Projekt ustawy regulującej działalność kancelarii odszkodowawczych

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 15-06-2018

W dniu 12 czerwca br. do Senatu został wniesiony projekt ustawy o świadczeniu usług  w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Projekt został przygotowany przez Komisję Budżetu i Finansów Publicznych, która na wcześniejszych posiedzeniach dyskutowała nad potrzebą wprowadzenia regulacji w tym obszarze. Czytaj więcej: Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych będzie debatować nt. działalności kancelarii odszkodowawczych

Jak podano w uzasadnieniu projektu, jego celem jest przede wszystkim zwiększenie ochrony osób korzystających z usług kancelarii odszkodowawczych. Ma zostać to zrealizowane poprzez nałożenie na podmioty pewnych obowiązków i ograniczeń, tj.:

  • ustalenie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za czynności związane z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych;
  • wprowadzenie wymogu zatwierdzenia przez klienta czynności prawnych dokonanych przez doradcę, które zmierzają do zrzeczenia się przysługującego klientowi roszczenia;
  • wypłacanie odszkodowań bezpośrednio osobie poszkodowanej;
  • wprowadzenie obowiązkowych ubezpieczeń OC za szkody wyrządzone przy wykonywaniu działalności w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. 

Zgodnie z projektem, między doradcami odszkodowawczymi a ich klientami (osobami fizycznymi) będzie musiał zaistnieć związek umowny. W związku z tym ustawa wprowadza nowy typ umowy – umowę o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych. Jej przedmiotem będzie odpłatne dokonanie na rzecz klienta czynności faktycznych lub prawnych związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych od podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody z tytułu czynu niedozwolonego.     

Projekt wskazuje też na uregulowanie maksymalnych stawek wynagrodzenia doradcy. Zostaną one określone w drodze rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. 

Zaproponowano też termin 14 dni na odstąpienie od umowy o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, jeśli została ona zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Przepis ten stanowi odpowiedź na praktyki, gdy doradcy odszkodowawczy poszukują klientów w szpitalach, a ci podejmują decyzje o skorzystaniu z ich usług w sposób niepełni świadomy.

W projekcie zawarto również regulację, zgodnie z którą odszkodowanie z tytułu czynu niedozwolonego będzie bezpośrednio wypłacane osobie poszkodowanej. Ustawodawca w celu uniemożliwienia przedsiębiorcom obejścia tego przepisu zawarł w projekcie zasadę, że nie można przez czynność prawną przyznać doradcy uprawnienia do dysponowania świadczeniami odszkodowawczymi.

Ponadto, doradcy będą zobowiązani ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu działalności w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Zakres ubezpieczenia, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalna suma gwarancyjna zostaną określone w drodze rozporządzenia.    

Pliki do pobrania

wstecz