Prokuratura sprawdzi, czy banki nie zaniechały obowiązków informacyjnych przy udzielaniu kredytów w obcych walutach

Dodano: 19-07-2016
Publikator: Prokuratura Rejonowa w Szczecinie
Kategorie :

Prokuratura Rejonowa w Szczecinie wszczęła śledztwo w sprawie możliwości celowego zaniechania obowiązku informowania klientów o kosztach całkowitych kredytów walutowych. Zawiadomienia o możliwości popełnienia śledztwa wnieśli do prokuratury dr Jacek Czabański, autor bloga pomocfrankowiczom.pl oraz Stowarzyszenie „Stop bankowemu bezprawiu”.

Zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 lipca 2006 r. Rekomendacjami „S”, opracowanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego, kredytodawcy mają obowiązek przedstawienia kredytobiorcom informacji o całkowitym koszcie kredytu oraz rzeczywistej rocznej stopie procentowej.

Zawiadamiający podnieśli, że instytucje bankowe w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadzili odpowiednie wzory umów i procedur przyznawania kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej, które miały na celu stworzyć u klientów banków błędne przekonanie o całkowitym koszcie kredytu. W ten sposób, zdaniem zawiadamiających, przy zawieraniu umów kredytowych zostały zatajone przez banki faktyczne finansowe konsekwencje wypłaty udzielonego kredytu po kursie kupna waluty obowiązującym w danym banku, a jego spłacania według kursu sprzedaży tej waluty ustalonym w tym banku, czyli instytucje stosowały tzw. spread walutowy. Organizacje zaskarżyły także celowe, według nich, niesprecyzowanie kryteriów ustalania kursu walut przez instytucje bankowe.

Prokuratura sprawdzi, czy banki nie wprowadzały w błąd konsumentów, tworząc przekazy reklamowe, w bezpośrednich kontaktach z klientami, czy poprzez stosowanie nazw swoich produktów finansowych.

Zdaniem wnoszących do Prokuratury, doszło do zatajenia rzeczywistej formuły, ryzyka związanego z kursem walut, kosztu obsługi kredytu, przez co klienci zostali wprowadzeni w błąd co do całkowitych kosztów kredytu oraz ryzyka związanego ze wzrostem zobowiązania w wyniku wzrostu kursu walut.

Powyższe uchybienia dotyczą kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej udzielanych w latach 2006-2011. Zdaniem wnioskujących podmiotów, w wyniku ww. nieprawidłowości kredytobiorcy musieli dokonać zapłaty na rzecz banku dodatkowych, ukrytych celowo opłat, a także w sposób nieświadomy zawarli umowy na warunkach o wysokim ryzyku finansowym.

– Jestem bardzo ciekawy, czy prokuraturze w ramach tego śledztwa uda się ustalić, kto podejmował decyzje o wprowadzaniu w błąd klientów i czy zostaną tym osobom postawione zarzuty – powiedział dr Czabański.

Na razie śledztwo zostało wszczęte „w sprawie”, co oznacza, że nie toczy się przeciwko żadnemu konkretnemu bankowi.

wstecz