RPO po raz kolejny apeluje do MF ws. PIT od odsetek za opóźnienie w wypłacie odszkodowania

Dodano: 12-05-2021
Publikator: Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich po raz kolejny wystosował do Ministerstwa Finansów pismo, w którym wskazuje na problem zaliczania do podstawy opodatkowania sumy odsetek przyznanych od ubezpieczyciela za opóźnienie w wypłacie odszkodowania.

W piśmie RPO przywołuje sprawę małoletniego, który w wyniku wypadku komunikacyjnego stracił rodziców i brata. W postępowaniu sądowym, zakończonym w 2020 r. (6 lat od zdarzenia ubezpieczeniowego), poszkodowanemu i jego dziadkom przyznano odszkodowanie wraz z ustawowymi odsetkami za nieterminową wypłatę świadczenia. Kwota odsetek musiała być ujęta jako przychód i uwzględniona w rocznym rozliczeniu podatkowym za 2020 r.

„W tym kontekście pragnę wskazać, że Rzecznik Praw Obywatelskich od lat zabiega o podjęcie prac legislacyjnych w przedmiocie zwolnienia z opodatkowania odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji gdy należność główna korzysta ze zwolnienia podatkowego. Jako organ stojący na straży konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich, Rzecznik wyraża sprzeciw wobec takiego stanu prawodawstwa, w którym osoby poszkodowane, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej (m.in. ofiary wypadków komunikacyjnych lub ich osoby najbliższe), ponoszą negatywne konsekwencje podatkowe w związku z nieterminową wypłatą zasądzonych na ich rzecz należności. Trudno w tych przypadkach doszukać się ratio legis w opodatkowaniu odsetek od świadczeń, które sam ustawodawca uznał za zwolnione z podatku”, podkreślił RPO w piśmie.

W związku z powyższym po raz kolejny Rzecznik zaapelował o jak najszybsze uregulowanie omawianej kwestii i rozszerzenie katalogu zwolnień podatkowych o odsetki wypłacane za opóźnienie w sytuacji, gdy należność główna korzysta ze zwolnienia podatkowego. Poprosił też resort o zajęcie stanowiska wobec spraw zakończonych, w których doszło już do wypłaty odsetek.

wstecz