Projekt dyrektywy nowelizującej dyrektywę Wypłacalność II

Autor: Agata Kwaśniewska, aplikantka radcowska | Kancelaria CZUBLUN TRĘBICKI

Dodano: 27-09-2021

22 września br. Komisja Europejska przyjęła kompleksowy przegląd dyrektywy Wypłacalność II. Głównym celem tego działania jest zapewnienie, aby ubezpieczyciele i reasekuratorzy prowadzący działalność w Unii Europejskiej nadal wspierali priorytety polityczne UE. Przegląd ma na celu także uzupełnienie luk w obecnych przepisach i zwiększenie odporności sektora ubezpieczeń i reasekuracji na wypadek przyszłych kryzysów.

Komisja Europejska przyznała, że ubezpieczyciele mają potencjał, aby zapewnić europejskim przedsiębiorstwom długoterminowe finansowanie i zapewniają istotną ochronę gospodarki UE, pomagając gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom zarządzać ryzykiem. Doceniono także znaczenie tego sektora gospodarki dla działalności przedsiębiorstw, uczestników rynku finansowego oraz indywidualnych gospodarstw domowych. Przy okazji przeglądu przypomniano również, że sektor ubezpieczeń oferuje rozwiązania dotyczące dochodów emerytalnych.

Przegląd dokonany przez Komisję nie stanowi kompletnej analizy wszystkich obecnych przepisów dyrektywy, lecz proponuje konkretne, ukierunkowane zmiany. Do najważniejszych propozycji należy zaliczyć lepsze informowanie konsumentów (ubezpieczających) o sytuacji finansowej ubezpieczyciela. Modyfikacje mają także zapewnić większą ochronę konsumentów przy zakupie produktów ubezpieczeniowych w innych państwach członkowskich, dzięki lepszej współpracy między organami nadzoru. Celem Komisji przy dokonywaniu przeglądu i proponowaniu zmian legislacyjnych było zachęcenie ubezpieczycieli do dokonywania długoterminowych inwestycji kapitałowych. W założeniu siła finansowa ubezpieczycieli będzie lepiej uwzględniać niektóre rodzaje ryzyka, w tym związane z klimatem, i będzie mniej podatna na krótkoterminowe wahania rynkowe. Planowane jest także polepszenie analizy sektora ubezpieczeniowego, co ma zminimalizować zagrożenia dla jego stabilności.

Zmiany zaostrzające niektóre wymogi kapitałowe dla ubezpieczycieli i reasekuratorów będą wprowadzane stopniowo do 2032 roku. Stopniowe wdrażanie bardziej rygorystycznych wymogów kapitałowych ma na celu ułatwienie zakładom ubezpieczeń przygotowania do realizacji nowych przepisów.

W Planie działania dotyczącym unii rynków kapitałowych (plan zwiększenia środków finansowych na rzecz wzrostu gospodarczego w Europie) na 2020 r. Komisja zobowiązała się do zmiany dyrektywy Wypłacalność II w celu promowania inwestycji długoterminowych bez wpływu na stabilność finansową i ochronę ubezpieczających. W Planie działania wskazano kryteria kwalifikacji do klasy długoterminowych aktywów kapitałowych, kalkulację marży ryzyka oraz wycenę zobowiązań ubezpieczycieli. W opublikowanym przeglądzie dyrektywy Wypłacalność II Komisja wywiązuje się z tych zobowiązań.

W odniesieniu do małych zakładów ubezpieczeń, w projekcie legislacyjnym zaproponowano znaczne rozszerzenie progów wielkości określających zakres stosowania dyrektywy. Oznacza to, że mniejsi ubezpieczyciele zostaną wyłączeni z zakresu dyrektywy i będą podlegać przepisom krajowym. Powinno to skutkować niższymi kosztami przestrzegania prawa UE dla mniejszych firm.

Po opublikowaniu przez Komisję projektu legislacyjnego nastąpi negocjowanie ostatecznego tekstu aktu prawnego przez Parlament Europejski i Radę UE.

wstecz