RF: sądy coraz częściej będą orzekać o unieważnieniu umowy ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym

Dodano: 28-09-2020
Publikator: ​Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy na swojej stronie poinformował o odmowie SN ws. przyjęcia skargi kasacyjnej od wyroku stwierdzającego nieważność ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zdaniem RF, takich orzeczeń będzie coraz więcej.

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 24 maja 2019 r. (sygn. akt V ACa 451/18) orzekł o nieważności umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Skargę kasacyjną od tego wyroku złożyła strona pozwana. SN jednak odmówił jej przyjęcia.

– Cieszę się z tej decyzji Sądu Najwyższego i z treści uzasadnienia odmowy przyjęcia skargi kasacyjnej. Uznanie umowy za nieważną, ze względu na sprzeczność z właściwością stosunku prawnego oraz zasadami współżycia społecznego, to ważny sygnał dla branży. Pokazuje, że długoterminowo oferowanie toksycznych produktów jest nieopłacalne. To także przykład, że zastrzeżeń ekspertów Rzecznika Finansowego nie należy bagatelizować. Przypomnę, że wiele lat temu prawnicy ubezpieczycieli kwestionowali opinie nt. już samej abuzywności opłat likwidacyjnych w tego typu umowach. Dziś nie budzi to już żadnych wątpliwości sędziów. Spodziewam się, że tak samo stanie się z kwestią nieważności umów o takiej konstrukcji i linia orzecznicza ukształtuje się w kierunku oczekiwanym przez poszkodowanych klientów – mówi dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, Rzecznik Finansowy.

W swojej publikacji RF przytacza inne wyroki, które zapadły w podobnych sprawach. Jego zdaniem, być może jest to początek kształtowania się nowej, korzystnej dla klientów linii orzeczniczej. Oznacza to, że klienci towarzystw ubezpieczeń po otrzymaniu pozytywnych orzeczeń ws. zwrotu opłat likwidacyjnych będą teraz domagać się unieważnienia umów ubezpieczenia.  

– W przypadku uznania postanowienia dotyczącego opłat likwidacyjnych za abuzywne konsument ma roszczenia o zapłatę tylko kwoty zatrzymanej tytułem tej opłaty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Przy stwierdzeniu nieważności ma roszczenie o zapłatę wszystkich środków wpłaconych ubezpieczycielowi – składki na część ochroną i na część inwestycyjną. Otrzymuje zwrot wszystkiego, co wpłacił. Nie ma znaczenia strata inwestycyjna, ryzyka kursowe itp. Ubezpieczyciel nie może także zatrzymać pobranych dodatkowych opłat, których było w określonym produkcie kilka, a w skrajnych przypadkach kilkanaście. Klient może również żądać odsetek ustawowych za opóźnienie – wyjaśnia radca prawny Paweł Wawszczak, dyrektor Wydziału Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego w biurze Rzecznika Finansowego.

wstecz