propozycja zawarta w projekcie, aby krąg ten ograniczał się jedynie do małżonka, osieroconego małoletniego czy rodziców zmarłego dziecka, w opinii RF, jest kuriozalna. W tym celu powołał się na orzeczenia, w których sądy uwzględniły zadośćuczynienia dla dalszych krewnych, konkubentówi i przyszywanych dzieci. „Tym samym w ocenach sądów decydujące dla zaliczenia do tego kręgu osób jest poczucie bliskości i wspólności, istnienie więzów emocjonalnych i uczuciowych oraz ścisła wspólność gospodarcza, wynikające nie tylko z pokrewieństwa” – wskazano.

Wątpliwości RF budzi też algorytm służący do obliczania wysokości zadośćuczynienia czy zgłaszanie roszczeń przez osoby pośrednio poszkodowane wyłącznie o zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

„Reasumując nie możemy zgodzić się, aby w celu zahamowania za wszelką cenę zwyżek składek podejmować zaproponowane rozwiązania godzące wyłącznie w interesy osób poszkodowanych przez sprawców wypadków. De facto stanowiłoby to wypaczenie roli tego ubezpieczenia, które jest przeznaczone przede wszystkim dla ochrony poszkodowanych. Nie można bowiem pod wpływem chwili i doraźnych partykularnych interesów ubezpieczycieli stosować radykalnych rozwiązań, które uderzają w najbardziej poszkodowaną grupę osób, za cenę obniżki stawek dla wszystkich kierowców” – czytamy w opinii Rzecznika Finansowego.

W związku z powyższym RF wskazuje na potrzebę szacowania świadczeń, które zarówno nie ograniczają uprawnień poszkodowanych jak i dają szersze możliwości prewencyjne, a także zwiększają przewidywalność wypłat. Jako propozycje takich rozwiązań RF wymienia m.in.:

  • indywidualizację składki, uwzględniającą szkodowość kierowców,
  • przywrócenie fotoradarów,
  • udostępnienie zakładom ubezpieczeń informacji o wykroczeniach drogowych, mandatach i punktach karnych ubezpieczonych,
  • monitorowanie stylu jazdy przez montaż w pojazdach specjalnego urządzania lub specjalną aplikację w telefonie,
  • większą kontrolę i eliminację z ruchu pojazdów zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników ruchu drogowego.

Rzecznik finansowy proponuje też wprowadzenie zmian w systemie prawnym, w tym:

  • implementację narzędzi zobowiązujących organ nadzoru do zapewnienia adekwatności składki ubezpieczeniowej do ponoszonego ryzyka w sytuacji jej dumpingu,
  • umożliwienie czasowego wycofania pojazdów z rejestru,
  • udostępnienie instytucji udziału własnego w szkodzie. 

Tekst oceny jest dostępny w „Pełnej publikacji”.

Pliki do pobrania

wstecz