Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Dodano: 14-12-2018

12 grudnia 2018 r. Prezydent podpisał siedemnaście ustaw. Wśród nich znalazła się ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Ustawą dokonuje się zmian w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Wynikają one z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. ws. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności. Dyrektywa dostosowuje do stopy inflacji minimalne sumy gwarancyjne w obowiązkowym ubezpieczeniu OC ppm. i rolniczym.

Aktualizacja SU dokonuje się co 5 lat. Kwoty są dostosowywane automatycznie i podnoszone o wielkość stanowiącą procentową zmianę wskazaną przez zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) za odpowiedni okres i zaokrąglane do wielokrotności 10 tys. euro.

Zgodnie z nowelizacją wysokości sum ubezpieczenia będą wynosić:

  •  w przypadku szkód na osobie - 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
  • w przypadku szkód w mieniu - 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Ponadto ustawa wprowadza regulację określającą, iż w przypadku sporu pomiędzy Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym a zakładem ubezpieczeń, dotyczącego ustalenia, który z nich jest obowiązany do wypłaty odszkodowania poszkodowanemu, wypłata jest dokonywana przez zakład ubezpieczeń niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania akt szkody od UFG. Natomiast jeżeli po dokonaniu takiej wypłaty zostanie ustalona odpowiedzialność Funduszu w całości lub w części, to będzie on zobowiązany do zwrotu zakładowi ubezpieczeń wypłaconego odszkodowania lub jego części i poniesionych kosztów.

Ustawa przewiduje, że, w zakresie przepisu przejściowego, do postępowań odszkodowawczych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2018 r.

wstecz