Pośrednicy przygotowali petycję do KNF. Skarżą się na oferty ubezpieczeń w leasingu

Dodano: 26-03-2018

Ponad 200 agentów i brokerów podpisało się pod petycją do Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wyeliminowania patologii rynku ubezpieczeń w funkcjonowaniu programów dealerskich i leasingowych. Pośrednicy ubezpieczeniowi żądają zdefiniowania zasad badania szkodowości w programach dealerskich i leasingowych.

Jak wskazano w petycji, eliminacji wymaga możliwości wyznaczania wysokości składek poniżej poziomu szkodowości klienta. „Postulujemy, by Komisja Nadzoru Finansowego kontrolując rentowność towarzystw ubezpieczeniowych brała pod uwagę konkretne produkty ubezpieczeniowe, a nie całe ich grupy. Proponowanym tu rozwiązaniem jest zobligowanie każdego, działającego na polskim rynku zakładu ubezpieczeń, do przekazywania (w trybie kwartalnym) informacji do Komisji Nadzoru Finansowego o wszystkich tak zwanych dedykowanych grupowych produktach. Przekazywana informacja miałaby zawierać takie dane jak: liczba polis, wysokość i suma składek oraz dane na temat szkodowości danego programu. Umożliwi to Komisji Nadzoru Finansowego prowadzenie kontroli i monitorowanie tych grup ubezpieczeń. Badanie, jak ma to miejsce obecnie, całej grupy ubezpieczeniowej daje zakładom ubezpieczeń legalną możliwość ukrywania dwu- a nawet trzykrotnie gorszych wyników w dedykowanych programach dealerskich i leasingowych”, wyjaśniono w petycji.

Autorzy apelu wskazali na szereg nieprawidłowości, jakie pojawiają się w związku z oferowaniem ubezpieczeń w programach dealerskich i leasingowych poniżej progu szkodowości. Należą do nich przede wszystkim wyższe stawki ubezpieczeń dystrybuowanych klientom indywidualnym. Ponadto, wielu właścicieli flot pojazdów, świadomych stałych, niskich stawek ubezpieczenia, będzie wykorzystywało tę wiedzę do przyzwalania zatrudnionym kierowcom na brawurową i niebezpieczną jazdę, z wysoką szkodowością, czy rekrutowania niewykwalifikowanej kadry. W piśmie wskazano też, że aktualna sytuacja prowadzi do zaburzenia konkurencji na rynku pośrednictwa.

Twórcy petycji podkreślili, że już jedno towarzystwo ubezpieczeń zadecydowało o badaniu szkodowości i zrezygnowało z dystrybuowania ubezpieczeń w pakietach leasingowych. Wskazano też na gotowość do współpracy z KNF w zakresie postulatów zawartych w petycji.

Wśród żądań pośredników wymieniono:

  1. Przeprowadzenie wnikliwych i szeroko zakrojonych działań kontrolnych w zakresie funkcjonowania programów dealerskich (i quasi-dealerskich) oraz leasingowych.
  2. Wprowadzenie jednoznacznych i bezspornych wytycznych w sprawie obligatoryjnej, indywidualnej oceny ryzyka ubezpieczeniowego dla każdego klienta (rozumianego jako użytkownika pojazdu) i zakaz stosowania programów dealerskich i leasingowych oraz programów otwartych z jednolitą stawką ubezpieczenia dla grup pojazdów.
  3. Zapewnienie równej i uczciwej konkurencji pomiędzy pośrednikami ubezpieczeniowymi, bez względu na ich wielkość i skalę prowadzonego biznesu, oraz wprowadzenie przepisów przeciwdziałających i/lub zabraniających dumpingowi cenowemu.
  4. Zagwarantowanie klientom prawa wglądu do zapisów generalnych umów dealerskich i leasingowych, w ramach których zawierana jest umowa ubezpieczenia.
  5. Wprowadzenie zakazów nakładania na klienta obowiązkowych opłat za administrowanie jego polisą oraz wymuszania na klientach zawierania polis w instytucji finansującej.
  6. Wprowadzenie w procesie likwidacji szkód, na wzór niemiecki, instytucji niezależnego i obiektywnego rzeczoznawcy, którego uprawnienia będą poświadczane egzaminem państwowym a działalność niezwiązana bezpośrednio z żadnym zakładem ubezpieczeń.
  7. Wprowadzenie zakazu, nadzorowane bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję Nadzoru Finansowego, nakładania przez instytucje finansowe dodatkowych opłat z tytułu ubezpieczenia własnego klienta.
  8. Ograniczenie możliwości zawierania umów ubezpieczeń w programach dealerskich i leasingowych do maksymalnie 12 miesięcy z góry.
wstecz