RF złożył skargę nadzwyczajną ws. ustalania wysokości odszkodowania za szkody komunikacyjne

Dodano: 20-10-2020
Publikator: ​Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy złożył do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną w sporze dotyczącym wysokości kwoty odszkodowania z umowy OC komunikacyjnego. Wniosek RF dot. praktyki polegającej na ustalaniu tej kwoty od przedstawianych przez poszkodowanego faktur.  

W skardze nadzwyczajnej Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego prawomocnego Sądu Okręgowego w Warszawie oraz o zasądzenie na rzecz poszkodowanego kwoty niemal 37 tys. zł wraz z odsetkami. Żądana kwota stanowi różnicę między odszkodowaniem wypłaconym przez ubezpieczyciela (niecałe 76,8 tys. zł), a prawidłowymi i niezbędnymi kosztami naprawy oszacowanymi przez biegłego w toku postępowania sądowego (113,7 tys. zł). Sąd Okręgowy stanął na stanowisku, że jeżeli poszkodowany po szkodzie dokona naprawy uszkodzonego samochodu, to może żądać jedynie różnicy pomiędzy kosztami takiej naprawy a odszkodowaniem wypłaconym przez ubezpieczyciela i wyłącznie pod warunkiem udowodnienia kosztów naprawy rachunkami.

W przypadku, gdyby poszkodowany nie naprawił uszkodzonego samochodu, to posiadałby pełne prawo do dochodzenia odszkodowania na podstawie kalkulacji sporządzonej przez niezależnego rzeczoznawcę lub przez biegłego sądowego w toku procesu.

– Orzecznictwo, w tym Sądu Najwyższego, w tego typu sprawach jest jednoznaczne i ugruntowane. Na tyle, żeby wykładnię przepisów prawa dokonaną przez Sąd Okręgowy w Warszawie ocenić jako rażące naruszenie prawa – mówi Rzecznik Finansowy.

– W pierwszej kolejności to ubezpieczyciel powinien prawidłowo określić rozmiar szkody, ponieważ jest to istota jego obowiązku odszkodowawczego. Jeżeli tego nie uczyni, to poszkodowany może żądać ustalenia odszkodowania na podstawie kalkulacji sporządzonej przez niezależnego rzeczoznawcę, w toku procesu na podstawie opinii biegłego sądowego. Jeśli poszkodowany naprawił pojazd, ale naprawa ta nie przywróciła pojazdu do stanu poprzedniego pod każdym istotnym względem (nie tylko użytkowym), to pomimo faktu naprawy poszkodowany nadal może żądać dopłaty odszkodowania w oparciu o taki dowód – wyjaśnia Paweł Wawszczak, dyrektor Wydziału Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego w biurze Rzecznika Finansowego.

wstecz