Pytania prawne dot. odszkodowań za szkody komunikacyjne

Dodano: 23-08-2018
Publikator: Sąd Najwyższy

Do Sądu Najwyższego wpłynęły cztery zapytania prawne. Dotyczą one wypłat odszkodowań z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń OC ppm w przypadku gdy doszło do szkody częściowej. Pytaniami zajmie się Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów. Wszystkie pytania zostały skierowane do SN przez Sąd Okręgowy w Szczecinie.

  • sygn. akt III CZP 74/18:

„Czy w przypadku wyrządzenia szkody w pojeździe mechanicznym, stanowiącej szkodę częściową, w sytuacji, gdy przed ustaleniem wysokości odszkodowania dojdzie do naprawy pojazdu przywracającej ten pojazd do stanu sprzed powstania szkody, odszkodowanie należne poszkodowanemu w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego ograniczone jest do równowartości wydatków faktycznie poniesionych celem naprawy pojazdu, czy też powinno być ustalone jako równowartość hipotetycznie określonych kosztów przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego?”

  • sygn. akt III CZP 73/18:

„Czy w przypadku wyrządzenia szkody w pojeździe mechanicznym, stanowiącej szkodę częściową, w sytuacji, gdy przed ustaleniem wysokości odszkodowania w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, dojdzie do sprzedaży pojazdu bez uprzedniej naprawy przywracającej ten pojazd w pełni do stanu sprzed powstania szkody, poszkodowanemu nadal przysługuje roszczenie o odszkodowanie odpowiadające równowartości hipotetycznie określonych kosztów przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego?”

  • sygn. akt III CZP 72/18:

„Czy w przypadku wyrządzenia szkody w pojeździe mechanicznym, stanowiącej szkodę częściową, w sytuacji, gdy przed ustaleniem wysokości odszkodowania dojdzie do częściowej naprawy pojazdu, odszkodowanie należne poszkodowanemu w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego ograniczone jest do równowartości wydatków faktycznie poniesionych celem dokonania takiej częściowej naprawy pojazdu oraz hipotetycznych pozostałych kosztów przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody, czy też niezależnie od dokonania częściowej naprawy odszkodowanie to powinno być ustalone jako równowartość hipotetycznie określonych kosztów przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego?”

  • sygn. akt III CZP 64/18:

"Czy w przypadku wyrządzenia szkody w pojeździe mechanicznym, stanowiącej szkodę częściową, w sytuacji, gdy przed ustaleniem wysokości odszkodowania dojdzie do naprawy pojazdu przywracającej ten pojazd do stanu sprzed powstania szkody, odszkodowanie należne poszkodowanemu w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego ograniczone jest do równowartości wydatków faktycznie poniesionych celem naprawy pojazdu, czy też powinno być ustalone jako równowartość hipotetycznie określonych kosztów przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego?"

Wcześniej, 6 czerwca 2018 r., Sąd Okręgowy w Szczecinie skierował do SN zagadnienie prawne (sygn. akt III CZP 51/18) dot. ustalania wysokości kosztów naprawy pojazdu, która została zrealizowana przed zakończeniem postępowania likwidacyjnego, tj. wypłatą odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia OC ppm. Czytaj więcej: SN odpowie na pyt. prawne dot. szacowania wartości szkody częściowej pojazdu

wstecz