RF wypowiedział się w kwestii zagadnienia prawnego dot. niezachowania terminu rozpatrzenia reklamacji

Dodano: 16-03-2018
Publikator: Rzecznik Finansowy

W dniu 6 kwietnia 2018 r. Sąd Najwyższy zajmie się zagadnieniem prawnym (sygn. akt III CZP 113/17) dot. skutków niedotrzymania przez podmiot rynku finansowego ustawowych terminów odpowiedzi na reklamację. W tej sprawie istotny pogląd wniósł Rzecznik Finansowy.

W dniu 29 listopada 2017 r. do Sądu Najwyższego wpłynęło zagadnienie prawne o treści: "Czy w procesie z powództwa klienta przeciwko podmiotowi rynku finansowego o zapłatę kwoty roszczenia zgłoszonej w reklamacji klienta, regulacja zawarta w art. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 892, t. jedn. ze zm.) wyłącza możliwość kwestionowania przez podmiot rynku finansowego zasadności dochodzonego roszczenia tak co do zasady, jak i co do wysokości, czy jedynie oznacza przerzucenie ciężaru dowodu na podmiot rynku finansowego, który będzie zobowiązany udowodnić, że roszczenie nie przysługuje powodowi bądź przysługuje mu w niższej wysokości?"

SN wypowie się w tej kwestii podczas rozprawy w dniu 6 kwietnia 2018 r. Natomiast swoje stanowisko dot. zagadnienia przedstawił Rzecznik Finansowy. 

W istotnym poglądzie RF przedstawił stanowisko, zgodnie z których tylko w wyjątkowych sytuacjach podmiot rynku finansowego ma możliwość kwestionowania zasadności dochodzonego przez klienta roszczenia po upływie ustawowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.  

RF wyjaśnił, że klienci mogą nadużywać tego prawa, kierując do podmiotów wygórowane roszczenia, licząc, że ten nie rozpatrzy reklamacji w ustawowym terminie, a ich żądanie zostanie automatycznie uznane, bez względu na jego wysokość.

Oświadczenia Rzecznika Finansowego zawierające istotny dla sprawy pogląd jest dostępne do pobrania w pełnej publikacji.

Pliki do pobrania

wstecz